PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2008-11-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Blankettlag om elsäkerhet

·       Landskapsregeringens framställning nr 6/2008-2009

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av ellagen för landskapet Åland. 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av ellagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 4, 5, 6a–9 §§, 11a § 3 mom., 5 kap. omfattande 25–35 §§, 6 kap. omfattande 36–49 §§, 51 §, 55 § 2 mom., 61–64 och 68 §§ ellagen (1982:38) för landskapet Åland, av dessa lagrum 51 § och 55 § 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen 1994/11, 4, 5, 6a–8 §§, 25–26b §§, 27a, 30, 30a §§, 33–35 §§, 37, 42a, 44 och 68 §§ sådana de lyder i landskapslagen 1998/77, 9 §, 11a § 3 mom., 29 och 31 §§ sådana de lyder i landskapslagen 1999/43, 27 och 42b §§ sådana de lyder i landskapslagarna 1998/77 och 1999/43 samt 40 och 42c §§ sådana de lyder i landskapslagen 2006/76,

     ändras lagens 1–3 §§, 14 § 2 mom., 24a, 50, 53, 54, 54b, 56 och 58–60 §§, av dessa lagrum 1 § sådan den lyder i landskapslagen 1994/11, 50, 54, 54b och 58 §§ sådana de lyder i landskapslagen 1998/77, 56 § sådan den lyder i landskapslagarna 1998/77 och 1999/43, 2 § sådan den lyder i landskapslagarna 1998/77, 1999/43 och 2006/76, 53 § sådan den lyder i landskapslagarna 1998/77 och 2006/76 samt 14 § 2 mom. och 24a § sådana de lyder i landskapslagen 2006/76 samt 

     fogas till lagen en ny 57 § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

     Denna lag tillämpas på produktion, överföring, distribution och användning av elektricitet samt på elmateriel och elanläggningar.

     Genom landskapsförordning kan bestämmas att denna lag inte skall tillämpas till den del det i eller med stöd av någon annan lag bestäms om nödvändiga åtgärder för att undvika fara eller störning som avses i 4 §.

 

 

1 §

     Denna lag tillämpas på produktion, överföring, försäljning, import och export av el.

 

 

2 §

     I denna lag avses med:

     1) elmateriel, apparat, maskin, anordning eller tillbehör för produktion, överföring, distribution eller användning av elektricitet;

     2) elanläggning, en funktionell helhet bestående av elmateriel och andra erforderliga anordningar, tillbehör och konstruktioner;

     3) elöverföring, transport av el i elnätet;

     3a) distributionsnät, elnät med en märkspänning av högst 20 kilovolt;

     4) kraftverk, en för elproduktion byggd eller installerad helhet, bestående av kraftmaskineri, elanläggning och därtill hörande konstruktioner;

     5) elnätsverksamhet, att mot vederlag ställa elektriska starkströmsledningar till förfogande för dem som behöver elöverföring och andra nättjänster; till elnätsverksamheten hör också planering, byggande, underhåll och drift av elnät, ställverk och transformatorstationer, anslutning av elanläggningar till nätet, elmätning samt annan verksamhet som behövs för att överföra och distribuera el på elnätet;

     5a) distributionsnätsinnehavare, en nätinnehavare som i sin besittning har ett distributionsnät och som har tillstånd att utöva elnätsverksamhet;

     6) nättariff, avgifter och övriga villkor för överföring av el, för anslutning till en ledning eller ett ledningsnät samt för hållande av reservkraft;

     6a) balansansvar, ansvar för att det råder jämvikt mellan produktion, elanskaffning och förbrukning av el under respektive timme samt ansvar för balansavräkningen;

     6b) balanskraft, sådan el som den systemansvariga använder för att skapa jämvikt mellan en parts eltillförsel och elleverans;

     7) elskada, skada som förorsakats genom elström, elfält eller magnetfält;

     8) telenät och teleterminalutrustning, sådan elmateriel eller elanläggning som omfattas av tillämpningsområdet för telemarknadslagen (FFS 396/1997);

     9) radioutrustning, sådan elmateriel eller elanläggning som omfattas av tillämpningsområdet för radiolagen (FFS 517/1988) samt

     10) besiktning, ett förfarande genom vilket det med hjälp av iakttagelser, samt vid behov genom mätning och provning, säkerställs att besiktningsobjektet uppfyller uppställda krav.

 

 

2 §

     I denna lag avses med:

     1) elöverföring, transport av el i elnätet;

     2) distributionsnät, elnät med en märkspänning av högst 20 kilovolt;

     3) kraftverk, en för elproduktion byggd eller installerad helhet, bestående av kraftmaskineri, elanläggning och därtill hörande konstruktioner;

     4) elnätsverksamhet, att mot vederlag ställa elektriska starkströmsledningar till förfogande för dem som behöver elöverföring och andra nättjänster; till elnätsverksamheten hör också planering, byggande, underhåll och drift av elnät, ställverk och transformatorstationer, anslutning av elanläggningar till nätet, elmätning samt annan verksamhet som behövs för att överföra och distribuera el på elnätet;

     5) distributionsnätsinnehavare, en nätinnehavare som i sin besittning har ett distributionsnät och som har tillstånd att utöva elnätsverksamhet;

     6) nättariff, avgifter och övriga villkor för överföring av el, för anslutning till en ledning eller ett ledningsnät samt för hållande av reservkraft;

     7) balansansvar, ansvar för att det råder jämvikt mellan produktion, elanskaffning och förbrukning av el under respektive timme samt ansvar för balansavräkningen;

     8) balanskraft, sådan el som den systemansvariga använder för att skapa jämvikt mellan en parts eltillförsel och elleverans.

