PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2008-03-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Kontroll av beräkningsgrunderna för fördelningen av samfundsskatten

·       Landskapsregeringens framställning nr 18/2007-2008

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland. 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 5a § 5 och 6 mom. kommunalskattelagen (1993:73) för landskapet Åland, sådana de lyder i landskapslagen 2003/85, samt

     fogas till lagen en ny 5b § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5a §

Fördelningen mellan de enskilda kommunerna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den officiella företags- och arbetsställestatistiken för de tre år som ligger till grund för beräkningar enligt denna paragraf avser statistiken sådan den ser ut den 1 januari det år som fördelningen avser.

     Landskapsregeringen fastställer för varje skatteår de enskilda kommunernas andelar före utgången av mars månad. Innan andelarna för skatteåret har fastställts sker en preliminär redovisning till kommunerna genom tillämpning av det närmast föregående skatteårets fördelning, vilken sedan justeras i efterhand. Andelarna fastställs med åtta decimalers noggrannhet. Innan beslut om fastställande fattas skall Ålands kommunförbund kf höras.

 

 

5a §

Fördelningen mellan de enskilda kommunerna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     momentet upphävs

 

 

 

 

momentet upphävs

 

 

ny paragraf

 

 

5b §

Fastställande av fördelningen

     Landskapsregeringen fastställer för varje skatteår de enskilda kommunernas andelar före utgången av mars månad. Om de uppgifter som ligger till grund för beräkningen av fördelningen mellan kommunerna ändras fastställs andelarna igen inom september månad.

     Innan andelarna för skatteåret har fastställts sker en preliminär redovisning till kommunerna genom tillämpning av det närmast föregående skatteårets fördelning, vilken sedan justeras i efterhand. Om andelarna ändras i september justeras också de skatter som redovisats för skatteåret i efterhand.

     Andelarna fastställs med åtta decimalers noggrannhet. Innan beslut om fastställande fattas skall Ålands kommunförbund kf höras.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.