PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2009-05-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ny ordningslagstiftning för landskapet Åland

·       Landskapsregeringens framställning nr 18/2008-2009

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 36 § vägtrafiklagen för landskapet Åland. 1

 

 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 36 § vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 36 § 5 och 6 punkten vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland samt

     fogas till lagens 36 § en ny 7 punkt som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

36 §

Särskilda parkeringsförbud

     Fordon får inte parkeras:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) på parkeringsplats så att någon del av fordonet står utanför parkeringsruta eller annan vägmarkering som anger var parkering skall ske; samt

     6) på körbana utanför tätort, om vägen med vägmärke angetts som förkörsberättigad.

     (Ny punkt)

 

 

 

36 §

Särskilda parkeringsförbud

     Fordon får inte parkeras:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) på parkeringsplats så att någon del av fordonet står utanför parkeringsruta eller annan vägmarkering som anger var parkering skall ske; (uteslutning)

     6) på körbana utanför tätort, om vägen med vägmärke angetts som förkörsberättigad; samt

     7) på enskilt område utan tillstånd av fastighetens ägare eller innehavare.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________