Ålands lagting

LAGMOTION nr 3/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson m.fl.

2008-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Ändring av 1 § landskapslagen om Ålands landskapsregering

 

Statsmakten i Finland är till en betydande del parlamentariskt uppdelad på två lagstiftare, Finlands riksdag och Ålands lagting. Den statsmakt som lyder under självstyrelsen är territoriellt delad i landet och skilt underlydande varsitt parlament.

     Riksdagen och lagtinget utnämner för regeringsbildning en statsminister respektive en lantrådskandidat som vardera för sitt parlament presenterar en ministerlista och ett regeringsprogram för antagande med enkel majoritet.

      Finland benämns medlemmarna i regeringen statsminister respektive minister och i landskapet lantråd respektive landskapsregeringsmedlem/ledamot. Något hinder för att benämna landskapsregeringens medlemmar minister finns inte i finsk lagstiftning. Beteckningen minister är till och med en titel som kan förlänas enligt lagen om offentlig belöning (FFS 1215/1999).

     I samband med senaste stora självstyrelselagsrevision uttryckte regeringen i sin proposition till riksdagen att Ålands landskapsregerings ledamöter inte skulle benämnas ministrar. Regeringen hänvisade till att grundlagens 60 § om statsrådet skulle vara en sådan laggrund. Paragrafen innehåller dock inget sådant förbud trots regeringens skrivning att ”denna benämning enligt § 60 grundlagen är förbehållen medlemmarna av statsrådet”. Laggrund för en sådan tolkning saknas. Lagstiftningsbehörigheten i frågan åvilar lagtinget.

     I självstyrelselagen 60b § benämns övriga medlemmar i landskapsregeringen ”ledamöter”. Därför föreslås att den benämningen används i förslaget till § 1 moment 1 i lagen om Ålands landskapsregering.

    

     Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi att lagtinget antar följande lagförslag:

 

LANDSKAPSLAG

om ändring av 1 § landskapslagen om Ålands landskapsregering

 

     I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet i den ordning 55 § lagtingsordningen föreskriver,  

     ändras 1 § 1 mom. landskapslagen (1971/42) om Ålands landskapsregering sådant, det lyder i landskapslagen 2003/53, samt

     fogas till lagen ett nytt 2 mom. som följer:

 

1 §

     För att handha landskapets allmänna styrelse och förvaltning tillsätter lagtinget på sätt därom är stadgat i lagtingsordningen en landskapsregering bestående av lantrådet och högst sju ledamöter. En av ledamöterna skall utses till vice lantråd som fullgör lantrådets åligganden då lantrådet har förfall.

     En ledamot i landskapsregeringen benämns minister och ansvarar för de avdelningar och enheter inom landskapsregeringens allmänna förvaltning såsom de anges i det av lagtinget senast antagna regeringsprogrammet.

 

________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

 

Mariehamn den 28 maj 2008

 

 

 

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn

 

 

 

Jörgen Strand