FRAMSTÄLLNING nr 9/2009-2010

 

Datum

 

 

2009-12-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Invalidpensionärers återgång i arbete underlättas

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en temporär landskapslag genom vilken lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete blir tillämplig även inom landskapets pensionssystem.

     Genom förslaget ska invalidpensionärer som omfattas av landskapets pensionsskydd kunna förtjäna högst 600 euro i månaden utan att det inverkar på deras pension. För invalidpensionären väljs den inkomstgräns av två möjliga, den procentuella som gäller i dag eller den föreslagna fasta på 600 euro, som är högst. Regeln blir att valet alltid faller på den högsta gränsen. Dessutom ska invalidpensionärer kunna lämna sin pension vilande och få pensionen utbetalad på nytt utan ny bedömning av arbetsförmågan, om arbetet upphör eller arbetsinkomsterna sjunker ner till i lag förskrivna inkomstgränser.

     Avsikten är att den föreslagna lagen skall träda i kraft så snart som möjligt och att den ska vara i kraft till den 31 december 2013.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Pensionsskyddet för landskapets anställda. 3

1.1 Allmänt 3

1.2 Blankettlagen om statens pensioner 3

1.3 Blankettlagen om pension för arbetstagare. 3

1.4 Invalidpension. 4

2. Lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete. 4

2.1 Återgång i arbete underlättas under en försöksperiod. 4

2.2 Höjd inkomstgräns och förändrad vilande pension. 5

3. Landskapsregeringens förslag. 6

4. Lagstiftningsbehörigheten. 6

5. Förslagets verkningar 7

6. Beredningsarbetet 7

Detaljmotivering. 7

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete  7

Lagtext 10

L A N D S K A P S L A G om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete  10

Bilaga. 12

Lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete. 12

 


 

Allmän motivering

 

1. Pensionsskyddet för landskapets anställda

 

1.1 Allmänt

 

Pensionsskyddet för landskapets anställda regleras i huvudsak av landskapslagen (2007:54) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner, nedan kallad blankettlagen om statens pensioner, och landskapslagen (2007:29) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare, nedan kallad blankettlagen om pension för arbetstagare.

 

1.2 Blankettlagen om statens pensioner

 

Genom blankettlagen om statens pensioner har riksförfattningar om statens pensioner i huvudsak oförändrade bringats i kraft i landskapet. Enligt blankettlagen om statens pensioner är lagen om statens pensioner (FFS 1295/2006) (StaPL), lagen om införande av lagen om statens pensioner (FFS 1296/2006) och lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (FFS 165/1999) gällande i landskapet.

     Blankettlagen om statens pensioner gäller den som den 31 december 2007 var anställd eller hade varit anställd av landskapet eller hos annan arbetsgivare som omfattades av landskapets pensionssystem. Även den som den 1 januari 2008 innehade en anställning hos landskapet eller hos annan arbetsgivare som omfattades av landskapets pensionssystem och därefter, utan en enda dags avbrott, övergår till ny anställning hos landskapet omfattas av blankettlagen om statens pensioner.

     Enligt blankettlagen om statens pensioner beviljar landskapsregeringen ålders-, deltids- och invalidpension till anställda som omfattas av lagen. Fribrevspensioner beviljas personer som tidigare haft anställningar som har omfattats av landskapets pensionsskydd. Därtill beviljar landskapsregeringen rehabiliteringspenning och betalar andra utgifter i samband med yrkesinriktad rehabilitering inom pensionssystemet. Enligt lagstiftningen utgår även familjepension till landskapsanställdas efterlevande makar och barn.

     Det statliga pensionssystemet reformerades genom tillkomsten av StaPL år 2007. Genom StaPL fick regelverket för det statliga pensionsskyddet en ny struktur som kom att stämma överens med den reform som tidigare gjorts inom det privata pensionssystemet genom lagen om pension för arbetstagare (FFS 395/2006) (ArPL). Särdragen inom statens pensionssystem kom ändå att beaktas i StaPL.

