PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2010-03-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Religionskunskap i grundskolan

·       Landskapsregeringens framställning nr 17/2009-2010

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 18 § grundskolelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 18 § 4 mom. grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland, sådant det lyder i landskapslagen 2007/112, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

18 §

Läroämnen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Undervisning i religionskunskap skall ges enligt den religion i det religionssamfund till vilken majoriteten av eleverna i landskapet hör. De elever som hör till nämnda religionssamfund deltar i undervisningen i sin egen religion. Om en elev tillhör ett annat religionssamfund än det som majoriteten av eleverna tillhör och vårdnadshavaren inte ordnar annan undervisning för eleven eller om eleven inte tillhör något religionssamfund skall eleven ges undervisning i livsåskådningskunskap. Om en elev tillhör flera än ett religionssamfund beslutar elevens vårdnadshavare om eleven skall undervisas enligt den religionskunskap eller livsåskådningskunskap som skolan ordnar eller enligt den undervisning som vårdnadshavaren enligt föregående mening har rätt att ordna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

18 §

Läroämnen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Undervisning i religionskunskap ska ges enligt den religion i det religionssamfund till vilken majoriteten av eleverna i landskapet hör. De elever som hör till nämnda religionssamfund deltar i undervisningen i sin egen religion. Om en elev tillhör ett annat religionssamfund än det som majoriteten av eleverna tillhör och vårdnadshavaren inte ordnar annan undervisning för eleven eller om eleven inte tillhör något religionssamfund ska eleven ges undervisning i livsåskådningskunskap. Elevens vårdnadshavare kan dock välja att eleven i stället för undervisning i livsåskådningskunskap ska undervisas i den religionskunskap som skolan ordnar även om eleven inte tillhör det religionssamfund vars religion undervisningen ges enligt. Om en elev tillhör flera än ett religionssamfund beslutar elevens vårdnadshavare om eleven ska undervisas enligt den religionskunskap eller livsåskådningskunskap som skolan ordnar eller enligt den undervisning som vårdnadshavaren enligt detta moments tredje mening har rätt att ordna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________