Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 9/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson m. fl.

2008-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


EU som garant för Ålands demilitarisering

 

Finlands och därmed Ålands säkerhetspolitiska situation genomgår som bäst en dramatisk förändring. Finland har successivt skaffat sig utökade säkerhetsgarantier via medlemskapet i den Europeiska unionen och utreder nu konsekvenserna av ett medlemskap i försvarsalliansen NATO (North Atlantic Treaty Organisation).

     Det nya Lissabonfördraget innehåller i likhet med det tidigare s.k. Konstitutionella fördraget en särskild artikel om att EU-länderna skall bistå varandra i händelse av ett väpnat angrepp på respektive territorium.

     I en utredning om Verkningarna av ett eventuellt finländskt Nato-medlemskap (publicerad av Utrikesministeriet 27.12.2007) omnämns Ålands särställning på följande sätt: ”I avgörandet om en alliering bör Konventionen angående Ålandsöarnas icke-befästande och neutralisering (FördrS 1/1922) och Fördraget mellan Finland och de Socialistiska Sovjetrepublikernas Förbund angående Ålandsöarna (FördrS 24/1940) också beaktas.”

     Däremot omnämns inte med ett ord Ålands demilitarisering och neutralisering i den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse Finlands regering publicerade år 2004. Finlands regering valde alltså att i sin redogörelse förtiga de folkrättsliga konventioner som förpliktigar landet att respektera Ålands fredade status.

     Inför ett eventuellt finländskt Nato-medlemskap och Finlands i övrigt breddade säkerhetsgarantier, finns det all anledning för lagtinget att, oavsett avsaknaden av behörighet på området, inhämta sakkunnig information om konsekvenserna för Ålands demilitariserade och neutraliserade status.

     En annan intressant aspekt är frågan om huruvida EU kunde åta sig rollen som garant för Ålands särställning i och med att unionen under de kommande åren antar formen av en egen juridisk person med rätt att ingå internationella avtal.

     Ålands Fredsinstitut vore med tanke på institutets vetenskapliga nivå och kontaktnät väl lämpat att utföra de nödvändiga analyserna.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att Lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att Ålands Fredsinstitut får i uppdrag att utföra en utredning dels av konsekvenserna för Ålands status vid ett eventuellt finländskt Nato-medlemskap, dels möjligheterna att Europeiska unionen träder in som garant för Ålands demilitarisering och neutralisering.

 

 

Mariehamn den 13 mars 2008

 

 

 

Harry Jansson

 

Anders Eriksson