 

1.3 Blankettlagen om pension för arbetstagare

 

Enligt blankettlagen om pension för arbetstagare är ArPL och lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (FFS 396/2006) gällande i landskapet för alla dem som från och med den 1 januari 2008 eller därefter tillträder en offentligrättslig eller privaträttslig anställning hos landskapet. Blankettlagen förutsätter att pensionsskydd tecknas i enlighet med ArPL. I praktiken genomförs detta genom att landskapsregeringen hos en pensionsförsäkringsanstalt tecknar en pensionsförsäkring för den som anställs. I fråga om rektorer och lärare i grundskolan ankommer försäkringsskyldigheten på vederbörande kommunala arbetsgivare.

     Pensionsskyddet enligt blankettlagen om pension för arbetstagare omfattar ålderspension, deltidspension, rehabilitering och invalidpension samt familjepension för den landskapsanställdes förmånstagare.

 

1.4 Invalidpension

 

1.4.1 Inkomstgräns

 

De genom blankettlagarna tillämpliga StaPL och ArPL utgår från att långvarigt arbetsoförmögna personer ska få sin försörjning tryggad genom invalidpension när de på grund av sjukdom, lyte eller skada inte kan tjäna sitt uppehälle genom arbete. Lagarna innehåller dock en del bestämmelser som begränsar deras möjligheter att arbeta och därmed begränsar deras rätt till invalidpensionering.

     Enligt StaPL och ArPL får personer med full invalidpension tjäna högst 40 procent av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten för tiden innan arbetsoförmågan började och personer med delinvalidpension högst 60 procent av sin stabiliserade genomsnittliga inkomst för tiden innan arbetsoförmågan började utan att den aktuella pensionen påverkas av arbetsinkomsterna. Med stabiliserad genomsnittlig inkomst avses inkomster under den återstående tiden och de räknas ut på inkomsterna under de fem kalenderår som föregick året för pensionsfallet justerade med en lönekoefficient.

     Full invalidpension för sjukpensionerade enligt pensionslagstiftningen omvandlas till delinvalidpension om arbetsinkomsterna under tiden med pension är högre än 40 procent men lägre än 60 procent av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten för tiden innan arbetsoförmågan började och förvärvsinkomsterna bedöms inflyta i minst ett år.

 

1.4.2 Avbrott i utbetalning av invalidpension

 

I folkpensionslagen (FFS 568/2007) finns bestämmelser om att låta sjukpension vila på grund av återgång i arbete. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i StaPL och ArPL. Däremot har såväl StaPL som ArPL bestämmelser, som tillåter avbrott i utbetalningen av arbetspension. Utbetalningen av pensionen får stoppas om arbetsinkomsterna tillfälligt är högre än inkomstgränsen i pensionslagarna. Invalidpensionen kan stoppas antingen tills vidare eller för viss tid. Någon tidsgräns anges inte i lagarna. Pensionsskyddscentralen rekommenderar dock att avbrottet inte bör fortgå längre än ett år.

     Dessutom innehåller StaPL och ArPL bestämmelser om att invalidpension kan beviljas enligt tidigare kriterier. Bestämmelserna garanterar en försörjning på tidigare nivå om personen blir arbetsoförmögen på nytt inom två år efter att pensionsutbetalningen upphörde. Invalidpension kan beviljas enligt tidigare kriterier också om en ny invalidpension beviljas på grund av samma sjukdom, lyte eller skada som den tidigare upphörda invalidpensionen.

 

2. Lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

 

2.1 Återgång i arbete underlättas under en försöksperiod

 

Den 1 januari 2010 träder en ny lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (FFS 738/2009) i kraft i riket. Syftet med lagen är enligt propositionen (RP 72/2009 rd) att undanröja hindren för sjukpensionärer att återgå i arbete. Därför föreslås lagstiftningen om arbetspensioner och folkpension bli kompletterad med bestämmelser som ger i synnerhet sjukpensionärer med små pensioner möjligheter att delta i arbetslivet med sin återstående arbetsförmåga. Andra mål är att sjukpensionärer lättare ska kunna ta sporadiska och kortvariga jobb och att hjälpa framför allt personer med splittrad arbetskarriär och en låg stabiliserad genomsnittlig inkomst för tiden innan arbetsoförmågan började att få anställning. Samtidigt ges de större möjligheter att få extra inkomster genom arbete.

     Avsikten med lagen är att den ska göra det möjligt för andra sjukpensionärer än de med låga inkomster att förvärvsarbeta. I takt med att befolkningen åldras är det enligt lagens motiv angeläget att sjukpensionärer får bättre möjligheter att vara aktiva i arbetslivet med sin återstående arbetsförmåga. Därmed skulle tillgången till arbetskraft förbättras.

     Lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete utgör en temporär speciallag som kommer att gälla i fyra år. Lagen ska vara en speciallag i förhållande till de förmånslagar som innehåller förmåner som speciallagen gäller. Med förmånslagar avses utöver folkpensionslagen och arbetspensionslagarna även lagen om handikappförmåner (FFS 570/2007) och lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (FFS 571/2007). Under lagens giltighetstid kommer en uppföljning att göras huruvida lagen i tillräckligt hög grad främjar sjukpensionärers återgång i arbete.

 

2.2 Höjd inkomstgräns och förändrad vilande pension

 

Den nya lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete ska gälla personer som är sjukpensionerade enligt både arbetspensionslagarna och folkpensionslagen. Deras återgång i arbete ska stödjas genom att de under pensioneringen får rätt att tjäna upp till 600 euro i månaden genom arbete utan att det påverkar pensionen.

     Den som får sjukpension enligt folkpensionslagen ska vid sidan av pensionen kunna tjäna högst 600 euro i månaden utan att den aktuella sjukpensionen påverkas av inkomsterna. Den som får full invalidpension enligt arbetspensionslagarna ska vid sidan av pensionen kunna tjäna högst 40 procent av sin stabiliserade genomsnittliga inkomst för tiden innan arbetsoförmågan började eller högst 600 euro i månaden, om 40 procent av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten är lägre än 600 euro. Den som har delinvalidpension enligt arbetspensionslagarna ska få tjäna högst 60 procent av sin genomsnittliga inkomst för tiden innan arbetsoförmågan började eller högst 600 euro i månaden, om 60 procent av den genomsnittliga inkomsten är lägre än 600 euro. Regeln är att valet alltid faller på den högsta gränsen. Inkomstgränsen på 600 euro ska inte kopplas till index.

     Om arbetsinkomsterna överstiger inkomstgränserna, ska utbetalningen av pensionen stoppas och pensionen lämnas vilande i minst tre månader och högst två år. Den vilande pensionen börjar betalas ut på nytt utan bedömning av arbetsförmågan när sjukpensionären har anmält till pensionsanstalten att han eller hon har slutat arbeta eller att arbetsinkomsterna har sjunkit ner till inkomstgränsen. Bestämmelserna om att lämna pensionen vilande ska gälla alla invalid- eller sjukpensioner enligt arbetspensionslagarna och folkpensionslagen.

     Dessutom intas i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete en bestämmelse som anger att en sjukpensionär som lämnar en pension enligt folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna vilande har rätt att få handikappbidrag för personer över 16 år med högsta belopp efter att ha återgått i arbete. Bestämmelsen ska gälla alla pensioner som berörs av den nya lagen och har lämnats vilande för minst tre månader och högst två år. En förutsättning för handikappförmånen är dock att sjukpensionären när pensionen lämnas vilande får vårdbidrag för pensionstagare enligt lagen om handikappförmåner (FFS 570/2007).

     Den nya rikslagen får även en bestämmelse som anger att vilande invalid- eller sjukpension inte ska påverka utbetalningen av bostadsbidrag för pensionstagare, utan att det ska betalas ut trots att personen arbetar. Bostadsbidraget kommer inte att justeras retroaktivt om en invalidpension som har varit vilande på grund av lagen senare dras in retroaktivt. Därmed har personen rätt att få bostadsbidrag för pensionstagare trots att villkoret i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (FFS 571/2007) inte uppfylls helt och hållet.

 

3. Landskapsregeringens förslag

 

Landskapet har valt att ha ett arbetspensionssystem som i huvudsak följer det finländska arbetspensionssystemet. Detta har förverkligats genom blankettlagen om statens pensioner och blankettlagen om pension för arbetstagare. Enligt blankettlagarna ska de ändringar som görs av de rikslagar som uppräknas i blankettlagarna gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket.

     Den i riket från och med årsskiftet 2009/2010 gällande lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete är stiftad som en temporär speciallag, som har som avsikt att ge erfarenhet av intresset för arbete bland delvis arbetsförmögna med invalidpension. Man har därför inte funnit det befogat att i detta skede göra några ändringar i arbetspensionslagarnas permanenta bestämmelser. Eftersom de nya bestämmelserna om invalidpensionärers återgång i arbete är intagna i en speciallag som inte finns uppräknad i blankettlagarna blir bestämmelserna inte automatiskt gällande i landskapet och dess pensionssystem. För att göra bestämmelserna tillämpliga även inom landskapets pensionssystem krävs en aktiv lagstiftningsåtgärd av lagtinget.