 

 

3 §

     Samarbete och planering rörande elförsörjningen skall äga rum som i denna lag är stadgat. Härvid skall särskilt beaktas behovet av att upprätthålla och utveckla ett i ekonomiskt och tekniskt hänseende ändamålsenligt system för produktion, överföring och distribution av elektricitet, som beaktar hela landskapet och olika regioners behov samt tar hänsyn till miljön.

 

 

3 §

     Syftet med denna lag är att upprätthålla och utveckla ett i ekonomiskt och tekniskt hänseende ändamålsenligt system för produktion och överföring av el, som beaktar hela landskapet och olika regioners behov samt tar hänsyn till miljön.

 

 

4 §

     Elmateriel och elanläggningar skall planeras, byggas, tillverkas, repareras, underhållas och användas så att de inte medför fara för liv, hälsa eller egendom och så att de inte elektriskt, elektromagnetiskt eller på något annat sätt medför oskälig störning samt så att deras funktion inte lätt utsätts för elektriska eller elektromagnetiska störningar.

     Säkerhetsföreskrifter för undvikande av sådan fara eller sådana störningar som anges ovan meddelas i förordning.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

5 §

     Denna lag skall tillämpas på telenät, teleterminal- och radioutrustningar till den del de kan orsaka sådan fara eller störning som avses i 4 §.

     Lagen tillämpas på elmateriel och elanläggningar som levereras till ort utanför landskapets gränser till den del internationella avtalsförpliktelser som omfattar landskapet förutsätter detta.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

6a §

     Landskapsregeringen kan bestämma att vad i denna lag föreskrivs om elmateriel även skall tillämpas på elanläggningar som på grund av tillverknings- eller användningssätt kan jämställas med elmateriel.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

7 §

     Underhålls- och reparationsarbeten på elmateriel samt byggnads-, reparations-, underhålls- och driftsarbeten på elanläggningar får, med beaktande av vad som föreskrivs i 7a och 8 §§, utföras under förutsättning att

     1) en behörig fysisk person (arbetsledare) utnämns att leda elarbetena,

     2) en behörig fysisk person eller en person med annan tillräcklig yrkeskunskap självständigt utför och övervakar arbetet och

     3) relevanta lokaler och arbetsredskap samt gällande bestämmelser om elsäkerhet finns tillgängliga.

     Landskapsregeringen kan medge undantag från kravet på arbetsledare vid elarbete som är av engångskaraktär, vid elarbete som endast kan förorsaka en ringa sådan fara eller störning som avses i 4 § eller vid drifts- och underhållsarbeten.

     Landskapsregeringen utfärdar bestämmelser om behörighetskrav samt vid behov om lokaler och arbetsredskap. Landskapsregeringen kan besluta om begränsningar och återkallande av behörighet.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

7a §

     Arbetsledaren ansvarar för att underhålls- och reparationsarbeten på elmateriel samt byggnads-, reparations-, underhålls- och driftsarbeten på elanläggningar uppfyller de krav som ställs i eller med stöd av 4 §.

     Arbetsledaren skall utöva sådan verksamhet som anges i 1 mom. eller vara anställd av någon som utövar sådan verksamhet. För drifts- och underhållsarbeten kan landskapsregeringen föreskriva undantag.

     Landskapsregeringen utfärdar närmare bestämmelser om arbetsledarens uppgifter.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

8 §

     Det är förbjudet att utan landskapsregeringens tillstånd yrkesmässigt bygga, reparera och underhålla elanläggningar samt att reparera elmateriel om det är fråga om verksamhet för vilken landskapsregeringen med stöd av 7 § beslutat om behörighetskrav. Tillstånd behövs dock inte för byggande av sådana elanläggningar som avses i 6a §.

     Tillstånd som avses i 1 mom. skall beviljas om sökanden eller en person som är anställd av honom är behörig att leda den verksamhet som avses i tillståndet, sökanden har rätt att idka näring i landskapet, sökanden har tillgång till sådana utrymmen och arbetsredskap som behövs och sökanden har andra sådana förutsättningar som krävs för att han skall kunna sörja för el-säkerheten. Till tillståndet kan fogas sådana villkor och anvisningar som behövs för att undvika fara och störning som avses i 4 §.

     Landskapsregeringen kan begränsa den tillståndspliktiga verksamheten om det vid övervakning visar sig att den som fått tillstånd inte följer denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

     Landskapsregeringen kan förbjuda tillståndshavaren att bedriva verksamheten om tillståndshavaren fortgående bryter mot tillståndsvillkoren eller mot bestämmelserna eller om tillståndshavaren fortlöpande lämnar vilseledande eller bristfälliga uppgifter i samband med övervakningen eller besiktningarna.

     Landskapsregeringen kan återkalla tillståndet om någon av de i 2 mom. nämnda förutsättningarna för tillståndet upphör och tillståndshavaren trots uppmaning inte inom skälig tid avhjälper bristen eller om en tillståndshavare som fått verksamhetsförbud inte inom skälig tid avhjälper bristen.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

9 §

     I 8 § avsett tillstånd skall sökas skriftligen hos landskapsregeringen. Sådant tillstånd behöver inte sökas för verksamhet som kan anses vara av engångskaraktär.

