Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 3/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun Mari Lindholm

2007-03-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svensk examensbehörighet

 

Allt fler ålänningar väljer att studera på högskola eller universitet i Sverige. I vissa fall kan det ge upphov till kompetensproblem då man kommer tillbaka till Åland eftersom man inom den åländska förvaltningen har valt att följa på finsk lag grundade kompetenskrav.

     Enligt Självstyrelselagens 18 § 2, 4 och 14 punkterna  har landskapet behörighet på såväl innehåll som utbildning för landskapets och kommunernas tjänstemän. Enda undantaget gäller behörigheten att vara verksam inom hälso- och sjukvården, apoteksväsendet, mediciner och produktion av läkemedelstyp, narkotiska ämnen samt framställningen av gifter och fastställande av deras användningsändamål (27 § 30 punkten).

     De åländska kompetenskraven blir för många en kalldusch. Man har förlitat sig på gemensamma nordiska och europeiska utbildningsnivåer och –krav. En del studerande är helt omedvetna om dessa problem till dess att man söker ett jobb hemma på Åland.

     Denna behörighetsproblematik kan leda till kompetensflykt, det vill säga att man stannar i Sverige eftersom man där är behörig att utöva sitt yrke. Detta leder i sin tur till ett behov av import av arbetskraft från främst Finland eftersom deras behörighet generellt godkänns på Åland.

     En annan viktig aspekt i sammanhanget är upplevelsen av lönediskriminering då man anses att inte uppfylla de formella behörighetskraven och får på grund av det en lägre lön.

     Vi har uppfattningen att studeranden i dag inte vet vad som gäller och vad som väntar vad gäller behörighetskraven när man återvänder till Åland, förväntansfull och ivrig att börja bygga sin framtid här.

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att studeranden med svensk examen skall vara formellt behöriga att vara verksamma inom den åländska förvaltningen?

 

 

Mariehamn den 7 mars 2007

Gun-Mari Lindholm

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund

Viveka Eriksson

 

 

Mats Perämaa

Katrin Sjögren

Åke Mattsson

Sune Mattsson

Raija-Liisa Eklöw

 

 

 

Roger Eriksson