FRAMSTÄLLNING nr 17/2008-2009

 

Datum

 

 

2009-05-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Blankettlag om privata säkerhetstjänster

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att rikets lag om privata säkerhetstjänster görs tillämplig i landskapet Åland genom blankettlagstiftning.

     I lagen om privata säkerhetstjänster finns bestämmelser om bevakningsrörelsers annan säkerhetsbefrämjande verksamhet, krav på utbildning och tillståndsförfarande. Detta rättsområde har i landskapet hittills varit oreglerat.

     Avsikten är att den föreslagna lagen ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1 Verksamhet som avser skydd av gods eller liv. 3

1.2 Lag om privata säkerhetstjänster 3

1.3 Utblick. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

2.1 Behov av åtgärder 3

2.2 Blankettlag. 4

2.3 Blankettlagens ikraftträdande. 4

3. Lagstiftningsbehörigheten. 4

4. Förslagets konsekvenser 5

4.1 Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser 5

4.2 Konsekvenser för jämställdheten mellan könen och miljökonsekvenser 5

5. Beredningsarbetet 5

Detaljmotivering. 5

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privata säkerhetstjänster 5

Lagtext 7

L A N D S K A P S L A G om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privata säkerhetstjänster 7

Bilaga. 9

Lag om privata säkerhetstjänster (FFS 282/2002) 9

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1 Verksamhet som avser skydd av gods eller liv

 

I landskapslagen (1957:11) om rätt att idka näring i landskapet Åland fanns i 5 § en förteckning över näringar som var underkastade särskilda villkor och bestämmelser enligt vad som närmare fastställdes i lagar och förordningar. Bland dessa så kallade reglementerade näringar nämns ”affärsrörelse, som avser bevakning av gods eller liv” (5§ 1 mom. 20 punkten). Dessa förteckningar över reglementerade näringar har ersatts av 8 § i landskapslagen (1996:47) om rätt att utöva näring där det föreskrivs att det genom landskapslag kan fastställas en skyldighet att ansöka om tillstånd för utövande av näring.

     På Åland har man avstått från att reglementera affärsverksamhet till skydd för gods eller liv. I landskapet har det dock etablerats företag som sysslar med bevakningsverksamhet och med privatdetektivyrket.

 

1.2 Lag om privata säkerhetstjänster

 

I riket var verksamhet som bestod i yrkesmässig bevakning av egendom och skyddande av någons personliga integritet reglerad i lagen om bevakningsföretag (FFS 237/1983). Utövandet av privatdetektivyrket reglerades i förordningen angående privatdetektivyrket (FFS 112/1944).

     Den 1 oktober 2002 trädde en ny lag om privata säkerhetstjänster (FFS 282/2002) i kraft i riket. Samtidigt upphävdes bestämmelserna om bevakningsrörelser och privatdetektivyrket.

     Syftet med totalreformen av privata säkerhetstjänster var att förbättra rättsskyddet för de personer som blir föremål för säkerhetsåtgärder och konsumentskyddet för kunder som köper säkerhetstjänster. Viktigt var även att klarlägga arbetsfördelningen mellan det allmänna och den privata säkerhetsbranschen. Man eftersträvade även en effektivisering av styrningen och övervakningen av den privata säkerhetsbranschen och utveckling av utbildningssystemet. Bestämmelserna om privatdetektivyrket ansågs även vara föråldrade och avsaknaden av bestämmelser om utbildning för privatdetektiver var otillfredsställande.

 

1.3 Utblick

 

Samtliga nordiska länder har författningar som gäller den privata säkerhetsbranschen. I de flesta europeiska länder finns varierande regler gällande regleringen av bevakningsföretagens verksamhet. Bland annat varierar reglerna om rätt att bära vapen, krav på utbildning och rätten att använda maktmedel. I de nordiska länderna är länsstyrelsen tillstånds- och tillsynsmyndighet med bistånd av polisen.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

2.1 Behov av åtgärder

 

Inom landskapet har man avstått från att utfärda bestämmelser om bevakningsrörelser och privatdetektivyrket. Detta har delvis motiverats med att det inte funnits ett behov av reglering av verksamheten. Samtidigt har man lämnat utrymme för en helt oreglerad verksamhet på området. Så kallad beskyddarverksamhet av mera eller mindre kriminella organisationer har förekommit i andra nordiska länder trots lagstiftning om privata säkerhetstjänster. En sådan etablering på Åland skulle vara svår att beivra av myndigheterna på Åland i brist på tillräcklig lagstiftning.

     Efter det att det på Åland etablerats företag inom bevakningsverksamheten har bristen på lagstiftning på området blivit än mera uppenbar. De på Åland verksamma bevakningsbolagen har själv aktivt efterlyst en tidsenlig reglering av verksamheten. De har även uppvaktat landskapsregeringen om lagstiftning på området men initiativen har inte prioriterats. Omfattande värdetransporter av såväl åländska som utomåländska bevakningsbolag har ytterligare aktualiserat behovet av lagstiftning på detta område. Den omständighet att Åland inte längre är förskonat från angrepp på värdetransporter visar att behovet av lagstiftning är stort. För att få bevakningsbolagen att satsa på denna verksamhet vill man ha en trygghet i att verksamheten är tillståndspliktig och att man får regler för utbildningen av personalen och att man inte utsätts för konkurrens från oseriösa aktörer inom branschen.

 

2.2 Blankettlag

 

Landskapsregeringen anser att blankettlagstiftning i detta fall är en ändamålsenlig lagstiftningsteknik för att med begränsade lagberedningsresurser åstadkomma en lagreglering av ett område som hittills varit helt oreglerat trots att näringslagstiftningen möjliggjort en reglering. Detta rättsområde berör i första hand de inom säkerhetstjänsten verksamma företagen och deras kunder och först i andra hand den stora allmänheten. Trots att en lag först antas som blankettlag kan den senare ersättas av en egen lag om en sådan prioriteras i lagberedningsarbetet. Fördelen med en blankettlag är även att ändringar i rikslagen automatiskt blir gällande i landskapet. Men man kan även bestämma att vissa ändringar i rikslagen inte ska tillämpas i landskapet. En fulltextlag ställer i princip krav på att man har resurser att kontinuerligt följa upp ändringar i motsvarande rikslagstiftning i synnerhet gällande sådana bestämmelser som är rikets behörighet och som med stöd av 19 § 3 mom. självstyrelselagen kunnat intas i landskapslagen.

 

2.3 Blankettlagens ikraftträdande

 

Landskapsregeringens avsikt är att denna blankettlag ska kunna träda i kraft så snart som möjligt. Framställningen bör behandlas tillsammans med framställning om ny ordningslagstiftning för landskapet Åland, samt framställningen om landskapslag om ordningsvakter samt framställningen om tillämpningen i landskapet Åland av lagen om sammankomster, då de utgör en helhet.

 

3. Lagstiftningsbehörigheten

 

Bestämmelserna i lagen om privata säkerhetstjänster är i allt väsentligt att hänföra till rättsområdet för allmän ordning och säkerhet vilket enligt 18 § 6 punkten självstyrelselagen (1991:71) för landskapet Åland faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet. I självstyrelselagen 27 § 27, 34 och 35 punkterna anges undantag från denna huvudregel. Landskapets har behörighet avseende beläggande av straff och storleken av straff inom rättsområden som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet i enlighet med 18 § 25 punkten självstyrelselagen. Enligt 18 § 22 punkten hör näringsverksamhet till landskapets behörighet med de undantag som anges i punkten.

     Till den del lagförslaget innehåller bestämmelser som är att hänföra till rikets lagstiftningsbehörighet har de kunnat intas i landskapslagstiftningen med stöd av 19 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

4. Förslagets konsekvenser

 

4.1 Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

 

Genomförandet av lagförslaget medför inte några betydande konsekvenser för landskapet. Tillståndsgivning och tillsyn bör kunna genomföras med befintliga personella resurser inom landskapsförvaltningen eftersom verksamheten har en rätt begränsad omfattning i landskapet. Utbildningen av väktare medför dock ökade kostnader för företagen i branschen och kan medföra att priserna för tjänsterna stiger.

 

4.2 Konsekvenser för jämställdheten mellan könen och miljökonsekvenser

 

Förslaget har inga följdverkningar för jämställdheten mellan könen och såvitt bekant har förslaget inga miljömässiga konsekvenser.

 

5. Beredningsarbetet

 

Lagförslaget har genomgått en sedvanlig tjänstemannaberedning och under arbetet har polismyndigheten och nu verksamma bevakningsbolag hörts.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privata säkerhetstjänster

 

1 § Lagens tillämpningsområde. Enligt paragrafen skulle rikets lag om privata säkerhetstjänster antas som en blankettlag.

     Lagen om privata säkerhetstjänster ska tillämpas i landskapet sådan den lyder när denna lag träder ikraft. Vid tillämpningen av lagen om privata säkerhetstjänster ska de i landskapslagen intagna avvikelserna från rikslagen iakttas. Vidare ska de ändringar som därefter görs av rikslagen gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av landskapslagen. Med ändringar avses inte de fall att en hel riksförfattning upphävs.

