RP 218/2005

   
   
   
   
   
   
    Regeringens proposition till Riksdagen om godkän-
  nande av fördraget om Republiken Bulgariens och Ru-
  mäniens anslutning till Europeiska unionen samt med för-
  slag till lag om sättande ikraft av de bestämmelser som 
  hör till området för lagstiftningen i fördraget och upphä-
  vande av lagarna om sättande i kraft av Europaavtalen 
  med dessa stater
  PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
   
  
   I denna proposition föreslås att riksdagen 
  godkänner det fördrag om Bulgariens och 
  Rumäniens anslutning till Europeiska unio-
  nen som ingåtts mellan Belgien, Danmark, 
  Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Ir-
  land, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Ös-
  terrike, Portugal, Finland, Sverige, Förenade 
  konungariket, Tjeckien, Estland, Cypern, 
  Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, 
  Slovenien, Slovakien (Europeiska unionens 
  medlemsstater) samt Bulgarien och Rumäni-
  en. Fördraget undertecknades i Luxemburg i 
  april 2005. En viktig del av fördraget utgörs 
  av anslutningsprotokollet med villkor för an-
  slutningen och anpassningar i de fördrag som 
  ligger till grund för unionen samt anslut-
  ningsakten jämte bilagor. Dessutom ingår de 
  avtalsslutande parternas förklaringar i slutak-
  ten från signatärstaternas konferens.
   De länder som ansluts genom anslutnings-
  fördraget blir parter i fördraget om upp-
  rättande av en konstitution för Europa. Om 
  det konstitutionella fördraget inte har trätt i 
  kraft, blir länderna parter i alla de fördrag 
  som ligger till grund för Europeiska unionen. 
  De anslutande länderna får de rättigheter och 
  skyldigheter som medlemsstaterna i unionen 
  har i enlighet med dessa fördrag samt villko-
  ren i anslutningsfördraget och anslutningsak-
  ten. Den nuvarande unionens grundfördrag är 
  Fördraget om Europeiska unionen, Fördraget 
  om upprättandet av Europeiska gemenskapen 
  och Fördraget om upprättandet av Europeis-
  ka atomenergigemenskapen, enligt den lydel-
  se fördragen har efter ändringar och tillägg 
  som före anslutningen gjorts genom tidigare 
  anslutningsfördrag och andra fördrag eller 
  rättsakter samt vissa andra avtal som med-
  lemsstaterna i unionen ingått och som kom-
  pletterar grundfördragen. Anslutningsproto-
  kollet som har fogats till anslutningsfördraget 
  innehåller bestämmelser med tanke på den si-
  tuationen att det konstitutionella fördraget 
  träder i kraft, medan anslutningsakten som 
  fogats till anslutningsfördraget innehåller be-
  stämmelser om anslutning till unionen enligt 
  de gällande grundfördragen.
   Anslutningsfördraget träder i kraft vid in-
  gången av januari 2007, om alla parter i an-
  slutningsfördraget har deponerat sina ratifi-
  kationsinstrument hos Italiens regering före 
  utgången av december 2006. Om någondera 
  av de stater som skall anslutas inte har ratifi-
  cerat fördraget före utgången av december 
  2006, skall anslutningsfördraget träda i kraft 
  vid ingången av januari 2007 för den stat 
  som har deponerat sitt ratifikationsinstru-
  ment. I ett sådant fall skall Europeiska unio-
  nens råd, inbegripet den nya medlemsstat 
  som ratificerat anslutningsfördraget, genom 
  enhälligt beslut omedelbart göra de nödvän-
  diga anpassningarna av fördraget och bifoga-
  de handlingar. Fastän ratifikationsinstrumen-
  ten har deponerats i behörig ordning, träder 
  fördraget i kraft först vid ingången av januari 
  2008, om rådet beslutar att senarelägga tid-
  punkten för anslutningen med stöd av den 
  klausul om senareläggning som finns i an-
  slutningsfördraget. Om ett sådant beslut fat-
  tas endast i fråga om den ena anslutande sta-
  ten, träder anslutningsfördraget i kraft för 
  denna stats del vid ingången av januari 2008 
  och för den andra statens del vid ingången av 
  januari 2007. Anslutningsfördraget kan där-
  emot inte träda i kraft om det inte har ratifi-
  cerats av alla medlemsstater. De nuvarande 
  medlemsstaternas ratificering är sålunda en 
  ovillkorlig förutsättning för att anslutnings-
  fördraget skall träda i kraft.
   I propositionen ingår ett förslag till lag om 
  sättande i kraft av bestämmelser som hör till 
  området för lagstiftningen i fördraget om Re-
  publiken Bulgariens och Rumäniens anslut-
  ning till Europeiska unionen. I propositionen 
  ingår dessutom förslag till lagar om upphä-
  vande av lagarna om sättande i kraft av de 
  bestämmelser som hör till området för lag-
  stiftningen i Europaavtalen med Bulgarien 
  och Rumänien och i anpassningsprotokollen 
  som hör samman med dem. De föreslagna 
  lagarna avses träda i kraft vid en tidpunkt 
  som anges genom förordning av republikens 
  president, samtidigt som anslutningsfördraget 
  träder i kraft.
   
