PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2008-05-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Införande av bestämmelser om rätt för den enskilde att i vissa fall få en förnyad medicinsk bedömning i landskapslagen om hälso- och sjukvården

·       Landskapsregeringens framställning nr 20/2007-2008

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 och 16 §§ landskapslagen om hälso- och sjukvården  1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 och 16 §§ landskapslagen om hälso- och sjukvården

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 2 § landskapslagen (1993:60) om hälso- och sjukvården nya 2, 3 och 4 mom. samt till lagens 16 § ett nytt 2 mom. som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (Nytt moment)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (Nytt moment)

 

 

 

 

     (Nytt moment)

 

 

 

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Var och en vars hälsotillstånd blivit föremål för en bedömning inom specialsjukvården har rätt till en andra medicinsk bedömning av samma hälsotillstånd om

     1) han eller hon lider av en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada eller ett kroniskt eller mycket långvarigt tillstånd som väsentligen påverkar livskvaliteten,

     2) vetenskap och beprövad erfarenhet inte ger entydig vägledning och

     3) det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för den enskilde eller vara av stor betydelse för dennes framtida livskvalitet.

     I hälso- och sjukvården innefattas även en rätt att bli informerad om en andra medicinsk bedömning av hälsotillståndet då de i 2 mom. 1-3 punkten angivna omständigheterna föreligger.

     Medicinskt sakkunnig tjänsteman inom Ålands hälso- och sjukvård beslutar om rätten till förnyad andra medicinsk bedömning. Om den enskilde därvid anser sig felaktigt ha nekats rätt enligt 2 mom. ska beslutet på dennes begäran omprövas av ytterligare en medicinsk sakkunnig tjänsteman inom Ålands hälso- och sjukvård.

 

 

16 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (Nytt moment)

 

 

 

16 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utöver vad som anges i 1 mom. ska reglementet även närmare ange vem som beslutar om rätten till en förnyad andra medicinsk bedömning samt vem som omprövar ett sådant beslut.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________