Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 8/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m. fl.

2008-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Införande av resultatlön för lärare

 

En god utbildning är av central betydelse i dagens kunskapssamhälle. Den viktigaste resursen inom skolan är givetvis lärarna. Likväl som i alla yrkesgrupper finns det lärare som visar ett större engagemang än andra.

     Det vore därför intressant att undersöka möjligheterna att införa en resultatlön för lärarna i förhållande till de resultat eleverna presterar, något som förstås inte är så lätt att mäta.

     Att bara basera resultatet i förhållande till betyget kan slå snett. En bättre modell vore troligtvis att ha ett testformulär uppbyggt enligt läroplanen som eleverna skall fylla i för att på det sättet få ett mått på kunskapsnivån. Lärarkollegiet är troligtvis den som bäst vet hur respektive lärare lyckats i sitt arbete. En rangordning från lärarkollegiet vore kanske därför också en möjlig variabel. Frågan om hur resultatet skall mätas bör i varje fall utredas.

     Vi anser det viktigt att de lärare som tar initiativ och ett ökat ansvar stimuleras ekonomiskt, något som ytterligare skulle höja statusen på läraryrket. Från den 1 augusti.2009 är det meningen att ett s.k. årsarbetssystem skall införas. Inför denna reform borde även systemet med en resultatlön för lärare som presterar goda resultat utredas.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att Lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att landskapsregeringen ges i uppdrag att införa resultatlön för lärare som medverkar till att eleverna presterar goda resultat.

 

 

Mariehamn den 13 mars 2008

 

 

Anders Eriksson

Harry Jansson