R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Australien om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Den ovan nämnda överenskommelsen innehåller bestämmelser om social trygghet, främst pensioner, på vilket område lagtinget enligt 18 § 2 a punk­ten i själv­styrel­sela­gen har lagstift­nings­be­hörig­het till vissa delar. Överenskommelsen innehåller också bestämmelser om de språk myndigheterna ska använda. Enligt 59 § 2 mom. i självstyrelselagen påverkar dessa bestämmelser i fördraget inte behandlingsordningen för lagen.

            Med bifogande av regeringens proposition i saken (RP 127/2008 rd), som även innehåller överenskommelsen, föreslås

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landska­pets be­hörighet.

 

          Helsingfors den 3 oktober 2008

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Minister Astrid Thors

 

 

 

2008/08/35