Ålands lagting

LAGMOTION nr 1/2007-2008

Vtm

Datum

 

Gunnar Jansson

2008-01-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av 30 § lagtingsordningen

 

Huvudsakligt innehåll

 

I denna lagmotion föreslår vi att maximiantalet valda ledamöter i självstyrelsepolitiska nämnden höjs från sex till sju. Förslaget syftar till att ge nämnden en möjligast bred sammansättning och därmed stärka parlamentarismen.

 

Allmän motivering

 

Behovet av ändringar samt förslag

 

Enligt 29 § lagtingsordningen tillsätter lagtinget för varje valperiod en självstyrelsepolitisk nämnd vars uppgift är att verka som ett rådgivande organ i frågor rörande landskapets författningsenliga rättigheter och landskapets externa relationer samt som samrådsorgan i ärenden som gäller Europeiska unionen. De två senare uppgifterna tillfördes formellt nämnden genom en lagändring år 2000 (2000/7).

     Då nämnden inrättades hade den totalt fem medlemmar med talmannen som ordförande. Bestämmelsen om nämndens sammansättning ändrades i samband med ovan nämnda lagändring (2000/7) så att antalet medlemmar kunde variera mellan fem och sju, talmannen som ordförande inräknad. Ändringen motiverades med att ett flexibelt medlemsantal möjliggör att proportionalitetsprincipen iakttas och olika åsiktsriktningar blir företrädda i nämnden. Enligt 11 § arbetsordningen beslutar lagtinget i början av varje valperiod på förslag av presidiet om antalet ledamöter och ersättare. Under såväl den nyss inledda som den föregående valperioden har antalet fastställts till det maximalt möjliga eller sex valda medlemmar, vartill kommer talmannen som självskriven ordförande.

     Erfarenheten av nämndens hittillsvarande verksamhet visar betydelsen av att nämnden har en så bred sammansättning som möjligt med beaktande av de grupper som verkar i lagtinget och av att de parlamentariska styrkeförhållandena iakttas. Med hänsyn till karaktären av de frågor som behandlas i nämnden är det betydelsefullt att alla i lagtinget representerade grupper ges möjlighet att delta i nämndens arbete och påverka dess förslag och beslut. Av dessa orsaker föreslår vi att bestämmelsen om nämndens sammansättning ändras så att högsta antalet valda medlemmar höjs från sex till sju. En sådan åtgärd underlättar möjligheterna att på ett flexibelt sätt efter varje val ge nämnden en sammansättning som bäst återspeglar hela lagtingets sammansättning.

     Enligt vår mening bör bestämmelsen om nämndens medlemsantal ändras snarast möjligt för att möjliggöra en komplettering av nämndens sammansättning.

 

Lagstiftningsordningen

 

Enligt lagtingsordningens 74 § 4 mom. får lagtingsordningen ändras endast på det sätt dess 55 § föreskriver, nämligen med minst två tredjedels majoritet vid ärendets tredje behandling. Kravet beaktas i lagförslagets ingress.

 

Förslagets ekonomiska och administrativa konsekvenser

 

Förslaget har inte några kända administrativa eller ekonomiska konsekvenser.

 

Detaljmotivering

 

30 § Nämnden har för närvarande ett medlemsantal som kan variera mellan fem och sju, talmannen som självskriven ordförande inräknad. På de grunder som anförs i allmänna motiveringen föreslår vi att det högsta antalet medlemmar höjs till åtta, varvid antalet valda medlemmar kan variera mellan fyra och sju.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Vi föreslår att lagändringen träder i kraft så snart den genomgått vederbörlig granskning och publicerats i Ålands författningssamling. Av formella skäl lämnas ikraftträdelsedatum öppet i lagtexten för att införas av landskapsregeringen vid publiceringen. Fyllnadsval kan förrättas därefter om lagtinget bedömer att den nämnd som tillsattes i början av november 2007 behöver utökas. Lagtingets presidium lämnar i så fall i enlighet med 11 § arbetsordningen ett förslag om antalet medlemmar som lagtinget i plenum beslutar om.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi att Lagtinget antar följande lagförslag:

 

Landskapslag

om ändring av 30 § lagtingsordningen för landskapet Åland

 

    I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet i den ordning 55 § lagtingsordningen föreskriver, ändras 30 § 1 mom. lagtingsordningen (1972:11) för landskapet Åland, sådant det lyder i landskapslagen 2000/7), som följer:

 

30 §

     Självstyrelsepolitiska nämnden består av talmannen som ordförande samt minst fyra och högst sju ledamöter jämte nödvändigt antal ersättare, vilka lagtinget väljer inom sig. Val av ledamöter och ersättare skall av lagtinget förrättas senast den fjärde dagen efter lagtingets öppnande.

-------------------------------------------------------------------------------------------

_______________

 

     Denna lag träder i kraft den …………2008.

     Fyllnadsval till nämnden förrättas sedan lagen trätt i kraft om lagtinget på förslag av presidiet beslutar att antalet ledamöter i nämnden skall utökas i enlighet med 30 § 1 mom.

 

 

 

Mariehamn den 15 januari 2008

 

 

Gunnar Jansson

 

 

Danne Sundman