     För verksamhet som avses i 7 § 1 mom. och för vilken tillstånd inte krävs enligt 8 § eller denna paragrafs 1 mom. skall anmälan göras till landskapsregeringen. En sådan anmälan skall också göras i fråga om ändringar som gäller arbetsledaren och om andra väsentliga förändringar i verksamheten.

     Närmare bestämmelser om vilka uppgifter som skall framgå av i 1 mom. nämnd ansökan om tillstånd meddelas i förordning.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

11a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      Om den som senast har haft elnätstillstånd inte fullgör sina skyldigheter enligt 1 mom., kan landskapsregeringen förelägga tillståndsinnehavaren vid vite att fullgöra skyldigheterna eller besluta att åtgärderna skall utföras på tillståndsinnehavarens bekostnad.

 

 

11a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(momentet upphävs)

 

 

 

14 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      Landskapsregeringen kan förplikta en minutförsäljare vid vite att leverera el till en elanvändare som omfattas av leveransskyldigheten.

 

 

14 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      Landskapsregeringen kan bestämma att en minutförsäljare ska leverera el till en elanvändare som omfattas av leveransskyldigheten.

 

24a §

     Om någon bryter mot de bestämmelser i denna lag som gäller regleringen av elmarknaden eller mot bestämmelser som utfärdats med stöd av dem skall landskapsregeringen förplikta honom att rätta till felet eller försummelsen. I det förpliktande beslutet kan landskapsregeringen ange på vilket sätt felet eller försummelsen skall rättas. I det förpliktande beslutet kan också förordnas om att en avgift som tagits ut på felaktiga grunder skall betalas tillbaka till kunden.

 

 

24a §

     Om någon bryter mot eller åsidosätter förpliktelser som föreskrivs i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av dem ska landskapsregeringen förplikta honom att rätta till felet eller försummelsen. I det förpliktande beslutet kan landskapsregeringen ange på vilket sätt felet eller försummelsen ska rättas. I det förpliktande beslutet kan också förordnas om att en avgift som tagits ut på felaktiga grunder ska betalas tillbaka till kunden.

 

 

5 kap.

Övervakning och besiktning

 

 

 

(kapitlet upphävs)

 

25 §

     Den som i landskapet saluför, överlåter eller till ort utanför landskapets gränser levererar elmateriel skall kunna visa att produkten eller dess tillverkning uppfyller de krav som ställs i eller med stöd av 4 §.

     Landskapsregeringen kan dock bestämma att det inte behövs dokumentering för elmateriel av viss typ eller avsedd för viss användning. Landskapsregeringen kan också bestämma att tillverkaren eller den som för in en produkt i landskapet skall göra en anmälan om sin verksamhet till landskapsregeringen.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

25a §

     För att visa att elmateriel av ett visst slag uppfyller de krav som ställs i eller med stöd av 4 § kan det, på det sätt som landskapsregeringen närmare bestämmer, användas provningar, besiktningar och andra förfaranden för certifiering vilka används av besiktningsorgan i eller utanför landskapet.

     Landskapsregeringen kan bestämma att elmateriel av visst slag inte får saluföras, överlåtas till någon annan eller tas i bruk i landskapet förrän ett besiktningsorgan har besiktigat den och certifierat dess säkerhet.

     Besiktningsorganen utnämns av landskapsregeringen som också kan återkalla utnämningen. Landskapsregeringen meddelar bestämmelser om de krav som i landskapet verksamma besiktningsorgan skall uppfylla samt om de rättigheter och skyldigheter som besiktningsorganen har.

     I 1 och 2 mom. nämnda åtgärder som har utförts av besiktningsorgan utnämnda av handels- och industriministeriet skall godkännas. Om det följer av internationella avtalsförpliktelser som omfattar landskapet eller om det annars bestäms av landskapsregeringen skall även åtgärder som har utförts av utländska besiktningsorgan godkännas.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

26 §

     En elanläggning skall anses ha blivit tagen i bruk vid den tidpunkt när det till anläggningen har kopplats spänning för att den skall kunna användas. Som ibruktagning av en elanläggning anses dock inte sådana övervakade driftssituationer vilka behövs vid provkörning eller ibruktagningsbesiktning av elanläggningen.

     En elanläggning skall anses ha blivit tagen i bruk för sitt egentliga syfte vid den tidpunkt då den lokal där elanläggningen har installerats tas i bruk för sitt planerade syfte eller då den verksamhet som elanläggningen planerats för inleds.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

26a §

     En elanläggning får tas i bruk efter att det vid en ibruktagningsbesiktning har visats att elanläggningen inte förorsakar sådan fara eller störning som avses i 4 §. I­bruktagningsbesiktningen skall utföras av den som har byggt elanläggningen.

     För att försäkra sig om elsäkerheten kan landskapsregeringen bestämma att elanläggningen skall certifieringsbesiktigas innan den tas i bruk för sitt egentliga syfte eller en viss tid efter denna tidpunkt.

     Certifieringsbesiktningen kan i vissa fall ersättas med certifiering som utförs av den elentreprenör som har byggt elanläggningen eller som har ansvarat för byggandet. Tillstånd att utföra sådan certifiering beviljas samt återkallas av landskapsregeringen som också skall övervaka elentreprenörernas verksamhet. Närmare bestämmelser om när tillstånd kan beviljas eller återkallas meddelas i landskapsförordning.