     Landskapsregeringen anser att de nya riksbestämmelsernas syfte och innehåll är ändamålsenliga och väl värda att tillämpa under en försöksperiod även inom landskapets pensionssystem. Riksbestämmelserna bör därför utökas till att omfatta även landskapets arbetspensionssystem under de fyra år som den temporära rikslagen är tänkt att vara i kraft. På så vis skulle landets samtliga arbetspensionssystem omfattas av regelverket. Genom förslaget skulle en person som lyfter invalidpension från landskapet inte hamna i en ofördelaktig sits beroende på att man råkar vara ansluten till ett arbetspensionssystem som inte direkt omfattas av de nya riksbestämmelserna. Landskapsregeringen föreslår därför att en särskild landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete antas. Genom förslaget skapas ett enhetligt system där även de som på ett eller annat sätt uppbär invalidpension enligt landskapets pensionssystem får samma möjligheter som invalidpensionärer inom andra arbetspensionssystem att återgå i arbete om man är delvis arbetsförmögen.

     Samtidigt föreslås att rikslagens bestämmelser om handikappbidrag och pensionstagarens bostadsbidrag ska vara tillämpliga på det pensionsskydd som tillhandhålls enligt blankettlagarna om statens pensioner och pension för arbetstagare. Trots att bestämmelserna är att hänföra till rikets lagstiftningsbehörighet kan de enligt 19 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland intas i den föreslagna landskapslagen för vinnande av enhetlighet och överskådlighet.

     Med tanke på sedvanlig lagtingsbehandling och lagstiftningskontroll kommer den föreslagna lagen inte att kunna träda i kraft samtidigt som rikslagen den 1 januari 2010. Avsikten är att den föreslagna landskapslagen ska träda i kraft så snart som det är tekniskt möjligt efter det att republikens president har givit sitt klartecken till att lagen kan träda i kraft. Även den åländska lagen föreslås vara i kraft till den 31 december 2013.

 

4. Lagstiftningsbehörigheten

 

Enligt 18 § 2a punkten självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om arbetspensionsskydd för landskapets anställda och för förtroendevalda inom landskapsförvaltningen samt för rektorer, lärare och timlärare vid grundskolor i landskapet. Riket har enligt 29 § 1 mom. 3 punkten självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i fråga om arbetspensionsskyddet för kommunernas anställda och förtroendevalda inom kommunalförvaltningen samt arbetspensionsskydd för andra, med de undantag som följer av nämnda 18 § 2a punkten självstyrelselagen, och annan socialförsäkring.

 

5. Förslagets verkningar

 

De ekonomiska konsekvenserna av förslaget beräknas vara små för landskapet. Landskapsregeringen uppskattar att ett litet antal invalidpensionstagare inom landskapets pensionssystem kan komma att ha arbetsinkomster som överstiger de föreslagna inkomstgränserna och som skulle leda till att utbetalningen av invalidpensionen skulle avbrytas och pensionen lämnas vilande. Förslaget kommer därför inte nämnvärt att inverka på landskapets pensionsutgifter.

     För den enskilde förväntas förslaget ha en gynnsam effekt, då en del av de lagliga hindren för en invalidpensionär att återgå i arbetet undanröjs. Förslaget ger invalidpensionären utökade möjligheter att delta i arbetslivet med sin återstående arbetsförmåga.

     I augusti 2009 fanns det inom landskapets pensionssystem 175 personer som lyfte full invalidpension. Av dessa var 109 kvinnor och 66 män. Vid samma tidpunkt fanns det 42 personer med delinvalidpension. Av delinvalidpensionärerna var 27 kvinnor och 15 män. Eftersom en majoritet av invalidpensionärerna är kvinnor, samtidigt som det bland landskapsanställda är kvinnor som statistiskt har en lägre lön, kan förslaget gynna framförallt kvinnors återgång i arbete.

     I nedanstående tabell redovisas det antal invalidpensioner som har beviljats av landskapet under åren 2000-2008.

