PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2009-12-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Nytt högkostnadsskydd inom Ålands hälso- och sjukvård

·       Landskapsregeringens framställning nr 10/2009-2010

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård  1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 1 mom. landskapslagen (2007:23) om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

Högkostnadsskydd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Som högkostnadsskydd gäller att en person under ett kalenderår betalar avgifter till ett belopp om högst 300 euro sammanlagt (kostnadstak) för tjänster som omfattas av skyddet. För personer under 18 år och över 65 år är kostnadstaket 125 euro för ett kalenderår. Det lägre kostnadstaket tillämpas till och med det kalenderår då personen fyller 18 år samt från och med det kalenderår som följer efter det år då personen fyllt 65 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

4 §

Högkostnadsskydd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Som högkostnadsskydd gäller att en person under ett kalenderår betalar avgifter till ett belopp om högst 375 euro sammanlagt (kostnadstak) för tjänster som omfattas av skyddet. För personer under 18 år och över 65 år är kostnadstaket högst 120 euro för ett kalenderår. Det lägre kostnadstaket tillämpas till och med det kalenderår då personen fyller 18 år samt från och med det kalenderår som följer efter det år då personen fyllt 65 år. Oavsett ålder ska det lägre kostnadstaket alltid tillämpas ifråga om personer som beviljats sjukpension på heltid i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. folkpensionslagen (FFS 568/2007), personer som beviljats invalidpension i enlighet med de i 6 § 1 mom. folkpensionslagen angivna författningarna samt personer som beviljats invalidpension i enlighet med landskapslagen (1969:45) om pension för lagtingsmän, landskapslagen (1969:47) om pension för ledamot av Ålands landskapsstyrelse, landskapslagen ( : ) om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen, landskapslagen (1978:34) om personalen vid landstingets kansli, landskapslagen (2007:54) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner, landskapslagen (1997:4) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner, landskapslagen (1971:51) om vissa pensioner, som skall betalas av landskapsmedel och landskapslagen (2007:29) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Med stöd av 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland bemyndigar lagtinget landskapsregeringen att bestämma när denna lag helt eller delvis träder i kraft.

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som verkställigheten av lagen kräver får vidtas innan den träder i kraft.

__________________