 

2 § Förvaltningsmyndighet. I paragrafen föreslås att de förvaltningsuppgifter som enligt lagen om privata säkerhetstjänster ankommer på inrikesministeriet skulle handhas av landskapsregeringen till del förvaltningsuppgifterna hör till landskapets behörighet.

     Enligt förordningen (1998:118) om polisförvaltningen i landskapet Åland utför landskapets polis övriga uppgifter som hör till polisen.

     Denna överenskommelseförordning innebär att landskapets polis handhar de uppgifter som i riket handhas av den lokala polisen även till den del fråga är uppgifter där riket har behörighet.

 

3 § Hänvisningar. Av de orsaker som föranleds av användningen av blankettlagstiftningsteknik är det viktigt att olika delar av landskapets regelverk inom rättsområdet allmän ordning och säkerhet samverkar på samma sätt som i riket.

     I lagen om privata säkerhetstjänster hänvisas till lagen om rätt att idka näring och till lagen om ordningsvakter och till ordningslagen. Då landskapet kommer att ha egen lagstiftning inom de rättsområden som rikslagstiftningen reglerar måste det i blankettlagen intas ett hänvisningsstadgande varigenom nämnda hänvisningar ersätts med hänvisningar till motsvarande författningar i landskapslagstiftningen. Härigenom kan landskapslagstiftningen fungera på samma sätt som rikets.

 

4 § Landskapsförordning. I paragrafen intas en bestämmelse genom vilken lagtinget till landskapsregeringen delegerar rätten att i landskapsförordning göra riksförfattningar på lägre nivå än lag tillämpliga i landskapet. Förslaget är utformat i överensstämmelse med 21 § självstyrelselagen och 80 § grundlagen. I lagen om privata säkerhetstjänster 61 § finns närmare bestämmelser om inrikesministeriets rätt att utfärda förordningar och andra bestämmelser.

     Landskapsregeringen föreslår därför att det i paragrafen intas en bestämmelse som gör det möjligt för landskapsregeringen att genom en landskapsförordning (blankettförordning) anta riksförfattningar, vilka utfärdats med stöd av i blankettlagen angiven rikslag, att gälla i landskapet oförändrade eller med de undantag landskapsregeringen föreskriver.

 

5 § Sökande av ändring. I paragrafen ingår en bestämmelse om att förvaltningsbeslut som Ålands polismyndighet har fattats med stöd av denna lag får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. Beslut som landskapsregeringen har fattat kan dock överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen. I paragrafen har den förvaltningsrättsskipningsprocedur som framgår av 25 och 26 §§ självstyrelselagen beaktats.

     Ur ordnings- och säkerhetssynpunkt är det viktigt att beslut, oberoende av om ändring söks, iakttas omedelbart och efterlevs fram till att de prövats i domstol om inte besvärsmyndigheten bestämmer annat.

 

6 § Ikraftträdande. Landskapsregeringen föreslår att ikraftträdelsedagen för landskapslagen med stöd av 20 § 2 mom. självstyrelselagen lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

     Den föreslagna lagändringen föreslås träda i kraft samtidigt som den nya landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av ordningslagen, landskapslagen om ordningsvakter, samt landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om sammankomster.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privata säkerhetstjänster

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Inom ramen för landskapets behörighet ska för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet lagen om privata säkerhetstjänster (FFS 282/2002) tillämpas i landskapet Åland.

     Lagen om privata säkerhetstjänster ska tillämpas i landskapet sådan den lyder när denna lag träder ikraft. Ändras därefter författningen, ska den ändrade författningen gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Förvaltningsmyndighet

     De förvaltningsuppgifter som enligt den 1 § 1 mom. angivna lagen ankommer på inrikesministeriet, ska i landskapet handhas av landskapsregeringen, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

 

3 §

Hänvisningar

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen i 3 § 1 mom. lagen om privata säkerhetstjänster avse landskapslagen (1996:47) om rätt att utöva näring.

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen i 9 § 2 mom. och 44 § lagen om privata säkerhetstjänster avse landskapslagen (  :  ) om ordningsvakter för landskapet Åland.

     Hänvisning i lagen om privata säkerhetstjänster till bestämmelser inom landskapets behörighet till annan rikslagstiftning vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftning ska i landskapet avse de motsvarande bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

 

4 §

Landskapsförordning

     Om inte ärendet hör till området för lag kan landskapsregeringen inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av lagen om ordningsvakter (FFS 533/1999) ska tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

 

5 §

Sökande av ändring

     Förvaltningsbeslut som Ålands polismyndighet fattats med stöd av denna lag får överklagas genom besvär till Ålands förvaltningsdomstol. Besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut enligt denna lag får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.

     Om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat, ska ett beslut trots besvär iakttas omedelbart.

 

7 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 20 maj 2009

 

 

Landskapsregeringsledamot

 

 

Jan-Erik Mattsson

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Roger Eriksson

 


Bilaga

 

 

Lag om privata säkerhetstjänster (FFS 282/2002)

 

     I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

 

1 kap.

Allmänna bestämmelser

 

1 §

Lagens syfte och tillämpningsområde

     Syftet med denna lag är att trygga privata säkerhetstjänsters kvalitet och pålitlighet samt att främja samarbetet mellan myndigheterna och privata säkerhetstjänster.

 

2 §

Definitioner

     I denna lag avses med

     1) privata säkerhetstjänster bevakningsrörelse och säkerhetsskyddande verksamhet,

     2) bevakningsrörelse utförande av bevakningsuppgifter i förvärvssyfte enligt uppdragsavtal,

     3) bevakningsuppgift att bevaka egendom, skydda en persons integritet, avslöja brott som riktat sig mot bevakningsobjektet eller uppdragsgivaren samt att utöva tillsyn över sådana uppgifter,

     4) butiksobservation bevakningsuppgift som innebär bevakning av egendom som säljs i en butik,

     5) livvaktsuppdrag bevakningsuppgift som omfattar skyddande av en viss persons integritet,

     6) värdetransportuppdrag bevakningsuppgift som omfattar bevakning av värdefull egendom som transporteras,

     7) bevakningsföretag fysisk eller juridisk person som idkar bevakningsrörelse,

     8) ansvarig föreståndare den som anställd hos ett bevakningsföretag ansvarar för att företaget sköts enligt bestämmelserna om bevakningsföretag,

     9) väktare den som anställd hos ett bevakningsföretag utför bevakningsuppgifter,

     10) verksamhetsställe byggnad, konstruktion, rum och annat utrymme som ett bevakningsföretag använder för kundtjänst, mottagning av larm eller företagets interna administration,

     11) huvudsakligt verksamhetsställe ett verksamhetsställe från vilket en bevakningsrörelse huvudsakligen idkas eller är avsedd att idkas,

     12) bevakningsområde fastighet, byggnad, rum, konstruktion och annan allmän eller privat plats samt annat allmänt eller privat område eller del av dessa som specificerats i uppdragsavtalet,

     13) bevakningsobjekt personer samt föremål och annan egendom som skall bevakas enligt uppdragsavtalet,

     14) maktmedelsredskap skjutvapen enligt 2 § skjutvapenlagen (1/1998), gasspray enligt 11 § skjutvapenlagen, handklovar samt högst 70 centimeter långa batonger och teleskopbatonger,

     15) teleskopbatong en för transport hopskjutbar batong, som utfälld är minst 45 centimeter och högst 70 centimeter lång,

     16) företrädare den som är anställd av ett bevakningsområdes ägare eller innehavare,

     17) säkerhetsskyddsuppgift planering, installering, reparation eller ändring av konstruktionsmässigt skydd eller elektroniska övervakningssystem samt planering av andra säkerhetsarrangemang,

     18) säkerhetsskyddsuppgift som kräver godkännande en säkerhetsskyddsuppgift som medför tillgång till sådana upplysningar om uppdragsgivarens säkerhetsarrangemang vilka definierats vara konfidentiella och vilka möjliggör eller väsentligen underlättar intrång i ett för utomstående stängt utrymme som innehas av uppdragsgivaren,

     19) säkerhetsskyddande verksamhet utförande av säkerhetsskyddsuppgifter i förvärvssyfte enligt uppdragsavtal,

     20) säkerhetsskyddsföretag fysisk eller juridisk person som idkar säkerhetsskyddande verksamhet,

     21) utförare av säkerhetsskyddsuppgifter en anställd hos ett säkerhetsskyddsföretag som utför säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande.

 

2 kap.

Bevakningsrörelse

 

3 §

Auktorisationskrav för bevakningsrörelse

     Bevakningsrörelse får idkas av en fysisk eller juridisk person som avses i 1 § 1 eller 2 mom. lagen angående rättighet att idka näring (122/1919) och som har meddelats auktorisation för detta (auktorisation av bevakningsföretag).