 

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Invalidpension

22

29

29

30

30

34

49

26

52

Delinvalidpension/

rehabiliteringsstöd

6

6

6

9

5

13

6

6

6

Totalt

28

35

35

39

35

47

55

32

58

Källa: Landskapsregeringens berättelse 2008

 

6. Beredningsarbetet

 

På grund av ärendets brådskande natur och eftersom förslaget inte torde medföra några försämringar i den enskildes pensionsskydd har förslaget inte genomgått ett formellt remissförfarande.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

 

1 § Lagens tillämpningsområde. Enligt paragrafen ska rikslagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete antas som en blankettlag. Rikslagen ska tillämpas på invalidpension som har beviljats med stöd av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner eller landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare. Invalidpensionen kommer med andra ord inte att beviljas med stöd av den föreslagna blankettlagen, utan i stället kommer den att tillämpas på sådan pension när den beviljas med stöd av nämnda landskapslagar. När den föreslagna lagen inte innehåller bestämmelser om en viss fråga är det någon av de nämnda landskapslagarna som ska gälla, det vill säga den som pensionen ursprungligen beviljats enligt.

     Lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete ska tillämpas i landskapet sådan den lyder när denna lag träder ikraft. Vid tillämpningen av rikslagen ska de i landskapslagen intagna avvikelserna från rikslagen iakttas. Vidare ska de ändringar som därefter görs av rikslagen gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av landskapslagen. Med ändringar avses inte de fall att en hel riksförfattning upphävs. Den föreslagna lydelsen i paragrafen kräver i en sådan situation att en aktiv lagstiftningsåtgärd av lagtinget vidtas innan riksförfattningen kan upphöra att gälla i landskapet. Situationen skulle bli aktuell om den temporära rikslagen upphävdes innan den 31 december 2013.

 

2 § Bestämmelser som inte ska tillämpas. I paragrafen räknas de bestämmelser i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete upp som inte med stöd av blankettlagen ska tillämpas i landskapet. Bestämmelserna gäller rättsområden som hör till rikets lagstiftningsbehörighet och som därmed direkt med stöd av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete är tillämpliga i landskapet. Avsikten är att den föreslagna landskapslagen ska omfatta endast det arbetspensionsskydd landskapet har lagstiftningsbehörighet inom.

     För det första föreslås att 5 § lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete inte ska vara tillämplig i landskapet med stöd av blankettlagen, eftersom paragrafen gäller sjukpension som har beviljats enligt folkpensionslagen. Rättsområdet folkpension är att hänföra till rikets behörighet och bestämmelsen är således redan direkt tillämplig i landskapet från och med den 1 januari 2010.

     Inte heller bestämmelsen i 9 § 2 mom. lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete föreslås vara tillämplig i landskapet med stöd av blankettlagen. Bestämmelsen gäller tillväxtprocentsatser för sjömanspensioner, ett arbetspensionsskydd som enligt självstyrelselagen är att hänföra till rikets lagstiftningsbehörighet. Bestämmelsen är således redan direkt tillämplig i landskapet med stöd av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete.

     Rikslagens bestämmelser om handikappbidrag och pensionstagarens bostadsbidrag föreslås dock bli tillämpliga på det pensionsskydd som tillhandhålls enligt blankettlagen om statens pensioner och blankettlagen pension för arbetstagare. Risken är annars att 8 och 10 §§ lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete vid en strikt tillämpning inte skulle anses tillämpliga på landskapets pensionsskydd, eftersom blankettlagarna om statens pensioner och pension för arbetstagare inte omnämns bland arbetspensionslagarna i rikslagens 2 §. Något undantag för dessa bestämmelser tillämplighet i landskapet med stöd av blankettlagen föreslås således inte.

     Bestämmelserna i 8 § lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete reglerar det vårdbidrag för pensionstagare som beviljas enligt lagen om handikappförmåner. Vårdbidraget för pensionstagare är att hänföra till rikets behörighet. Bestämmelsen i 8 § ger den som har lämnat invalid- eller sjukpension vilande rätt att under vilandetiden få handikappförmåner som Folkpensionsanstalten beviljat, till högsta belopp enligt 8 § 2 mom. 3 punkten lagen om handikappförmåner för den tid som utbetalningen av pensionerna varit vilande. En förutsättning är att invalidpensionären när pensionen lämnas vilande får vårdbidrag för pensionstagare enligt lagen om handikappförmåner.