  -----
  
  
  
  
  
  
  INNEHÅLL
  	ALLMÄN MOTIVERING	7
  
  1.	Inledning	7
  
  2.	Nuläge	8
  	2.1. Bulgarien		8
  	2.2. Rumänien		9
  
  3.	Anslutningsfördragets centrala innehåll och betydelse	10
  	3.1.	Fri rörlighet för varor	11
  	3.2.	Fri rörlighet för personer	12
  	3.3.	Fri rörlighet för tjänster	13
  	3.4.	Fri rörlighet för kapital	14
  	3.5.	Bolagsrätt	15
  	3.6.	Konkurrenspolitik	16
  	3.7.	Jordbruk		17
  	3.8.	Fiskeri		22
  	3.9.	Transportpolitik	22
  	3.10.	Beskattning	24
  	3.11.	Den ekonomiska och monetära unionen	26
  	3.12.	Statistik		26
  	3.13.	Socialpolitik och sysselsättning	27
  	3.14.	Energi		28
  	3.15.	Industripolitik	29
  	3.16.	Små och medelstora företag	29
  	3.17.	Vetenskap och forskning	29
  	3.18.	Utbildning och yrkesutbildning	30
  	3.19.	Telekommunikation och informationsteknik	30
  	3.20.	Kultur och audiovisuell politik	31
  	3.21.	Regional- och strukturpolitik	32
  	3.22.	Miljö		33
  	3.23.	Konsument- och hälsoskyddsfrågor	36
  	3.24.	Samarbete i rättsliga och inrikes frågor	37
  	3.25.	Tullunionen	38
  	3.26.	Yttre förbindelser	39
  	3.27.	Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik	40
  	3.28.	Finansiell kontroll	40
  	3.29.	Budget		40
  	3.30.	Institutioner	41
  	3.31.	Övriga ärenden	43
  		3.31.1.	Kol- och stålforskningsfonden	43
  		3.31.2.	Europeiska centralbanken	43
  		3.31.3.	Europeiska investeringsbanken	44
  		3.31.4.	Skyddsklausuler och klausulen om senareläggning av medlemskap	44
  		3.31.5.	Gradvis avveckling av program för föranslutningsstöd och stödpro-
  				grammet för institutionell utveckling	45
  		3.31.6.	Arrangemang under övergångsskedet	45
  4.	Propositionens konsekvenser	46
  	4.1.	Ekonomiska konsekvenser	46
  		4.1.1.	Totalekonomiska verkningar	46
  		4.1.2.	Budgetkonsekvenser	47
  	4.2.	Miljökonsekvenser	48
  	4.3.	Konsekvenser i fråga om organisation och personal	48
  	4.4.	Konsekvenser för medborgarna	48
  
  5.	Beredningen av propositionen	50
  	5.1.	Bakgrund till anslutningsförhandlingarna	50
  	5.2.	Finlands förhandlingsmål och förberedelser	50
  	5.3.	Förberedelserna inom EU inför utvidgningen	52
  	5.4.	Anslutningsförhandlingarnas gång	53
  	5.5.	Resultaten av anslutningsförhandlingarna	55
  	5.6.	Uppnåendet av Finlands förhandlingsmål	56
  	5.7.	Beredningen av propositionen	57
  
  6.	Samband med andra propositioner och internationella fördrag	57
  	6.1.	Samband med andra propositioner	57
  	6.2.	Samband med internationella fördrag	57
  
  	DETALJMOTIVERING
  
  1.	Anslutningsfördragets innehåll och förhållande till Finlands lagstiftning	59
  	1.1.	Fördragets struktur och förhållande till de fördrag som ligger till 
  		grund för unionen	59
  	1.2.	Anslutningsfördraget	60
  	1.3.	Anslutningsprotokollet	63
  
  	Del ett:	Principer		63
  
  	Del två:	Anpassning av konstitutionen	64
  		Avdelning I:	Institutionella bestämmelser	64
  		Avdelning II:	Andra anpassningar	64
  
  	Del tre:	Permanenta bestämmelser	65
  		Avdelning I:	Anpassning av institutionernas rättsakter	65
  		Avdelning II:	Andra bestämmelser	65
  
  	Del fyra:	Tillfälliga bestämmelser	66
  		Avdelning I:	Övergångsbestämmelser	66
  		Avdelning II:	Institutionella bestämmelser	69
  		Avdelning III:	Finansiella bestämmelser	70
  		Avdelning IV:	Andra bestämmelser	71
  
  	Del fem:	Genomförandebestämmelser för detta protokoll	72
  		Avdelning I:	Upprättande av institutioner och organ	72
  		Avdelning II:	Tillämpning av institutionernas rättsakter	73
  		Avdelning III:	Slutbestämmelser	74
  
  
  