     Auktorisation av bevakningsföretag ger rätt att sköta bevakningsuppgifter i hela landet. Auktorisationen gäller tills vidare.

     Till auktorisationen av ett bevakningsföretag kan fogas villkor och begränsningar angående tid, geografiskt område och bevakningsuppgifter som påkallas av bevakningsrörelsens omfattning, det antal verksamhetsställen som bevakningsföretaget har, verksamhetsställenas läge samt andra motsvarande förhållanden.

     Om den som innehar auktorisation försätts i konkurs eller avlider, har konkurs- eller dödsboet rätt att fortsätta bevakningsrörelsen under högst ett år från det konkursen inleddes eller dödsfallet inträffade. Konkursboets boförvaltare, en dödsbodelägare eller någon annan som har hand om dödsboet skall inom trettio dagar från det att konkursen inleddes eller dödsfallet inträffade underrätta inrikesministeriet om konkursen eller dödsfallet.

 

4 §

Meddelande av auktorisation

     Auktorisation av bevakningsföretag kan meddelas en fysisk person som

     1) har fyllt 18 år,

     2) är känd för redbarhet och pålitlighet och som till sina personliga egenskaper är lämplig för uppgiften,

     3) inte är försatt i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats, samt

     4) i fråga om sin förmögenhet förmår sköta verksamheten på behörigt sätt.

     En juridisk person kan meddelas auktorisation, om

     1) den i fråga om sin förmögenhet förmår sköta verksamheten på behörigt sätt, samt

     2) de som hör till förvaltningsorganen, verkställande direktören samt i ett öppet bolag bolagsmännen och i ett kommanditbolag de ansvariga bolagsmännen uppfyller villkoren enligt 1 mom. 1–3 punkten.

     Auktorisationen av bevakningsföretag meddelas av inrikesministeriet.

 

5 §

Ändring av villkor och begränsningar som fogas till auktorisation av bevakningsföretag

     Villkor och begränsningar som fogats till auktorisation av bevakningsföretag kan ändras med anledning av förändringar i bevakningsrörelsens omfattning, det antal verksamhetsställen som bevakningsföretaget har, verksamhetsställenas läge samt i andra motsvarande förhållanden.

     Villkor och begränsningar som fogats till auktorisation av bevakningsföretag ändras av inrikesministeriet.

 

6 §

Anmälningar

     När inrikesministeriet har meddelat ett bevakningsföretag auktorisation eller ändrat villkor eller begränsningar som fogats till en auktorisation, skall ministeriet underrätta de polisinrättningar inom vars distrikt sökanden eller innehavaren av auktorisationen har uppgivit att verksamhetsställen kommer att inrättas.

 

7 §

Ändringsanmälningar

     Ett bevakningsföretag skall skriftligen (ändringsanmälan) underrätta inrikesministeriet

     1) när bevakningsföretaget ändrar namn eller bolagsform, inrättar eller drar in ett verksamhetsställe eller ett verksamhetsställes adress förändras, (2.2.2007/105)

     2) om byte av en person i bevakningsföretagets förvaltningsorgan, verkställande direktören eller en bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag,

     3) när driften av företaget avslutas eller avbryts för längre tid än en månad.

     Ändringsanmälan skall om möjligt göras innan förändringen inträffar, dock senast den sjunde dagen därefter. Till en anmälan som avses i 1 mom. 2 punkten skall fogas handlingar av vilka framgår att den som tillträder uppdraget uppfyller de villkor som föreskrivs i 4 § 2 mom.

     När inrikesministeriet tar emot en ändringsanmälan som avses i 1 mom. 1 punkten, skall ministeriet om anmälan underrätta den polisinrättning inom vars distrikt bevakningsföretaget har sitt huvudsakliga verksamhetsställe samt den polisinrättning inom vars distrikt bevakningsföretaget har det verksamhetsställe som ändringsanmälan gäller. När inrikesministeriet tar emot en ändringsanmälan som avses i 1 mom. 2 punkten, skall ministeriet underrätta den polisinrättning inom vars distrikt företaget har sitt huvudsakliga verksamhetsställe. När inrikesministeriet tar emot en ändringsanmälan enligt 1 mom. 3 punkten, skall ministeriet underrätta de polisinrättningar inom vars distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen.

 

God bevakningssed

 

8 §

Uppdragsavtal

     Innan någon börjar utföra uppgifter som ett uppdrag förutsätter, skall ett skriftligt avtal om uppdraget sättas upp (uppdragsavtal), utom i fråga om uppdrag som avses i 16 § 2 mom. Om uppgifterna varit så brådskande att inget uppdragsavtal kunnat sättas upp innan de påbörjades, skall avtalet sättas upp senast den andra vardagen efter det att uppgifterna påbörjades.

     Ett uppdragsavtal skall förvaras i sex år efter det att uppdraget avslutades. Om uppgifterna i avtalet lagras med hjälp av automatisk databehandling, skall de uppgifter som behövs för tillsynen finnas att tillgå i klartext.

 

9 §

Förbud mot att ta emot uppdrag som gäller upprätthållande av allmän ordning och säkerhet

     Bevakningsföretag får inte ta emot uppdrag som innebär förbindelse att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

     Ett bevakningsföretag får dock ta emot uppdrag som innebär att företaget sköter ordningsvaktsuppgifter enligt lagen om ordningsvakter (533/1999).

     Om säkerhetskontroller inom flygtrafiken och vid domstolar bestäms särskilt.

 

10 §

Förhållande till myndigheternas verksamhet

     Bevakningsrörelse får inte idkas eller bevakningsuppgifter utföras på ett sätt som försvårar upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet eller förebyggande, utredning eller åtalsprövning av brott.

     Om en väktare vid utförande av bevakningsuppgifter får kännedom om att ett brott som nämns i 15 kap. 10 § 1 mom. strafflagen (39/1889) redan har begåtts, skall väktaren utan dröjsmål anmäla brottet till polisen. Om väktaren skulle bli tvungen att ange någon som avses i 2 mom. i nämnda paragraf, föreligger dock inte anmälningsplikt.

 

11 §

Förbud att delta i bevakningsrörelse

     Den som är anställd hos polisen, gränsbevakningsväsendet eller tullverket får inte delta i bevakningsrörelse, höra till ett bevakningsföretags förvaltningsorgan, vara dess verkställande direktör, bolagsman, ansvariga bolagsman eller ansvariga föreståndare eller i förvärvssyfte utföra bevakningsuppgifter.

 

12 §

Allmänna principer som skall iakttas i bevakningsuppgifter

     Den som sköter bevakningsuppgifter skall handla korrekt och opartiskt samt främja försonlighet.

     Bevakningsuppgifter skall utföras så att de inte medför större skada eller olägenhet än vad som är nödvändigt för att uppgifterna skall kunna utföras. Den som utför bevakningsuppgifter får inte göra större ingrepp i någons rättigheter än vad som är nödvändigt för att uppgifterna skall kunna utföras. De åtgärder som vidtas i anslutning till uppgifterna skall vara motiverade i förhållande till hur viktiga och brådskande uppgifterna är samt till situationen som helhet.

 

13 §

Meddelande av grunden för en åtgärd

     Om en person blir föremål för en åtgärd av en väktare i bevakningsuppgifter skall han eller hon eller en företrädare för honom eller henne av väktaren upplysas om vad åtgärden grundar sig på, om detta inte är omöjligt på grund av personens tillstånd eller övriga förhållanden.

     I syfte att få riktigheten av en åtgärd konstaterad skall den som blir föremål för åtgärden eller dennes företrädare vid behov anvisas att ta kontakt med den ansvariga föreståndaren. Med tanke på detta skall personen samtidigt upplysas om den ansvariga föreståndarens namn och kontaktuppgifter.

 

14 §

Sekretess

     Den som idkar bevakningsrörelse, en ansvarig föreståndare eller väktare får inte olovligen röja eller till nytta för sig själv eller någon annan eller i syfte att skada någon annan utnyttja sådana upplysningar om en uppdragsparts sekretessbelagda säkerhetsarrangemang, affärs- eller yrkeshemligheter eller integritet som han i sin verksamhet eller uppgift har fått kännedom om. Sekretessplikten består även efter att uppgiften slutförs.

 

Ett bevakningsföretags skyldigheter

 

15 §

Ansvarig föreståndare

     Ett bevakningsföretag skall i sin tjänst ha en eller flera ansvariga föreståndare med gällande godkännande att vara föreståndare för bevakningsföretaget. Inrikesministeriet bestämmer hur många ansvariga föreståndare ett bevakningsföretag skall ha utgående från bevakningsrörelsens omfattning, antalet verksamhetsställen, verksamhetsställenas läge samt andra motsvarande omständigheter. Inrikesministeriet bestämmer också de ansvariga föreståndarnas ansvarsområden.