     I rikslagens 10 § regleras förhållandet för den som omedelbart innan invalid- eller sjukpension lämnas vilande har lyft bostadsbidrag för pensionstagare. Enligt bestämmelsen påverkar inte en vilande pension utbetalningen av bostadsbidrag för pensionstagare, utan bidraget betalas ut trots att personen i fråga arbetar. Dessutom ska bostadsbidraget inte justeras retroaktivt om en invalidpension, som har varit vilande på grund av arbetspensionslagen, senare dras in retroaktivt. Bestämmelsen om bostadsbidraget för pensionstagare reglerar ett rättsområde som även det är att hänföra till rikets lagstiftningsbehörighet.

     Bestämmelserna om handikappbidrag och pensionstagarens bostadsbidrag kan trots att de är att hänföra till rikets lagstiftningsbehörighet intas i den föreslagna blankettlagen enligt 19 § 3 mom. självstyrelselagen för vinnande av enhetlighet och överskådlighet. Landskapsregeringen föreslår således inget undantag från bestämmelsernas tillämplighet enligt den förslagna landskapslagen.

 

3 § Tillämpning av hänvisningar till riksförfattningar vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen. I lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete hänvisas i 3, 4, 9 och 11 §§ till bestämmelser i arbetspensionslagarna. Med arbetspensionslagar avses enligt rikslagen de pensionslagar och -bestämmelser som uppräknas i lagens 2 §. Enligt blankettlagen ska hänvisningarna till bestämmelser i rikslagstiftning avse hänvisningar till motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen. Detta medför att hänvisningarna i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete till arbetspensionslagar ska avse landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner eller landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare.

 

4 § Ikraftträdande. Lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete som föreslås tillämplig i landskapet med stöd av denna lag kommer i riket att träda i kraft den 1 januari 2010 och gälla till och med den 31 december 2013. Avsikten med denna temporära giltighetstid är att följa hur delvis arbetsoförmögna får arbete och senare bedöma om det behövs mer permanent lagstiftning. Med tanke på sedvanlig lagtingsbehandling och lagstiftningskontroll anser landskapsregeringen det som mest ändamålsenligt att ikraftträdelsedagen för den föreslagna landskapslagen med stöd av 20 § 2 mom. självstyrelselagen lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om. Avsikten är att den förslagna landskapslagen ska kunna sättas i kraft vid första månadsskifte som är tekniskt möjligt efter det att republikens president har givit sitt klartecken till att lagen kan träda i kraft. Även den åländska lagen föreslås vara i kraft till den 31 december 2013.

     Enligt paragrafens 2 mom. ska landskapslagen tillämpas på invalidpension som lämnas vilande medan lagen är i kraft. Om invalidpension lämnas vilande för två år alldeles i slutet av den tid lagen är i kraft, kommer lagen att tillämpas nästan till utgången av år 2015. Detta medför att en sjukpensionär kan låta arbetspension, som lämnas vilande medan lagen är i kraft, vara vilande i två års tid även om lagen inte längre är i kraft hela den tiden. Den temporära lagen ger delvis arbetsförmögna möjlighet att arbeta i olika perioder i drygt fyra år.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

 

I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (FFS 738/2009) ska, med i denna lag angivna avvikelser, tillämpas på invalidpension som har beviljats med stöd av landskapslagen (2007:54) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner eller landskapslagen (2007:29) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare oberoende av vad som i landskapslagarna föreskrivs om arbetsinkomsternas inverkan på invalidpensionen.

     Lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete ska tillämpas i landskapet sådan den lyder när denna lag träder ikraft. Ändras därefter författningen, ska den ändrade författningen gälla i landskapet från tidpunkten för dess ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Bestämmelser som inte ska tillämpas

     Med stöd av denna lag ska följande bestämmelser i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete inte tillämpas i landskapet:

     1) 5 § om inkomstgräns vid sjukpension enligt folkpensionslagen och vilande pension och

     2) 9 § 2 mom. om sjömanspensionens tillväxt.

 

3 §

Tillämpning av hänvisningar till riksförfattningar vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen

     Hänvisas i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete till bestämmelser i rikslagstiftningen, ska hänvisningarna avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

 

4 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft                   och gäller till och med den 31 december 2013.

