PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2010-02-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Skattesatsen för samfund

·       Landskapsregeringens framställning nr 13/2009-2010

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 och 4a §§ kommunalskattelagen för landskapet Åland  1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 4 och 4a §§ kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 och 4a §§ kommunalskattelagen (1993:37) för landskapet Åland, av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i landskapslagen 2004/48 och 4a § sådan den lyder i landskapslagen 2010/..., som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

Kommunalskatteprocenten för samfund och samfällda förmåner

     Samfund och samfällda förmåner skall på den beskattningsbara inkomsten betala 5,7278 % i kommunalskatt.

 

 

4 §

Kommunalskatteprocenten för samfund och samfällda förmåner

     Samfund och samfällda förmåner skall på den beskattningsbara inkomsten betala 5,7174 % i kommunalskatt.

 

4a §

Kommunalskatteprocenten för skatteåren 2009–2011

     Med avvikelse från 4 § ska samfund och samfällda förmåner betala 8,3278 % i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåren 2010 och 2011.

     Den skatteprocent som anges i 1 mom. tillämpas även vid kommunalbeskattningen av samfund och samfällda förmåner för skatteåret 2009.

 

 

4a §

Kommunalskatteprocenten för skatteåren 2009–2011

     Med avvikelse från 4 § ska samfund och samfällda förmåner betala 8,3278 % i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2009 och 8,3174 % vid beskattningen för skatteåren 2010 och 2011.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den ... . Lagens 4a § gäller till och med den 31 december 2011 och tillämpas på beskattningen för skatteåren 2009–2011.

     Vid den första redovisningen av samfundsskatt till kommunerna efter att lagen har trätt i kraft rättas de redovisningar som gäller skatteåret 2010 så att de motsvarar denna lag.