Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 5/2008-2009

 

Datum

 

 

2008-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om regeringens propositioner till riksdagen om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Republiken Montenegro samt Bosnien och Hercegovina å andra sidan samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelse i avtalen som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 200/2008 i PDF-format