R e p u b l i k e n s   p r e s i d e n t s framställning till Ålands lagting om bifall till utkast till förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning

 

 

 

          Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

          Det ovan nämnda avtalet gäller undervisning, vilket är ett lagstiftningsområde som enligt 18 § 14 punk­ten hör till lagtingets behörighet.

          Med bifogande av utkast till förordning samt avtalstexten, föreslås

att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landska­pets be­hörighet

 

          Helsingfors den 22 december 2009

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s  P r e s i d e n t

 

 

                                                                                      

 

                                                                                      

 

                                                                                       Minister Astrid Thors

 

 

 

 

 

 

38 08 2009