     I samband med att en ansökan om auktorisation av bevakningsföretag lämnas in eller omedelbart därefter skall sökanden eller innehavaren av auktorisationen till inrikesministeriet lämna en ansökan om godkännande av ansvarig föreståndare. Bevakningsrörelse får inte inledas förrän en ansvarig föreståndare har godkänts för bevakningsföretaget.

     Om en ansvarig föreståndare avgår eller annars upphör att sköta sin uppgift, skall en ansökan om godkännande av ny ansvarig föreståndare göras inom sju dagar efter det att den ansvariga föreståndaren upphörde att sköta uppgiften.

     För ett bevakningsföretag kan godkännas en eller flera ställföreträdare för den ansvariga föreståndaren, vilka sköter den ansvariga föreståndarens uppgifter när han eller hon är förhindrad att sköta dem.

 

16 §

Utförande av bevakningsuppgifter

     För bevakningsuppgifter får ett bevakningsföretag anlita endast sådana personer i företagets tjänst vilka har ett giltigt godkännande som väktare.

     Utan hinder av 1 mom. får ett bevakningsföretag delvis överlåta en bevakningsuppgift på ett annat bevakningsföretag. Det bevakningsföretag som har ingått uppdragsavtalet skall underrätta uppdragsgivaren om överlåtelsen innan uppgiften påbörjas eller senast den andra vardagen efter det att den påbörjades.

     Ett bevakningsföretag får i sin tjänst ha en i 25 § 1 mom. avsedd tillfällig väktare per varje påbörjat antal av tre väktare som har fått utbildning enligt 24 § 1 mom. 2 punkten och som utför bevakningsuppgifter.

 

17 §

Händelserapport

     För att trygga den myndighetstillsyn som polisen utövar, rättsskyddet för dem som blir föremål för åtgärder samt uppdragsgivarnas rätt att ta del av uppgifter, skall en väktare som i samband med bevakningsuppgifter observerar ett händelseförlopp vilket föranleder åtgärder omedelbart ge en skriftlig utredning om händelseförloppet (händelserapport). Av händelserapporten skall framgå väktarens iakttagelser och åtgärder i anslutning till händelsen. I rapporten får antecknas de personers släktnamn, förnamn, personbeteckningar och adressuppgifter vilka har varit föremål för åtgärderna.

     Ett bevakningsföretag skall förvara sina händelserapporter fem år från den dag då de gavs, varefter de skall förstöras. Rapporterna skall förvaras i en sådan ordning att de rapporter som ansluter sig till respektive uppdrag utan dröjsmål kan tas fram. Om uppgifterna lagras med hjälp av automatisk databehandling, skall de uppgifter som behövs för tillsynen finnas att tillgå i klartext.

     Uppdragsgivaren samt de tillsynsmyndigheter som avses i 42 § har rätt att få en kopia av en händelserapport.

 

18 §

Personal- och arbetsskiftregister

     För tryggande av den myndighetstillsyn som polisen utövar skall ett bevakningsföretag föra ett register (personalregister) över ansvariga föreståndare och väktare, av vilket utan dröjsmål kan konstateras

     1) ansvariga föreståndares och väktares släktnamn, förnamn och personbeteckning,

     2) vilken myndighet som har godkänt en person som ansvarig föreståndare eller väktare samt hur länge godkännandet av väktaren är i kraft,

     3) den ansvariga föreståndarens utbildning enligt 20 § 1 mom. 2 punkten samt väktarnas utbildning enligt 24 § 1 mom. 2 punkten, 25 § 1 mom., 29 § 2 mom. och 31 § 2 mom.,

     4) uppgifter om en väktares tillstånd att inneha skjutvapen och gasspray,

     5) tidpunkten då den ansvariga föreståndarens och väktarens anställningsförhållande har börjat och upphört samt orsaken till att anställningsförhållandet har upphört.

     För tryggande av tillsyn som myndigheterna utövar skall ett bevakningsföretag ordna bokföringen av arbetsskift så att ur företagets handlingar framgår varje väktares arbetsskift, bevakningsområden och bevakningsobjekt (arbetsskiftsregister). I arbetsskiftsregistret får antecknas väktarnas släktnamn och förnamn.

     Uppgifterna i personalregistret skall utplånas fem år efter det att anställningsförhållandet upphörde och uppgifterna i arbetsskiftsregistret vid utgången av andra kalenderåret efter det då handlingen uppgjordes. Om uppgifterna lagras med hjälp av automatisk databehandling, skall de uppgifter som behövs för tillsynen finnas att tillgå i klartext.

 

19 §

Verksamhetsanvisningar

     Ett bevakningsföretag skall ha allmänna skriftliga anvisningar med vilkas hjälp en väktare kan fullgöra sina bevakningsuppgifter på ett riktigt och tryggt sätt (verksamhetsanvisningar). Om bevakningsområdets eller bevakningsobjektets förhållanden kräver det, skall bevakningsföretaget dessutom ha särskilda verksamhetsanvisningar för respektive bevakningsföretag skall ha allmänna skriftliga anvisningar med vilkas hjälp en väktare kan fullgöra sina bevakningsuppgifter på ett riktigt och tryggt sätt (verksamhetsanvisningar). Om bevakningsområdets eller bevakningsobjektets förhållanden kräver det, skall bevakningsföretaget dessutom ha särskilda verksamhetsanvisningar för respektive bevakningsområde eller bevakningsobjekt.

     Ett bevakningsföretags verksamhetsanvisningar skall finnas framlagda på företagets verksamhetsställen samt vid behov på dess bevakningsområden och hos deras bevakningsobjekt så att väktarna har möjlighet att sätta sig in i dem.

 

Godkännande som ansvarig föreståndare och väktare

 

20 §

Godkännande som ansvarig föreståndare

     Som ansvarig föreståndare kan godkännas en person som idkar bevakningsrörelse eller som är anställd hos ett bevakningsföretag och som

     1) har fyllt 18 år,

     2) på ett godkänt sätt har fullgjort sådana avsnitt av en specialyrkesexamen för säkerhetsvakt eller motsvarande specialyrkesexamen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) som uppfyller de krav som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet och som innefattar en utbildning i vilken åtminstone ingår ämnen med anknytning till bevakningsrörelse samt säkerhetslagstiftningen (utbildning som ansvarig föreståndare), samt (2.2.2007/101)

     3) är känd för redbarhet och pålitlighet och som till sina personliga egenskaper är lämplig som ansvarig föreståndare.

     Ett godkännande som ansvarig föreståndare är i kraft tills vidare. Det gäller dock högst så länge som personen i fråga sköter uppdraget som ansvarig föreståndare.

     Till godkännandet som ansvarig föreståndare kan av särskilda skäl med anledning av vederbörandes utbildning, personliga egenskaper och andra motsvarande omständigheter fogas villkor och begränsningar angående tid, geografiskt område samt bevakningsuppgifter.

     Ansvariga föreståndare godkänns av inrikesministeriet.

 

21 §

Godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare

     En person som inte har utbildning som ansvarig föreståndare, men som uppfyller de villkor som föreskrivs i 20 § 1 mom. 1 och 3 punkten, kan godkännas som ansvarig föreståndare för en tid av högst ett år (tillfällig ansvarig föreståndare), om den ansvariga föreståndaren avlider eller insjuknar eller någon annan motsvarande oförutsebar orsak medför byte av ansvarig föreståndare.

     Till ett godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare kan av särskilda skäl fogas villkor och begränsningar som avses i 20 § 3 mom.

     Tillfälliga ansvariga föreståndare godkänns av inrikesministeriet.

 

22 §

Ändring av villkor och begränsningar som fogats till ett godkännande som ansvarig föreståndare

     Villkor och begränsningar som fogats till ett godkännande som ansvarig föreståndare kan ändras med anledning av förändringar i den ansvariga föreståndarens utbildning, personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter.

     Villkor och begränsningar som fogats till ett godkännande som ansvarig föreståndare ändras av inrikesministeriet.

 

23 §

Anmälningar

     När inrikesministeriet har godkänt en ansvarig föreståndare eller ändrat villkor eller begränsningar som har fogats till ett godkännande, skall ministeriet om godkännandet eller ändringen underrätta de polisinrättningar inom vars distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen som hör till den ansvariga föreståndarens ansvarsområde.

 

24 §

Godkännande som väktare

     Som väktare kan godkännas en person som

     1) har fyllt 18 men inte 65 år,

     2) på ett godkänt sätt har fullgjort sådana avsnitt av en yrkesexamen för väktare eller motsvarande yrkesexamen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning som uppfyller de krav som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet och som innefattar en utbildning i vilken åtminstone ingår ämnen med anknytning till bevakningsbranschen, bevakningsrörelse, väktares rättigheter och skyldigheter samt väktares uppgifter (grundutbildning som väktare), samt (2.2.2007/101)

     3) är känd för redbarhet och pålitlighet och som till sina personliga egenskaper är lämplig som väktare.

     Ett godkännande som väktare är i kraft fem år. Det gäller dock högst tills väktaren fyller 65 år.

