FRAMSTÄLLNING nr 4/2007-2008

 

Datum

 

 

2007-11-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om förbud mot saluförande av snus

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att tobakslagen för landskapet Åland ändras att 2b § i lagtingets beslut (nr 114/2007) till landskapslag upphävs. I enlighet med denna bestämmelse, som nu föreslås bli upphävd, gäller förbudet mot försäljning av tobak avsedd för användning i munnen även ombord på fartyg registrerade i landskapet som inte befinner sig på Sveriges sjöterritorium.

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Behov av lagstiftningsåtgärder 4

3. Förslagets verkningar 5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen för landskapet Åland. 6

Parallelltexter 7

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

I tobakslagen (1978:52) för landskapet Åland, nedan kallad tobakslagen, finns bestämmelser som är ägnade att begränsa det för hälsan skadliga nyttjandet av tobaksprodukter och samtidigt öka trivseln och välbefinnandet för dem som inte nyttjar tobaksprodukter. Frågan om begränsning av snusförsäljning har tidigare berörts bl.a. i samband med lagtingets behandling av framställningarna nr 19/1994-1995 (Smu bet. nr 10/1994-1995), nr 10/1996-1997 (Smu bet. nr 5/1996-1997), nr 15/2002-2003 (Smu bet. nr 3/2002-2003), nr 22/2005-2006 (Smu bet. nr 7/2005-2006) samt nr 30/2006-2007 (Smu bet. nr 10/2006-2007). Sistnämnda framställning omfattades av lagtinget genom beslut den 19 september 2007 (Lt beslut 114/2007), se nedan.

     Genom EG-direktiv 92/41/EEG infördes ett krav på medlemsländerna att förbjuda yrkesmässig överlåtelse av snus, i direktivet benämnt tobak för användning i munnen. Direktivet var en ändring av EG-direktivet 89/622/EEG. De nämnda direktiven ersattes år 2001 med EG-direktiv 2001/37/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror samt förbud för utsläppande på marknaden av vissa tobakstyper för användning i munnen.

     År 2002 påbörjade kommissionen en s.k. fördragsbrottsprocedur mot Finland med anledning av att brister ansågs finnas i landskapets genomförande av förbudet mot handel med snus. I december 2006 överlämnade EG-kommissionen en officiell anmärkning enligt artikel 228 i EG-fördraget. Detta förfarande kan resultera i att staten utdöms att betala ett standardbelopp eller vite. Landskapets nationella ansvar i en dylik situation fastställs i 59d § självstyrelselagen. Den 1 februari 2007 trädde landskapslagen (2007:4) om ändring av tobakslagen för landskapet Åland i kraft. EG-kommissionen fann i ett motiverat yttrande av den 18 juli 2007 att tobakslagens snusbegrepp, utan att det därför konstaterades vara fel i sak, skiljer sig från EG-bestämmelsernas formulering om tobak för användning i munnen.

     EG-kommissionen beslöt den 23 oktober 2007 att väcka talan mot Finland vid EG-domstolen för brister i genomförande av EG:s förbud mot handel med snus. Kommissionen yrkade på böter med 3 888 euro per dag räknat från ovannämnda dom av den 18 maj 2006. Samtidigt yrkar kommissionen på böter med 19 828,80 euro per dag om överträdelsen fortsätter efter en dom från EG-domstolen.

     Så som nämnts ovan överlämnade landskapsregeringen den 10 september 2007 en framställning till lagtinget med förslag till ändring av 2a och 2b §§ tobakslagen för landskapet Åland. Lagtinget omfattade den 19 september 2007 förslaget med följande skrivningar:

 

Ӂlands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 2a och 2b §§ tobakslagen för landskapet Åland

 

      I enlighet med lagtingets beslut ändras 2a och 2b §§ tobakslagen (1978:52) för landskapet Åland, sådana de lyder i landskapslagen 2007/4, som följer:

 

2a §

      Det är förbjudet att sälja eller på annat sätt i näringsverksamhet överlåta tobak som är avsedd för användning i munnen. Dessutom är det förbjudet att på annat sätt på marknaden släppa ut tobak för användning i munnen. Med tobak som är avsedd för användning i munnen avses alla produkter för användning i munnen, utom sådana som är avsedda att rökas eller tuggas, och som helt eller delvis är framställda av tobak i pulver- eller partikelform eller i någon kombination av dessa former, särskilt i portionspåsar eller porösa påsar, eller i en form som påminner om ett livsmedel.

