PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2007-09-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Om förbud mot saluförande av snus

·       Landskapsregeringens framställning nr 30/2006-2007

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2a och 2b §§ tobakslagen för landskapet Åland. 1

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 2a och 2b §§ tobakslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2a och 2b §§ tobakslagen (1978:52) för landskapet Åland, sådana de lyder i landskapslagen 2007/4, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2a §

     Det är förbjudet att i landskapet saluföra eller på annat sätt i näringsverksamhet överlåta pulvriserad tobak i form av snus.

 

 

2a §

     Det är förbjudet att sälja eller på annat sätt i näringsverksamhet överlåta tobak som är avsedd för användning i munnen. Dessutom är det förbjudet att på annat sätt på marknaden släppa ut tobak för användning i munnen. Med tobak som är avsedd för användning i munnen avses alla produkter för användning i munnen, utom sådana som är avsedda att rökas eller tuggas och som helt eller delvis är framställda av tobak i pulver- eller partikelform eller i någon kombination av dessa former, särskilt i portionspåsar eller porösa påsar, eller i en form som påminner om ett livsmedel.

 

2b §

     Förbudet i 2a § gäller även ombord på fartyg registrerade i landskapet inom det i 2 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland avsedda territorialvattenområdet samt inom övriga delar av Finlands territorialvattenområde.

 

 

2b §

     Förbudet i 2a § gäller även ombord på fartyg registrerade i landskapet som inte befinner sig på Konungariket Sveriges sjöterritorium.