  	1.4.	Anslutningsakten	74
  
  	Del ett:	Principer		74
  
  	Del två:	Anpassning av fördragen	80
  		Avdelning I:	Institutionella bestämmelser	80
  		Avdelning II:	Andra anpassningar	82
  
  	Del tre:	Permanenta bestämmelser	82
  		Avdelning I:	Anpassning av institutionernas rättsakter	82
  		Avdelning II:	Andra bestämmelser	88
  
  	Del fyra:	Tillfälliga bestämmelser	90
  		Avdelning I:	Övergångsbestämmelser	90
  		Avdelning II:	Institutionella bestämmelser	106
  		Avdelning III:	Finansiella bestämmelser	107
  		Avdelning IV:	Andra bestämmelser	113
  
  	Del fem:	Genomförandebestämmelser för denna akt	116
  		Avdelning I:	Upprättande av institutioner och organ	116
  		Avdelning II:	Tillämpning av institutionernas rättsakter	117
  		Avdelning III:	Slutbestämmelser	120
  
  	Bilagor	120
  
  	1.5	Slutakt		120
  
  		I	Slutaktens text	120
  
  		II	Förklaringar	120
  
  A.	Gemensamma förklaringar av de nuvarande medlemsstaterna	120
  	1.	Gemensam förklaring om fri rörlighet för arbetstagare: Bulgarien	120
  	2.	Gemensam förklaring om trindsädesslag: Bulgarien	121
  	3.	Gemensam förklaring om fri rörlighet för arbetstagare: Rumänien	121
  	4.	Gemensam förklaring om landsbygdsutveckling	121
  
  B.	Gemensam förklaring av de nuvarande medlemsstaterna och kommissionen	122
  	5.	Gemensam förklaring om Bulgariens and Rumäniens förberedelser inför 
  		anslutningen	122
  
  C.	Gemensam förklaring av Tyskland och Österrike	122
  	6.	Gemensam förklaring av Tyskland och Österrike om fri rörlighet för 
  		arbetstagare: Bulgarien och Rumänien	122
  
  D.	Förklaring av Bulgarien	122
  	7.	Förklaring av Bulgarien om användning av det kyrilliska alfabetet i 
  		Europeiska unionen	122
  		III	Skriftväxling mellan Europeiska unionen och Bulgarien och Rumänien 
  om ett informations- och samrådsförfarande angående antagandet av 
  vissa beslut och andra åtgärder som skall antas under tiden fram till an-
  slutningen	122
  2.	Lagförslag	123
  
  3.	Ikraftträdande	123
  
  4.	Behovet av riksdagens samtycke	124
  
  5.	Behandlingsordning	126
  
  	LAGTEXTER		129
   
  
  