     Denna lag tillämpas på invalidpension som lämnas vilande medan denna lag är i kraft.

 

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den 3 december 2009

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Mats Perämaa

 


Bilaga

 

 

 

Lag
om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

(FFS 738/2009)

 

     I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens syfte

     Syftet med denna lag är att främja återgång i arbete för dem som får invalid- eller sjukpension.

 

2 §

Lagens tillämpningsområde

     Denna lag tillämpas på invalidpension som beviljats med stöd av följande lagar och bestämmelser (arbetspensionslagar) oberoende av vad som i dem förskrivs om arbetsinkomsternas inverkan på invalidpensionen:

     1) lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006),

     2) lagen om sjömanspensioner (1290/2006) och lagen om införande av lagen om sjömanspensioner (1291/2006),

     3) lagen om pension för företagare (1272/2006) och lagen om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006),

     4) lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) och lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare (1281/2006),

     5) lagen om kommunala pensioner (549/2003) och lagen om införande av lagen om kommunala pensioner (550/2003),

     6) lagen om statens pensioner (1295/2006) och lagen om införande av lagen om statens pensioner (1296/2006),

     7) pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (261/2008),

     8) pensionsbestämmelser som avses i 122 § i lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006),

     9) pensionsbestämmelser som grundar sig på 13 § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001), eller

     10) pensionsstadgan enligt 11 § 2 mom. 6 punkten i lagen om Finlands Bank (214/1998).

     Trots vad som bestäms i 17 § i folkpensionslagen (568/2007) tillämpas denna lag också på sjukpension som beviljats med stöd av folkpensionslagen, med undantag för sjukpension som beviljats enligt 12 § 4 mom. i den lagen.

 

3 §

Inkomstgräns vid invalidpension enligt arbetspensionslagarna

     Arbetsinkomsterna för den som får invalidpension enligt arbetspensionslagarna påverkar inte utbetalningen av invalidpensionen, om

     1) arbetsinkomsterna för den som får full invalidpension är högst 40 procent av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten för tiden innan arbetsoförmågan började eller, om dessa 40 procent av de stabiliserade genomsnittliga inkomsterna är mindre än 600 euro, högst 600 euro i månaden, eller

     2) arbetsinkomsterna för den som får delinvalidpension är högst 60 procent av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten för tiden innan arbetsoförmågan började eller, om dessa 60 procent av de stabiliserade genomsnittliga inkomsterna är mindre än 600 euro, högst 600 euro i månaden.

4 §

Vilande invalidpension enligt arbetspensionslagarna

     Om den som får invalidpension enligt arbetspensionslagarna förvärvsarbetar och arbetsinkomsterna för detta arbete överstiger både den gräns på 600 euro i månaden som avses i 3 § och 60 procent av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten för tiden innan arbetsoförmågan började, ska utbetalningen av invalidpensionen efter meddelande från pensionstagaren eller på pensionsanstaltens initiativ avbrytas och pensionen lämnas vilande.

     Utbetalningen av invalidpensionen återupptas efter meddelande från pensionstagaren, när denne slutar arbeta eller hans eller hennes arbetsinkomster minskar så att de ligger under de gränser som nämns i 1 mom.

     Om det uppskattas att arbetsinkomsterna enligt 1 mom. i ett års tid överstiger både den gräns på 600 euro i månaden som avses i 3 § 1 punkten och 40 procent av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten för tiden innan arbetsoförmågan började, ändras full invalidpension till delinvalidpension från ingången av den månad som följer på förändringen.

 

5 §

Inkomstgräns vid sjukpension enligt folkpensionslagen och vilande pension

     Utbetalningen av sjukpension enligt folkpensionslagen påverkas inte, om pensionstagarens arbetsinkomster är högst 600 euro i månaden. Om pensionstagaren tjänar mer än 600 euro i månaden, ska utbetalningen av sjukpensionen efter meddelande från pensionstagaren eller på Folkpensionsanstaltens initiativ avbrytas och pensionen lämnas vilande.

     Utbetalningen av sjukpensionen återupptas efter meddelande från pensionstagaren, när denne slutar arbeta eller hans eller hennes arbetsinkomster minskar så att de ligger under den gräns som nämns i 1 mom.

 

6 §

Invalid- eller sjukpensionens vilandetid och indragning av pensionen

     En invalid- eller sjukpension lämnas vilande utan avbrott i minst tre månader och högst två år.