     Vad i 1 mom. föreskrivs om ibruktagning av en elanläggning skall också tillämpas i fråga om en anläggning på vilken det har gjorts väsentliga förändringar.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

26b §

     Landskapsregeringen kan bestämma att elanläggningar av ett visst slag skall besiktigas med jämna mellanrum (periodisk besiktning). Innehavaren av en elanläggning ansvarar för att den periodiska besiktningen utförs.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

27 §

     Varje distributionsnätsinnehavare skall på begäran utföra certifieringsbesiktningar av elanläggningar som skall anslutas till dess distributionsnät och som betjänar en fastighets interna elförsörjning samt andra el-anläggningar som till sin art och omfattning är jämförbara med dessa och som har en märkspänning av högst 1.000 volt och därtill eventuellt hörande transformator med en märkspänning av högst 20 kilovolt om inte annat anges i förordning.

     Den som utför eller som är ansvarig ledare för besiktningarna skall uppfylla i landskapsförordning angivna krav.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

27a §

     Certifieringsbesiktningar och periodiska besiktningar av elanläggningar kan på det sätt och i den utsträckning som landskapsregeringen bestämmer utföras av en fysisk person som är auktoriserad besiktningsman eller av ett auktoriserat organ.

     De auktoriserade besiktningsmännen och de auktoriserade organen utnämns av landskapsregeringen som också kan återkalla utnämningen. Närmare bestämmelser om de krav som gäller beviljande och återkallande av auktorisation samt om de auktoriserade besiktningsmännens och de auktoriserade organens rättigheter och skyldigheter meddelas i landskapsförordning.

     Periodiska besiktningar av en elanläggning av ett visst slag kan också utföras av den som bygger, reparerar eller utför underhållsarbeten på elanläggningar samt, enligt vad landskapsregeringen närmare bestämmer, av en person som har behörighet att vara sådan arbetsledare som avses i 7 § 1 mom.

     Certifieringsbesiktningar och periodiska besiktningar kan även utföras av landskapsregeringen.

     Närmare bestämmelser om besiktningar och certifieringar meddelas av landskapsregeringen.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

29 §

     En elanläggning som tagits i bruk skall anmälas till den distributionsnätsinnehavare till vars ansvarsområde elanläggningen hör eller till landskapsregeringen, om inte landskapsregeringen bestämmer annorlunda.

     Distributionsnätsinnehavarna skall föra ett register över mottagna anmälningar.

     Närmare bestämmelser om vilka uppgifter som skall framgå av i 1 mom. nämnd anmälan och av distributionsnätsinnehavarnas register meddelas av landskapsregeringen.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

30 §

     Den som bygger en elanläggning ansvarar för att ibruktagningsbesiktningen och certifieringsbesiktningen av elanläggningen utförs samt att en sådan anmälan som anges i 29 § görs. Om den som bygger elanläggningen försummar sina skyldigheter eller är förhindrad att fullgöra dem ansvarar elanläggningens innehavare för att besiktningarna utförs och att anmälningarna görs.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

30a §

     Landskapsregeringen kan föreskriva att elanläggningar av visst slag skall ges regelbunden service och att serviceprogram för skötseln av sådana elanläggningar skall göras upp på förhand.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

31 §

     Om det konstateras att en elanläggning eller elmateriel, som är ansluten eller avsedd att anslutas till anläggningen, inte uppfyller de krav som ställs i denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser eller att dess användning eller service inte anordnats i enlighet med denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser, skall landskapsregeringen uppmana innehavaren av elmaterielen eller elanläggningen att avhjälpa bristerna och försummelserna inom en viss tid eller förbjuda användningen av materielen eller anläggningen. Dessutom skall landskapsregeringen vid behov kräva att materielen eller anläggningen skall avskiljas från elnätet. Landskapsregeringen får dock inte förbjuda användningen av en distributionsnätsinnehavares elanläggning om förbudet medför oskäliga nackdelar för elanvändarna.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

33 §

     Medför användning av elmateriel eller en elanläggning omedelbar fara för liv, hälsa eller egendom, skall den som utför besiktningen utan dröjsmål informera landskapsregeringen som skall vidta nödvändiga åtgärder. Den som utför besiktningen skall också göra en skriftlig anmälan till innehavaren av elmaterielen eller elanläggningen samt uppmana denna att sluta använda elmaterielen eller elanläggningen och att avskilja den från elnätet.

     Om det vid besiktningen upptäcks att elmateriel eller en elanläggning har fel eller brister som minskar säkerheten vid drift skall den som utför besiktningen informera innehavaren om detta. Vid betydande fel och brister eller vid upprepade försummelser skall den som utför besiktningen informera landskapsregeringen som kan kräva att ny besiktning skall utföras.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

33a §

     Om det konstateras att elmateriel som saluförs inte uppfyller de krav som ställs i eller med stöd av 4 § kan landskapsregeringen

     1) temporärt eller varaktigt förbjuda tillverkning, marknadsföring, försäljning eller annan överlåtelse av en sådan produkt,

     2) kräva att sådana ändringar görs i produkten eller tillverkningsprocessen att produkten uppfyller de krav som ställs i eller med stöd av 4 § samt kräva att detta påvisas med hjälp av sådana metoder som ett besiktningsorgan som avses i 25a § tillämpar,

     3) om de förbud och ändringar som avses i 1 och 2 punkterna inte är tillräckliga, förordna att en produkt som försäljaren, tillverkaren eller den som fört in en produkt i landskapet har i sin besittning skall förstöras eller, om detta inte är ändamålsenligt, bestämma om andra åtgärder skall vidtas med produkten samt

     4) ålägga den som säljer, tillverkar eller för in i landskapet en produkt att offentligt informera om risker som ansluter sig till produkten eller själv ge sådan information på bekostnad av försäljaren, tillverkaren eller den som fört in produkten i landskapet.

