FRAMSTÄLLNING nr 21/2008-2009

 

Datum

 

 

2009-05-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsgaranti till säkerhet för lån till Kraftnät Åland Ab

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Ålands stamnätsbolag, Kraftnät Åland Ab, avser under åren 2009-2010 bl.a. att bygga ut Tingsbacka och Senneby elstationer, bygga om Sottunga elstation samt göra investeringar i ledningsnätet. För att kunna klara finansieringen av nybyggnads- och ombyggnadsprojekten är Kraftnät Åland Ab i behov av att teckna nya lån. För beställningsåtaganden och beslutade projekt under år 2009 är behovet av extern finansiering cirka 1.100.000 euro. Förverkligandet av bolagets femårsplan föranleder under år 2010 behov av extern finansiering i storleksordningen 1.200.000 euro. I avsikt att möjliggöra dessa investeringar har bolaget anhållit om landskapsgarantier för lån uppgående till 2.300.000 euro. 

 

Landskapsregeringen föreslår därför att Kraftnät Åland Ab beviljas en landskapsgaranti såsom proprieborgen utan motsäkerhet uppgående till 2.300.000 euro utöver av lagtinget tidigare godkända garantibelopp. Garantierna föreslås beviljas för lån som upptas före den

31.12.2010.

 

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 2

1. Motivering. 4

2. Landskapsregeringens förslag. 5

 


 

1. Motivering

 

 

 

Kraftnät Åland Ab är Ålands stamnätsbolag med systemansvaret för el i landskapet. Kraftnät Åland Ab är ett offentligt ägt bolag, som drivs i de allmännas intresse. Bolagets största ägare är Ålands landskapsregering, vars ägarandel uppgår till 46,84 procent. Mariehamns stad äger 18,73 procent, Ålands Elandelslag 28,10 procent, Ålands Energi Ab 6,24 procent och övriga 0,09 procent ägs av skärgårdskommunerna: Kumlinge, Sottunga och Föglö samt av Ålands Producentförbund.

 

Tryggandet av elförsörjningen och funktionaliteten av elnätet på Åland föranleder behov av kapacitetsförstärkningar och utbyggnad av ledningsnätet.

 

Följande beslutade projekt förorsakar behovet av tilläggsfinansiering:

 

1. Utvidgande av Tingsbacka och Senneby elstationer med en andra transformator. Transformatorerna tas i drift sommaren 2009. Totalkostnaden för projektet är 3.000.000 euro.

 

2. Ombyggnaden av Sottunga elstation, där 250.000 euro reserverats för ersättande av en 10 kV elstationsdel.

 

3. Den sista etappen av ombyggnaden av 45 kV ledningen Norrböle-Svinö kvarstår, delsträcka Lemström-Jettböle förstärks och förses med nya linor med större area under år 2009. Åtgärderna är kostnadsberäknade till 300.000 euro.

 

4. En ny ledning Storby-Västanträsk planeras utföras under år 2010 för att möjliggöra ringmatning. Kostnaderna är beräknade till cirka 1.000.000 euro. 

 

 

Lagtinget bemyndigade den 4 januari 1999 landskapsregeringen att bevilja Kraftnät Åland Ab landskapsgarantier om högst 29.000.000 mark, den 31 maj 2002 landskapsgarantier till ett belopp om högst 1.000.000 euro och den 8 maj 2003 landskapsgarantier till ett belopp om högst 9.225.000 euro. Den 27 juni 2000 beviljade landskapsregeringen Kraftnät Åland Ab ett lån ur regionallånemedel, uppgående till 3.363.758,50 euro. Skuldsaldot för vilket landskapet står ansvar var 12.444.931,90 euro per den 31.12.2008.

 

Med hänvisning till att Kraftnät Åland Ab:s stamnät utgör en gemensam infrastruktur för elförsörjningen i landskapet och att bolagets verksamhet bedrivs utan vinstavsikt och i det allmännas intresse anser landskapregeringen det vara angeläget att, såsom tidigare skett genom ställande av landskapsgarantier för bolagets lånefinansiering, minimera bolagets lånekostnader.

 

Enligt 12 § landskapsförordningen om elmarknaden (65/1999) innehar aktiebolaget Kraftnät Åland Ab systemansvaret för den åländska elmarknaden. Kraftnät Åland Ab har därmed anförtrotts tillhandahållandet av angivna tjänst som är av allmänt ekonomiskt intresse. Landskapsregeringen anser inte att subventioner till Kraftnät Åland Ab i dess egenskap av systemansvarig för tryggande av landskapets elförsörjning kan anses påverka handeln i en omfattning som strider mot gemenskapens intresse. Landskapsregeringen anser med beaktande av detta att företaget med stöd av artikel 86.2 i EG-fördraget kan beviljas den ekonomiska förmån som stödet och garantin innebär utan hinder av gemenskapens regler avseende statligt stöd i fördragets artikel 87. Det är då inte nödvändigt för landskapsregeringen med en sådan notifiering som avses i artikel 88 i fördraget. Landskapsregeringen har däremot att följa de kriterier som ställs upp i kommissionens regelverk om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Detta innebär bland annat att landskapsregeringen måste informera kommissionen om de stödåtgärder som beviljas Kraftnät Åland Ab. 

 

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

 

Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsregeringen vördsamt

 

att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att utan krav på motsäkerhet men i övrigt på av landskapsregeringen fastställda villkor bevilja Kraftnät Åland Ab utöver av lagtinget tidigare godkända garantibelopp, landskapsgarantier såsom proprieborgen till ett belopp av högst 2.300.000 euro till säkerhet för lån, som bolaget upptar för tryggande av landskapets elkraftförsörjning samt för lånen ställda villkor; samt

att garantierna får beviljas för lån som upptas före den 31.12.2010.

 

 

 

Mariehamn den 26 maj 2009

 

 

 

 

 

 

 

Lantråd Viveka Eriksson

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringsledamot Mats Perämaa