PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2007-04-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ändringar i landskapslagstiftningen om kommunala nämnder

·       Landskapsregeringens framställning nr 19/2006-2007

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 16 § barnomsorgslagen för landskapet Åland. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 8 § landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen angående tillämpning av vissa författningar rörande barnskydd i landskapet Åland. 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av 7 § grundskolelagen för landskapet Åland. 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av 5 § landskapslagen om allmänna bibliotek. 4

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om kulturell verksamhet 4

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om ungdomsarbete. 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av idrottslagen för landskapet Åland. 5

 

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 2 § landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård sådan den lyder i landskapslagen 2003/79 en ny 6 punkt som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (Ny punkt)

 

 

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) De uppgifter som enligt de i 1 § angivna riksförfattningarna skall skötas av socialnämnden eller annat av kommunen särskilt utsett kollegialt organ skall i landskapet skötas av kommunstyrelsen eller en nämnd i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 16 § barnomsorgslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 16 § barnomsorgslagen (1997:14) för landskapet Åland som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

16 §

Förvaltning inom kommunen

     De uppgifter som ankommer på kommunen enligt bestämmelserna i denna lag skall skötas av socialnämnden eller skolnämnden.

 

 

 

16 §

Förvaltning inom kommunen

     De uppgifter som kommunerna tilldelats enligt bestämmelserna i denna lag skall skötas av kommunstyrelsen eller en nämnd i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 8 § landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     fogas till 8 § landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda sådan den lyder i landskapslagen 1993/69 ett nytt 2 moment samt

     ersätts i lagen ordet ''landskapsstyrelsen'' i olika böjningsformer med ''landskapsregeringen'' i motsvarande former som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (Nytt moment)

 

 

 

 

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     De uppgifter som socialnämnden skall sköta enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och enligt de författningar som utfärdats med stöd av den skall i landskapet skötas av kommunstyrelsen eller en nämnd i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen angående tillämpning av vissa författningar rörande barnskydd i landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     fogas till landskapslagen (1977:13) angående tillämpning av vissa författningar rörande barnskydd i landskapet Åland en ny 3 § samt

     ersätts i lagen ordet ''landskapsstyrelsen'' i olika böjningsformer med ''landskapsregeringen'' i motsvarande former som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

     (Ny paragraf)

 

 

 

3 §

     De uppgifter som socialnämnden skall sköta enligt de i 1 § 1 mom. angivna riksförfattningarna skall i landskapet skötas av kommunstyrelsen eller en nämnd i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 7 § grundskolelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 7 § grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

7 §

Skolnämnd

     Förvaltningen och övervakningen av verksamheten i grundskolan skall handhas av en skolnämnd. Skolnämnden skall följa grundskolans undervisning och övriga verksamhet samt verka för dess utveckling. Skolnämnden kan av kommunen även tilldelas andra uppgifter.

     Om en grundskola förvaltas av ett kommunalförbund skall förbundets styrelse fungera som skolnämnd och iaktta vad som bestäms om skolnämnder. Förbundets styrelse kan förvalta och övervaka medlemskommunernas skolväsen helt eller delvis.

     Då en gemensam skola förvaltas av en kommun kan representanter för övriga samarbetande kommuner delta i kommunens skolnämnds sammanträden. Representanterna har yttranderätt men inte rösträtt vid sammanträdena.

 

 

 

7 §

Kommunstyrelses och nämnds uppgift

     Förvaltningen och övervakningen av verksamheten i grundskolan handhas av en skolnämnd, en annan nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. De uppgifter som skolnämnden tilldelats enligt denna lag kan även skötas av en annan nämnd eller av kommunstyrelsen.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 


 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 5 § landskapslagen om allmänna bibliotek

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5 § 2 mom. landskapslagen (1997:82) om allmänna bibliotek samt

     ersätts i lagen ordet ''landskapsstyrelsen'' i olika böjningsformer med ''landskapsregeringen'' i motsvarande former som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 §

Bibliotekens förvaltning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     De uppgifter som ankommer på kommunerna enligt bestämmelserna i denna lag skall handhas av en biblioteksnämnd om inte kommunfullmäktige beslutar att annan nämnd skall handha uppgifterna.

