FRAMSTÄLLNING nr 2/2007-2008

 

Datum

 

 

2007-11-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Barnbidrag

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att barnbidrag och ensamförsörjartillägg höjs för att förbättra barnfamiljernas och särskilt ensamförsörjarnas ekonomiska situation. Dessutom föreslås att beloppen skall anges i landskapslag, istället för som hittills i landskapsförordning.

     Framställningen sammanhänger med landskapsregeringens budgetframställning för år 2008, och avses bli behandlad som s.k. budgetlag i samband med den.

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Överväganden och förslag. 3

3. Förslagets verkningar 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen  5

Parallelltexter 6

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Landskapet betalar barnbidrag och ensamförsörjartillägg för underhåll av ett barn som är bosatt i landskapet Åland och som inte har fyllt 17 år. Syftet med barnbidraget är att till en del täcka de utgifter familjen har på grund av barnet, oavsett familjernas inkomster och ekonomiska bärkraft. Bestämmelser om barnbidrag och ensamförsörjartillägg finns i landskapslagen (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen, landskapsförordningen (1995:106) om barnbidrag samt i överenskommelseförordningen (1993:12) om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter som gäller barnbidrag. Det är en s.k. blankettlagstiftning genom vilken rikets barnbidragslag (FFS 796/1992), och bestämmelser som utfärdats med stöd av den, tillämpas i landskapet med vissa avvikelser. I enlighet med överenskommelseförordningen handhar folkpensionsanstalten utbetalning av barnbidrag i landskapet. I landskapsförordningen finns bestämmelser om barnbidragets samt ensamförsörjartilläggets storlek. Beloppen reviderades senast från och med den 1 januari 2002, se avsnitt 2 nedan.

     Av ÅSUB:s rapport (2007:5) Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland framgår att det finns tecken på att barnfamiljerna är på väg att få det ekonomiskt svårare. Av rapporten framgår dessutom att ensamförsörjarna är en utsatt grupp, samt att bland utkomststödstagarna når inte ensamförsörjare med tre barn eller fler över den relativa fattigdomsgränsen ens efter skattefria transfereringar (barnbidrag, underhållsbidrag/-stöd, bostadsbidrag, utkomststöd).

 

2. Överväganden och förslag

 

Landskapsregeringen konstaterar att barnbidraget och ensamförsörjartillägget senast höjdes från och med år 2002 samt att tecken finns på att barnfamiljerna är på väg att få det svårare ekonomiskt. Mot denna bakgrund föreslås att beloppen justeras uppåt för att förbättra barnfamiljernas ekonomiska situation. Mot bakgrund av vad som framkommit om barnfamiljernas nuvarande och prognostiserade situation, som redovisats i ovannämnda ÅSUB-rapport, föreslår landskapsregeringen dessutom att bidragsbeloppen höjs något mer än de generella levnadskostnadsökningarna enligt konsumentprisindex.

 

Tabell: Nuvarande och föreslagna barnbidrags- och ensamförsörjartilläggsbelopp.

 

Barnbidragets belopp per kalendermånad 

 

nuvarande

förslag

(euro)

(euro)

1’a barnet

105,45

110,00

2’a barnet

133,20

143,00

3’e barnet

168,36

185,00

4’e barnet

190,56

214,00

5’e - följande

225,71

259,00

ensamförs.tillägg

37,00

50,00

 

     Landskapsregeringen konstaterar att i enlighet med 80 § grundlagen skall genom lag utfärdas bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter. Följaktligen bör bestämmelser om barnbidragets samt ensamförsörjartilläggets storlek intas i lag, istället för som nu i förordning.

     I landskapets budget för år 2008 har anslagits medel för en höjning av barnbidrag och ensamförsörjartillägg från och med den 1 mars 2008. Mot denna bakgrund och med beaktande av 80 § grundlagen föreslår landskapsregeringen att den föreslagna lagstiftningen antas i den ordning som avses i 20 § 3 mom. självstyrelselagen, dvs. såsom s.k. budgetlag. I enlighet härmed kan lagtinget bemyndiga landskapsregeringen att bestämma att lagen helt eller delvis skall träda i kraft innan presidenten har fattat ett sådant beslut om eventuellt utövande av vetorätt som avses i 19 § självstyrelselagen. I enlighet med 20 § 3 mom. självstyrelselagen gäller vidare att ”om presidenten därefter förordnar att landskapslagen helt eller delvis skall förfalla, skall landskapsregeringen genast, i den ordning som gäller för publicering av landskapslagar, meddela att lagen eller en del av den upphör att gälla räknat från den dag då meddelandet publiceras”. Genom lagens ikraftträdande upphävs landskapsförordningen (1995:106) om barnbidrag.

 

3. Förslagets verkningar

 

Barnbidrag betalas ut för barn under 17 år. Enligt statistik från folkpensiosanstalten i april 2007 betalas månatligen barnbidrag till 3 086 familjer för 5 323 barn. Av dessa var 671 barn till ensamförsörjare, för vars barn betalas ett högre barnbidrag, ett s.k. ensamförsörjartillägg. År 2006 var landskapets barnbidragsutgifter 8 095 261,12 euro. I budgeten för år 2007 anslogs 8 200 000 euro för barnbidrag. I 2008 års budget föreslås att 8 700 000 euro anslås för barnbidrag, utgående från att höjningen av barnbidrag verkställs fr.o.m. den 1 mars 2008. Med anledning av lagändringen beräknas barnbidragsutgifterna stiga med cirka 7,3 procent på årsbasis. Justeringarna av barnbidrags- och ensamförsörjartilläggsbeloppen är avsedda att täcka normala kostnader för försörjning av barn. Stöden är ägnade att ge grundtrygghet för alla barn oavsett familjernas inkomster och ekonomiska bärkraft.

     Förslaget bedöms inte medföra några organisatoriska verkningar. Det har inte någon känd verkan på jämställdheten mellan män och kvinnor. Flertalet ensamförsörjare är dock kvinnor. Förslaget har inga kända verkningar för miljön.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § landskapslagen (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen, sådan den lyder i landskapslagen 1995/105, som följer:

 

4 §

Barnbidragets storlek

     Barnbidraget är 110 euro per kalendermånad för ett barn.

     Om en person har rätt att lyfta barnbidrag för flera än ett barn är barnbidraget för det första barnet 110 euro, för det andra 143 euro, för det tredje 185 euro, för det fjärde 214 euro samt för det femte och varje följande barn 259 euro per kalendermånad.

     För ensamförsörjares barn betalas barnbidraget höjt med 50 euro per barn och kalendermånad.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

     Genom lagens ikraftträdande upphävs landskapsförordningen (1995:106) om barnbidrag.

 

 

Mariehamn den 1 november 2007

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Harriet Lindeman

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 2/2007-2008