PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2008-08-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Saluhållande av vilt

·       Landskapsregeringens framställning nr 23/2007-2008

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen  1

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (2007:26) om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen en ny 4a § samt till 8 § ett nytt 2 mom. som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

     Ny paragraf

 

 

4a §

     En jägare får för konsumtion i landskapet årligen sälja högst 1 obesiktigad djurenhet kött från frilevande vilt till livsmedelsföretagare för direkt vidareförsäljning till konsument.

     I denna paragraf avses med begreppet

     1) frilevande vilt frilevande vilt av älg eller rådjur,

     2) jägare den som har jakträtt i enlighet med jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland, eller som annars har rätt att utöva jakt och som har fällt det frilevande vilt som avses i 1 mom.,

     3) livsmedelsföretag varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan av livsmedel,

     4) livsmedelsföretagare de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i det livsmedelsföretag de driver, dock så att jägaren inte är livsmedelsföretagare i den betydelse som avses i denna paragraf,

     5) inälvor organ från bröst-, buk- och bäckenhålor samt luft- och matstrupe, samt med

     6) djurenhet den kvantitet som anges i följande tabell:

 

djurslag

vuxet djur

kalv/ kid

älg

1

0,5

rådjur

0,1

0,1

 

     Djurkroppar av frilevande vilt som jägare säljer ska levereras färska och hela, men får dock inte omfatta inälvor. Jägare kan avpälsa djurkropparna samt behandla dem med sedvanlig hängning och kylning. Om det på grund av en djurkropps vikt eller volym är ändamålsenligt för en livsmedelshygieniskt säker hantering kan en djurkropp styckas i två eller högst fyra jämbördiga delar, genom ett längdsnitt och ett tvärsnitt. Om en styckad djurkropp har flera köpare ska en av dem motta och göra samtidig kontroll av alla delar.

     Livsmedelsföretagare ska hantera kött av obesiktigade djurkroppar från frilevande vilt i ändamålsenliga utrymmen samt ha ett av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet godkänt dokumenterat egenkontrollsystem av vilket framgår verksamhetsrutiner för köttets hantering.

 

 

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt moment

 

 

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning besluta närmare om krav på hantering av kött från frilevande vilt samt om den spårbarhet och den egenkontroll som avseende kött från frilevande vilt krävs för en livsmedelsföretagare.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________