Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 53/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson m.fl

2008-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Beredning av ny självstyrelselag

 

 

Det har nu gått ungefär 30 år sedan arbetet började med att bereda nuvarande självstyrelselag, den 3:e i ordningen. Det är i år 17 år sedan den antogs av riksdag och lagting.

 

Under samma tid har självstyrelsens omgivning och verksamhetsförutsättningar kraftigt förändrats. Medlemskapet i Europeiska Unionen sedan 1995 har gett självstyrelsen ett mycket större spelfält att anpassa sig till. Ålandsprotokollet i Finlands anslutningsavtal är unikt inom Unionen genom att det stadgar om undantag för Åland från de fyra friheterna inom EU och dessutom ställer Åland utanför EU:s skatteharmonisering.

 

Den allvarligaste förändringen skedde dock genom att EU endast erkänner stater som medlemmar. Detta har resulterat i att Finlands regering och riksdag från år 1995 fått en beslutsrätt och representationsrätt inom självstyrelsens behörighetsområde. Detta är en helt oacceptabel lädering av Ålands självstyrelse som måste rättas till både i självstyrelselagen och i EU:s kommande grundfördragsrevisioner.

 

Vidare har Danmark under senare år gett Färöarna en helt ny struktur i sin självstyrelse. Från år 2005 har den föröiska konstitutionen getts formen av en ramlagstiftning som ger Färöarnas lagting rätten att ensidigt besluta om övertagande av nya behörigheter till sin självstyrelse. Redan år 2004 tillsattes i Danmark en blandad kommitté för att göra motsvarande översyn av Grönlands självstyrelselagstiftning med uppdraget att överse vilka alla områden som kunde överföras till Grönland inom ramen för dansk statstillhörighet.

 

Vi undertecknade föreslår att självstyrelsemyndigheterna utan dröjsmål och beaktande att senaste revisioner sträckt sig över orimligt långa tidsrymder, igångsätter en utredning under parlamentariskt överinseende för att inför en fortsatt beredning i samarbete med Finlands regering, utforma en ny självstyrelselag enligt dansk ramlagsmodell och beaktande de nya internationella förhållanden som självstyrelsen numera och troligen i högre grad i framtiden arbetar i.

 

Ett gott underlag för arbetet utgör också professor emeritus Bertil Roslins av statsrådet beställda utredning Europeiskt självstyre i omvandling (SRKP 11/2006).

 

Några mål för arbetet med en ny självstyrelselag bör vara:

 1. Lagen ges formen av en ramlag där alla bestämmelser som kan och bör regleras i landskapslag utelämnas.
 2. Ramlagen anger att landskapet är självstyrt och innehåller en katalog över endast den finska lagstiftnings- och förvaltningsbehörigheten som återstår efter att lagtinget beslutat överta all annan behörighet. Nuvarande behörighetskataloger bör ingå i övergångsbestämmelserna liksom bestämmelser om hur riksbehörighet överförs till självstyrelsen.
 3. Ålandsdelegationen ges en ny roll som utvecklare av självstyrelsen och i förhållandena mellan självstyrelsen och statsmakten inkluderande också en ny funktion att som samrådspart representera statsmakten då lagtinget avser att överta nya behörighetsområden.
 4. Kontrollen av lagtingets lagstiftning likställs med kontrollen av riksdagens lagstiftning.
 5. Övertagande av nya områden sker genom lagtingsbeslut i två på varandra följande lagting varvid efter nyval överföringen skall stödas av 2/3-delar av i lagtinget avgivna röster eller i ett lagting med stöd av minst 5/6-delar av avgivna röster.
 6. Finland garanterar landskapets ekonomi vid fall som nu regleras i 51 § SjL.
 7. Politikområden som bör listas som övertagningsbara är bland andra: arbetsavtal, samarbete inom företag, arbetsträtt, arbetspensionsskydd, bank- och kreditväsendet, handelssjöfart, försäkringsavtal, fastighetsbildning, befolkningsskydd, handels-, förenings- och fartygsregister, alkohollagstiftningen, folkbokföring, televäsendet, skatter och avgifter, rättsskipning på tingsrättsnivå, mineralfyndigheter och gruvdrift, skjutvapen, luftfart, trossamfund, behörighet för tjänsteutövning och nytillkomna rättsområden.
 8. Om krav på svenska i konsumentupplysning stadgas genom landskapslag.
 9. Landshövdingen benämns riksombudsman, är ordförande i Ålandsdelegationen, chef för statens administrativa funktioner i landskapet och utses i en process mellan lagtinget och republikens president.
 10. Landskapsregeringen deltar fullvärdigt i förhandlingar om internationella avtal som berör åländsk behörighet.
 11. Landskapsregeringen kärar och svarar inför EG-domstolen i ärenden som berör åländsk behörighet.
 12. Landskapsregeringen representerar självstyrelsen i EU:s ministerråd.
 13. Finland ansvarar på begäran av lagtinget för landskapets medborgares ekonomiska och fysiska säkerhet vid uppkomna krislägen.
 14. Självstyrelsen ansvarar för av EG-domstolen utdömda bötesbelopp blott till den nivå som baserar sig på Ålands befolkningsnumerär och landskapsbudgetens omslutning.
 15. Behörighetskonflikter avgörs av Ålandsdelegationen.
 16. Lantrådet och ministrarna i landskapsregeringen åtalas för tjänstefel vid Högsta Förvaltningsdomstolen på begäran av lagtingets lagutskott (konstitutionsutskott).
 17. Åland utgör en valkrets vid riksdagsval, val av republikens president och vid val till Europaparlamentet.
 18. Ikraftträdelse- och övergångsstadganden övervägs bli placerade i en skild övergångslag (bilaga till självstyrelselagen) eftersom dessa annars betydligt skulle försämra självstyreselagens överskådlighet och tydlighet.

 

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att Lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om en snar beredning inför en fortsatt gemensam beredning med Finlands regering om en ny självstyrelselag som ges formen av en ramlag i enlighet med danskt mönster och beaktande det som anförts i hemställningsmotion 53/2007-08.

 

 

 

Mariehamn den 13 mars 2008

 

 

Roger Jansson

Johan Ehn

 

 

Jörgen Strand

Harry Jansson

 

 

Anders Eriksson

Danne Sundman

 

 

Gun-Mari Lindholm

Mika Nordberg

 

 

Fredrik Karlström