PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2009-10-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Beslutanderätt i personalfrågor för landskapsregeringen underlydande myndigheter

·       Landskapsregeringens framställning nr 4/2009-2010

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 8 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om motorfordonsbyrån. 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen  2

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om datainspektionen. 3

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 8 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 8 § 4 mom. landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

8 §

Övrig personal och skötseln av vissa personalfrågor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare inom myndigheten fattas av myndigheten, medan beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning fattas av landskapsregeringen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av myndigheten. I fråga om förflyttning och omplacering av myndighetschefen gäller vad som föreskrivs i 3 mom.

 

 

8 §

Övrig personal och skötseln av vissa personalfrågor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare inom myndigheten fattas av myndigheten, medan beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning samt om permittering fattas av landskapsregeringen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av myndigheten. I fråga om förflyttning och omplacering av myndighetschefen gäller vad som föreskrivs i 3 mom.

 

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

__________________

 

 

 

 

2

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om motorfordonsbyrån

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 11 § landskapslagen (1975:9) om motorfordonsbyrån samt

     ersätts i lagen ordet "landskapsstyrelsen" med "landskapsregeringen" som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

11 §

     Angående besättande av tjänst vid motorfordonsbyrån är gällande vad om besättande av tjänster i [landskapslagen (1973:25) om landskapet Ålands centrala ämbetsverk] är stadgat.

 

 

11 §

     Beslut i fråga om tjänst vid motorfordonsbyrån ska i enlighet med tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland handläggas av landskapsregeringen.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

__________________

 

 

 

3

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 1, 2 och 4 mom. landskapslagen (2005:67) om diskrimineringsombudsmannen, sådant 2 § 4 mom. lyder i landskapslag 2006/62, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Organisation och personal

     Diskrimineringsombudsmannen är en oberoende myndighet med landskapet Åland som huvudman.

     Landskapsregeringen inrättar en tjänst som diskrimineringsombudsman. Behörighetskrav för tjänsten är en vid universitet eller högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen med för tjänsten lämplig inriktning som motsvarar minst fyra års heltidsstudier samt förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten. Diskrimineringsombudsmannen utses och sägs upp av landskapsregeringen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman inom myndigheten fattas av diskrimineringsombudsmannen, medan beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning samt om permittering fattas av landskapsregeringen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av diskrimineringsombudsmannen.

 

 

2 §

Organisation och personal

     Diskrimineringsombudsmannen är en oberoende myndighet administrativt underställd landskapsregeringen.

     Landskapsregeringen inrättar en tjänst som diskrimineringsombudsman. Behörighetskrav för tjänsten är en vid universitet eller högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen med för tjänsten lämplig inriktning som motsvarar minst fyra års heltidsstudier samt förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten. Beslut i fråga om tjänsten som diskrimineringsombudsman ska handläggas av landskapsregeringen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman inom myndigheten fattas av diskrimineringsombudsmannen, medan beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning samt om permittering fattas av landskapsregeringen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av diskrimineringsombudsmannen. I fråga om förflyttning och omplacering av diskrimineringsombudsmannen gäller vad som föreskrivs i 2 mom.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

__________________

 

 

 

4

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om datainspektionen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 § 1 mom. landskapslagen (2007:89) om datainspektionen samt

     fogas till 2 § ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Organisation

     Datainspektionen leds av en chef för myndigheten. Chefen för Datainspektionen utnämns av landskapsregeringen.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

Nytt 5 mom.

 

 

2 §

Organisation

     Datainspektionen leds av en chef för myndigheten. Beslut i fråga om tjänsten som chef för Datainspektionen ska handläggas av landskapsregeringen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman inom myndigheten fattas av Datainspektionen, medan beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning samt om permittering fattas av landskapsregeringen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av Datainspektionen. I fråga om förflyttning och omplacering av chefen för Datainspektionen gäller vad som föreskrivs i 1 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

__________________