PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2010-04-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Specificerad kravnivå vid miljökonsekvensbedömningar

·       Landskapsregeringens framställning nr 18/2009-2010

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om miljökonsekvensbedömning. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om naturvård. 4

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om miljökonsekvensbedömning

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras rubriken för 3 §, 3 § 1 mom., 2 mom. inledningssatsen, 1 och 4 punkten samt 3 mom., 4 § inledningssatsen och 6 punkten, 5 § inledningssatsen och 9 § landskapslagen (2006:82) om miljökonsekvensbedömning samt

     fogas till 5 § nya 2, 3 och 4 punkter, varvid nuvarande 2 och 3 punkten blir 5 och 6 punkten, till 14 § ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 14a § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Beslut som ska föregås av en MKB

     En MKB skall utföras som underlag för beslut om projekt som kan ha betydande miljöpåverkan och som särskilt angivits i landskapsförordning. Landskapsregeringen kan i landskapsförordning närmare besluta om när utförande av MKB skall övervägas i andra fall än de som anges särskilt. Innan en beslutande myndighet kräver att en MKB skall upprättas skall den MKB-ansvarige ges möjlighet att yttra sig.

     En MKB skall dessutom utföras som underlag för en myndighets beslut om en plan eller ett program i de fall planen eller programmet

     1) skall upprättas enligt landskapslag eller landskapsförordning,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) avser jordbruk, skogsbruk, fiske, energiförsörjning, industri, transporter, avfallshantering, vattenhushållning, telekommunikationer, turism, regionutveckling, områdesanvändning, miljöskydd eller naturvård.

 

 

 

     Kravet på MKB enligt 2 mom. gäller dock inte sådana planer och program som samfinansieras med gemenskapen och som avses i artikel 3.9 EG-direktivet 2001/42/EG.

 

 

 

3 §

Beslut som ska föregås av en MKB

     En MKB ska utföras som underlag för beslut om projekt som kan ha betydande miljöpåverkan och som särskilt angivits i landskapsförordning. Landskapsregeringen kan i landskapsförordning närmare besluta om när utförande av MKB ska övervägas i andra fall än de som anges särskilt. Innan en beslutande myndighet kräver att en MKB ska upprättas ska den MKB-ansvarige ges möjlighet att yttra sig.

 

     En MKB ska dessutom utföras som underlag för en myndighets beslut om en plan eller ett program i de fall planen eller programmet

     1) ska upprättas enligt landskapslag eller landskapsförordning,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) avser jordbruk, skogsbruk, fiske, energiförsörjning, industri, transporter, avfallshantering, vattenhushållning, telekommunikationer, turism, regionutveckling, områdesanvändning, miljöskydd eller naturvård eller omfattas av den skyldighet att göra bedömning som avses i 24a § landskapslagen (1998:82) om naturvård.

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning närmare besluta om när utförande av en MKB för en plan eller ett program ska övervägas i andra fall än de som anges i 2 mom. Innan beslut fattas att en sådan MKB ska göras ska samråd ske med berörda myndigheter i enlighet med vad landskapsregeringen och de berörda myndigheterna närmare kommer överens om och där de berörda myndigheterna ges möjlighet att yttra sig inom en rimlig tidsram inom vilken samrådet ska pågå.

 

 

4 §

Grundkrav på en MKB

     I en MKB skall följande ingå:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) en redogörelse för sådan miljöpåverkan som väsentligt kan ha verkan på miljön i ett område utanför landskapet.

 

 

4 §

Grundkrav på en MKB

     I en MKB ska följande ingå:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) en redogörelse för sådan miljöpåverkan som väsentligt kan ha verkan på miljön i ett område utanför landskapet och information om gränsöverskridande verksamhet enligt 14 § denna lag.

 

 

5 §

Särskilda krav på en MKB avseende en plan eller ett program

     I en MKB avseende en plan eller ett program skall följande ingå:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (Ny punkt)

 

 

 

 

 

 

 

     (Ny punkt)

 

 

 

 

 

 

     (Ny punkt)

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5 §

Särskilda krav på en MKB avseende en plan eller ett program

     I en MKB avseende en plan eller ett program ska följande ingå:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) de mål för skydd av miljön som uppställts på internationell nivå och på gemenskaps- eller medlemsstatsnivå och som är relevanta för planen eller programmet och det sätt på vilket dessa mål och varje form av miljöhänsyn har beaktats under utarbetandet av planen eller programmet,

     3) en sammanfattning av skälen till valet av de alternativ som behandlats och en beskrivning av hur bedömningen gjorts och vilka problem som påträffats såsom tekniska brister eller brist på kunskap när de begärda uppgifterna sammanställdes,

     4) en beskrivning av de åtgärder som planeras för övervakning i enlighet med 14a §,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

9 §

Avgränsningssammanträde

     Envar har rätt att delta i avgränsningssammanträdet samt att ställa frågor och ge förslag till vilka alternativ och konsekvenser som bör ingå i bedömningen. Även de myndigheter som informerats enligt 13 § har rätt att yttra sig i ärendet.

