Ålands lagting

UTLÅTANDE 2006-2007

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2007-03-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets utlåtande

Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2007 och verksamhet år 2006

·       Landskapsregeringens meddelande nr 1/2006-2007

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen anhållit om social- och miljöutskottets utlåtande över meddelandet nr 1/2006-2007 i allmänhet och särskilt vad gäller utskottets egna verksamhetsområden.

 

Utskottets synpunkter

 

I meddelandet understryker landskapsregeringen betydelsen av långsiktiga prioriteringar i handläggningen av EU-ärenden. Den lagstiftning där landskapet inte enbart skall lägga resurser på implementering, utan försöka påverka EU:s förslag under beredningsprocessen, skall noggrant väljas ut. I meddelandet har denna prioritering presenterats i form av högprioriterade områden, mellanprioriterade områden och övriga områden. De ämnesområden som ankommer på social- och miljöutskottet återfinns dels under de högprioriterade områdena, dels under övriga områden. Utskottet har ingenting att invända mot den av landskapsregeringen gjorda prioriteringsordningen.

     När det gäller meddelandets utformning har utskottet noterat en del tekniska felaktigheter i rubriker och innehållsförteckning. Utskottet efterlyser samtidigt en större stringens i uppdelningen av planerade respektive redan genomförda åtgärder.

    

Ärendets behandling

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har den 26 januari 2007 enligt 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt social- och miljöutskottets utlåtande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Britt Lundberg, vikarierande biträdande juristen Sanna Boman och vikarierande europarättschefen Alexandra Oxman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Sune Mattsson, vice ordföranden Fredrik Lindqvist samt ledamöterna Göte Winé, Åke Mattsson och Veronica Thörnroos.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att självstyrelsepolitiska nämnden vid uppgörande av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 8 mars 2007

 

 

Ordförande

 

 

Sune Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson