PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2010-05-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ny finansförvaltningslag

·       Landskapsregeringens framställning nr 21/2009-2010

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 25 § landskapslagen om Ålands landskapsregering. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 16 § landskapslagen om Ålands hälso- och sjukvård. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 42 § landskapslagen om Högskolan på Åland. 2

 

1

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 25 § landskapslagen om Ålands landskapsregering

 

     I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet i den ordning 55 § lagtingsordningen för landskapet Åland föreskriver, ändras 25 § landskapslagen (1971:42) om Ålands landskapsregering, sådan den lyder i landskapslagarna 1987/42 och 1996/10, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

25 §

     Landskapsregeringen skall årligen till lagtinget avge en berättelse över landskapets förvaltning och ekonomiska tillstånd. Däri skall även ingå uppgifter om hur lagtingets beslut verkställts under berättelseåret.

     Förvaltningsberättelsen skall överlämnas till lagtinget senast den 31 augusti varje år.

 

 

25 §

     Landskapsregeringen ska årligen överlämna en årsredovisning till lagtinget. Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av landskapets verksamhet och ekonomiska ställning. Av den ska även framgå åtgärder som under året vidtagits med anledning av lagtingets beslut.

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den ....

 

3

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 16 § landskapslagen om hälso- och sjukvård
en

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 16 § 1 mom. landskapslagen (1993:60) om hälso- och sjukvården som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

16 §

     För hälso- och sjukvårdsmyndigheten skall styrelsen anta ett reglemente. I reglementet intas närmare bestämmelser om myndighetens administration och ekonomiförvaltning samt om övriga angelägenheter som hör samman med verkställigheten av myndighetens uppgift och myndighetens funktion.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

16 §

     För hälso- och sjukvårdsmyndigheten skall styrelsen anta ett reglemente. I reglementet intas närmare bestämmelser om myndighetens administration (utesl.) samt om övriga angelägenheter som hör samman med verkställigheten av myndighetens uppgift och myndighetens funktion.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den ...

 

4

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 42 § landskapslagen om Högskolan på Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 42 § 2 mom. landskapslagen (2002:81) om Högskolan på Åland som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

42 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen kan besluta om närmare bestämmelser om mottagande och användning av de medel som avses i denna paragraf.

 

 

 

42 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen kan besluta om närmare bestämmelser om (utesl.) användning av de medel som avses i denna paragraf. När det gäller mottagande av donationer tillämpas bestämmelserna i landskapslagen (...:...) om landskapets finansförvaltning.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den ...