PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2010-03-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ny barnomsorgslagstiftning

·       Landskapsregeringens framställning nr 15/2009-2010

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård  1

L A N D S K A P S L A G  om ändring av 5 § landskapslagen tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen  2

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn. 2

 

 

2

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2b § 1 punkt och 2f § 1 punkt sådana de lyder i landskapslagen 2003/79, samt

     fogas till 2a § landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård en ny 4 punkt som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2a §

     Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården skall enligt denna lag äga tillämpning i landskapet till den del bestämmelserna gäller socialvården. Lagens bestämmelser gäller i landskapet med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ny 4 punkt

 

 

2a §

     Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ska enligt denna lag äga tillämpning i landskapet till den del bestämmelserna gäller socialvården. Lagens bestämmelser gäller i landskapet med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) Bestämmelserna i lagens 7a och 10a §§ om avgifter för barndagvård tillämpas inte. Bestämmelser om barnomsorgsavgift finns i barnomsorgslagen (0000:00) för landskapet Åland.

 

 

2b §

     De allmänna bestämmelserna i 1 kap. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller i landskapet med följande avvikelser:

     1) Begreppet socialvård omfattar sådan barnomsorg som avses i barnomsorgslagen (1997:14) för landskapet Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2b §

     De allmänna bestämmelserna i 1 kap. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller i landskapet med följande avvikelser:

     1) Begreppet socialvård omfattar sådan barnomsorg som avses i barnomsorgslagen (0000:00) för landskapet Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

2f §

     Bestämmelserna i lagen om tillsyn över privat socialservice gäller i landskapet med följande avvikelser:

     1) Lagen skall inte tillämpas på socialservice som landskapet producerar, verksamhet i enskilt daghem som avses i 6 kap. barnomsorgslagen för landskapet Åland eller sådan familjevård som avses i 25 § socialvårdslagen.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2f §

     Bestämmelserna i lagen om tillsyn över privat socialservice gäller i landskapet med följande avvikelser:

     1) Lagen ska inte tillämpas på socialservice som landskapet producerar, verksamhet i samhällsstödd enskild barnomsorg som avses i 24, 26 och 28 §§ barnomsorgslagen för landskapet Åland eller sådan familjevård som avses i 25 § socialvårdslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

3

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 § 1 och 2 punkt landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 §

Särskilda avvikelser

     Vid tillämpningen av barnskyddslagen ska även i denna paragraf angivna avvikelser iakttas i landskapet:

     1) Hänvisningen i 9 § 1 mom. i barnskyddslagen till den förskoleundervisning, grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning samt förberedande undervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning (FFS 628/1998) ska i landskapet avse den förundervisning som avses i barnomsorgslagen (1997:14) för landskapet Åland och den grundskoleundervisning som avses i grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland.

     2) Hänvisningen i 9 § 2 mom. i barnskyddslagen till den utbildningsanordnare som avses i 7 och 8 §§ i lagen om grundläggande utbildning ska i landskapet avse huvudmannen för ett enskilt daghem enligt 6 kapitlet i barnomsorgslagen för landskapet Åland och huvudmannen för den ersättande skolan enligt 7 kapitlet i grundskolelagen för landskapet Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5 §

Särskilda avvikelser

     Vid tillämpningen av barnskyddslagen ska även i denna paragraf angivna avvikelser iakttas i landskapet:

     1) Hänvisningen i 9 § 1 mom. i barnskyddslagen till den förskoleundervisning, grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning samt förberedande undervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning (FFS 628/1998) ska i landskapet avse den förundervisning som avses i barnomsorgslagen (0000:00) för landskapet Åland och den grundskoleundervisning som avses i grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland.

     2) Hänvisningen i 9 § 2 mom. i barnskyddslagen till den utbildningsanordnare som avses i 7 och 8 §§ i lagen om grundläggande utbildning ska i landskapet avse huvudmannen för ett enskilt daghem enligt 28 § barnomsorgslagen för landskapet Åland och huvudmannen för den ersättande skolan enligt 7 kapitlet i grundskolelagen för landskapet Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

4

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 § 1 mom. 3 punkt landskapslagen (2004:3) om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” med ”landskapsregeringen” som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Tillämpningsområde

     Denna lag tillämpas inom sektorerna socialvård, undervisning och ungdomsarbete samt idrott. Lagen tillämpas på dem som skall utföra arbete som varaktigt och i väsentlig grad består i att utan vårdnadshavarens närvaro ta hand om, fostra, undervisa eller på annat sätt arbeta i personlig kontakt med personer under 18 år. I lagen avsett arbete kan utföras

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) inom privat socialservice enligt lagen om tillsyn över privat socialservice (FFS 603/1996), på enskilda daghem enligt barnomsorgslagen (1997:14) för landskapet Åland eller som familjevård enligt socialvårdslagen (FFS 710/1982).

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2 §

Tillämpningsområde

     Denna lag tillämpas inom sektorerna socialvård, undervisning och ungdomsarbete samt idrott. Lagen tillämpas på dem som ska utföra arbete som varaktigt och i väsentlig grad består i att utan vårdnadshavarens närvaro ta hand om, fostra, undervisa eller på annat sätt arbeta i personlig kontakt med personer under 18 år. I lagen avsett arbete kan utföras

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) inom privat socialservice enligt lagen om tillsyn över privat socialservice (FFS 603/1996), i barnomsorg driven som samhällsstödd enskild barnomsorg enligt barnomsorgslagen (0000:00) för landskapet Åland eller som familjevård enligt socialvårdslagen (FFS 710/1982).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________