Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 9/2007-2008

 

Datum

 

 

2008-09-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 75/2008 i PDF-format