PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2008-08-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ändrad läroavtalslagstiftning

·       Landskapsregeringens framställning nr 22/2007-2008

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om läroavtalsutbildning. 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om läroavtalsutbildning

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 §, 3 § 1 mom., 4 §, 5 § 3 mom., 13 § 4 mom., 19 § 1, 2 och 4 mom. 22 och 23 §§ landskapslagen (1998:59) om läroavtalsutbildning, av dessa lagrum sådant 5 § 3 mom. lyder i landskapslagen 2002/83, samt

     fogas till 5 § ett nytt 4 mom., till 12 § ett nytt 3 mom., till lagen ett nytt 6a kap., till lagen nya 19a-f §§, till 21 § ett nytt 2 mom. varvid nuvarande 2 mom. blir 3 mom. och till lagen en ny 22b § som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Definitioner

     I denna lag förstås med

     läroavtal: ett med stöd av denna lag skriftligt ingånget arbetsavtal, enligt vilket den ena parten, lärlingen, förbinder sig att åt den andra parten, arbetsgivaren, under dennes ledning, uppsikt och handledning utföra arbete mot ersättning för att erhålla yrkeskunnighet i ett visst yrke eller inom ett delområde av ett yrke,

 

 

 

 

 

 

     läroavtalsutbildning: läroavtalsbaserad yrkesundervisning i arbetslivet i samband med praktiska arbetsuppgifter kombinerad med teoretisk undervisning.

 

 

 

2 §

Definitioner

     I denna lag förstås med

     läroavtal: ett med stöd av denna lag skriftligt ingånget arbetsavtal för viss tid genom vilket en lärling förbinder sig att personligen utföra arbete för en arbetsgivares räkning under dennes ledning, övervakning och handledning mot ersättning för att erhålla yrkeskunnighet i ett visst yrke eller inom ett delområde av ett yrke.

     företagarläroavtal: ett med stöd av denna lag skriftligt ingånget avtal för viss tid mellan lärlingsnämnden och en företagare att i sitt eget företag få en läroavtalsutbildning.

     läroavtalsutbildning: läroavtalsbaserad yrkesundervisning i arbetslivet i samband med praktiska arbetsuppgifter kombinerad med teoretisk undervisning.

 

 

3 §

Allmänt

     Läroavtalsutbildningen kan ordnas som grundutbildning, kompletteringsutbildning, vidareutbildning eller fortbildning. Läroavtalsutbildningen är öppen för alla personer som har fyllt 15 år och som har genomgått grundskolan eller inhämtat motsvarande undervisning på annat sätt.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

3 §

Allmänt

     Läroavtalsutbildningen kan ordnas som grundläggande yrkesutbildning, kompletteringsutbildning, vidareutbildning eller fortbildning. Läroavtalsutbildningen är öppen för alla personer som har fyllt 15 år och som har genomgått grundskolan eller inhämtat motsvarande undervisning på annat sätt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

4 §

Målsättning

     Målsättningen för läroavtalsutbildningen är att ge lärlingen sådana teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att kvalificera sig för uppgifter i arbetslivet och som motsvarar kravet på utbildad arbetskraft inom respektive yrkessektor samt att största delen av utbildningen kan erhållas på en arbetsplats.

 

     Utbildningen leder till examen på gymnasialstadienivå inom ett visst yrke eller inom ett delområde av ett yrke eller annan examen med angiven yrkesinriktning.

 

 

 

4 §

Målsättning

     Målsättningen för läroavtalsutbildningen är att ge lärlingen eller företagaren sådana teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att kvalificera sig för uppgifter i arbetslivet och som motsvarar kravet på utbildad arbetskraft inom respektive yrkessektor samt att största delen av utbildningen kan erhållas på en arbetsplats eller i ett eget företag.

     Läroavtalsutbildning som ordnas som grundläggande yrkesutbildning, kompletteringsutbildning eller vidareutbildning leder till examen på gymnasialstadienivå inom ett visst yrke eller inom ett delområde av ett yrke eller annan examen på gymnasialstadienivå med angiven yrkesinriktning. Om läroavtalsutbildningen ordnas som fortbildning ska den bedrivas på gymnasialstadienivå.

 

 

5 §

Undervisning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Läroplansgrunder, läroplanen för kärnämnen och läroplanerna för de yrkesinriktade utbildningsprogrammen som fastställts med stöd av landskapslagen (1997:52) om utbildning på gymnasialstadienivå skall i tillämpliga delar iakttas vid utformningen av utbildningen enligt denna lag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt 4 mom.

