PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2010-03-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet

·       Landskapsregeringens framställning nr 16/2009-2010

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 1 § 2, 3 och 4 mom., 2, 3 och 4 §§, 5 § 1 mom., 6 §, 6a § 1 mom., 7, 8 och 14 §§ landskapslagen (1985:50) om stöd för vård av barn i hemmet, av dessa lagrum 7 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 1988/44, 1 § 4 mom. sådant det lyder i landskapslagen 1990/27, 1 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 1995/32, 3 § 2 mom., 4 §, 5 § 1 mom., 6 §, 6a § 1 mom. sådana de lyder i landskapslagen 1997/15, 1 § 3 mom., 8 § 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2006/42, samt

     fogas till lagen en ny 5a § samt till 1 § nya 2 och 6 mom. varvid nuvarande 2-4 mom. blir 3-5 mom. som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nytt moment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Vårdnadshavare för barn som är under tre år har rätt till partiellt stöd för vård av barn i hemmet om vårdnadshavaren är partiellt vårdledig eller är anställd på deltid och arbetstiden med anledning av vården av barnet uppgår till i medeltal högst 30 timmar per vecka. (1995/32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Vårdnadshavare har under samma förutsättningar rätt till partiellt stöd även när barnet deltar i det första och andra årets undervisning inom den grundläggande undervisningen eller motsvarande undervisning. (2006/42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rätt till stöd för vård av barn i hemmet som avses i denna lag har endast de som faktiskt är bosatta i landskapet. (1990/27)

 

Nytt moment

 

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Oberoende av åldersbestämmelserna i 1 mom. har adoptivföräldrar rätt till stöd för vård av barn i hemmet tills det har gått två år från början av den föräldrapenningsperiod som föreskrivs i 9 kap. 12 § sjukförsäkringslagen (FFS 1224/2004), den första betalningsdagen medräknad. Sådan rätt gäller dock inte adoptant som avses i 6 § 2 mom. i adoptionslagen (FFS 153/1985).

     Vårdnadshavare för barn som är under tre år eller för barn som omfattas av 2 mom. har rätt till partiellt stöd för vård av barn i hemmet om vårdnadshavaren är partiellt vårdledig eller är anställd på deltid och arbetstiden med anledning av vården av barnet uppgår till i medeltal högst 30 timmar per vecka. Rätt till partiellt stöd för vård av barn i hemmet har på samma villkor också en vårdnadshavare som är verksam som företagare och som har en sådan försäkring som avses i lagen om pension för företagare (FFS 1272/2006) eller som är verksam som lantbruksföretagare och som har en sådan försäkring som avses i 10 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (FFS 1280/2006).

     Vårdnadshavare har under samma förutsättningar som i 3 mom. rätt till partiellt stöd även när barnet deltar i det första och andra årets undervisning i grundskolan eller motsvarande undervisning och under läsåret innan barnet börjar i läropliktsskola, om barnet som läropliktig deltar i förundervisningen. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt enligt 21 § 3 mom. grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland har vårdnadshavaren under samma förutsättningar rätt till partiellt stöd för vård av barn i hemmet till utgången av barnets tredje läsår.

     Rätt till stöd för vård av barn i hemmet som avses i denna lag har endast vårdnadshavare som faktiskt är bosatta i landskapet.

     Situationer där barnet inte vistas i landskapet men där man för barnets del, med stöd av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av system­en för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen, har rätt till stöd för vård av barn i hemmet i enlighet med denna lag jämställs med den situationen att barnet faktiskt är bosatt i landskapet.

 

 

2 §

     Med stöd för vård av barn i hemmet avses i denna lag ekonomiskt stöd som erläggs till vårdnadshavare för barn under tre år. Stödet består av en grunddel, en syskonförhöjning och en tilläggsdel.

 

 

 

2 §

     Med stöd för vård av barn i hemmet avses i denna lag ekonomiskt stöd som betalas till vårdnadshavare för barn under tre år. Stödet består av en grunddel, en syskonförhöjning, en flerbarnsförhöjning och en tilläggsdel.

