Ålands lagting

UTLÅTANDE 2006-2007

 

Datum

 

Finansutskottet

2007-03-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till självstyrelsepolitiska nämnden

 

 

 

 

 


Finansutskottets utlåtande

Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2007 och verksamhet år 2006

·       Landskapsregeringens meddelande nr. 1/2006-2007

 

 

 

Lagtinget har den 15 januari 2007 remitterat landskapsregeringens meddelande nr. 1/2006-2007 till självstyrelsepolitiska nämnden. Självstyrelsepolitiska nämnden har med hänvisning till 41 § 1 mom. lagtingsordningen anhållit om finansutskottets utlåtande över meddelandet till den del det berör utskottets ansvarsområden.

 

Utskottets synpunkter

 

     Finansutskottets beredning har i första hand fokuserats på skatteundantaget och skattegränsen samt kommissionens förslag till ny tullkodex som enligt meddelandet hänförs till de högprioriterade områdena.

     Landskapsregeringens målsättning är bl.a. att försöka få till stånd ändringar i förslaget till tullkodex som innebär att ett förenklat förfarande vid import och export av gemenskapsvaror till och från områden som inte tillhör gemenskapens mervärdesskatteområde kan godkännas. Kommissionen, vars övergripande mål med reformen är att göra reglerna mer enhetliga, har dock hittills motsatt sig särregleringar. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen har fått gott gehör för sina ändringsförslag hos riksmyndigheterna. Från finländsk sida har kompromissförslag lagts fram i enlighet med landskapsregeringens önskemål. Utskottet anser i likhet med landskapsregeringen att det är viktig att fortsätta arbetet och att vidhålla den linje som valts.

     Med hänvisning till meddelandet och det som framkommit under beredningen vill utskottet uttala sitt stöd för de av landskapsregeringen antagna prioriteringarna och ställningstagandena i meddelandet.

 

Ärendets behandling

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har den 31 januari 2007 med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt finansutskottets utlåtande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Lasse Wiklöf , vik. finanschefen Conny Nyholm och avdelningsjuristen Niclas Slotte.

     Närvarande vid ärendets avgörande behandling var viceordföranden Mats Perämaa, ledamöterna Torbjörn Eliasson, Peter Grönlund och Anne-Helena Sjöblom samt ersättaren Danne Sundman.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att självstyrelsepolitiska nämnden vid uppgörandet av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 8 mars 2007

 

 

Vice ordförande

 

 

Mats Perämaa

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson