Ålands lagting

UTLÅTANDE 2006-2007

 

Datum

 

Lagutskottet

2007-03-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till självstyrelsepolitiska nämnden

 

 

 

 

 


Lagutskottets utlåtande

Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2007 och verksamhet år 2006

·       Landskapsregeringens meddelande nr 1/2006-2007

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Landskapsregeringens prioriteringar gällande arbetet med EU-ärenden år 2007  1

Landskapets arbete med EU-ärenden år 2006. 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen anhållit om lagutskottets utlåtande över meddelandet nr 1/2006-2007 till den del det berör utskottets ansvarsområden.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsregeringens prioriteringar gällande arbetet med EU-ärenden år 2007

 

Utskottet konstaterar att landskapsregeringen gjort en indelning av aktuella EU-ärenden i tre grupper, högprioriterade områden, mellanprioriterade områden och övriga områden. Det är enligt utskottets uppfattning ändamålsenligt att landskapsregeringen koncentrerar sina begränsade resurser på sådana områden där särskilda åländska intressen kan urskiljas.

     I fråga om de högprioriterade områdena konstaterar utskottet att inget av dessa områden berör frågor som i lagtinget bereds och handläggs av lagutskottet. Vad gäller de mellanprioriterade områdena hör trafikfrågorna delvis till lagutskottets ansvarsområde. Av landskapsregeringens meddelande framgår dock att de frågor som är aktuella gäller säkerhetsbestämmelser för passagerarfärjor samt det eventuella tunnelbygget till Föglö. Trafikfrågor av dessa slag handläggs inte av lagutskottet.

     Beträffande inflytandefrågorna, som hör till de högprioriterade områdena, berörs i meddelandet den motion lagtinget lämnat till regeringen i enlighet med 22 § självstyrelselagen. Utskottet behandlar detta ärende i sitt betänkande nr 8/2005-2006.

     I detta utlåtande berör utskottet inte heller förslaget till EU:s konstitutionella fördrag eftersom detta ärende behandlas separat med anledning av republikens presidents framställning nr 5/2005-2006 samt landskapsregeringens meddelande nr 4/2005-2006.

 

Landskapets arbete med EU-ärenden år 2006

 

Av landskapsregeringens meddelande framgår att något samråds- eller informationsärende inom utskottets ansvarsområde inte förekommit under år 2006.

     Lagutskottet har under året bekantat sig med de kommissionsinitiativ som kan bedömas beröra utskottets ansvarsområde, dels genom innehållet i det föreliggande meddelandet, dels genom att kontinuerligt granska de månatliga förteckningar över nya kommissionsinitiativ som kansliavdelningens EU-enhet uppgör och distribuerar. Utskottet konstaterar att granskningen av förteckningarna gett vid handen att några ärenden av särskilt intresse ur lagutskottets synvinkel inte förekommit och att ärendena därför inte föranlett några åtgärder från utskottets sida.

     De ärenden som gäller överträdelseförfaranden vilka berör Åland helt eller delvis är inte sådana ärenden som handlagts inom lagutskottet. Utskottet har dock till social- och miljöutskottet lämnat ett utlåtande med anledning av landskapsregeringens framställning om ändring av tobakslagen. Detta ärende slutbehandlades av lagtinget i september 2006 och den ändrade lagstiftningen trädde i kraft den 1 februari 2007. Några reaktioner från kommissionen i ärendet föreligger därför ännu inte.

 

Ärendets behandling

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har den 31 januari 2007 enligt 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt lagutskottets utlåtande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Christian Beijar, Dennis Jansson och Gun-Mari Lindholm.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att självstyrelsepolitiska nämnden vid uppgörande av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 6 mars 2007

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson