Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 10/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2010-03-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social och emotionell kompetens som skolämne

 

Turismen som näring utgör idag en viktig del av den åländska ekonomin och samhällsstrukturen i sin helhet. Vi är beroende av att människor från omvärlden fortsättningsvis har ett intresse av att besöka Åland och detta bör följaktligen uppmärksammas, stödas och främjas enligt bästa förmåga från landskapets sida. Ett viktigt led i utvecklingen av turismen är servicen. Att människor uppträder på ett artigt och inbjudande sätt är a och o i dessa sammanhang. Åland som resmål är således attraktivare om såväl lokalbefolkning som professionella yrkesutövare inom servicebranschen, bemöter turisterna med värme och öppenhet. Ett steg i rätt riktning kunde därför vara att i landskapets skolor införa ett fristående ämne som förslagsvis har sin tyngdpunkt på sociala och emotionella färdigheter som exempelvis EQ (Emotional Quotation), som ursprungligen är ett slags av mått på känsloorienterad intelligens.

     Genom att föra in emotionell och social kompetens som ämne på schemat accepterar och poängterar man elevernas känslor och sociala liv, vilket förhoppningsvis på sikt kan stärka elevernas mentala och sociala hälsa i tider av bl.a. ökade depressioner. Exempelvis har andelen åländska åttonde och nionde klassister med medelsvår eller svår depression, mellan åren 2001 och 2009 nästan fördubblats, enligt THL:s undersökning ”Hälsa skolan 2009”.

     En stor mängd forskning stöder de facto att EQ undervisning i skolorna även har positiva effekter på studieresultaten. Detta gäller både på grundskole-, gymnasialstadie- och högskolenivå. På stora universitet som Georgetown och Yale har man exempelvis infört ämnet som en obligatorisk del av undervisningen. Kommunikation och kontakter är och förblir fortsättningsvis en viktig förutsättning för inlärning både i skolan, hemmet och vardagslivet.

     Ett införande av ett skolämne med social och emotionell kompetens i fokus kan således förutses ha direkta och indirekta positiva effekter på det åländska samhället både på ett ekonomiskt, ett hälsomässigt och ett studiemässigt plan.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om en utredning beträffande möjligheterna att införa ett fristående skolämne med fokus på utveckling av elevers sociala och emotionella kompetens.

 

 

 

Mariehamn den 10 mars 2010

 

 

Anders Eriksson