 

     Avgränsningssammanträdet skall om möjligt hållas i närheten av det område där projektet skall genomföras. Den MKB-ansvarige skall utse en ordförande att leda avgränsningssammanträdet. Den MKB-ansvarige eller en av denne utsedd person skall vid sammanträdet ge en presentation av ärendet och ge förslag till alternativ och konsekvenser som skall ingå i bedömningen. Vid avgränsningssammanträdet skall protokoll föras. Protokollet skall utan dröjsmål justeras av sammanträdets ordförande och fogas till ärendets handlingar. En kopia av protokollet skall därefter lämnas till de beslutande myndigheterna.

     De förslag till utredningar av alternativ eller konsekvenser som framställs vid avgränsningssammanträdet skall beaktas då MKB:en utförs.

 

 

 

9 §

Avgränsningssammanträde

     Envar har rätt att delta i avgränsningssammanträdet samt att ställa frågor och ge förslag till vilka alternativ och konsekvenser som bör ingå i bedömningen. Även de myndigheter som informerats enligt 13 § har rätt att yttra sig i ärendet. Samråd ska ske med berörda myndigheter.

     Avgränsningssammanträdet ska om möjligt hållas i närheten av det område där projektet ska genomföras. Den MKB-ansvarige ska utse en ordförande att leda avgränsningssammanträdet. Den MKB-ansvarige eller en av denne utsedd person ska vid sammanträdet ge en presentation av ärendet och ge förslag till alternativ och konsekvenser som ska ingå i bedömningen. Vid avgränsningssammanträdet ska protokoll föras. Protokollet ska utan dröjsmål justeras av sammanträdets ordförande och fogas till ärendets handlingar. En kopia av protokollet ska därefter lämnas till de beslutande myndigheterna.

     De förslag till utredningar av alternativ eller konsekvenser som framställs vid avgränsningssammanträdet ska beaktas då MKB:en utförs.

 

 

14 §

Information om gränsöverskridande påverkan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (Nytt moment)

 

 

 

14 §

Information om gränsöverskridande påverkan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om den behöriga myndigheten i den berörda regionen får kännedom om ett projekt, en plan eller ett program i landskapet och anser att projektet, planen eller programmet kan antas medföra betydande miljöpåverkan i regionen samt uttryckligen begär att få information om sådan påverkan, ska landskapsregeringen utan onödigt dröjsmål lämna den information som begärts till myndigheten ifråga. Samma tidsfrister som enligt 1 mom. gäller för lämnande av information ska iakttas. Vad som i 3 § 3 mom. föreskrivs om landskapsregeringens skyldighet att samråda med berörda myndigheter gäller även ifråga om i denna paragraf avsedda myndigheter.

 

 

14a §

Övervakning

     (Ny paragraf)

 

 

14a §

Övervakning

     Den myndighet som ansvarar för en plan eller ett program ska se till att genomförandet av planer och program som omfattas av en MKB samt betydande miljökonsekvenser av detta övervakas på ett sådant sätt att åtgärder vid behov kan vidtas i syfte att förebygga och minska miljöolägenheter.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om
naturvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (1998:82) om naturvård en ny 24a § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

24a §

Bedömning av projekt och planer

     (Ny paragraf)

 

 

24a §

Bedömning av projekt och planer

     Om ett projekt eller en plan, antingen i sig eller i samverkan med andra projekt eller planer, sannolikt i betydlig utsträckning försämrar naturvärdena i ett område som finns angivet i en sådan i 21 § denna lag avsedd förteckning över områden som bör fredas eller som redan av landskapsregeringen i enlighet med 22 § denna lag av landskapsregeringen förklarats som särskilt skyddsområde ska den som genomför projektet eller gör upp planen på behörigt sätt bedöma dessa konsekvenser. Detsamma gäller ett sådant projekt eller en sådan plan utanför området som sannolikt har betydande skadliga verkningar som når området. Den ovan avsedda bedömningen av verkningarna kan också utföras som en del av det bedömningsförfarande som avses i landskapslagen (2006:82) om miljökonsekvensbedömning.

     Den myndighet som beviljar tillståndet eller godkänner planen ska se till att den bedömning som avses i 1 mom. har gjorts. Myndigheten ska därefter begära utlåtande därom av landskapsregeringen och av den som förvaltar naturskyddsområdet.

     En myndighet som på grundval av anmälningsskyldighet som bestämts i lag eller förordning har fått anmälan om ett projekt eller en plan som avses i 1 mom. ska inom ramen för sina befogenheter vidta åtgärder för att avbryta genomförandet av projektet eller planen tills den bedömning som avses i 1 mom. har gjorts och de utlåtanden som avses i 2 mom. inhämtats. Myndigheten ska också underrätta landskapsregeringen om saken.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________