     Om en invalid- eller sjukpension har varit vilande ska den betalas i minst tre månader innan den på nytt kan lämnas vilande.

     Om krav på återupptagen betalning av invalid- eller sjukpension som lämnats vilande enligt denna lag inte framställs inom två år efter det att pensionen lämnades vilande, dras pensionen in räknat från den tidpunkt den lämnades vilande.

 

7 §

Behörig pensionsanstalt

     Ärenden om att lämna invalid- eller sjukpension vilande och om att dra in den avgörs och besluten meddelas av den pensionsanstalt som har beviljat pensionen.

 

8 §

Utbetalning av handikappbidrag för den tid pension lämnats vilande

     Den som omedelbart innan invalidpension enligt 4 § eller sjukpension enligt 5 § lämnats vilande fått vårdbidrag för pensionstagare enligt lagen om handikappförmåner (570/2007) ska beviljas handikappbidrag till högsta belopp enligt 8 § 2 mom. 3 punkten i nämnda lag för den tid som utbetalning av pensionerna varit avbruten. Handikappbidrag betalas dock inte för den tid för vilken pensionen på pensionsanstaltens initiativ retroaktivt lämnats vilande. Folkpensionsanstalten betalar handikappbidraget under den tid pensionen är vilande.

 

9 §

Arbetspensionens tillväxt

     Arbetspensionen tillväxer med 1,5 procent på grundval av de pensionsgrundande årsinkomster som pensionstagaren har under den tid invalidpensionen enligt arbetspensionslagarna eller sjukpensionen enligt folkpensionslagen är vilande. Tillväxten är 1,5 procent också på grundval av de pensionsgrundande årsinkomster som pensionstagaren har medan han eller hon får invalidpension eller sjukpension.

     För den som med stöd av 65 § i lagen om sjömanspensioner har rätt till särskilda tillväxtprocentsatser tillväxer pensionen i situationer som avses i 1 mom. i denna paragraf med 1,6 procent på grundval av de pensionsgrundande årsinkomsterna enligt den lagen.

     En person har på ansökan rätt till pension som intjänats på grundval av arbete som utförts under tiden för invalidpension, när hans eller hennes invalidpension enligt arbetspensionslagarna ändras till ålderspension, förutsatt att personen då inte längre har den anställning som han eller hon går i ålderspension från. Om personen arbetar efter det att invalidpensionen upphört, har han eller hon rätt till den pension som intjänats på grundval av detta arbete när han eller hon beviljas ålderpension, förtida ålderspension eller uppskjuten ålderspension enligt arbetspensionslagarna. Personen har rätt till pension som intjänats för arbete under tiden för invalidpension enligt arbetspensionslagarna eller efter det att den pensionen upphört också när han eller hon efter den tidigare invalidpensionen beviljas ny invalidpension i fråga om vilken arbetspensionslagarnas bestämmelser om fastställande av pension på tidigare grunder inte tillämpas.

 

10 §

Hur pension som lämnats vilande påverkar pensionstagares bostadsbidrag

     Den som omedelbart innan invalid- eller sjukpension lämnas vilande fått bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) ska även i fortsättningen få bidraget så länge som villkoren för bidraget enligt den lagen i övrigt är uppfyllda, även om invalid- eller sjukpensionen inte betalas så länge pensionen är vilande.

     Även om invalid- eller sjukpensionen dras in på basis av 6 § 3 mom. från och med den tidpunkt då pensionen lämnats vilande, ska pensionstagarens bostadsbidrag inte justeras retroaktivt.

 

11 §

Tillämpliga bestämmelser

     Om inte något annat följer av denna lag ska verkställigheten ske också med tillämpning av de i 2 § nämnda arbetspensionslagarna, folkpensionslagen, lagen om handikappförmåner och lagen om bostadsbidrag för pensionstagare.

 

12 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till och med den 31 december 2013.

     Lagen tillämpas på invalid- och sjukpensioner som lämnas vilande medan denna lag är i kraft.

     Denna lag tillämpas inte på sjukpensioner som är vilande med stöd av 17 § i folkpensionslagen eller med stöd av 22 § i den upphävda folkpensionslagen (347/1956).

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 

 

     Helsingfors den 9 oktober 2009

 

Republikens President
TARJA HALONEN

 

 

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä