PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2008-02-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Anpassning av landskapslagstiftningen med anledning av det nya sjöfartsstödet

·       Landskapsregeringens framställning nr 17/2007-2008

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om förskottsuppbörd. 1

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om förskottsuppbörd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 1 mom. landskapslagen (1997:32) om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om förskottsuppbörd, sådant det lyder i landskapslagen 2004/53, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Tillämpningsområde

     Lagen om förskottsuppbörd (FFS 1118/1996) och förordningen om förskottsuppbörd (FFS 1124/1996) och med stöd av dem utfärdade bestämmelser skall tillämpas i landskapet vid verkställande av kommunalbeskattningen med beaktande av de avvikelser och särskilda bestämmelser som följer av denna lag. Dessutom tillämpas lagen om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts av sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg (FFS 625/2004) vid verkställande av förskottsinnehållning i landskapet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

1 §

Tillämpningsområde

     Lagen om förskottsuppbörd (FFS 1118/1996) och förordningen om förskottsuppbörd (FFS 1124/1996) och med stöd av dem utfärdade bestämmelser ska tillämpas i landskapet vid verkställande av kommunalbeskattningen med beaktande av de avvikelser och särskilda bestämmelser som följer av denna lag. (utesl.)

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den...