Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 7/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson m. fl.

2008-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Effektivering av vården av missbrukare på Åland

 

Droganvändningen ökar oroväckande kraftigt även på Åland och det ser inte ut som om vi varken har resurser eller tillräckligt effektiva metoder för att stoppa denna ökning. Erfarenheterna från arbetet med att förebygga missbruket av droger och alkohol har visat sig innehålla svaga länkar där det bl.a. saknas tillräcklig kunskap, samordning, effektivering och uppföljning av vårdinsatserna..

     Avsaknaden av samordning är ett problem som kunde lösas om landskapet tog över huvudmannaskapet liksom det övergripande ekonomiska ansvaret för missbrukarvården.

     För att kunna vidta åtgärder i syfte att förebygga och förbättra vården krävs ett kontinuerligt arbete med uppföljning av åtgärder som vidtagits och resultatet av dessa för att finna de generellt bästa behandlingsformerna men också de med individuella avvikelser. Här borde till exempel möjligheten för föräldrar att få information om när deras minderåriga barn får läkemedel utskrivna av läkare ses över. Här kan också diskussionen om tvångs- eller frivillig vård analyseras i syfte att rädda liv.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att Lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att åtgärder snarast vidtas för att ta fram adekvat statistik angående de åtgärder som vidtagits inom missbrukarvården i syfte att kunna utvärdera behandlingsresultaten och utveckla de olika behandlingsformerna.

 

 

Mariehamn den 13 mars 2008

 

 

Harry Jansson

Anders Eriksson