     Vad som bestäms i 1 mom. gäller i tillämpliga delar även sådant elmateriel som är avsett för leverans till ort utanför landskapets gränser.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

33b §

     När landskapsregeringen med stöd av 33a § 1 mom. 1 punkten har meddelat ett förbud, kan landskapsregeringen ålägga näringsidkaren att i fråga om produkter, som en konsument som avses i 1 kap. 4 § konsumentskyddslagen (FFS 38/1978) redan har i sin besittning, vidta åtgärder genom vilka den fara som hänför sig till produkten kan avvärjas och konsumentens rättsliga ställning tryggas.

     En åtgärd som avses i 1 mom. kan innebära

     1) reparation av produkten så att den fara som föranleds av ett fel eller en brist i dess konstruktion eller sammansättning eller av att osanna, vilseledande eller bristfälliga uppgifter har lämnats om varan avvärjs,

     2) att en produkt som inte uppfyller de krav som ställs i eller med stöd av 4 § återtas samt att produkten ersätts med en likadan eller likartad ofarlig produkt eller

     3) att köpet hävs.

     Landskapsregeringen kan även meddela ett åläggande enligt 2 mom. 1 punkten om ett förbud som avses i 33a § 1 mom. 1 punkten inte kan meddelas på grund av att produkterna i fråga inte längre finns hos näringsidkaren och det finns vägande skäl att meddela åläggandet.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

35 §

     För övervakningen av elsäkerheten kan landskapsregeringen fastställa att särskilda märken skall användas för att ange att elmateriel eller därmed jämförbara elanläggningar uppfyller de krav som ställs i eller med stöd av 4 §.

     Landskapsregeringen bestämmer när och i vilken utsträckning varje enskilt märke skall eller får användas i landskapet eller på materiel och anläggningar som skall levereras till ort utanför landskapets gränser.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

 6 kap.

Skada och olägenhet

 

 

 

(kapitlet upphävs)

 

36 §

     Skyldighet att ersätta elskada åvilar, oberoende av vållande, innehavaren av den elmateriel eller elanläggning som varit orsak till skadan, om inte i detta kapitel annorlunda stadgas.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

37 §

     Innehavare av elmateriel eller elanläggning ansvarar inte enligt denna lag för en elskada som

     1) har förorsakats annan elmateriel eller elanläggning vars märkspänning överstiger 400 volt eller

     2) har förorsakats av sådan till fastighets inre elförsörjning hörande el-materiel eller elanläggning eller därtill ansluten elmateriel eller elanläggning vars märkspänning uppgår till högst 400 volt.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

38 §

     Har den skadelidande medverkat till skadan eller har även annan omständighet som inte har samband med elmaterielen eller elanläggningen eller dess användning varit orsak till skadan, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt.

     Ersättning för personskada, för vilken innehavaren av elmateriel eller elanläggning ansvarar oberoende av vållande, får nedsättas på grund av den skadelidandes medverkan endast om den skadelidande själv, eller, då fråga är om försörjningsersättning som utbetalas efter förolyckad person, den förolyckade har medverkat till skadan annorledes än genom lindrigt vållande.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

39 §

     Vid fastställande av skadestånd skall iakttagas vad i 5 kap., 6 kap. 2 och 3 §§ samt 7 kap. 3 § skadeståndslagen är stadgat.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

40 §

     I fråga om det skadeståndsansvar vilket åvilar person, som är anställd hos innehavare av elmateriel eller elanläggning, iakttages bestämmelserna i skadeståndslagen.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

41 §

     Har elskada förorsakats av elmateriel eller elanläggning, i fråga om vilken skadeståndsansvar uppkommer utan vållande, ansvarar sådan ägare som har överlåtit materielen eller anläggningen att användas av annan, för den uppkomna skadan på samma sätt som innehavaren av materielen eller anläggningen, dock högst till ett belopp som motsvarar materielens eller anläggningens värde. Innehavare av elmateriel eller elanläggning är dock skyldig att ersätta ägaren vad denne sålunda erlagt om inte domstol finner att ägaren skall svara för skadan.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

42 §

     Ersättning för elskada, som innehavare av elmateriel eller elanläggning eller någon som handlat på hans vägnar inte uppsåtligt eller av vållande åsamkat, skall vid äventyr att rätten till ersättning förfaller yrkas inom två år från det skadan inträffade.

     På preskription av annan än i 1 mom. avsedd elskada tillämpas vad i 7 kap. 2 § skadeståndslagen stadgas om preskription av skadestånd.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

42a §

     Denna lag begränsar inte den skadelidandes rätt att för elskada få skadestånd enligt avtal eller med stöd av skadeståndslagen (FFS 412/1974), produktansvarslagen (FFS 694/1990) eller någon annan lag.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

42b §

     Ett villkor i ett avtal mellan en distributionsnätsinnehavare och en elanvändare som gäller anslutning till ett nät som har en märkspänning om högst 400 volt är utan verkan om det begränsar den skadelidandes rätt till skadestånd enligt denna lag.

     Ett villkor i ett avtal som har ingåtts innan skadan visade sig och som inte är ett sådant avtal som avses i 1 mom. är utan verkan om villkoret begränsar den skadelidandes rätt till skadestånd enligt denna lag för personskada eller för skada på egendom som är avsedd för enskilt bruk och som den skadelidande har använt huvudsakligen för detta ändamål.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

42c §

     Den som genom ett förfarande som står i strid med bestämmelserna om anslutningsskyldighet, överföringsskyldighet, leveransskyldighet eller avbrott i leveransen av skäl som beror på elanvändaren orsakar någon annan skada är skyldig att ersätta skadan.

 

 

 

(paragrafen upphävs, innehållet flyttas till en ny 57 §)

 

43 §

     Ägare eller innehavare av elmateriel eller elanläggning, som har erlagt i denna lag avsett skadestånd, är berättigad att återfå det belopp han erlagt av den som förorsakat skadan enligt de grunder som gäller för dennes skadeståndsansvar.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

44 §

     Förorsakar en elanläggning störning eller fara för en annan elanläggning, för telenät, teleterminal- och radioutrustning eller för användningen av en annan elanläggning eller förorsakar en elanläggning genom förmedling av en annan elanläggning störning eller fara för utomstående, trots att båda anläggningarna överensstämmer med god teknisk sed och uppfyller de krav som ställs i eller med stöd av denna lag, skall ägaren av den senare byggda anläggningen i fråga om sin anläggning vidtaga de åtgärder som erfordras för avhjälpande av störningen eller faran.

     Om störning eller fara kan avhjälpas till kostnader, vilka är avsevärt lägre än kostnaderna för åtgärder som avses i 1 mom., genom ändring eller komplettering av tidigare byggd anläggnings tekniska konstruktion och detta kan ske utan oskäligt men för anläggningens funktion, skall dock den tidigare byggda anläggningens ägare företaga erforderliga ändringar eller kompletteringar i fråga om sin anläggning.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

45 §

     Ägare av senare byggd anläggning är skyldig att ersätta kostnaderna för åtgärder som avses i 44 § 2 mom. När kostnaderna fastställs skall beaktas den nytta eller olägenhet som åtgärden eventuellt medför för ägaren till den tidigare byggda anläggningen på grundvalen av att anläggningens prestationsförmåga eller driftskostnader förändrats. Beror störningen eller faran helt eller delvis på att den tidigare byggda anläggningen inte överensstämmer med de bestämmelser som gäller för densamma eller att den inte utförts i överensstämmelse med allmänt vedertagna eltekniska principer, är den anläggningens ägare skyldig att på egen bekostnad försätta anläggningen i vederbörligt skick.

     Förorsakar tidigare byggd anläggning exceptionell störning eller fara eller är sagda anläggning exceptionellt utsatt för störning eller fara, skall kostnaderna för avhjälpande av störningen eller faran enligt vad som är skäligt fördelas mellan anläggningarnas ägare eller i sin helhet påföras ägaren av den tidigare byggda anläggningen.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

46 §

     Såsom senare byggd av två anläggningar eller delar därav anses den som börjat byggas senare. Ändras anläggning eller del därav till sitt driftsätt eller sin tekniska konstruktion så att anläggningen eller dess drift förorsakar i 44 § 1 mom. avsedd störning eller fara eller att anläggningen blir väsentligt mera utsatt för störning eller fara, anses dock anläggningen till denna del vara byggd vid tidpunkten för ändringen.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

47 §

     Uppnås inte enighet om de åtgärder som erfordras för avhjälpande av störning eller fara som avses i 44-46 §§ eller om storleken av de därav föranledda kostnaderna eller deras fördelning, avgör landskapsregeringen saken.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

48 §

     Vad i 44-47 §§ är stadgat om elanläggning gäller i tillämpliga delar även separat elmateriel.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

49 §

     Om det sedan byggnadsarbetena inletts på elanläggning eller del därav, i dess närhet kommer att byggas eller har byggts kommunikationsled, flygfält, gas-, vatten- eller annan motsvarande ledning, byggnad eller annan konstruktion på ett sådant sätt att elanläggningen med hänsyn till den allmänna säkerheten eller för skyddande av anläggningen bör ändras, är elanläggningens ägare skyldig att utföra erforderliga ändringar. Härav föranledda kostnader skall dock ersättas av kommunikationsledens, flygfältets, ledningens, byggnadens eller konstruktionens ägare.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

50 §

     Ett beslut som landskapsregeringen fattat med stöd av denna lag kan överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen. Om inte domstolen bestämmer något annat skall beslut som avser el- eller driftssäkerhet iakttas även om ändring har sökts.

     Beslut som fattats med stöd av 24, 24a eller 24b §§ skall iakttas även om ändring sökts om inte landskapsregeringen i sitt beslut anger något annat. Ett beslut som gäller återbäring till en enskild kund av avgifter som tagits ut på felaktiga grunder eller ett beslut som gäller utdömande av vite får dock inte verkställas innan det har vunnit laga kraft.

 

 

50 §

     Ett beslut som landskapsregeringen fattat med stöd av denna lag kan överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen. (utesl.)

 

 

 

 

     Beslut som fattats med stöd av 24, 24a eller 24b §§ ska iakttas även om ändring sökts om inte landskapsregeringen i sitt beslut anger något annat. Ett beslut som gäller återbäring till en enskild kund av avgifter som tagits ut på felaktiga grunder eller ett beslut som gäller utdömande av vite får dock inte verkställas innan det har vunnit laga kraft.

