Ålands lagting

LAGMOTION nr 3/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Raija-Liisa Eklöw m.fl.

2010-03-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Ändring av landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet

 

 

Sammanfattning

 

Vi föreslår att de av lagtinget utsedda suppleanterna för de av lagtinget utsedda ordinarie medlemmarna inte längre ska vara personliga.

 

Allmän motivering

 

 

Enligt 2 § 1 mom. i nu gällande lag är de suppleanter som utses för de av lagtinget utsedda ordinarie medlemmarna personliga.

     Avsikten med förändringen är att suppleanterna skall kunna ersätta vem som helst av de ordinarie ledamöterna i syfte att öka flexibiliteten och i syfte att säkerställa Ålands möjligheter till representation inom det nordiska samarbetet. I praktiken torde systemet med kallelse av suppleanter för de ordinarie ledamöterna i princip fungera på motsvarande sätt som gäller för ersättarna i lagtingets utskott.

     

Ärendets beredning

 

Förslaget har diskuterats i Ålands delegation i Nordiska rådet och talmanskonferensen, vilka båda ställt sig positiva till förslaget.

    

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi att lagtinget antar

 

L A N D S K A P S L A G

om ändring av 2 § landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 § 1 mom. landskapslagen (1984:25) om Ålands representation i Nordiska rådet

     ersätts i lagen ordet ”landsting” i olika böjningsformer med ”lagtinget” i motsvarande former samt ordet ”landskapsstyrelse”  i olika böjningsformer med ”landskapsregering” i motsvarande former som följer:

 

2 §

 

Inom sju dagar från lagtingets öppnande utser lagtinget bland lagtingets ledamöter två medlemmar av Nordiska rådet och två suppleanter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_________________________

 

     Denna lag träder ikraft den 1 november 2010 och tillämpas första gången i fråga om de medlemmar och suppleanter som utses efter den 1 november 2010.

 

 

Mariehamn den 15 mars 2010

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

Johan Ehn

 

 

 

Runar Karlsson