     Till godkännandet som väktare kan av särskilda skäl med anledning av sökandens utbildning, personliga egenskaper och andra motsvarande omständigheter fogas villkor och begränsningar angående tid, geografiskt område samt bevakningsuppgifter.

     Den som har en tidigare utbildning som motsvarar grundutbildning som väktare kan utan hinder av bestämmelserna i 1 mom. 2 punkten på nytt godkännas som väktare på ansökan som skall göras inom tre månader efter det att det tidigare godkännandet som väktare har upphört att gälla.

     En sökande godkänns som väktare av polisinrättningen i sin hemkommun. Ett godkännande som väktare innebär att ett tidigare gällande godkännande som väktare förfaller.

 

25 §

Godkännande som tillfällig väktare

     Den som inte har grundutbildning som väktare, men som uppfyller de villkor som föreskrivs i 24 § 1 mom. 1 och 3 punkten, kan godkännas som väktare för högst fyra månader under samma kalenderår (tillfällig väktare), om han eller hon på ett godkänt sätt har fullgjort sådana avsnitt av väktarexamen eller motsvarande yrkesexamen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning som uppfyller de krav som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet och som åtminstone innefattar grundläggande insikter i de ämnen som avses i 24 § 1 mom. 2 punkten (utbildning som tillfällig väktare). (2.2.2007/101)

 

26 §

Ändring av villkor och begränsningar som fogats till ett godkännande som ansvarig väktare

     Villkor och begränsningar som fogats till ett godkännande som väktare kan ändras med anledning av förändringar i väktarens utbildning, personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter.

     Villkor och begränsningar som fogats till ett godkännande som väktare ändras av den polisinrättning inom vars distrikt väktarens hemkommun är belägen.

 

27 § (2.2.2007/105)

Ansökan och beslut om godkännande som  väktare

     En ansökan om att bli godkänd som väktare skall lämnas in personligen. Ansökan kan lämnas in också till någon annan polisinrättning än polisinrättningen i sökandens hemkommun.

     När ett godkännande som väktare meddelas i enlighet med ansökan får sökanden inte något separat beslut eller någon besvärsanvisning.

 

Väktarens rättigheter och skyldigheter

 

28 §

Väktares rättigheter

     En väktare har rätt att avlägsna en person från bevakningsområdet, om personen inte avlägsnar sig på uppmaning av bevakningsområdets ägare eller innehavare eller ägarens eller innehavarens företrädare eller om det är uppenbart att personen inte har rätt att vistas på bevakningsområdet och väktaren har uppmanat personen i fråga att avlägsna sig.

     En väktare som utför bevakningsuppgifter har rätt att gripa en person som begått brott, om denna anträffas på bar gärning eller flyende fot och om fängelse kan följa på brottet eller om brottet är lindrig misshandel, snatteri, lindrig förskingring, lindrigt olovligt brukande, lindrig bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel, lindrig skadegörelse eller lindrigt bedrägeri. En väktare får också gripa den som enligt efterlysning utfärdad av en myndighet har förklarats anhållen eller häktad. Den gripne skall utan dröjsmål överlämnas till polisen. (12.7.2002/616)

     När en väktare utövar rätten att gripa en person, har väktaren rätt att kroppsvisitera den som gripits och undersöka de saker som den gripne har med sig, för att förvissa sig om att denne inte medför föremål eller ämnen med vilka han eller hon kan utsätta sig själv eller andra för fara. Väktaren har rätt att frånta en person farliga föremål och ämnen som påträffats vid visitationen. De föremål och ämnen som fråntagits den visiterade skall utan dröjsmål överlämnas till polisen.

     Om den som skall avlägsnas, gripas eller säkerhetsvisiteras genom att göra motstånd försöker undgå att bli avlägsnad, gripen eller säkerhetsvisiterad eller flyr gripandet, har väktaren rätt att använda sådana maktmedel som är nödvändiga för att avlägsna, gripa eller säkerhetsvisitera personen i fråga och som kan anses försvarliga med beaktande av personens uppträdande samt övriga omständigheter. I 4 kap. 6 § 3 mom. och 7 § i strafflagen föreskrivs om grunder för ansvarsfrihet och lindring av straffansvar vid excess i samband med användning av maktmedel (2.2.2007/105)

 

29 §

Att bära maktmedelsredskap

     I bevakningsuppgifter får en väktare inte i onödan bära på sig maktmedelsredskap. Skjutvapen får bäras endast i livvakts- eller värdetransportuppdrag eller vid bevakningen av ett bevakningsobjekt som är viktigt med tanke på ett betydande allmänt intresse, om uppdraget med hänsyn till omständigheterna oundvikligen förutsätter att skjutvapen bärs.

     Skjutvapen, gasspray och teleskopbatong får bäras endast av en väktare som har sådan specialutbildning i att använda maktmedel som uppfyller de krav som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet och som årligen har visat att han eller hon har tillräcklig skicklighet i hanteringen av skjutvapen och tillräcklig skjutskicklighet. En tillfällig väktare får inte bära skjutvapen. (2.2.2007/101)

     Bevakningsföretagets ansvariga föreståndare bestämmer särskilt för varje uppdrag när en väktare får bära skjutvapen och gasspray. Om en väktare har använt skjutvapen vid utförandet av en bevakningsuppgift, skall bevakningsföretaget utan dröjsmål underrätta polisinrättningen på den ort där detta skedde.

     Ett bevakningsföretag vars väktare i bevakningsuppgifter bär maktmedelsredskap skall minst en gång om året för sina väktare ordna utbildning som innefattar repetition av innehållet i de bestämmelser som reglerar användningen av maktmedel samt övning i användningen av maktmedelsredskap.

 

30 §

Hur maktmedelsredskap skall bäras

     En väktare skall bära sina maktmedelsredskap under dräkten så att de inte kan observeras av andra.

     Om maktmedelsredskapen inte kan bäras under dräkten, får de, med undantag av skjutvapen, bäras i ett slutet hölster som fästs vid bältet. En batong får dock bäras synlig till den del som den på grund av sin storlek inte kan bäras under dräkten eller i ett slutet hölster. Skjutvapen får bäras på ett sådant sätt att det kan observeras av andra endast när uppgiften eller situationens farlighet i undantagsfall förutsätter.

     Om någon annan dräkt än väktardräkt används i bevakningsuppgifter, skall alla maktmedelsredskap bäras under dräkten så att de inte kan observeras av andra.

 

31 §

Att medföra hund

     I bevakningsuppgifter får en väktare inte i onödan medföra hund.

     Om det är nödvändigt att i en bevakningsuppgift medföra hund, får väktaren i uppgifterna medföra högst en hund som

     1) på godkänt sätt har genomgått lydnadskontroll motsvarande de krav som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet, (2.2.2007/101)

     2) han eller hon har varit förare för vid lydnadskontrollen,

     3) är minst två men högst 10 år gammal,

     4) är registrerad och identifikationsmärkt så att den på ett tillförlitligt sätt kan individualiseras,

     5) han eller hon kan behärska, samt

     6) som inte till sina egenskaper har visat sig vara olämplig för att medföras i bevakningsuppgifter.

     En väktare får i bevakningsuppgifter medföra en hund som uppfyller kraven enligt 2 mom. i två år från det godkännande som avses i 1 punkten.

     En tillfällig väktare får inte medföra hund.

     Den ansvariga föreståndaren bestämmer om medförande av hund särskilt för varje uppdrag.

 

32 §

Användning av väktardräkt

     När en väktare utför bevakningsuppgifter skall han eller hon vara iförd väktardräkt. Väktare som tjänstgör i samma bevakningsföretag i likadana uppgifter skall vara enhetligt klädda.

     Om uppgiften kräver det, får en väktare vid butiksobservation och i andra motsvarande uppgifter som syftar till avslöjande av brott samt i livvaktsuppgifter eller värdetransportuppgifter använda annan klädsel än väktardräkt. Bevakningsföretagets ansvariga föreståndare bestämmer särskilt för varje uppdrag när en väktare får använda annan klädsel än väktardräkt.

     Väktardräkt får endast användas av en väktare i bevakningsuppgifter. Dräkten skall hanteras så att klädesplagg som hör till den inte kommer i händerna på obehöriga.

 

33 §

Väktardräkt

     En väktardräkt skall vara snygg och saklig. Dräkten skall vara sådan att väktaren med hjälp av den kan igenkännas som väktare. Av dräkten skall framgå hos vilket bevakningsföretag väktaren är anställd.

     En väktardräkt samt märken och texter på dräkten skall tydligt skilja sig från uniformer och militärdräkter som polisen, gränsbevakningsväsendet, tullverket, fångvårdsväsendet och räddningsförvaltningen använder samt från officiella märken och texter på dessa uniformer och militärdräkter.

     Inrikesministeriet kan förbjuda användningen av en dräkt, ett märke eller en text som inte motsvarar bestämmelserna i denna lag eller i den förordning som statsrådet utfärdar med stöd av denna lag.