  ALLMÄN MOTIVERING
   
  
  1.	Inledning
   I propositionen kommenteras innehållet i 
  och konsekvenserna av fördraget om Bulga-
  riens och Rumäniens anslutning till Europe-
  iska unionen (EU).
   Fördraget mellan Konungariket Belgien, 
  Republiken Tjeckien, Konungariket Dan-
  mark, Förbundsrepubliken Tyskland, Repu-
  bliken Estland, Republiken Grekland, Ko-
  nungariket Spanien, Republiken Frankrike, 
  Irland, Republiken Italien, Republiken Cy-
  pern, Republiken Lettland, Republiken Li-
  tauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republi-
  ken Ungern, Republiken Malta, Konungari-
  ket Nederländerna, Republiken Österrike, 
  Republiken Polen, Republiken Portugal, Re-
  publiken Slovenien, Republiken Slovakien, 
  Republiken Finland, Konungariket Sverige, 
  Förenade konungariket Storbritannien och 
  Nordirland (Europeiska unionens medlems-
  stater) och Republiken Bulgarien och Rumä-
  nien om Republiken Bulgariens och Rumäni-
  ens anslutning till Europeiska unionen (ned-
  an anslutningsfördraget) har endast sex artik-
  lar.
   I artiklarna fastställs att kandidatländerna 
  blir medlemmar i Europeiska unionen och att 
  de blir parter i de fördrag som ligger till 
  grund för unionen. I artiklarna bestäms det 
  att villkoren för anslutningen och andra änd-
  ringar som följer av anslutningen skall anges 
  i det protokoll eller den akt som fogats till 
  fördraget. Om EU:s nya konstitutionella för-
  drag är i kraft den 1 januari 2007 skall, enligt 
  fördraget, bestämmelserna i 'protokollet' till-
  lämpas, men om det konstitutionella fördra-
  get inte är i kraft vid denna tidpunkt skall be-
  stämmelserna i 'akten' tillämpas så att säga 
  provisoriskt fram till dess att det konstitutio-
  nella fördraget träder i kraft. I anslutnings-
  fördraget ingår dessutom bestämmelser om 
  ratificeringen och ikraftträdandet av fördra-
  get och om primärrättens officiella språk. Ef-
  ter undertecknandet överlämnas anslutnings-
  fördraget för ratificering av såväl de nuva-
  rande medlemsstaterna som kandidatländerna 
  i enlighet med deras konstitutionella krav. 
  Anslutningsfördraget träder i kraft den 1 ja-
  nuari 2007 om samtliga ratifikationsinstru-
  ment har deponerats före den dagen. Om nå-
  gon av kandidatländerna inte har ratificerat 
  fördraget i rätt tid, men om alla nuvarande 
  medlemsstater och ett av kandidatländerna 
  har gjort detta, träder fördraget i kraft endast 
  för detta kandidatland. Fördraget innehåller 
  dock ett undantag som gör det möjligt att 
  uppskjuta medlemskapet med ett år.
   Protokollet om villkoren och bestämmel-
  serna för Republiken Bulgariens och Rumä-
  niens anslutning till Europeiska unionen 
  (nedan protokollet) innehåller 61 artiklar. 
  Protokollet utgör en integrerad del av anslut-
  ningsfördraget och innehåller alla villkor och 
  närmare bestämmelser för anslutningen. Till 
  protokollet hör nio bilagor som tar upp vissa 
  anpassningar av sekundärlagstiftningen och 
  övergångsåtgärder samt sex protokoll om 
  särskilda frågor.
   Akten om villkoren för Republiken Bulga-
  riens och Rumäniens anslutning och om an-
  passning av de fördrag som ligger till grund 
  för Europeiska unionen (nedan akten) består 
  av 61 artiklar. Akten utgör en integrerad del 
  av anslutningsfördraget och innehåller alla de 
  temporära villkor och ändringar i sak som 
  skall tillämpas innan det nya konstitutionella 
  fördraget träder i kraft. Till akten hör nio 
  bilagor som tar upp vissa anpassningar av 
  sekundärlagstiftningen och övergångsåtgär-
  der samt sex protokoll om särskilda frågor.
   I slutakten konstateras det att anslutnings-
  fördraget och dess olika delar enligt ovan har 
  upprättats och antagits av en konferens med 
  medlemsstaterna och kandidatländerna. Sju 
  förklaringar som antagits av konferensen har 
  fogats till slutakten. Av dessa är fyra gemen-
  samma förklaringar av de nuvarande med-
  lemsstaterna, en är en gemensam förklaring 
  av de nuvarande medlemsstaterna och kom-
  missionen, en är en förklaring av nuvarande 
  medlemsstater och en är en unilateral förklar-
  ing av det ena kandidatlandet.
   Till slutakten har dessutom fogats en 
  skriftväxling om ett informations- och sam-
  rådsförfarande angående antagandet av vissa 
  beslut och andra åtgärder som skall antas un-
  der tiden fram till anslutningen. Enligt denna 
  skriftväxling kan Bulgarien och Rumänien 
  redan före anslutningen försöka påverka be-
  slut och åtgärder i EU som kommer att bli 
  viktiga för dem i framtiden.
   
  2.	Nuläge
   Bulgariens och Rumäniens anslutning är en 
  del av EU-utvidgningen som inleddes redan 
  innan Österrike, Sverige och Finland blev 
  medlemmar i unionen. Polen och Ungern var 
  de första centraleuropeiska länderna som in-
  lämnade ansökan om EU-medlemskap 1994. 
  År 1995 ansökte Bulgarien, Lettland, Litau-
  en, Rumänien, Slovakien och Estland om 
  medlemskap. Slovenien och Tjeckien inläm-
  nade sina ansökningar 1996. För att förtydli-
  ga utvidgningsprocessen och stödja kandidat-
  ländernas förberedelser fattade Europeiska 
  rådet i Essen 1994 beslut om en strategi för 
  förberedelserna för de nya anslutningarna. I 
  enlighet med strategin har unionen erbjudet 
  kandidatländerna hjälp och främjat invester-
  ingar i dessa länder för att länderna snabbare 
  skall kunna anpassa sig till EU:s krav. Stra-
  tegin delades upp i avsnitt om associeringen, 
  dvs. genomförandet av Europaavtalen, om 
  styrning av Phare-finansieringen till anslut-
  ningsförberedelserna och om regelbunden 
  politisk dialog mellan medlemsländerna och 
  kandidatländerna.
   Europaavtalen med Bulgarien och Rumäni-
  en trädde i kraft 1995. Avtalen som bygger 
  på principen om mest-gynnad-nation gäller 
  frihandel men också politisk dialog och de 
  innehåller bestämmelser om arbetskraftens 
  rörlighet, etablering av företag, tjänstehandel, 
  betalningar och kapital. Dessa avtal tillämpas 
  fullt ut fram till dess att kandidatländerna blir 
  medlemmar i EU. Hur Europaavtalen genom-
  förs mellan EU och de associerade länderna 
  kontrolleras med hjälp av ett trestegsarran-
  gemang där det högsta organet utgörs av as-
  socieringsrådet som sammanträder på minis-
  ternivå. Associeringsrådet och åtta under-
  kommittéer för arbetet vidare på tjänsteman-
  nanivå. Bland dessa organ är det associe-
  ringsrådet som fattar besluten, lämnar re-
  kommendationer och avgör tvister. Associe-
  ringsrådet är också forum för den politiska 
  dialogen mellan parterna. Det finns dessutom 
  en parlamentarisk kommitté för möten mel-
  lan medlemmar av det associerade landets 
  parlament och Europaparlamentet.
   Strategin som förberedde anslutningen 
  stärktes och förtydligades för de central- och 
  östeuropeiska ländernas del genom anslut-
  ningspartnerskap i mars 1998. Anslutnings-
  partnerskapet specificerar de primära målen 
  för förberedelserna i varje enskilt kandidat-
  land och finansieringen före anslutningen. 
  Partnerskapen utgör den politiska ramen för 
  styrningen av EU:s och de internationella fi-
  nansinstitutens projektplanering och projekt-
  samordning och partnerskapen villkorades 
  sålunda att de ekonomiska bidragen koppla-
  des till förverkligandet av målen.
   
