PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2010-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ändring av vallagstiftningen

·       Landskapsregeringens framställning nr 28/2009-2010

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om lagtingsval och kommunalval 2

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om lagtingsval och kommunalval

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 74 § 2 mom. landskapslagen (1970:39) om lagtingsval och kommunalval, sådant det lyder i landskapslagen 1979/20,

     ändras lagens 19 § 2 och 3 mom., rubriken till 4a kap., 30b §, 30c §, 30d § 1 mom., 30e § 1 mom., 30f § 1 mom., 30g § 1 mom. och 30i §, 50 § 1 mom., 74 § 1 mom. samt 75 § 1 mom., av dessa lagrum 19 § 2 mom., rubriken till 4a kap., 30b §, 30c §, 30d § 1 mom., 30e § 1 mom., 30f § 1 mom., 30g § 1 mom., 30i §, 74 § 1 mom. samt 75 § 1 mom., sådana de lyder i landskapslagen 1999/7 och 50 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 1990/39 samt

     fogas till 30a § ett nytt 2 mom., så att nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., samt nya 5-7 mom., till 50 § ett nytt 1 mom., så att det ändrade 1 mom. och det nuvarande 2 mom. blir 2 och 3 mom., och till 51 § ett nytt 4 mom., av dessa lagrum 30a §, sådan den lyder i landskapslagen 1999/7, 50 § sådan den lyder i landskapslagarna 1987/58 och 1990/39 och 51 § sådan den lyder i landskapslagarna 1987/58 och 2003/21, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

19 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     På kandidatlista för lagtingsval må kandidaternas antal icke uppgå till mer än en tiondedel av antalet medlemmar i valmansföreningen, ej heller överstiga antalet ledamöter som skall väljas med mer än hälften.

     På kandidatlista för kommunalval må kandidaternas antal icke uppgå till mer än en tredjedel av antalet medlemmar i valmansföreningen, ej heller överstiga antalet fullmäktige, som skall väljas, med mer än hälften.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

19 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     På en kandidatlista för lagtingsval får kandidaternas antal inte vara fler än en tiondedel av antalet medlemmar i valmansföreningen och inte fler än tre gånger antalet ledamöter som ska väljas in i lagtinget.

     På en kandidatlista för kommunalval får kandidaternas antal inte vara fler än en tredjedel av antalet medlemmar i valmansföreningen och inte fler än tre gånger antalet ledamöter som ska väljas in i kommunfullmäktige.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

4a kap.
Etablerade politiska föreningars ställning i lagtingsvalet

 

 

 

4a kap.
Etablerade politiska och etablerade kommunala politiska föreningars ställning i valen.

 

 

 

30a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom.

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Nytt 5 mom.

 

 

 

 

     Nytt 6 mom.

 

 

 

 

 

 

     Nytt 7 mom.

 

 

30a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En etablerad politisk förening kan besluta att en lokal förening i kommunen har rätt att ställa upp kandidater i kommunalvalet i den etablerade politiska föreningens namn och anhålla om offentliggörande av kandidatlistor utan att bilda valmansföreningar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En etablerad kommunal politisk förening har rätt att ställa upp kandidater i kommunalval och anhålla om offentliggörande av kandidatlistor utan att bilda valmansföreningar.

     Med en etablerad kommunal politisk förening avses en registrerad förening, vars egentliga syfte är att påverka politiska angelägenheter i kommunen och som är företrädd i kommunfullmäktige eller var det under föregående mandatperiod.

     En etablerad kommunal politisk förening anses företrädd i kommunfullmäktige då någon kandidat valts in från en kandidatlista som innehåller föreningens namn.

 

 

30b §

     Föreningens beslut om uppställande av kandidater till lagtinget och anhållan om offentliggörande av kandidatlistan skall fattas vid ett föreningsmöte eller på det sätt föreningens stadgar bestämmer att medlemmarnas beslutanderätt skall utövas. Beslutet kan även med bemyndigande av föreningsmötet fattas av föreningens styrelse.

 

 

 

30b §

     En etablerad politisk eller etablerad kommunal politisk förenings beslut om att ställa upp kandidater till lagtinget eller kommunfullmäktige och om sådan rätt för en lokal förening att ställa upp kandidater som avses i 30 a § 4 mom. samt en förenings anhållan om offentliggörande av kandidatlistan ska fattas vid ett föreningsmöte eller på det sätt föreningens stadgar bestämmer att medlemmarnas beslutanderätt ska utövas. Beslutet kan även med bemyndigande av föreningsmötet fattas av föreningens styrelse.

