Ålands lagting

UTLÅTANDE 2006-2007

 

Datum

 

Näringsutskottet

2007-03-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Näringsutskottets utlåtande

Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2007 och verksamhet år 2006

·       Landskapsregeringens meddelande nr 1/2006-2007

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Landskapsregeringens prioriteringar gällande arbetet med EU-ärenden år 2007  1

Samråd och informationsärenden. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen anhållit om näringsutskottets utlåtande över meddelandet nr 1/2006-2007 i allmänhet och vad gäller utskottets egna verksamhetsområden i synnerhet.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsregeringens prioriteringar gällande arbetet med EU-ärenden år 2007

 

Utskottet noterar att landskapsregeringens meddelande över prioriteringen av EU-ärenden utvecklats i en positiv riktning. Av meddelandet framgår denna gång tydligt vilka områden som landskapsregeringen ger högsta prioritet och flera av dessa områden, såsom jordbruks-, landsbygds- och fiskerinäringen hör till utskottets ansvarsområden. Utskottet omfattar till fullo landskapsregeringens prioritering till denna del i synnerhet som vi nu befinner oss i början på en ny programperiod.

     Bland de områden som under år 2007 ges lägre prioritet kan nämnas livsmedel och produktsäkerhet. Utskottet har här fört en diskussion om prioritetsordningen mot bakgrund av att regelverket på detta område tenderar få en allt större påverkan på jordbruks- och landsbygdsnäringarna. Med beaktande av att landskapsregeringens resurser under detta år behöver koncentreras på förverkligandet av de nya programmen har utskottet dock inga invändningar mot prioritetsordningen.

     Utskottet har i samband med behandlingen av ärendet på nytt kunnat konstatera att de förordningar och direktiv som reglerar den nya programperioden avgivits i ett mycket sent skede. Denna gång var regelverket klart först i december 2006 alltså strax före programperiodens början. Detta är problematiskt eftersom regelverken styr de nationella programmen och i praktiken betyder det att näringsidkarna in i det sista saknar vetskap om förutsättningarna för stöden. Landskapsregeringen har i snabb ordning vidtagit de åtgärder som varit möjliga och programmen för den nya programperioden är för landskapets del antingen klara eller i slutet av beredningsskedet. Landskapsregeringens mål är att förseningen från EU:s  sida inte skall drabba näringsidkarna. Utskottet omfattar landskapsregeringens målsättning och anser därtill att landskapsregeringen med förnyad styrka bör påtala vikten av att EG-regelverket utarbetas i god tid.

Samråd och informationsärenden

 

Trots att många av utskottets ansvarsområden i stor utsträckning berörs av EG-regelverket noterar utskottet att antalet samråd och informationsärenden inte är stort. Eftersom framtiden för både jordbruket och fisket i hög grad är beroende av utvecklingen inom EU vore det angeläget för näringsutskottet att mer kontinuerligt kunna följa utvecklingen på området.

     Den ansvarige ledamoten i landskapsregeringen har fört samråd i utskottet gällande förslaget till nationell strategi för Åland gällande landsbygdsutvecklingsinsatser för den nu aktuella programperioden 2007-2013.   Eftersom de program som utarbetas till följd av strategin också är viktiga styrdokument anser utskottet att det hade varit till fördel om också dessa förts till utskottet för samråd innan programmen fastställts av landskapsregeringen. Utskottet vill betona vikten av att samråden, för att de skall vara meningsfulla, förs i ett så tidigt skede att utskottet kan påverka ärendets utgång. En mera kontinuerlig dialog med utskotten ökar också lagtingsledamöternas kunskap vilket resulterar i en sakligare debatt i lagtinget.

 

Ärendets behandling

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har den 26 januari 2007 enligt 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt näringsutskottets utlåtande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Jörgen Strand.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Anders Englund, vice ordföranden Brage Eklund, ledamöterna Fredrik Karlström och Raija-Liisa Eklöw samt ersättaren Henry Lindström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att självstyrelsepolitiska nämnden vid uppgörande av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 6 mars 2007

 

 

Ordförande

 

 

Anders Englund

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson