PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2008-11-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ändring av bestämmelserna om registreringsbesiktning i 6 och 8 §§ landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

·       Landskapsregeringens framställning nr 8/2008-2009

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 6 och 8 §§ landskapslagen om besiktning och registrering av fordon  1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 6 och 8 §§ landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 8 § c och d punkten landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon sådana de lyder i landskapslagen 1998/23 samt

     fogas till lagens 6 § sådan den lyder i landskapslagen 1998/23 ett nytt 2 mom. varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom. och till lagens 8 § sådan den lyder i landskapslagen 1998/23 en ny e punkt som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

6 §

Registreringsbesiktning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (Nytt moment)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

6 §

Registreringsbesiktning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid registreringsbesiktning av ett begagnat fordon som ska genomgå periodisk besiktning i landskapet behöver fordonets skick inte granskas till den del en sådan granskning (kontrollbesiktning) har utförts och godkänts i någon av medlemsstaterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), såvida inte den som företer fordonet för besiktning vill att fordonet granskas. Dessutom krävs att den granskning som har utförts i en medlemsstat inom EES utförts i överensstämmelse med direktiv 96/96/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet och att granskningen fortfarande är giltig med beaktande av de tidsfrister som gäller för besiktningens periodicitet enligt 12 och 13 §§ denna lag. Fordonets skick behöver inte heller granskas, om fordonet är så nytt att kontrollbesiktning enligt nämnda lagrum inte ännu behöver utföras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

8 §

Handlingar vid registreringsbesiktning

     Vid registreringsbesiktning skall uppvisas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     c) ett utländskt registerutdrag eller annan utredning över tidigare registrering i fråga om ett begagnat fordon som införts från utlandet och

     d) i fråga om släpvagn, ett av släpvagnens tillverkare utfärdat schema över tryckluftsbromsar, intyg över de axeltryck och den totalvikt som garanteras för släpvagnen och utredning över släpvagnens dimensionering.

     (Ny punkt)

 

8 §

Handlingar vid registreringsbesiktning

     Vid registreringsbesiktning ska uppvisas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     c) ett utländskt registerutdrag eller annan utredning över tidigare registrering i fråga om ett begagnat fordon som införts från utlandet,

     d) i fråga om släpvagn, ett av släpvagnens tillverkare utfärdat schema över tryckluftsbromsar, intyg över de axeltryck och den totalvikt som garanteras för släpvagnen och utredning över släpvagnens dimensionering och

     e) i fråga om begagnat fordon som införts i landskapet och som genomgått en i 6 § 2 mom. avsedd granskning, intyg över sådan granskning.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________