 

51 §

     Besvär får inte anföras över beslut om föreläggande av vite som landskapsregeringen fattat med stöd av denna lag.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

53 §

     Landskapsregeringen har, utan hinder av de sekretessbestämmelser som gäller lämnande av upplysningar, rätt att av den som innehar en elanläggning samt av den som tillverkar, bygger, importerar eller säljer elmateriel eller elanläggningar samt av den som utövar besiktningsverksamhet i landskapet få de upplysningar som är nödvändiga för övervakningen av att denna lag och de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den följs.

     Den som utövar elnätsverksamhet eller som säljer, producerar, importerar eller exporterar el skall ge landskapsregeringen den information som är nödvändig för tillsynen enligt denna lag. Utöver detta skall landskapsregeringen ges den statistiska och övriga information som är nödvändig för skötseln av de uppgifter som avses i denna lag eller för uppfyllandet av internationella avtalsförpliktelser.

 

 

53 §

     Den som utövar elnätsverksamhet eller som säljer, producerar, importerar eller exporterar el ska ge landskapsregeringen den information som är nödvändig för tillsynen enligt denna lag. Utöver detta ska landskapsregeringen ges den statistiska och övriga information som är nödvändig för skötseln av de uppgifter som avses i denna lag eller för uppfyllandet av internationella avtalsförpliktelser.

 

54 §

     Landskapsregeringen har rätt att för övervakningen av denna lag och de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den granska en elanläggnings samtliga delar samt elanläggningens eller elmaterielens tillverknings-, byggnads-, reparations-, underhålls-, lager-, försäljnings- och driftsställen och få för övervakningen och besiktningen behövliga uppgifter om sådana delar, anläggningar och materiel samt, om det är nödvändigt för övervakningen, få en behövlig mängd materiel som provexemplar.

     Ett provexemplar som avses i 1 mom. skall ersättas enligt gängse pris om näringsidkaren kräver det och det vid granskningen framgår att materielen uppfyller kraven i denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser.

     Om elmateriel inte uppfyller de krav som ställs i eller med stöd av 4 § och landskapsregeringen tillämpar ett förbud eller ett krav som anges i 33a §, får landskapsregeringen bestämma att näringsidkaren skall ersätta kostnaderna för provningen och undersökningen.

 

 

54 §

     Landskapsregeringen har rätt att för övervakningen av denna lag och de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den utföra granskningar i lokaler som innehas av den som bedriver elnätsverksamhet eller som säljer, producerar, importerar eller exporterar el. Granskningar får dock inte utföras i hemfridsskyddade lokaler. Den som bedriver verksamheten ska på begäran visa de handlingar och registreringar i datasystemet samt ordna tillträde till de elanläggningar som kan ha betydelse vid övervakningen.

 

 

54b §

     Landskapsregeringen får förstärka ett förbud eller åläggande som den har utfärdat med stöd av denna lag genom vite eller hot om att ett arbete som inte har utförts kommer att utföras på den försumligas bekostnad.

     Kostnaderna för en åtgärd som vidtagits genom tvångsutförande erläggs av landskapet och indrivs hos elanläggningens innehavare.

 

 

54b §

     Landskapsregeringen kan förena beslut som fattats med stöd av 11a, 24, 24a, 53 eller 54 § med vite. Vid vitesföreläggande och utdömande av vite tillämpas landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

 

 

55 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      Utan hinder av 1 mom. har landskapsregeringen rätt att till inhemska eller utländska officiella organ som övervakar elsäkerheten lämna uppgifter som behövs för undvikande av sådan fara som elmateriel eller elanläggningar kan medföra.

 

 

55 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(momentet upphävs)

 

 

 

56 §

     Den som bryter mot denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser skall, om inte strängare straff föreskrivs för gärningen i någon annan lag, för överträdelse av bestämmelserna om elmateriel och elanläggningar samt elnätsverksamhet dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

     Den ekonomiska fördel som ett i 1 mom. avsett brott har medfört skall dömas förverkad med iakttagande av vad som föreskrivs i 2 kap. 16 § strafflagen. Den egendom som har varit föremål för brott som avses i 1 mom. skall dömas förverkad till staten i den mån det är nödvändigt att döma egendomen förverkad för att den har egenskaper som gör den farlig för liv, hälsa eller egendom. I fråga om de begränsningar som gäller förverkande av egendom, förverkande av egendomens värde i stället för egendomen, jämkning av förverkandepåföljden samt i fråga om det förfarande som skall följas vid förverkandet av egendomen tillämpas 46 kap. 9 - 12 §§ strafflagen.

     Landskapsregeringen äger rätt att förordna om avbrytande av byggnadsarbete som inletts utan i denna lag avsett tillstånd eller förbjuda användning av elanläggning eller kraftverk som byggts utan tillstånd.

     Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande skall inte dömas till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet.

 

 

56 §

     Den som utövar elnätsverksamhet utan tillstånd enligt 10 § eller som bygger ett kraftverk, en elöverföringsanläggning eller en elledning utan tillstånd enligt 21 § ska för olovlig elnätsverksamhet dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs i någon annan lag.

     Landskapsregeringen har rätt att bestämma att byggnadsarbete som inletts utan i denna lag avsett tillstånd ska avbrytas och att förbjuda användning av elanläggning eller kraftverk som byggts utan tillstånd.

 

 

 (ny paragraf, innehållet från 42c §)

 

 

 

57 §

     Den som genom ett förfarande som står i strid med bestämmelserna om anslutningsskyldighet, överföringsskyldighet, leveransskyldighet eller avbrott i leveransen av skäl som beror på elanvändaren orsakar någon annan skada är skyldig att ersätta skadan.