 

 

5 §

Bibliotekens förvaltning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     De uppgifter som kommunerna tilldelats enligt bestämmelserna i denna lag skall skötas av kommunstyrelsen eller en nämnd i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

7.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om kulturell verksamhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 4 § landskapslagen (1983:39) om kulturell verksamhet,

     ändras lagens 3 § samt

     ersätts i lagen ordet ''landskapsstyrelsen'' i olika böjningsformer med ''landskapsregeringen'' i motsvarande former som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

     För främjande och stödandet av den kulturella verksamheten skall i varje kommun finnas en kulturnämnd. Om det på grund av kommunens ringa invånarantal eller av annan orsak bör anses motiverat, får kommunfullmäktige besluta att annan nämnd skall handha på kulturnämnden ankommande uppgifter. Vad i denna lag eller med stöd därav är föreskrivet om kulturnämnd gäller för nämnd som övertagit kulturnämnds uppgifter.

 

 

 

3 §

     Frågor rörande kulturverksamheten i kommunen handhas av en kulturnämnd, en annan nämnd eller av kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. De uppgifter kulturnämnden tilldelats enligt denna lag kan även skötas av en annan nämnd eller av kommunstyrelsen.

 

4 §

     Kulturnämnden består av minst tre medlemmar. Varje medlem skall ha en personlig ersättare. Olika slag av kulturella intressen skall om möjligt vara företrädda i nämnden.

 

 

 

 

     (Paragrafen upphävs)

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

8.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om ungdomsarbete

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 4 § landskapslagen (1987:86) om ungdomsarbete,

     ändras lagens 3 § samt

     ersätts i lagen ordet ''landskapsstyrelsen'' i olika böjningsformer med ''landskapsregeringen'' i motsvarande former som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

     I kommun skall finnas en ungdomsnämnd för att handha i denna lag avsedda uppgifter. Om det på grund av kommunens ringa invånarantal eller av annan orsak bör anses motiverat, kan kommunfullmäktige dock besluta att uppgifterna skall handhas av annan nämnd eller kommunstyrelsen.

 

 

3 §

     Frågor rörande ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten i kommunen handhas av en ungdomsnämnd, en annan nämnd eller av kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. De uppgifter ungdomsnämnden tilldelats enligt denna lag kan även skötas av en annan nämnd eller av kommunstyrelsen.

 

 

4 §

     Ungdomsnämnd består av minst tre medlemmar som skall ha personliga ersättare. Medlemmarna bör vara aktiva inom ungdomsverksamheten eller ha kännedom om ungdomspolitik.

 

 

 

 

     (Paragrafen upphävs)

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

9.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av idrottslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 6 § idrottslagen (1983:42) för landskapet Åland samt

     ändras lagens 5 § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 §

     I varje kommun skall finnas en idrottsnämnd. När det på grund av kommunens ringa invånarantal eller av annan orsak bör anses motiverat, kan kommunfullmäktige dock besluta att annan nämnd eller kommunstyrelsen skall handha i denna lag förutsatta uppgifter. Vad i denna lag eller med stöd av den är föreskrivet om idrottsnämnd äger härvid motsvarande tillämpning på det organ som handlägger uppgifterna.

 

 

 

5 §

     Frågor rörande idrottsverksamheten i kommunen handhas av en idrottsnämnd, en annan nämnd eller av kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. De uppgifter idrottsnämnden tilldelats enligt denna lag kan även skötas av en annan nämnd eller av kommunstyrelsen.

 

 

6 §

     Idrottsnämnden skall bestå av minst tre medlemmar som skall ha personliga ersättare.

 

 

 

 

     (Paragrafen upphävs)

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den