 

2b §

      Förbudet i 2a § gäller även ombord på fartyg registrerade i landskapet som inte befinner sig på Konungariket Sveriges sjöterritorium.

__________________

 

      Denna lag träder i kraft den”

 

     Framställningen motiverades särskilt av landskapets önskan att undvika att en ojämlik konkurrenssituation, stridande mot grundläggande EU-principer, skulle uppstå i trafiken mellan Sverige och Åland. EU har givit Sverige ett undantag avseende möjligheten att sälja snus. Landskapsregeringen föreslog därför att förbud mot försäljning av snus inte skulle gälla på svenskt sjöterritorium. I övrigt skulle ett fullständigt förbud gälla. Följden av ett totalförbud som även skulle gälla på svenskt sjöterritorium befaras bli att åländska fartyg och därmed åländska arbetsplatser överförs till svenska bolag och registreras där. Försäljningen av tobak för användning i munnen kommer att fortgå, men då ombord på i Sverige registrerade fartyg. En utveckling där sådan infrastrukturell kärnverksamhet varom här är fråga överförs till näraliggande ekonomier, ökar sårbarheten för åländskt näringsliv och därigenom också för landskapets ekonomi. En direkt följd skulle dessutom bli att beskattning och skatteinkomster överförs till svenska offentliga subjekt, vilket skulle medföra skatteinkomstbortfall för landskapet och dess kommuner.

     I enlighet med 19 § självstyrelselagen har lagtingsbeslutet för lagstiftningskontrollen tillställts justitieministeriet och Ålandsdelegationen. Republikens president kan, efter att högsta domstolens utlåtande har inhämtats, inom fyra månader från den dag då lagtingsbeslutet delgavs justitieministeriet förordna att ett lag ska förfalla i sin helhet eller till någon viss del, i detta fall senast någon gång efter den 19 januari 2008.

 

2. Behov av lagstiftningsåtgärder

 

Landskapsregeringen konstaterar att EG-kommissionen enligt sitt pressmeddelande av den 23 oktober 2007 har beslutat att väcka talan i ärendet inför EG-domstolen. Landskapsregeringen tolkar detta så att lagtingets ändringar i regelverket inte är tillräckliga, eftersom där medges försäljning av tobak för användning i munnen ombord på fartyg registrerade i landskapet då de befinner sig på Sveriges sjöterritorium. Enligt pressmeddelandet avser EG-kommissionen att föreslå ett standardbelopp som sammantaget uppgår till åtminstone 2 029 536 euro, utgående från ett belopp på 3 888 euro per dag räknat från den 18 maj 2006. Därtill avser kommissionen att yrka på ett löpande vite efter en fällande dom som uppgår till 19 828,80 euro per dag. Mot bakgrund av EG-kommissionens inställning syns följderna av en dom i enlighet med kommissionens yrkande bli alltför betungande för landskapet. Landskapsregeringen föreslår med beaktande av den risk som finns för en sådan dom att 2b § tobakslagen för landskapet Åland ska upphävas, sådan den lyder i lagtingets beslut nr 114/2007 av den 19 september 2007.

     Landskapets avsikt har varit att landskapsregeringen efter ett godkännande från presidenten av lagtingets beslut (nr 114/2007) till landskapslag, snarast skulle besluta om dess ikraftträdande och publicering i Ålands författningssamling. Eftersom lagstiftningskontrollen inte har slutförts har inget beslut kunnat fattas om ikraftträdande och publicering av lagen. Till följd härav saknas i förslagets ingress i detta skede ett författningsnummer att hänvisa ändringen till.

 

3. Förslagets verkningar

 

Förslaget är en följd av EU-medlemskapet. Förslaget har inte några kända följder för jämställdheten mellan kvinnor och män. Förslaget har inga direkta följder för folkhälsan, miljön eller annars organisatoriskt för landskapet.

     Förslaget får ekonomiska verkningar för landskapet om infrastrukturell kärnverksamhet överförs till Sverige, vilket skulle öka sårbarheten för åländskt näringsliv och landskapets ekonomi. Om beskattning och skatteinkomster överförs till svenska offentliga subjekt medför det skatteinkomstbortfall för landskap och kommuner.

__________________

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av tobakslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut upphävs 2b § tobakslagen (1978:52) för landskapet Åland, sådan den lyder i landskapslagen 0000/00.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

Mariehamn den 2 november 2007

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Harriet Lindeman

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 4/2007-2008