 

34 §

Väktarkort

     Den som har godkänts som väktare får ett väktarkort av polisinrättningen i sin hemkommun. Väktaren skall bära med sig kortet i bevakningsuppgifter och på begäran visa upp det. Ett intyg som polisen vid behov ger över godkännandet som väktare fungerar som väktarkort innan det egentliga väktarkortet ges till väktaren. (2.2.2007/105)

     Om en väktares personuppgifter har ändrats eller väktaren för första gången på godkänt sätt har fullgjort utbildning enligt 29 § 2 mom. eller 31 § 2 mom. och dessa uppgifter inte har antecknats på väktarkortet eller om anteckningarna på väktarkortet om fullgjord utbildning enligt 29 § 2 mom. eller 31 § 2 mom. föråldrats eller om kortet har förkommit eller förstörts, skall väktaren utan dröjsmål ansöka om en dubblett av väktarkortet hos polisinrättningen i sin hemkommun.

     Ett väktarkort skall omedelbart överlämnas till polisen, om en väktares godkännande som väktare har återkallats eller om en väktare får ett nytt väktarkort under den giltighetstid för godkännandet som har antecknats på det tidigare utfärdade väktarkortet.

 

3 kap.

Säkerhetsskyddande verksamhet

 

35 §

Utförande av säkerhetsskyddsuppgifter

     För utförande av säkerhetsskyddsuppgifter som förutsätter godkännande får ett säkerhetsskyddsföretag inte anlita andra än sådana personer i företagets tjänst vilka har ett giltigt godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.

     Utan hinder av 1 mom. får ett säkerhetsskyddsföretag överlåta en säkerhetsskyddsuppgift som förutsätter godkännande på ett annat säkerhetsskyddsföretag. Det säkerhetsskyddsföretag som överlåter säkerhetsskyddsuppgiften skall underrätta uppdragsgivaren om överlåtelsen innan uppgiften påbörjas eller senast den andra vardagen efter det att den påbörjades.

 

36 §

Tjänstgöringsintyg

     När det gäller en säkerhetsskyddsuppgift som förutsätter godkännande skall uppdragsgivaren eller dennes företrädare få ett skriftligt intyg (tjänstgöringsintyg), om inget separat skriftligt uppdragsavtal sätts upp om säkerhetsskyddsuppgiften.

 

37 §

Godkännande av utförare av säkerhetsuppgifter

     Som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter kan godkännas en person som

     1) har fyllt 18 år,

     2) är känd för redbarhet och pålitlighet och som till sina personliga egenskaper är lämplig som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, samt

     3) sköter säkerhetsskyddsuppgifter eller har sökt till utbildning för säkerhetsskyddsuppgifter.

     Ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter är i kraft högst fem år.

     Till godkännandet som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter kan av särskilda skäl med anledning av sökandens utbildning, personliga egenskaper och andra motsvarande omständigheter fogas villkor och begränsningar angående tid, geografiskt område samt säkerhetsskyddsuppgifter.

     En sökande godkänns som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter av polisinrättningen i sin hemkommun. Ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter innebär att ett tidigare gällande godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter förfaller.

 

38 §

Ändring av villkor och begränsningar som fogats till ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

     Villkor och begränsningar som fogats till ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter kan ändras med anledning av förändringar i personens utbildning, personliga egenskaper och andra motsvarande omständigheter.

     Villkor och begränsningar som fogats till ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ändras av polisinrättningen i personens hemkommun.

 

39 § (2.2.2007/105)

Ansökan och beslut om godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

     En ansökan om att bli godkänd som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter skall lämnas in personligen. Ansökan kan lämnas in också till någon annan polisinrättning än polisinrättningen i sökandens hemkommun.

     När ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter meddelas i enlighet med ansökan får sökanden inte något separat beslut eller någon besvärsanvisning.

 

40 §

Kort för utförare av säkerhetsuppgifter

     Den som har godkänts som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter får av polisinrättningen i sin hemkommun ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. Den som fått ett sådant kort skall bära med sig kortet i säkerhetsskyddsuppgifter som förutsätter godkännande och på begäran visa upp det. Ett intyg som polisen vid behov ger över godkännandet som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter fungerar som kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter innan det egentliga kortet ges till utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter. (2.2.2007/105)

     Om personuppgifterna för en utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har ändrats eller om kortet för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har förkommit eller förstörts, skall utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter utan dröjsmål hos polisinrättningen i sin hemkommun ansöka om en dubblett av kortet.

     Ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter skall omedelbart överlämnas till polisen, om godkännandet som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har återkallats eller om en utförare av säkerhetsskyddsuppgifter får ett nytt kort under den giltighetstid för godkännandet som har antecknats på det tidigare utfärdade kortet.

 

41 §

Sekretess

     Den som idkar säkerhetsskyddande verksamhet eller utför säkerhetsskyddsuppgifter får inte olovligen röja eller till nytta för sig själv eller någon annan eller i syfte att skada någon annan utnyttja sådana upplysningar om en uppdragsparts sekretessbelagda säkerhetsarrangemang, affärs- eller yrkeshemligheter eller integritet som han eller hon i sin verksamhet eller uppgift har fått kännedom om. Sekretessen kvarstår även efter att uppgiften slutförts.

 

4 kap.

Tillsyn över privata säkerhetstjänster

 

42 §

Tillsyn

     Inrikesministeriet svarar för den allmänna styrningen av och tillsynen över privata säkerhetstjänster.

     Polisens länsledning samt häradenas polisinrättningar svarar inom sina distrikt för tillsynen över privata säkerhetstjänster samt tillsynen över ansvariga föreståndare, väktare och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.

     Polisinrättningarna skall minst vartannat år inom sina distrikt inspektera bevakningsföretagens verksamhetsställen. Det protokoll som sätts upp över inspektionen skall sändas till inrikesministeriet.

 

43 §

Rätt att få information

     Utan hinder av att bevakningsföretags eller säkerhetsskyddsföretags medlemmar, revisorer, verkställande direktör, styrelsemedlemmar eller arbetstagare är bundna av företagshemlighet, har inrikesministeriet, polisens länsledning och en polisinrättning för utövande av tillsyn rätt att av företagen få behövlig information om företagens verksamhet, personal, ekonomiska ställning och andra liknande omständigheter.

 

44 §

Uppgifter för tillsynen över säkerhetsbranschen

     Polisen förvarar uppgifter om bevakningsföretagen och om deras i 4 § 2 mom. 2 punkten avsedda ansvarspersoner och ansvariga föreståndare samt om väktare, utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, dem som anordnar sådan utbildning i användningen av maktmedel som avses i 29 § 2 mom. samt ordningsvakter och utbildare av ordningsvakter som avses i 1 och 18 § i lagen om ordningsvakter (uppgifter för tillsynen över säkerhetsbranschen). Närmare bestämmelser om uppgifter för tillsynen över säkerhetsbranschen finns i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003).

 

45 §

Årsanmälan

     Ett bevakningsföretag skall för varje kalenderår före utgången av januari påföljande år skriftligen meddela inrikesministeriet

     1) antalet uppdrag,

     2) antalet verksamhetsställen och adresserna till dem samt personalens antal, (2.2.2007/105)

     3) uppgifter om vem som under kalenderåret varit ansvarig föreståndare, väktare och tillfälliga väktare särskilt för varje verksamhetsställe, (2.2.2007/105)

     4) uppgifter om bevakningsföretagets och väktarnas tillstånd att inneha skjutvapen och gasspray, uppdrag i vilka en väktare i bevakningsuppgifter har burit skjutvapen eller medfört hund eller använt annan klädsel än väktardräkt samt om situationer i vilka en väktare har använt skjutvapen, gasspray eller hund som maktmedelsredskap.

     Om ett bevakningsföretags årsanmälan skall inrikesministeriet underrätta de polisinrättningar inom vilkas distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen.

 

46 §

Återkallande av auktorisation av bevakningsföretag

     Inrikesministeriet skall återkalla auktorisationen av ett bevakningsföretag, om

     1) den som innehar auktorisationen begär det,

     2) bevakningsrörelsen har upphört, eller

     3) den som innehar auktorisationen inte längre uppfyller de villkor som föreskrivs i 1 § 1 eller 2 mom. lagen angående rättighet att idka näring.

     Auktorisationen av ett bevakningsföretag kan återkallas helt och hållet eller för viss tid, om

     1) bevakningsrörelsen har avbrutits för en längre tid än tre månader,

     2) den som innehar auktorisationen till följd av väsentliga förändringar i förhållandena inte längre uppfyller de villkor som föreskrivs i 4 § 1 mom. 2, 3 eller 4 punkten eller 4 § 2 mom. och inte inom en eventuellt utsatt tid har avhjälpt bristerna,

     3) den som driver bevakningsföretaget eller en i 4 § 2 mom. 2 punkten avsedd ansvarsperson i bevakningsföretaget genom dom som har vunnit laga kraft har dömts för ett brott som visar att han eller hon är olämplig för sitt uppdrag, eller uppsåtligen har förfarit väsentligen felaktigt i bevakningsrörelsen, eller

     4) den som innehar auktorisationen på ett väsentligt sätt har brutit mot centrala villkor eller begränsningar som fogats till auktorisationen.

     I de fall som avses i 2 mom. kan inrikesministeriet i stället för att återkalla auktorisationen ge innehavaren av auktorisationen en varning, om återkallande av auktorisationen vore oskäligt med hänsyn till omständigheterna.

     När en auktorisation av ett bevakningsföretag återkallas eller när företaget får en varning skall inrikesministeriet underrätta de polisinrättningar inom vars distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen. (22.8.2003/765)

 

47 §

Återkallande av godkännande som ansvarig föreståndare

     Inrikesministeriet skall återkalla ett godkännande som ansvarig föreståndare, om bevakningsföretaget eller den ansvariga föreståndaren begär det.

     Ett godkännande som ansvarig föreståndare kan återkallas helt och hållet eller för viss tid, om

     1) den som godkänts som ansvarig föreståndare till följd av väsentliga förändringar i förhållandena inte längre uppfyller de villkor som föreskrivs i 20 § 1 mom. 3 punkten,

     2) den ansvariga föreståndaren genom dom som har vunnit laga kraft har dömts för ett brott som visar att han eller hon är olämplig för sin uppgift eller den ansvariga föreståndaren uppsåtligen har förfarit väsentligen felaktigt i sin uppgift som ansvarig föreståndare, eller

     3) den ansvariga föreståndaren på ett väsentligt sätt har brutit mot centrala villkor eller begränsningar som fogats till godkännandet som ansvarig föreståndare.

     I de fall som avses i 2 mom. kan inrikesministeriet i stället för att återkalla godkännandet ge den ansvariga föreståndaren en varning, om återkallande av auktorisationen vore oskäligt med hänsyn till omständigheterna. (22.8.2003/765)

     När ett godkännande som ansvarig föreståndare återkallas och ansvarige föreståndaren får en varning skall inrikesministeriet underrätta det bevakningsföretag där den ansvariga föreståndaren är anställd. (22.8.2003/765)

 

48 §

Återkallande av godkännande som väktare eller utförare av säkerhetsuppgifter

     Den polisinrättning inom vars distrikt en väktare eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har sin hemkommun skall återkalla ett godkännande som väktare eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter om väktaren eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter begär det.

     Ett godkännande som väktare eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter kan återkallas helt och hållet eller för viss tid, om

     1) väktaren eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter till följd av väsentliga förändringar i förhållandena inte längre uppfyller de villkor som föreskrivs i 24 § 1 mom. 3 punkten eller 37 § 1 mom. 2 punkten,

     2) väktaren eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter genom dom som har vunnit laga kraft har dömts för ett brott som visar att han eller hon är olämplig för sin uppgift eller uppsåtligen har förfarit väsentligen felaktigt som väktare eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, eller

     3) väktaren eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter på ett väsentligt sätt har brutit mot centrala villkor eller begränsningar som fogats till godkännandet som väktare eller som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.

     I de fall som avses i 2 mom. kan polisinrättningen i stället för att återkalla godkännandet ge väktaren eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter en varning, om återkallande av godkännandet vore oskäligt med hänsyn till omständigheterna. (22.8.2003/765)

     När ett godkännande som väktare eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter återkallas och en väktare eller en utförare av säkerhetsskyddsuppgifter får en varning skall polisinrättningen underrätta det bevakningsföretag eller det säkerhetsskyddsföretag där väktaren eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter är anställd. (22.8.2003/765)

 

49 §

Tillfälligt återkallande av auktorisation av bevakningsföretag och godkännande som ansvarig föreståndare

     Inrikesministeriet kan tillfälligt återkalla auktorisationen av ett bevakningsföretag eller ett godkännande som ansvarig föreståndare, om polisen har fått kännedom om omständigheter vilka sannolikt leder till att auktorisationen av bevakningsföretaget eller godkännandet som ansvarig föreståndare återkallas.

     Inrikesministeriets beslut att tillfälligt återkalla auktorisationen av ett bevakningsföretag eller ett godkännande som ansvarig föreståndare är i kraft högst tre månader. Inrikesministeriet kan förlänga beslutets giltighetstid med högst sex månader åt gången, om den som driver bevakningsföretaget, en ansvarig föreståndare eller en i 4 § 2 mom. 2 punkten avsedd ansvarsperson i bevakningsföretaget misstänks för ett brott som sannolikt leder till att auktorisationen av bevakningsföretaget eller godkännandet som ansvarig föreståndare återkallas.

     När en auktorisation av ett bevakningsföretag tillfälligt återkallas skall inrikesministeriet underrätta den polisinrättning inom vars distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen samt när godkännande som ansvarig föreståndare tillfälligt återkallas underrätta det bevakningsföretag där den ansvariga föreståndaren är anställd. (22.8.2003/765)

 

50 §

Tillfälligt återkallande av godkännande som väktare eller som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

     En polisman som tillhör befälet kan tillfälligt återkalla ett godkännande som väktare eller som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, om polisen har fått kännedom om omständigheter vilka sannolikt leder till att godkännandet återkallas.

     Om ett godkännande som väktare eller som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har återkallats eller om det finns förutsättningar att tillfälligt återkalla ett godkännande, kan en polisman omhänderta väktarkortet eller kortet för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter för att överlämna det till en polisman som tillhör befälet, varefter denne inom 14 dagar skall besluta om godkännandet skall återkallas tillfälligt. En polisman kan omhänderta ett väktarkort eller ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter även då godkännandet som väktare eller som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har återkallats. Utan hinder av vad som bestäms i 5 kap. 10 § tvångsmedelslagen (450/1987) kan kroppsvisitation förrättas för fråntagande av ett väktarkort eller ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.

     Ett tillfälligt återkallande av godkännandet som väktare eller som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter skall genast anmälas till polisinrättningen i personens hemkommun. Ett beslut att tillfälligt återkalla ett godkännande som väktare eller som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter är i kraft högst tre månader. Den polisinrättning inom vars distrikt väktaren eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter har sin hemkommun kan förlänga beslutets giltighetstid med högst sex månader åt gången, om väktaren eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter misstänks för ett brott som sannolikt leder till att godkännandet som väktare eller som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter återkallas.

     När ett godkännande som väktare eller som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter tillfälligt återkallas och väktarkortet eller kortet för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter omhändertas skall polisinrättningen underrätta det bevakningsföretag eller det säkerhetsskyddsföretag där väktaren eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter är anställd. (22.8.2003/765)

 

50 a § (22.8.2003/765)

Polisundersökning

     I ett ärende som gäller återkallande av auktorisation eller godkännande som meddelats med stöd av denna lag kan vid behov verkställas sådan polisundersökning som avses i 4 kap. i polislagen (493/1995)

 

5 kap.

Delegationen för säkerhetsbranschen

 

51 §

Delegationens uppgifter

     Inrikesministeriet biträds av en delegation för säkerhetsbranschen.

     Inrikesministeriet utser delegationens medlemmar. De med tanke på säkerhetsbranschen viktigaste förvaltningsområdena samt näringslivet, arbetsgivarna, arbetstagarna och konsumenterna skall vara företrädda i delegationen.

 

52 §

Delegationens uppgifter

     Delegationen för säkerhetsbranschen har i uppgift att

     1) främja samarbetet mellan myndigheterna och privata säkerhetstjänster,

     2) ange de allmänna riktlinjerna för säkerhetsbranschen,

     3) följa och främja det internationella samarbetet inom säkerhetsbranschen,

     4) följa utvecklingen, utbildningen och forskningen i säkerhetsbranschen samt anvisningar och information som gäller säkerhetsbranschen,

     5) ta initiativ som berör säkerhetsbranschen,

     6) på inrikesministeriets begäran ge utlåtanden som berör säkerhetsbranschen.

 

6 kap.

Straffbestämmelser

 

53 §

Sekretessbrott och sekretessförseelse

     Straff för brott mot sekretessplikten enligt 14 och 41 § utdöms enligt 38 kap. 1 och 2 § strafflagen.

 

54 §

Motstånd mot person som upprätthåller  ordningen

     Straff för motstånd mot väktare utdöms enligt 17 kap. 6 § strafflagen.

 

55 §

Bevakningsföretagsbrott

     Straff för bevakningsföretagsbrott utdöms enligt 17 kap. 6 a § strafflagen.

