R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Andorra om upplysningar i fråga om skatteärenden och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Det ovan nämnda avtalet innehåller bestämmelser om beskattning, på vilket område lagtinget enligt 18 § 5 punk­ten i själv­styrel­sela­gen har lagstift­nings­be­hörig­het till vissa delar.

            Med bifogande av regeringens proposition i saken (RP 10/2010 rd), som även innehåller avtalet, föreslås

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landska­pets be­hörighet.

 

          Helsingfors den 19 mars 2010

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                                       Minister Astrid Thors

 

 

 

 

 

2010  08 17