R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

                                           framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Armenien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

 

          Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

          Det ovan nämnda avtalet innehåller bestämmelser om beskattning, på vilket område lagtinget enligt 18 § 5 punk­ten i själv­styrel­sela­gen har lagstift­nings­be­hörig­het till vissa delar.

          Med bifogande av regeringens proposition i saken (RP 32/2007 rd), som även innehåller avtalet, föreslås

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landska­pets be­hörighet.

 

          Helsingfors den 9 november 2007

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Minister Astrid Thors

 

 

 

2007/08/138a