 

 

30c §

     En etablerad politisk förening kan ha flera kandidatlistor. I den slutliga sammanställningen av kandidatlistor sammanförs de under den etablerade politiska föreningens beteckning.

     Antalet kandidater på en kandidatlista är högst en och en halv gång det antal ledamöter som skall väljas. Föreningen kan inte ställa upp flera kandidater än tre gånger det antal ledamöter som skall väljas.

 

 

 

30c §

     En etablerad politisk eller etablerad kommunal politisk förening kan ha flera kandidatlistor. I den slutliga sammanställningen av kandidatlistor sammanförs de under respektive förenings beteckning.

     På en kandidatlista för lagtingsval får kandidaternas antal inte vara fler än tre gånger antalet ledamöter som ska väljas in i lagtinget. På en kandidatlista för kommunalval får kandidaternas antal inte vara fler än tre gånger antalet ledamöter som ska väljas in i kommunfullmäktige.

 

 

30d §

     En etablerad politisk förening kan bilda valförbund med en eller flera valmansföreningars kandidatlistor. Två eller flera etablerade politiska föreningar kan även ingå valförbund sinsemellan. Om föreningen har flera kandidatlistor kan den inte ingå skilda valförbund med olika kandidatlistor.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

30d §

     En etablerad politisk eller etablerad kommunal politisk förening och en lokal förening som getts en sådan rätt som avses i 30 a § 4 mom. kan bilda valförbund med en eller flera valmansföreningars kandidatlistor. Två eller flera etablerade politiska eller etablerade kommunala politiska föreningar kan även ingå valförbund sinsemellan. Om föreningen har flera kandidatlistor kan den inte ingå särskilda valförbund med olika kandidatlistor.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

30e §

     En kandidatlista som uppställts av en etablerad politisk förening skall i sammanställningen av kandidatlistor ha en beteckning som innehåller föreningens namn.

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

30e §

     En kandidatlista som ställts upp av en etablerad politisk eller etablerad kommunal politisk förening eller en lokal förening som getts en sådan rätt som avses i 30 a § 4 mom. ska i sammanställningen av kandidatlistor ha en beteckning som innehåller den etablerade politiska eller etablerade kommunala politiska föreningens namn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

30f §

     En etablerad politisk förening skall ha ett valombud jämte en ersättare för valombudet som är gemensam för föreningens alla listor. Valombudet utses av föreningsmötet, med dess bemyndigande av föreningens styrelse eller på det sätt föreningens stadgar bestämmer. Valombudet kan vara uppställd som kandidat i valet. Valombudet har rätt att överenskomma om bildande av valförbund om inte föreningsmötet beslutar något annat.

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

30f §

     En etablerad politisk eller etablerad kommunal politisk förening ska ha ett valombud och en ersättare för valombudet som är gemensam för föreningens alla listor. Valombudet utses av föreningsmötet eller med dess bemyndigande av föreningens styrelse eller på det sätt föreningens stadgar bestämmer. En lokal förening som getts en sådan rätt som avses i 30a § 4 mom. ska utse ett valombud och en ersättare för valombudet att verka som den etablerade politiska föreningens valombud och ersättare i kommunen. Valombudet kan vara uppställd som kandidat i valet. Valombudet har rätt att överenskomma om bildande av valförbund om inte föreningsmötet beslutar något annat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

30g §

     Då en etablerad politisk förening anhåller om offentliggörande av kandidatlista skall den inlämna ett protokollsutdrag från det organ som enligt 30b § fattade beslut i ärendet till centralnämnden för lagtingsval. Protokollsutdraget skall innehålla uppgifter om kandidatlistan, valombudet och dennas ersättare. Kandidatlistan skall vara utformad i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel samt 20 § 3 och 4 mom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

30g §

     Då en etablerad politisk eller etablerad kommunal politisk förening anhåller om offentliggörande av kandidatlista ska den inlämna ett protokollsutdrag från det organ som enligt 30b § fattade beslut i ärendet till centralnämnden för lagtingsval eller den kommunala centralnämnden. Protokollsutdraget ska innehålla uppgifter om kandidatlistan, valombudet och dennas ersättare. Då en etablerad politisk förening gett en lokal förening sådan rätt som avses i 30 a § 4 mom. ska den etablerade politiska föreningen meddela att den lokala föreningen har rätt att företräda den etablerade politiska föreningen och ska den lokala föreningen uppge namn och kontaktuppgifter för den etablerade föreningens valombud och dennas ersättare samt fullmakt för ombudet och ombudets ersättare. Kandidatlistan ska vara utformad i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel samt 20 § 3 och 4 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

30i §

     På ett beslut som en etablerad politisk förening fattat i ett ärende som avses i detta kapitel tillämpas inte bestämmelserna om ogiltighet och klander av förenings beslut.