  2.1.	Bulgarien
   Europaavtalet mellan EU och Bulgarien 
  trädde i kraft den 1 februari 1995. Avtalet ut-
  gör underlaget för det rättsliga, ekonomiska 
  och politiska samarbetet mellan unionen och 
  Bulgarien. När Bulgarien blir medlem av EU 
  ersätts Europaavtalet av anslutningsfördraget.
   Handeln mellan Finland och Bulgarien har 
  varit liten med hänsyn till möjligheterna, 
  men den har ökat då medlemskapet kommit 
  närmare. År 2004 ökade Finlands export till 
  Bulgarien med 3,2 procent jämfört med året 
  innan och dess värde uppgick till 25,5 miljo-
  ner euro. Bulgariens andel av den totala ex-
  porten från Finland låg under 0,1 procent. 
  Papper och kartong var Finlands viktigaste 
  exportprodukter. Värdet av det finsk-
  bulgariska handelsutbytet uppgick till 42 mil-
  joner euro 2004.
   Det finska näringslivet håller på att hitta 
  Bulgarien i takt med att EU-medlemskapet 
  närmar sig. Det pågår flera förhandlingspro-
  cesser, t.o.m. om produktionsinvesteringar. 
  Det är också möjligt för finska företag att få 
  beställningar inom de stora EU-finansierade 
  infrastrukturprojekten i Bulgarien. Den bul-
  gariska tjänstesektorn är stadd i stark utveck-
  ling och även där kan man se möjligheter till 
  samarbetsprojekt.
   De finska investeringarna i Bulgarien är 
  små. Finland och Bulgarien har en överens-
  kommelse om främjande av och ömsesidigt 
  skydd för investeringar (FördrS 48-50/1999). 
  Mellan länderna finns också ett avtal för att 
  undvika dubbelbeskattning (FördrS 10-
  11/1986), en överenskommelse angående in-
  ternationella landsvägstransporter (FördrS 
  58-59/1970) och en överenskommelse om 
  lufttrafiken mellan de båda ländernas territo-
  rier samt om transitotrafiken över dem 
  (FördrS 31/1970).
   Turism är en näring som hela tiden ökar i 
  Bulgarien. Bulgarien är det fjärde populäras-
  te målet för paketresor från Finland efter 
  Spanien, Grekland och Turkiet. År 2004 
  ökade antalet finska turister till så mycket 
  som 54 000. Det finns en gällande överens-
  kommelse mellan Finland och Bulgarien om 
  samverkan på turismens område (FördrS 
  36/1975).
   Ett avtal om samarbete i frågor som ankny-
  ter till undervisning, vetenskap, kultur, soci-
  alpolitik och vissa andra områden (FördrS 
  57/1973) ingicks mellan Finland och Bulga-
  rien 1973. Överenskommelsen från 1967 om 
  ömsesidig viseringsfrihet (FördrS 72/1967) 
  avbröts temporärt 1989 (FördrS 78/1989).
   Andra överenskommelser är överenskom-
  melsen om återtagande av personer som olag-
  ligen inkommit och vistas i landet (FördrS 
  96/1998) och överenskommelsen om visum-
  frihet för innehavare av diplomatpass (FördrS 
  62/1999). Det nyaste avtalet är avtalet från år 
  2000 om genomfart för KFOR-trupper 
  (FördrS 22/2000). Fredsfördraget från 1918 
  mellan Finland och Bulgarien (FördrS 
  6/1918-1920) är formellt fortfarande i kraft.
   
