PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2008-08-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Oljeutsläppsavgift

·       Landskapsregeringens framställning nr 24/2007-2008

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om bekämpande av oljeskador 1

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om bekämpande av oljeskador

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 3 § landskapslagen (1977:16) om bekämpande av oljeskador samt

     fogas till lagens 4 kap. en ny 15a § som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

     Med olja avses i denna lag råolja och därav erhållna oljeprodukter, såsom flytande bränslen och smörjolja, ävensom oljehaltig blandning, spillolja och oljigt avfall.

     Med oljeskada avses i denna lag sådan skada eller olägenhet som olja förorsakar människor och natur då den flödar ut och smutsar ned, fördärvar eller förstör jordgrunden, vattnet, växtligheten, djurvärlden, anläggningar eller konstruktioner.

 

 

 

3 §

     Med olja avses i denna lag mineralolja i alla dess former inklusive råolja, brännolja, oljeslam, oljeavfall och raffinerade produkter ävensom oljehaltig blandning, spillolja och oljigt avfall.

     Med oljeskada avses i denna lag sådan skada eller olägenhet som olja förorsakar människor och natur då den flödar ut och smutsar ned, fördärvar eller förstör jordgrunden, vattnet, växtligheten, djurvärlden, anläggningar eller konstruktioner. Med oljeskada i vattnet avses i denna lag särskilt att vattnets tillstånd förändras så att detta äventyrar människans hälsa, skadar de levande naturtillgångarna och livet i vattnen, ställer hinder för fisket eller annat berättigat nyttjande av vattenområdena, försämrar vattnets bruksegenskaper, minskar trivsamheten eller orsakar därmed jämförbara olägenheter.

 

 

     Ny paragraf

 

 

15a §

     För brott mot förbudet i 2 § att släppa ut olja i landskapets sjöterritorium påförs en påföljdsavgift (oljeutsläppsavgift), om inte omfattningen och verkningarna av ett utsläpp är av ringa betydelse. Bestämmelserna i 2a kap. lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg (FFS 300/1979) om när oljeutsläppsavgift påförs, om säkrande av en oljeutsläppsavgiftsfordran samt om oljeutsläppsavgiftens belopp och om vem som ska betala avgiften ska tillämpas i landskapet.

     Ändringar i 2a kap. lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg är tillämpliga från det att de träder i kraft i riket, om inte annat följer av denna lag eller annan landskapslag. Hänvisningar i rikslagstiftningen till andra författningar ska inom landskapets behörighet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

     Oljeutsläppsavgift påförs av polismyndighet eller gränsbevakningsväsendet. Förvaltningsuppgift som i enlighet med riksförfattningar i 1 mom. ankommer på en myndighet i riket ska i landskapet skötas av polismyndigheten, till den del uppgifterna faller inom landskapets behörighet.

     Den avgiftsskyldige har rätt att hos behörig sjörättsdomstol överklaga ett beslut om oljeutsläppsavgift. Den avgiftsskyldige har också rätt att överklaga ett beslut att stoppa ett fartyg för att säkra en avgiftsfordran, samt ett beslut att som villkor för att fartyget ska få fortsätta sin färd kräva att en tillräcklig penningsäkerhet ställs för fullgörande av en eventuell avgiftsskyldighet.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________