 

 

 

30i §

     På ett beslut som en etablerad politisk eller kommunal politisk förening eller en lokal förening som getts en sådan rätt som avses i 30 a § 4 mom. fattat i ett ärende som avses i detta kapitel tillämpas inte bestämmelserna om ogiltighet och klander av förenings beslut.

 

 

50 §

     Nytt 1 mom., varvid nuvarande 1 och 2 mom blir 2 och 3 mom.

 

     Röstberättigad som vårdas i eller intagits i inrättning eller som av annan orsak finner sig förhindrad att rösta i vallokal på valdagen får förtidsrösta i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel. Med inrättning avses sjukhus, ålderdomshem, sjukhem samt straffanstalt. (1990/39)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

50 §

     Varje röstberättigad får förtidsrösta på de allmänna förtidsröstningsställena i landskapet.

     En röstberättigad som vårdas på sjukhus eller i en verksamhetsenhet inom socialvården vilken lämnar vård dygnet runt eller vilken kommunstyrelsen annars har bestämt att ska vara förtidsröstningsställe eller som har intagits i en straffanstalt får förtidsrösta i denna anstalt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

51 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Nytt 4 mom.

 

 

51 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som är kandidat i valet kan inte vara valförrättare.

 

 

74 §

     Beslut varigenom centralnämnden för lagtingsvalet fastställt valresultatet får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol inom 14 dagar från dagen då valresultatet offentliggjordes enligt bestämmelserna i 65 § 1 mom. (valbesvär). Besvärsrätt tillkommer envar i lagtingsvalet röstberättigad, i valet såsom kandidat uppställd person, ett i 4 kap. avsett valförbund samt en i 4a kap. avsedd etablerad politisk förening som tillställt centralnämnden för lagtingsval en anhållan om offentliggörande av kandidatlista. (1999/7)

 

 

 

 

 

 

     Valbesvär får anföras om valmyndighets beslut eller åtgärd är stridande mot lag och kunnat inverka på valresultatet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

74 §

     Beslut, genom vilket centralnämnden för lagtingsvalet fastställt valresultatet, får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol inom 14 dagar från det att valresultatet offentligtgjorts enligt bestämmelserna i 65 § (uteslut.). Besvär får anföras av var och en vars rätt eller fördel blivit kränkt av beslutet. Den som varit uppställd som kandidat i valet samt ett valförbund eller en etablerad politisk förening som lämnat in en anhållan om offentliggörande av kandidatlista får anföra besvär på den grund att beslutet strider mot lag. Den som är röstberättigad i kommunen får dessutom anföra besvär på den grund att valet skett i oriktig ordning och att detta kunnat inverka på valresultatet.

 

     2 mom. upphävd

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

75 §

     Beslut varigenom kommunal centralnämnd fastställt valresultatet får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol inom 14 dagar från det att valresultatet offentliggjordes på sätt i 65 § stadgas. Besvärsrätt tillkommer envar på den grund att hans enskilda rätt blivit kränkt samt i valet såsom kandidat uppställd person, ett i 4 kap. avsett valförbund och medlem av kommun jämväl på den grund att valet icke skett i laga ordning. (1999/7)

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

75 §

     Beslut, genom vilket en kommunal centralnämnd fastställt valresultatet, får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol inom 14 dagar från det att valresultatet offentliggjorts enligt bestämmelserna i 65 §. Besvär får anföras av var och en vars rätt eller fördel blivit kränkt av beslutet. Den som varit uppställd som kandidat i valet, en etablerad kommunal politisk förening samt en gemensam lista som anhållit om offentliggörande av kandidatlista får anföra besvär på den grund att beslutet strider mot lag. Den som är röstberättigad i kommunen eller kommunmedlem får dessutom anföra besvär på den grund att valet skett i oriktig ordning och att detta kunnat inverka på valresultatet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________