  2.2.	Rumänien
   Europaavtalet mellan EU och Rumänien 
  trädde i kraft den 1 januari 1995. Avtalet ut-
  gör underlaget för det rättsliga, ekonomiska 
  och politiska samarbetet mellan unionen och 
  kandidatlandet. När Rumänien blir medlem 
  av EU ersätts Europaavtalet av anslutnings-
  fördraget.
   Handelsutbytet mellan Finland och Bulga-
  rien har varit anspråkslöst med hänsyn till 
  möjligheterna, men det går att se att det finns 
  tillväxtpotential. Även när det har varit som 
  bäst har Rumäniens andel av den totala ex-
  porten från Finland varit 0,1 procent. År 
  2004 exporterade Finland varor till Rumäni-
  en till ett värde av ca 47 miljoner euro. Under 
  flera års tid har papper och kartong och pro-
  dukter som tillverkats av dessa varit den vik-
  tigaste produktgruppen i den finska exporten 
  till Rumänien. Värdet av handelsutbytet mel-
  lan Finland och Rumänien uppgick till 94 
  miljoner euro 2004.
   De direkta investeringarna i Rumänien är 
  också rätt små. De finska företagens intresse 
  för Rumänien har dock ökat efter det att Ru-
  mänien slutförde förhandlingarna om EU-
  medlemskapet i december 2004. Finland har 
  haft en överenskommelse med Rumänien se-
  dan 1992 om ömsesidigt främjande av och 
  skydd för investeringar (FördrS 120-
  121/1992). Andra överenskommelser som 
  gäller den bilaterala handeln mellan Finland 
  och Rumänien är avtalet från 1998 för att 
  undvika dubbelbeskattning beträffande skat-
  ter på inkomst (FördrS 6-7/2000) och avtalet 
  för undvikande av dubbelbeskattning och 
  förhindrande av skatt beträffande skatter på 
  inkomst och förmögenhet (FördrS 67-
  68/1978).
   År 2004 besökte 4 600 finländare Rumäni-
  en och man antar att volymen kommer att 
  öka med EU-medlemskapet och i takt med 
  att Rumänien blir mer känt. Överenskommel-
  sen om samarbete på turismens område 
  (FördrS 12/1976) har varit i kraft mellan Fin-
  land och Rumänien sedan 1976.
   Avtalet om samarbete på kulturens, veten-
  skapens och andra därmed sammanhängande 
  områden (FördrS 53/1974) har varit i kraft 
  sedan 1974. Programmet om kulturutbyte 
  som hör till avtalet reviderades senast som-
  maren 2002.
   Överenskommelser på transportsektorn är 
  avtalet om lufttrafiken mellan Finland och 
  Rumänien samt transitotrafiken över deras 
  territorier (FördrS 32/1972), vilket har änd-
  rats 1996 (FördrS 37/1996) och överens-
  kommelsen om internationell landsvägstrafik 
  (FördrS 54-55/1968).
   Tillämpningen av överenskommelsen om 
  viseringsfrihet har suspenderats 1990 (FördrS 
  14/1990). Rumänska medborgare med di-
  plomat- eller tjänstepass har befriats från vi-
  seringsplikt 2001 (FördrS 37/2001). Över-
  enskommelsen om återtagande av personer 
  (FördrS 57/2001) är från 1999.
   Andra gällande bilaterala överenskommel-
  ser mellan Finland och Rumänien är det vete-
  rinärmedicinska avtalet (FördrS 10/1978) och 
  konsularöverenskommelsen (FördrS 18-
  19/1973), som har ändrats 1996 (FördrS 
  29/1998).
  3.	Anslutningsfördragets centrala 
  innehåll och betydelse samt pro-
  positionens disposition
   Anslutningsfördraget med Bulgarien och 
  Rumänien är disponerat på ett avsevärt an-
  norlunda sätt än de tidigare anslutningsför-
  dragen. Detta beror på EU:s nya konstitutio-
  nella fördrag som skall träda i kraft när samt-
  liga medlemsstater har ratificerat det. Bulga-
  riens och Rumäniens anslutningsfördrag har 
  upprättats med tanke på två olika situationer. 
  Ursprungligen utgick man från att det konsti-
  tutionella fördraget träder i kraft enligt pla-
  nerna och att de nya medlemsstaterna anslu-
  ter sig till en union som bygger på det konsti-
  tutionella fördraget. Om det konstitutionella 
  fördraget däremot inte är i kraft vid anslut-
  ningsdagen kommer de nya medlemsstaterna 
  att ansluta sig till en union som bygger på de 
  nuvarande fördragen. I anslutningsfördraget 
  har inskrivits särskilda anslutningsvillkor för 
  bägge situationerna. Om det konstitutionella 
  fördraget är i kraft kommer anslutningsvill-
  koren i anslutningsprotokollet att tillämpas. 
  Dessa villkor avser en situation i enlighet 
  med det konstitutionella fördraget. Om där-
  emot unionens nuvarande fördrag fortfarande 
  är i kraft kommer anslutningsvillkoren i an-
  slutningsakten att följas. Dessa avser en situ-
  ation i enlighet med de nu gällande fördra-
  gen. Denna lösning beror på att det konstitu-
  tionella fördraget kommer att ersätta de nu-
  varande EU-fördragen när det träder i kraft.
   Det egentliga anslutningsfördraget innehål-
  ler endast 6 artiklar. I stället har de materiella 
  anslutningsvillkoren inskrivits i de bifogade 
  dokumenten, dvs. i) anslutningsprotokollet 
  som hör samman med det konstitutionella 
  fördraget och ii) anslutningsakten som hör 
  samman med de nuvarande fördragen. I själ-
  va anslutningsfördraget ingår hänvisningsbe-
  stämmelser som anger vilka anslutningsvill-
  kor som skall gälla i en viss situation. Enligt 
  anslutningsfördraget skall bestämmelserna i 
  anslutningsprotokollet tillämpas från det att 
  det konstitutionella fördraget träder i kraft, 
  medan bestämmelserna i anslutningsakten 
  skall tillämpas så länge som de nuvarande 
  fördragen gäller. Anslutningsvillkoren i an-
  slutningsprotokollet och anslutningsakten 
  motsvarar varandra i sak. Det finns dock vis-
  sa skillnader som beror på bl.a. förändringar-
  na i unionens struktur och i terminologin.
   