 

 

3 §

     Stöd för vård av barn i hemmet erläggs av hemkommunen.

 

 

 

     På verksamhet som kommun ordnar enligt denna lag tillämpas landskapslagen (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården. (1997/15)

 

 

 

3 §

     Hemvårdsstöd betalas av hemkommunen. På verksamhet som kommun ordnar enligt denna lag tillämpas landskapslagen (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården.

     Stöd för vård av barn i hemmet i situationer som avses i 1 § 6 mom. betalas av landskapet. Landskapsregeringen kan ingå uppdragsavtal med en kommun för handläggning och verkställande av betalning av stödet enligt 1 § 6 mom.

 

 

4 §

     Grunddel utgår om vårdnadshavare har vård om ett barn under tre års ålder som inte erhåller av kommunen anordnad barnomsorg enligt 5 § landskapslagen (1997:14) om barnomsorg eller sådan barnomsorg som kommunen enligt 24 § landskapslagen om barnomsorg bekostar. Grunddel erläggs inte under den tid då vårdnadshavare är berättigad till moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (FFS 364/1963). Även om vårdnadshavare inte har rätt till sådan förmån erläggs stödet först sedan den i sjukförsäkringslagen avsedda tiden löpt ut. (1997/15)

 

 

 

 

 

     Grunddelens belopp per kalendermånad fastställs genom landskapsförordning. Om hemvårdsstöd inte erläggs för en hel kalendermånad på grund av att den tid som nämns i 1 mom. börjar eller slutar under månaden, utgör stödet 1/25 av detta belopp för varje vardag, för vilken familjen är berättigad till stödet. (1997/15)

 

 

 

4 §

     Grunddel betalas till vårdnadshavare som avses i 1 § 1 och 2 mom. om barnet inte får av kommunen ordnad barnomsorg enligt 3 § landskapslagen (0000:00) om barnomsorg eller sådan barnomsorg som kommunen enligt 24, 26 och 28 §§ landskapslagen om barnomsorg bekostar. Grunddel betalas inte under den tid då vårdnadshavare är berättigad till särskild moderskaps-, moderskaps-, föräldra- eller partiell föräldrapenning eller till faderskapspenning för faderskapspenningsperioden omedelbart efter föräldrapenningsperioden eller till föräldrapenning eller faderskapspenning med stöd av 9 kap. 10 a § i sjukförsäkringslagen. Även om vårdnadshavare inte har rätt till sådan förmån betalas stödet först sedan den i sjukförsäkringslagen avsedda tiden löpt ut.

     Grunddelens belopp är 390 euro per kalendermånad. Om hemvårdsstöd inte betalas för en hel kalendermånad på grund av att den tid som nämns i 1 mom. börjar eller slutar under månaden, utgör stödet 1/25 av detta belopp för varje vardag, för vilken familjen är berättigad till stödet.

 

 

5 §

     Syskonförhöjning betalas om vårdnadshavare utöver det barn som berättigar till grunddel har vård om ett eller flera barn under sju år som inte erhåller av kommunen ordnad barnomsorg enligt 5 § landskapslagen om barnomsorg eller sådan barnomsorg som kommunen enligt 24 § landskapslagen om barnomsorg bekostar. Syskonförhöjning betalas även för ett barn som fyllt tre men inte sju år och som åtnjuter kommunal barnomsorg högst 5 timmar i dygnet. (1997/15)

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5 §

     Syskonförhöjning betalas om vårdnadshavare utöver det barn som berättigar till grunddel har vård om ett eller flera barn som inte inlett läroplikt och som inte får av kommunen ordnad barnomsorg enligt 3 § landskapslagen om barnomsorg eller sådan barnomsorg som kommunen enligt 24, 26 och 28 §§ landskapslagen om barnomsorg bekostar. Syskonförhöjning betalas även för ett barn som fyllt tre men inte inlett läroplikt och som åtnjuter kommunal barnomsorg i medeltal högst 5 timmar i dygnet eller i medeltal högst 25 timmar per vecka.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

