R e p u b l i k e n s   p r e s i d e n t s framställning till Ålands lagting om bifall till utkast till förordning om sättande i kraft av protokollet om register över utsläpp och överföringar av föroreningar

 

          Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

          Det ovan nämnda protokollet förutsätter att varje avtalspart upprätthåller register över utsläpp och överföringar av föroreningar. Åtgärden har som mål att göra det lättare för allmänheten att delta i beslutsprocessen i miljöfrågor och bidra till att förebygga och eliminera miljöförstöring. Protokollet innehåller bestämmelser som rör bl.a. behandlingen av personuppgifter, skyldigheter för den som äger eller driver en anläggning samt allmänhetens tillgång till uppgifter i registret och sekretessbeläggande av sådana uppgifter. Protokollet gäller därmed frågor om natur- och miljövård, näringsverksamhet, landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar samt kommunernas förvaltning, på vilka områden lagtinget har lagstift­nings­be­hörig­het enligt 18 § 1, 4, 10 och 22 punk­ten i själv­styrel­sela­gen.

          Med bifogande av protokollet samt utkast till republikens presidents förordning om ikraftträdande, föreslås

att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det ovan nämnda protokollet faller inom landska­pets be­hörighet

 

          Helsingfors den 17 oktober 2008

 

 

R e p u b l i k e n s  P r e s i d e n t

 

 

                                                                                      

 

                                                                                      

 

                                                                                       Minister Astrid Thors

 

 

 

Y:Ahvenanmaa/internationella fördrag/RP 2008 08 36 – utkast till förordn YM