  Strukturen i regeringens proposition om Bul-
  gariens och Rumäniens anslutningsfördrag
   
   Regeringens proposition följer anslutnings-
  fördragets struktur och detta betyder att situa-
  tionen enligt såväl anslutningsprotokollet 
  som anslutningsakten har beaktats genomgå-
  ende i hela propositionen.
   
  Allmänna motiveringen
   
   När arbetet med propositionens allmänna 
  motivering inleddes verkade det ännu mycket 
  sannolikt att det konstitutionella fördraget 
  skulle träda i kraft enligt planerad tidsplan. 
  Den allmänna motiveringen skrevs enligt det 
  då gällande läget utifrån antagandet att det 
  konstitutionella fördraget kommer att vara i 
  kraft. Situationen enligt protokollet beskrivs 
  sålunda först och därefter redogör man för si-
  tuationen enligt anslutningsakten, om denna 
  skiljer sig från situationen enligt protokollet. 
  Om situationen enligt anslutningsakten är 
  densamma som enligt protokollet används 
  endast en hänvisning.
   
  Detaljmotiveringen
   
   När arbetet med detaljmotiveringen inled-
  des hade situationen förändrats. Till följd av 
  nejen i folkomröstningarna hade EU tagit ti-
  meout i ratificeringen av det konstitutionella 
  fördraget. Det var sålunda inte ändamålsen-
  ligt att i den omfattande detaljmotiveringen 
  beskriva motiven utifrån situationen enligt 
  protokollet. Under det förberedande arbetet 
  med propositionen kom samtliga ministerier 
  överens om att detaljmotiveringen skrivs ut-
  ifrån situationen enligt anslutningsakten.
   Situationen enligt anslutningsakten, dvs. att 
  det konstitutionella fördraget inte har trätt i 
  kraft, beskrivs först för respektive artikels 
  del. Vid motsvarande artikel i anslutnings-
  protokollet hänvisas det endast till motsva-
  rande artikel i anslutningsakten. Om det kon-
  stitutionella fördraget emellertid innebär en 
  ändring av den rättsliga grunden el.dyl., har 
  den nya situationen beskrivits under den 
  punkt i detaljmotiveringen som kommenterar 
  protokollets artikel i fråga. Om situationen 
  däremot inte ändras finns det endast en detal-
  jerad hänvisning till detaljmotiveringen av 
  artikeln i anslutningsakten.
   Perspektivet i detaljmotiveringen är sålun-
  da ett annat till följd av den förändrade situa-
  tionen. Med hänsyn till enhetligheten i pro-
  positionen hade det visserligen varit möjligt 
  att beskriva också alla artiklar i protokollet. 
  Propositionen blir dock mycket omfattande 
  även utan detta och därför stannade man med 
  hänsyn till ändamålsenligheten för den före-
  liggande lösningen. I den valda lösningen 
  kan den situation som beaktar det konstitu-
  tionella fördraget hittas under respektive pro-
  tokollsartikel. En noggrann hänvisning till 
  motsvarande artikel i anslutningsakten, under 
  vilken innehållet kommenteras noggrannare, 
  hjälper läsaren att hitta den innehållsmässiga 
  motiveringstexten. I fråga om protokollets ar-
  tiklar har alltså situationen beskrivits enligt 
  den nya situationen endast i det fall att det 
  har skett en ändring av den rättsliga grunden 
  el. dyl.
   
   
   