5a §

Ny paragraf

 

 

5a §

     Flerbarnsförhöjning betalas om vårdnadshavare utöver det barn som berättigar till grunddel har vård om ett eller flera barn under tre år, vilka alla är födda samtidigt och som inte får av kommunen ordnad barnomsorg enligt 3 § landskapslagen om barnomsorg eller sådan barnomsorg som kommunen enligt 24, 26 och 28 §§ landskapslagen om barnomsorg bekostar. Flerbarnsförhöjningen betalas inte under den tid då vårdnadshavare är berättigad till särskild moderskaps-, moderskaps-, föräldra- eller partiell föräldrapenning eller till faderskapspenning för faderskapspenningsperioden omedelbart efter föräldrapenningsperioden eller till föräldrapenning eller faderskapspenning med stöd av 9 kap. 10 a § i sjukförsäkringslagen. Även om vårdnadshavare inte har rätt till sådan förmån betalas förhöjningen först sedan den i sjukförsäkringslagen avsedda tiden löpt ut.

     Flerbarnsförhöjningen är för varje barn som berättigar till förhöjning 50 procent av den i 4 § 2 mom. avsedda grunddelen.

 

 

6 §

     Tilläggsdel utgår om vårdnadshavaren är berättigad till grunddel enligt 4 § och familjens sammanlagda skattepliktiga inkomster per kalendermånad inte överstiger gränsen för rätt till tilläggsdel. Då förutsättningarna bedöms för rätt till tilläggsdel under den tid moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning utgår enligt sjukförsäkringslagen, räknas av sistnämnda förmån som skattepliktig inkomst endast den del som överstiger det kalkylerade sammanlagda beloppet av grunddelen och eventuell syskonförhöjning. (1997/15)

 

 

     Tilläggsdelens fulla belopp är 70 procent av den i 4 § 2 mom. avsedda grunddelen. Det belopp per kalendermånad vilket de skattepliktiga inkomsterna inte får överstiga för att full tilläggsdel skall beviljas fastställs genom landskapsförordning. Om de skattepliktiga inkomsterna överstiger det belopp som berättigar till full tilläggsdel, minskas tilläggsdelens maximibelopp med 15 procent av den överstigande delen av de skattepliktiga inkomsterna. (1997/15)

 

 

 

6 §

     Tilläggsdel betalas om vårdnadshavaren är berättigad till grunddel enligt 4 § och familjens sammanlagda skattepliktiga inkomster per kalendermånad inte överstiger gränsen för rätt till tilläggsdel. Då förutsättningarna bedöms för rätt till tilläggsdel under den tid särskild moderskaps-, moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller partiell föräldrapenning betalas enligt sjukförsäkringslagen, räknas av sistnämnda förmån som skattepliktig inkomst endast den del som överstiger det kalkylerade sammanlagda beloppet av grunddelen, eventuell flerbarnsförhöjning och eventuell syskonförhöjning.

     Tilläggsdelens fulla belopp är 70 procent av den i 4 § 2 mom. avsedda grunddelen. Det belopp vilket de skattepliktiga inkomsterna inte får överstiga för att full tilläggsdel ska beviljas är 777 euro per kalendermånad. Om de skattepliktiga inkomsterna överstiger det belopp som berättigar till full tilläggsdel, minskas tilläggsdelens maximibelopp med 15 procent av den överstigande delen av de skattepliktiga inkomsterna.

 

 

6a §

     Partiellt stöd för vård av barn i hemmet beviljas inte om grunddel utgår enligt 4 § eller under den tid moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning beviljas enligt sjukförsäkringslagen. (1997/15)

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

6a §

     Partiellt stöd för vård av barn i hemmet betalas till vårdnadshavare som avses i 1 § 3 och 4 mom. Partiellt stöd för vård av barn i hemmet beviljas inte om grunddel betalas enligt 4 § eller under den tid särskild moderskaps-, moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller partiell föräldrapenning beviljas enligt sjukförsäkringslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

7 §

     Syskonförhöjning eller tilläggsdel utgår oberoende av om moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning börjar utbetalas.