 

56 §

Bevakningsföretagsförseelse

     En idkare av bevakningsrörelse som uppsåtligen eller av oaktsamhet

     1) försummar sin skyldighet att göra, sätta upp, hålla framlagd eller förvara ändringsanmälan enligt 7 §, uppdragsavtal enligt 8 §, händelserapport enligt 17 §, personalregister eller arbetsskiftsregister enligt 18 § eller verksamhetsanvisning enligt 19 §,

     2) försummar anmälan om överlåtelse av bevakningsuppgift enligt 16 § 2 mom. eller anmälan om användning av skjutvapen enligt 29 § 3 mom.,

     3) i strid med förbudet i 10 § 1 mom. försvårar polisens verksamhet,

     4) i strid med bestämmelserna i 15 § idkar bevakningsrörelse utan att företaget har någon ansvarig föreståndare,

     5) i strid med förbudet i 16 § låter någon utföra bevakningsuppgifter eller håller tillfälliga väktare anställda, eller

     6) till väktares förfogande ställer dräkter som strider mot bestämmelserna i 33 §,

     skall för bevakningsföretagsförseelse dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag.

     För bevakningsföretagsförseelse döms också en ansvarig föreståndare som uppsåtligen i strid med bestämmelserna i 29, 31 eller 32 § fattar beslut om bärande av maktmedelsredskap eller medförande av hund eller användning av väktardräkt.

     För bevakningsföretagsförseelse döms också en väktare som uppsåtligen eller av oaktsamhet

     1) försummar sin plikt att ge händelserapport enligt 17 §,

     2) i strid med förbudet i 10 § 1 mom. försvårar polisens verksamhet,

     3) försummar den anmälningsplikt som föreskrivs i 10 och 13 §,

     4) bryter mot förbudet i 29 eller 31 § att bära maktmedelsredskap eller medföra hund eller mot bestämmelserna i 30 § om hur maktmedelsredskap skall bäras,

     5) underlåter att använda väktardräkt, använder väktardräkt i strid med bestämmelserna i 32 § eller såsom väktardräkt använder en dräkt som strider mot bestämmelserna i 33 §, eller

     6) försummar sin skyldighet att enligt 34 § bära på sig sitt väktarkort, visa upp det eller överlämna det till polisen.

     För bevakningsföretagsförseelse döms också den som tillhör polisens, gränsbevakningsväsendets eller tullverkets personal och som i strid med bestämmelsen i 11 § uppsåtligen deltar i bevakningsrörelse eller verkar som ansvarig föreståndare eller i förvärvssyfte utför bevakningsuppgifter samt den som använder väktardräkt utan att ha rätt därtill.

 

57 §

Säkerhetsskyddsförseelse

     En idkare av säkerhetsskyddande verksamhet som uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid med förbudet i 35 § 1 mom. låter någon utföra säkerhetsskyddsuppgifter, skall för säkerhetsskyddsförseelse dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag.

     För säkerhetsskyddsförseelse döms också en utförare av säkerhetsskyddsuppgifter som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar sin skyldighet att enligt 40 § bära på sig sitt kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, visa upp det eller överlämna det till polisen.

     För säkerhetsskyddsförseelse döms också den som uppsåtligen utför säkerhetsskyddsuppgifter utan att de villkor som föreskrivs i 35 § 1 mom. uppfylls.

 

7 kap.

Särskilda bestämmelser

 

58 §

Utländska behörighetsintyg

     En myndighet som avses i 4 § 3 mom., 20 § 4 mom., 21 § 3 mom., 24 § 5 mom., 25 § 3 mom. och 37 § 4 mom. kan i samband med att myndigheten meddelar auktorisation eller ger godkännande besluta att även ett utländskt behörighetsintyg eller motsvarande handling kan användas för att visa att de villkor som föreskrivs i 4 § 1 och 2 mom., 20 § 1 mom., 21 § 1 mom., 24 § 1 mom., 25 § 1 mom., 29 § 2 mom., 31 § 2 mom. eller 37 § 1 mom. är uppfyllda. Beslutet kan fattas under förutsättning att kraven i ifrågavarande land motsvarar de krav som gäller i Finland och att bestämmelserna och föreskrifterna om privata säkerhetstjänster i landet i fråga till väsentliga delar motsvarar gällande bestämmelser i Finland.

 

59 §

Utlåtanden

     När en person ansöker om att bli antagen till utbildning för ansvariga föreståndare eller väktare, har utbildningsanordnaren rätt att av den polisinrättning i vars distrikt sökanden har sin hemkommun få ett utlåtande om sökandens lämplighet som ansvarig föreståndare eller väktare. När en person ansöker om att bli antagen som lärare inom sådan utbildning, har utbildningsanordnaren även rätt att av den polisinrättning i vars distrikt sökanden har sin hemkommun få ett utlåtande om personens lämplighet för uppgiften.

 

60 §

Ändringssökande

     I ett beslut som meddelats med stöd av denna lag får ändring sökas hos förvaltningsdomstolen enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

     Ett beslut enligt denna lag om återkallande av auktorisation eller godkännande verkställs oberoende av besvär, om inte besvärsmyndigheten förbjuder verkställighet av beslutet.

 

61 §

Närmare bestämmelser

     Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om

     1) förfarandet vid ansökan om auktorisation och godkännande, ansökningarnas innehåll, vilka utredningar som behövs för avgörande av ärenden samt om innehållet i beslut om auktorisation och godkännande,

     2) innehållet i ändringsanmälningar, uppdragsavtal, händelserapporter, personalregister, arbetsskiftsregister, verksamhetsanvisningar, årsanmälningar samt tjänstgöringsintyg,

     3) märken och texter på väktardräkt,

     4) delegationen för säkerhetsbranschen.

     Genom förordning av inrikesministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om

     1) innehållet i utbildningen som ansvariga föreståndare och väktare och om anordnare av sådan utbildning,

     2) egenskaper hos maktmedelsredskap och bärande av sådana redskap samt den utbildning som avses i 29 § 2 mom. och anordnare av sådan utbildning,

     3) ordnande av lydnadskontroll för en hund som används i bevakningsuppgifter och om de krav som skall uppfyllas vid kontrollen samt omregistrering och identifikationsmärkning av hunden.

     Inrikesministeriet fastställer också formulär för blanketter som används vid förfaranden enligt denna lag samt formulär för väktarkortet och kortet för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.

 

62 §

Bestämmelser som tillämpas på ansvarig föreståndares ställföreträdare, tillfällig ansvarig  föreståndare samt tillfällig väktare

     Det som i denna lag föreskrivs om ansvarig föreståndare, gäller i tillämpliga delar ansvarig föreståndares ställföreträdare och tillfällig ansvarig föreståndare.

     Det som i denna lag föreskrivs om väktare gäller i tillämpliga delar tillfällig väktare.

 

8 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

 

63 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

     Bestämmelserna i 35 § tillämpas först från och med den 1 januari 2003.

     Genom denna lag upphävs lagen den 4 mars 1983 om bevakningsföretag (237/1983) jämte ändringar samt förordningen den 11 februari 1944 angående privatdetektivyrket (112/1944).

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 

64 §

Övergångsbestämmelser om bevakningsrörelse

     Tillstånd för bevakningsföretag samt godkännanden av ansvariga föreståndare som när denna lag träder i kraft har meddelats med stöd av tidigare lag förblir i kraft jämte villkor och begränsningar.

     Ett tidigare godkännande som väktare som har meddelats innan denna lag har trätt i kraft gäller jämte villkor och begräsningar den tid som väktarens väktarkort är i kraft.

     På ett ärende som gäller auktorisation av bevakningsföretag eller godkännande som ansvarig föreståndare eller väktare och som har anhängiggjorts innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller när lagen träder i kraft.

 

65 §

Övergångsbestämmelser om privatdetektivverksamhet

     Den som när denna lag träder i kraft bedriver privatdetektivyrke enligt 1 § förordningen angående privatdetektivyrket kan inom sex månader efter att denna lag har trätt i kraft ansöka om auktorisation av bevakningsföretag, vilken ger rätt att bedriva verksamhet i syfte att avslöja brott som riktar sig mot bevakningsobjekt eller uppdragsgivare. Privatdetektivföretagets föreståndare godkänns härvid som ansvarig föreståndare för bevakningsföretaget. Om privatdetektivföretaget inte har någon föreståndare, godkänns den fysiska person som verkar som yrkesutövare som ansvarig föreståndare för företaget.

     Den som när denna lag träder i kraft bedriver privatdetektivyrke enligt 1 mom., är föreståndare för ett sådant företag eller utför privatdetektivuppgifter i tjänst hos ett privatdetektivföretag kan inom sex månader efter det att denna lag har trätt i kraft ansöka om godkännande som väktare, vilket ger rätt att i bevakningsföretagets tjänst bedriva verksamhet i syfte att avslöja brott som riktar sig mot bevakningsobjekt eller uppdragsgivare.

Auktorisation och godkännande som avses i denna paragraf meddelas och ges avgiftsfritt och i fråga om dem tillämpas inte det som i 4 § 1 eller 2 mom., 20 § 1 mom. eller 24 § 1 mom. föreskrivs om villkor för auktorisation eller godkännande.

 

__________________