 

 

 

 

5 §

Undervisning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I en läroavtalsutbildning för företagare genomförs den praktiska undervisningen med avvikelse från 2 mom. som praktiskt arbete i det egna företaget under ledning av en ansvarig handledare från ett annat företag eller en företagsorganisation. Om särskilda skäl föreligger får någon för uppgiften lämplig företrädare för utbildningsanordnaren utses till handledare. Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om handledning vid läroavtalsutbildning för företagare.

     Landskapsregeringen fastställer läroplansgrunder för den utbildning som leder till examen och som ordnas enligt denna lag. Utgående från läroplansgrunderna antar lärlingsnämnden läroplaner.

 

 

 

 

 

 

12 §

Lärlingen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Nytt 3 mom.

 

 

12 §

Lärlingen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om läroavtalsförhållandet utvecklar sig på ett sådant sätt att det inte är möjligt att få en tillfredställande undervisning ska lärlingen underrätta lärlingsnämnden om detta.

 

 

13 §

Arbetsgivaren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om lärlingsförhållandet utvecklar sig på ett sådant sätt att det inte är möjligt att ge lärlingen en tillfredställande undervisning skall arbetsgivaren underrätta [landskapsstyrelsen] om detta.

 

 

13 §

Arbetsgivaren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om läroavtalsförhållandet utvecklar sig på ett sådant sätt att det inte är möjligt att ge lärlingen en tillfredställande undervisning ska arbetsgivaren underrätta lärlingsnämnden om detta.

 

 

19 §

Hävning av läroavtal

     Är avtalsparterna eniga om att häva läroavtalet kan avtalet hävas efter att lärlingsnämnden underrättats skriftligen av arbetsgivaren.

     Läroavtalet kan hävas av lärlingsnämnden om undervisningen inte sköts i enlighet med denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utöver vad som föreskrivs i 3, 43 och 44 §§ lagen om arbetsavtal (FFS 320/1970) samt 3a §, 49 och 50 §§ sjömanslagen (FFS 423/1978) kan läroavtalet upphävas ensidigt, om arbetsgivaren upphör med sin rörelse, försätts i konkurs eller dör.

 

 

19 §

Hävning av läroavtal

     Är avtalsparterna eniga kan läroavtalet hävas med omedelbar verkan efter att lärlingsnämnden har underrättats skriftligen av arbetsgivaren.

     Lärlingsnämnden kan, efter att ha hört lärlingen och arbetsgivaren, häva läroavtalet om undervisningen inte sköts i enlighet med denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen eller läroavtalets bestämmelser.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utöver vad som föreskrivs i 1 kap. 4 § och 8 kap. 1 och 3 §§ arbetsavtalslagen (FFS 55/2001) samt 3a §, 49 och 50 §§ sjömanslagen (FFS 423/1978) kan läroavtalet upphävas ensidigt, om arbetsgivaren upphör med sin rörelse, försätts i konkurs eller dör.

 

 

 

Nytt kapitel

 

 

6a kap.

Företagarläroavtal

 

 

 

 

 

 

Ny paragraf

 

 

19a §

Inledande bestämmelse

     I detta kapitel finns bestämmelser om den läroavtalsutbildning som baseras på ett företagarläroavtal och som ska iakttas på företagarläroavtalet istället för bestämmelserna om läroavtal i 4 och 5 kapitlet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny paragraf

 

 

 

19b §

Avtalets giltighetstid och innehåll

     Företagarläroavtalet träder ikraft vid den tidpunkt som anges i avtalet och upphör att gälla vid avtalstidens utgång eller då avtalet har upphävts. I avtalet ska den ansvarige handledaren för den praktiska undervisningen anges. Läroavtalsutbildningen för företagare baserar sig inte på ett arbetsavtal.

     Läroavtalsförhållandet ska följa en individuell studieplan som avtalsparterna godkänner i samband med att läroavtalet ingås. Studieplanen ska bifogas till avtalet.

     Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om avtalets innehåll och form samt om studieplanen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny paragraf

 

 

19c §

Företagaren

     Företagaren har rätt till undervisning och handledning i en trygg undervisnings- och arbetsmiljö och ska medverka till att en sådan miljö uppnås i framförallt den praktiska undervisning som ordnas i företagarens egna företag.

     Företagaren ska delta vid utarbetandet av den individuella studieplan som bifogas läroavtalet.

     Om läroavtalsförhållandet utvecklar sig på ett sådant sätt att det inte är möjligt att få en tillfredställande undervisning ska företagaren underrätta lärlingsnämnden om detta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny paragraf

 

 

19d §

Bedömning

     Efter avslutad eller avbruten utbildning erhåller företagaren ett betyg. Ett slutbetyg tilldelas företagare som har fullgjort läroavtalsutbildningen, medan ett skiljebetyg tilldelas företagare som har avbrutit utbildningen.