 

     Har föräldrapenningsperioden för familj som ännu inte får syskonförhöjning eller tilläggsdel förlängts på grund av att flera än ett barn har fötts vid samma tidpunkt, betalas syskonförhöjning eller tilläggsdel till familjen under den förlängda föräldrapenningsperioden. Syskonförhöjningen betalas dock under förutsättning att den föräldrapenning som utgår är mindre än det sammanlagda kalkylerade beloppet av grunddelen av syskonförhöjningen av familjens hemvårdsstöd. Som syskonförhöjning utgår skillnaden mellan det kalkylerade hemvårdsstödet och föräldrapenningen. Har familjen fått syskonförhöjning innan föräldrapenningsperioden förlängdes kan förhöjningen betalas enligt tidigare grunder, om detta är förmånligare för familjen. (1988/44)

 

 

 

7 §

     Syskonförhöjning eller tilläggsdel betalas oberoende av om särskild moderskaps-, moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller partiell föräldrapenning börjar betalas.

     Har föräldrapenningsperioden för familj som ännu inte får syskonförhöjning eller tilläggsdel förlängts på grund av att flera än ett barn har fötts vid samma tidpunkt, betalas syskonförhöjning, flerbarnsförhöjning eller tilläggsdel till familjen under den förlängda föräldrapenningsperioden. Syskonförhöjningen betalas dock under förutsättning att den föräldrapenning som betalas är mindre än det sammanlagda kalkylerade beloppet av grunddelen, syskonförhöjningen och flerbarnsförhöjningen av familjens hemvårdsstöd. Som syskonförhöjning betalas skillnaden mellan det kalkylerade hemvårdsstödet och föräldrapenningen. Har familjen fått syskonförhöjning eller flerbarnsförhöjning innan föräldrapenningsperioden förlängdes kan förhöjningen betalas enligt tidigare grunder, om detta är förmånligare för familjen.

 

 

8 §

     Stöd för vård av barn i hemmet erläggs på ansökan till den vårdnadshavare som i ansökan angetts som mottagare av stödet, till annan vårdnadshavare som handhar vårdnaden om barnet eller, om särskilda skäl härtill finns, till annan person som sörjer för barnets vård och fostran.

     Båda vårdnadshavarna har rätt till partiellt stöd för samma kalenderperiod, förutsatt att de inte samtidigt håller partiell vårdledighet som anställda i ett tjänste- eller anställningsförhållande. (2006/42)

     Mottagare av hemvårdsstöd är skyldig att meddela kommunen de förändringar som skett i förutsättningarna för att erhålla stöd.

 

 

 

8 §

     Hemvårdsstöd betalas på ansökan till vårdnadshavare som sköter vårdnaden om barnet eller, om särskilda skäl härtill finns, till annan person som sörjer för barnets vård och fostran.

 

 

     Båda vårdnadshavarna har rätt till partiellt stöd för vård av barn i hemmet för samma kalenderperiod, förutsatt att de inte samtidigt är borta från arbetet för vården av barnet.

     Mottagare av hemvårdsstöd är skyldig att meddela kommunen de förändringar som skett i förutsättningarna för att stöd.

 

 

14 §

     I denna lag avsett stöd för vård av barn i hemmet får inte utmätas.

 

 

 

14 §

     I denna lag avsett stöd får inte utmätas.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Hemvårdsstöd som avses i lagens 1 § 2 mom. kan beviljas retroaktivt från den 1 april 2007.

     Stöd för vård av barn i hemmet som avses i lagens 1 § 6 mom. kan beviljas retroaktivt enligt rådets förordning (EEG) nr 1408/71.

     Partiellt stöd för vård av barn i hemmet till företagare som avses i lagens 1 § 3 mom. kan beviljas retroaktivt från den 1 januari 2010.

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

     Genom denna lag upphävs landskapsförordningen (1997:13) om stöd för vård av barn i hemmet.

 

__________________