 

58 §

     Polis- och tullmyndighet skall vid behov ge handräckning vid övervakningen av att denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser följs samt vid verkställigheten av beslut om användande av tvångsmedel som avses i 31, 33, 33a, 33b och 56 §§ denna lag.

     Utan hinder av sekretesstadganden som gäller lämnande av upplysningar har landskapsregeringen rätt att av de myndigheter som svarar för övervakningen av leveranser till och från orter utanför landskapet få uppgifter om namnet på den som fört in elmateriel eller elanläggningar i landskapet, materielens eller anläggningarnas art och mängd samt tidpunkten för införseln.

     Om landskapsregeringens rätt att, utan hinder av de sekretessbestämmelser som gäller överlåtelse av upplysningar, för övervakningen få upplysningar från andra myndigheter bestäms i landskapsförordning.

 

 

58 §

     Polisen ska vid behov ge handräckning vid övervakningen av att denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser följs samt vid verkställighet av de tvångsmedel som avses i (utesl.) 56 § 2 mom.

 

 

59 §

     Vad i 34 kap. 10 § och 35 kap. 1 § strafflagen är stadgat om skadegörelse på där nämnd egendom eller om försök till sådan gärning skall tillämpas även då gärningen riktar sig mot elanläggningar jämte byggnader eller mot kraftverk.

     Den som hindrar eller stör användningen av kraftverk eller elöverföringsanläggning skall dömas till straff på sätt i 34 kap. 12 § strafflagen är stadgat.

 

 

59 §

     Den som genom att skada eller förstöra egendom eller genom att obehörigen ingripa i ett produktions-, distributions- eller datasystems funktion, förorsakar allvarlig fara för energiförsörjningen ska dömas till straff enligt 34 kap. strafflagen.

 

 

60 §

     Den som olovligen tillgodogör sig eller försöker tillgodogöra sig elektricitet i syfte att tillgripa den för egen eller annans räkning, skall dömas för stöld eller försök till stöld på sätt i 28 kap. strafflagen är stadgat.

 

 

60 §

     För tillgrepp av elektricitet som har givits en sådan form att den kan utnyttjas ekonomiskt och för försök till sådant tillgrepp döms till straff enligt 28 kap. 1–6 §§ strafflagen.

 

 

61 §

     Denna lag skall i tillämpliga delar iakttagas även i fråga om sådan elmateriel och sådana elanläggningar som är färdiga eller vilkas tillverkning eller byggande har inletts när denna lag träder i kraft, dock så att före denna lags ikraftträdande godkända eller med stöd av tidigare gällande föreskrifter uppförda elanläggningar får i tidigare godkänd form och omfattning användas för sitt ändamål under förutsättning, att de inte förorsakar uppenbar fara för liv, hälsa eller egendom eller oskäligt stör omgivningen.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

62 §

     Ansökan om tillstånd som avses i 11 § skall av de elverk som är verksamma när denna lag träder i kraft tillställas landskapsstyrelsen inom ett år från lagens ikraftträdande.

     Uppfyller i 1 mom. avsett elverk inte de villkor som skall uppställas för beviljande av tillstånd, kan landskapsstyrelsen bevilja elverket en frist på högst fem år för uppfyllande av villkoren. Fristen kan av synnerligen vägande skäl förlängas med högst ett år i sänder.

     Försätter i 2 mom. avsett elverk inte inom den utsatta fristen verket i ett skick som överensstämmer med villkoren för beviljande av tillstånd och med gällande bestämmelser, skall landskapsstyrelsen förvägra det sökta elverkstillståndet och vidtaga erforderliga åtgärder i syfte att inom elverkets verksamhetsområde anordna elförsörjningen i enlighet med gällande bestämmelser.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

63 §

     I 8 § avsett tillstånd behöver inte sökas av den som före denna lags ikraftträdande gjort anmälan som avses i 14 § landskapsförordningen (1976:31) om elektriska anläggningar.

     Landskapsstyrelsen kan dock förordna att i 1 mom. avsedd näringsidkare inom en av landskapsstyrelsen bestämd skälig tid skall uppfylla de villkor i fråga om utrymmen och arbetsredskap som uppställts för beviljande av i 8 § 2 mom. föreskrivet tillstånd.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

64 §

     Innan landskapsstyrelsen antagit den första elförsörjningsplanen krävs för byggande av i 21 § avsedda kraftverk samt elöverföringsanläggningar och elverks distributionsanläggningar på över 1.000 volt, som påbörjas efter denna lags ikraftträdande, tillstånd i enlighet med vad i landskapslagen (1944:18) angående elektriska anläggningar i landskapet Åland är föreskrivet.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

68 §

     De anmälningar om ibruktagning av elanläggningar som har gjorts till landskapsstyrelsen med stöd av 29 § ellagen före denna lags ikraftträdande skall av landskapsstyrelsen behandlas som sådana uppdrag att utföra certifieringsbesiktningar som avses i denna lag. På motsvarande sätt skall de anmälningar om ibruktagning av elanläggningar som har gjorts till ett elverk med stöd av 27 § av elverket behandlas som sådana uppdrag att utföra certifieringsbesiktningar som avses i denna lag.

 

 

 

(paragrafen upphävs)

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den...

     Behörighetsintyg som utfärdats med stöd av den upphävda 7 § förblir i kraft i den omfattning som motsvarar handlingen i fråga. Detsamma gäller tillstånd som beviljats med stöd av den upphävda 8 §.