Ålands lagting

UTLÅTANDE 2006-2007

 

Datum

 

Kulturutskottet

2007-03-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets utlåtande

Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2007 och verksamhet år 2006

·       Landskapsregeringens meddelande nr 1/2006-2007

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Landskapsregeringens prioriteringar gällande arbetet med EU-ärenden år 2007  1

Utskottets egen verksamhet på EU-området 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen anhållit om kulturutskottets utlåtande över meddelande nr 1/2006-2007 i allmänhet och vad gäller utskottets egna verksamhetsområden i synnerhet.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsregeringens prioriteringar gällande arbetet med EU-ärenden år 2007

 

Utskottet noterar att landskapsregeringens meddelande över EU-politiken i år på ett tydligare sätt än hittills klargör prioriteringen av de olika politikområdena. Utbildningspolitiken hör enligt meddelandet till de mellanprioriterade områdena medan kulturfrågorna hör till de lägst prioriterade områdena inom arbetet med EU-ärenden. Utskottet, som finner det nödvändigt med en tydlig prioritering av det omfattande EU-arbetet, har inga invändningar mot prioritetsordningen.

     Beträffande utbildningen konstaterar utskottet att även om området hör till de mellanprioriterade politikområdena följer landskapsregeringen noga utvecklingen och en anpassning av utbildningsväsendet i landskapet i förhållande till utvecklingen i EU sker kontinuerligt. Så har exempelvis det europeiska poängberäkningssystemet (ECTS) tagits i bruk inom Högskolan på Åland och rambestämmelser för erkännande av yrkeskvalifikationer enligt europeisk modell är under utarbetande. Landskapsregeringen lägger inte särskild vikt vid landskapets inflytande vid utarbetandet av nya regelverk på utbildningsområdet. Eftersom pågående förändringar ändå noga bevakas utgår utskottet dock från att landskapsregeringen också försöker påverka nya bestämmelser om ett särskilt behov härför skulle uppstå.

     På kultur- och kulturarvsområdet konstaterar utskottet att det nya programmet Kultur för perioden 2007-2013 erbjuder vissa möjligheter till stöd för projekt inom kultur- och mediasektorn. Utskottet har i tidigare utlåtanden konstaterat att kraven på små projektägare ofta är så höga att intresset för att driva projekt i landskapet svalnar. Dessvärre förefaller det nya kulturprogrammet inte innehålla några klara förenklingar i fråga om kravet på administration av projekten. Samtidigt konstaterar utskottet att stöd som tangerar kultursektorn även kan ges inom ramen för program som administreras av näringsavdelningens olika byråer. Enligt utskottets mening skulle det vara till fördel med en utökad administrativ hjälp vid projektplanering och stödansökningar samt en ökad samordning mellan de olika programmen åtminstone i form av en samlad kunskap om förutsättningarna för de olika stöden.

 

Utskottets egen verksamhet på EU-området

 

Utskottet konstaterar att utbildnings- och kulturområdet i ganska ringa omfattning berörs av EG-regler i jämförelse med andra utskotts verksamhetsområden. Vare sig under år 2005 eller 2006 fördes samråd i utskottet och inga informationsärenden inkom. Eftersom landskapsregeringens ambition på utbildnings- och kulturområdet inte är att i första hand lägga resurser på inflytande ligger det i sakens natur att antalet samrådsärenden blir få. Informationsärenden torde dock oftare kunna bli aktuella och enligt utskottets mening vore det till fördel med fortlöpande information om innehållet i och betydelsen för Åland av exempelvis nya stödprogram som Kultur 2007-2013.

     Utskottet har en informell intern arbetsfördelning enligt vilken det ankommer på ordförande och vice ordförande att följa de s.k. månadslistor som upptar kommissionens nya initiativ. Enligt en rekommendation från självstyrelsepolitiska nämnden bör utskotten regelbundet, ca fyra gånger per år, kalla den eller de ansvariga landskapsregeringsledamöterna inom utskottets sakområde till "EU-hörande" varvid utskottet får en allmän information bl.a. om vilka nya ärenden som inkommit till landskapsregeringen. Utskottet finner denna målsättning i överkant ambitiös, i synnerhet för ett utskott som i ganska liten utsträckning berörs av EU-ärenden. Dessutom konstaterar utskottet att det råder oklarhet om på vems initiativ sådana EU-höranden skall hållas. För kulturutskottets del skulle sannolikt mera kontinuitet i fråga om informationsärenden vara tillräcklig. Ett sådant förfarande skulle vara ändamålsenligt också mot bakgrund av att hörandet inte skulle vara ett självändamål utan landskapsregeringen skulle komma till utskotten då det finns ny information att förmedla.

     Utskottet konstaterar slutligen att det är angeläget att nya lagtingsledamöter också i fortsättningen får information om hur lagtingets hantering av EU-ärenden är tänkt att fungera.

 

Ärendets behandling

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har den 26 januari 2007 enligt 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt kulturutskottets utlåtande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Camilla Gunell, byråchefen Gösta Helander och regioninformatören Kari Ruokola.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Danne Sundman, vice ordföranden Katrin Sjögren samt ledamöterna Henrik Lagerberg och Henry Lindström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att självstyrelsepolitiska nämnden vid uppgörande av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 6 mars 2007

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson