PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2008-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ändring av betalningsrutinerna för vissa stöd till kommunerna

·       Landskapsregeringens framställning nr 26/2007-2008

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 15 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna  1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 15 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 15 § 4 mom. landskapslagen (1993:70) om landskapsandelar till kommunerna, sådant det lyder i landskapslagen 2007/68, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

15 §

Tidpunkt för utbetalning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Samarbetsunderstöd och särskilt understöd betalas till kommunen före utgången av finansåret.

 

 

15 §

Tidpunkt för utbetalning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Samarbetsunderstöd utbetalas mot redovisning av betalda godtagbara kostnader. Särskilt understöd utbetalas i enlighet med en av landskapsregeringen fastställd plan.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den ....