     Bedömningen av den praktiska undervisningen utförs av den ansvarige handledaren enligt de bedömningsgrunder landskapsregeringen fastställt. Vid skolans eller annan utbildningsanordnares bedömning av den teoretiska undervisningen tillämpas de bedömningsgrunder som används inom motsvarande skolbunden undervisning.

     Slutbetyg och skiljebetyg utfärdas av lärlingsnämnden. Närmare bestämmelser om betyg kan utfärdas i landskapsförordning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny paragraf

 

 

19e §

Rättelse av bedömning

     Företagaren har rätt att få veta hur bedömningsgrunderna tillämpats på henne eller honom.

     En företagare som är missnöjd med bedömningen av sin studieprestation kan skriftligen eller muntligen begära rättelse av den som utfört bedömningen inom 14 dagar från det att företagaren fått del av bedömningen. Är företagaren missnöjd även med rättelsen skall ärendet hänskjutas till landskapsregeringen som kan ålägga läraren eller den ansvarige handledaren att företa ny bedömning eller besluta vilket vitsord företagaren skall erhålla.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny paragraf

 

 

19f §

Hävning av företagarläroavtal

     Är avtalsparterna eniga kan företagarläroavtalet hävas med omedelbar verkan.

     Lärlingsnämnden kan, efter att ha hört företagaren och utbildningsanordnaren, häva läroavtalet om undervisningen inte sköts i enlighet med denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen eller läroavtalets bestämmelser.

 

 

 

 

 

Ny paragraf

 

 

20b §

Studiesociala förmåner för företagare

     Bestämmelserna om studiesociala förmåner för lärlingar i 20 och 20a §§ ska i tillämpliga delar iakttas på den teoretiska undervisning som en företagare i en läroavtalsutbildning deltar i.

 

 

21 §

Utbildningsersättning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Nytt 2 mom.

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

21 §

Utbildningsersättning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utbildningsersättning kan betalas till ett annat företag, en organisation eller en utbildningsanordnare för de kostnader som orsakas av handledning och rådgivning till den företagare som får läroavtalsutbildning. En överenskommelse om storleken på ersättningen ska träffas mellan företrädaren för den ansvarige handledaren för den praktiska utbildningen och lärlingsnämnden innan ett företagarläroavtal ingås.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

22 §

Tillämpning av arbetsavtalslagen och sjömanslagen

     Om inte annat är föreskrivet i denna lag eller i någon bestämmelse som utfärdats med stöd av den skall på läroavtal tillämpas vad 7, 8, 15-19, 22-34, 34a-34c, 34g, 34h, 35, 51, 52 och 54 §§ lagen om arbetsavtal samt motsvarande bestämmelser i sjömanslagen föreskriver om arbetsavtal.

 

 

22 §

Tillämpning av arbetsavtalslagen och sjömanslagen

     Om inte annat är föreskrivet i denna lag eller i någon bestämmelse som utfärdats med stöd av den skall på läroavtal tillämpas arbetsavtalslagen med undantag för dess 1 kap. 3 och 8 §§, 2 kap. 4 och 5 §§, 4 kap. 4 och 5 §§, 6 kap., 7 kap. 1-5 §§ och 7-12 §§, 9 och 10 kap., 13 kap. 3 och 4 §§ samt motsvarande bestämmelser i sjömanslagen.

     Denna paragraf ska inte tillämpas på företagarläroavtal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny paragraf

 

 

22b §

Rättelse

     Utöver vad som är föreskrivet i 15 och 19e §§ kan en part som är missnöjd med ett beslut som landskapsregeringen har fattat inom 14 dagar, räknat från den dag beslutet delgavs vederbörande, skriftligen begära rättelse hos den beslutande myndigheten. I rättelseyrkandet, som läggs till grund för myndighetens prövning, ska anges vilket beslut som önskas rättat och de omständigheter som rättelseyrkandet grundar sig på. Ett rättelseyrkande ska behandlas utan dröjsmål.

 

 

23 §

Ändringssökande

     Beslut som [landskapsstyrelsen] fattat med stöd av denna lag kan överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med vad därom i rikslagstiftningen är föreskrivet.

 

 

23 §

Besvär

     Beslut som landskapsregeringen fattat med anledning av ett rättelseyrkande enligt denna lag kan överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med vad därom i rikslagstiftningen är föreskrivet.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

__________________