  3.1.	Fri rörlighet för varor
  Tryggande av den inre marknadens funktion
   
   Den inre marknaden utgör en viktig grund 
  för EU:s rättssystem. Under anslutningsför-
  handlingarna uppmärksammades särskilt sä-
  kerställandet av att den inre marknaden fun-
  gerar störningsfritt. Utöver en allmän eko-
  nomisk skyddsklausul intogs därför en sär-
  skild skyddsklausul för den inre marknaden i 
  anslutningsfördraget. Med stöd av denna kan 
  skyddsåtgärder vidtas, om en ny medlemsstat 
  inte lyckas uppfylla sina förpliktelser inom 
  området för den inre marknaden (fri rörlighet 
  för varor, tjänster, personer och kapital) och 
  därigenom orsakar eller hotar orsaka en all-
  varlig störning i den inre marknadens funk-
  tion. En skyddsklausul av samma typ in-
  skrevs också i fördraget om Tjeckiens, Est-
  lands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, 
  Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens 
  anslutning till Europeiska unionen.
   Kommissionen kan vidta skyddsåtgärder 
  genom att anta europeiska förordningar eller 
  beslut om saken. Kommissionen kan vidta 
  skyddsåtgärder på motiverad begäran av en 
  enskild medlemsstat eller på eget initiativ 
  inom tre år efter anslutningstidpunkten. 
  Skyddsklausulen kan åberopas redan på 
  grundval av resultat av förhandsövervak-
  ningen av nya medlemsstater. Skyddsåtgär-
  derna gäller då från och med anslutningstid-
  punkten.
   Skyddsåtgärderna får inte kvarstå längre än 
  vad som är nödvändigt och skall upphävas 
  när förpliktelsen har uppfyllts. Skyddsåtgär-
  dens varaktighet är dock inte begränsad till 
  den angivna treårsperioden, utan den kan gäl-
  la tills hela förpliktelsen har uppfyllts. 
  Kommissionen kan anpassa skyddsåtgärder-
  na till den nya medlemsstatens framsteg. 
  Kommissionen informerar rådet i god tid om 
  att de europeiska förordningarna och beslu-
  ten återtagits och beaktar rådets kommenta-
  rer.
   Det är motiverat att ta in skyddsklausulen 
  om den inre marknaden i fördraget för att 
  eventuella störningar skall kunna åtgärdas 
  snabbt och effektivt. Den vaga formule-
  ringen av skyddsklausulen och den flexibla 
  giltighetstiden för skyddsåtgärder gör det 
  möjligt att tillämpa åtgärderna för att tryg-
  ga en störningsfri inre marknad. Skydds-
  klausulens formulering motsvarar Finlands 
  synpunkter.
   
  Fri rörlighet för varor
   
   Fri rörlighet för varor mellan de nuvarande 
  och de nya medlemsstaterna har redan delvis 
  genomförts med stöd av de Europaavtal som 
  föregått medlemskapet, men handeln med va-
  ror frigörs slutgiltigt först vid anslutningen. 
  Anslutningsfördraget innehåller nya över-
  gångsbestämmelser om varors fria rörlighet.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  inte har trätt i kraft, avviker inte från den be-
  skrivna situationen enligt anslutningsproto-
  kollet.
   
  Verkningar för Finland
   
   Anslutningsfördraget föranleder inte några 
  ändringar i lagstiftningen i Finland inom det 
  aktuella området.
  3.2.	Fri rörlighet för personer
   Bestämmelser om fri rörlighet för personer, 
  i begreppets vida bemärkelse, finns i artik-
  larna I-10.2 och III-133-III-150 i det konsti-
  tutionella fördraget. Genom avtalet om Euro-
  peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 
  har den fria rörligheten enligt det konstitutio-
  nella fördraget utvidgats till att gälla även 
  medborgare i Island, Liechtenstein och Nor-
  ge. När det gäller tillämpningsområdet för 
  bestämmelserna om fri rörlighet finns det 
  inte några skillnader mellan medborgare i 
  Europeiska unionens medlemsstater och 
  medborgare i staterna inom Europeiska eko-
  nomiska samarbetsområdet.
   Närmare bestämmelser om den fria rörlig-
  heten för arbetstagare och andra personer in-
  går i rådets förordning (EEG) nr 1612/68 om 
  arbetskraftens fria rörlighet inom gemenska-
  pen och i Europaparlamentets och rådets di-
  rektiv 2004/38/EG om unionsmedborgares 
  och deras familjemedlemmars rätt att fritt 
  röra sig och uppehålla sig inom medlemssta-
  ternas territorier finns närmare bestämmelser 
  om arbetstagares och andra personers fria 
  rörlighet inom gemenskapen.
   
  Fri rörlighet för arbetstagare
   
   När det gäller arbetskraftens fria rörlighet 
  nådde anslutningsförhandlingarna en lösning 
  som dokumenterats i bilagorna VI-VII till 
  anslutningsprotokollet. Enligt lösningen får 
  de nuvarande medlemsstaterna i två års tid 
  efter anslutningsdagen tillämpa sin nationella 
  lagstiftning om tillträde till arbetsmarknaden 
  på medborgare i Bulgarien och Rumänien. 
  Tillämpningen av övergångsåtgärderna kan 
  förlängas med tre år. Också därefter kan till-
  lämpningen av övergångsåtgärderna förläng-
  as med ytterligare två år, förutsatt att arbets-
  kraftens fria rörlighet medför eller förutses 
  medföra allvarliga störningar på arbetsmark-
  naden i medlemsstaten. Även länder som har 
  öppnat sin arbetsmarknad kan på vissa vill-
  kor fram till utgången av det sjunde året efter 
  anslutningen besluta att på nytt tillämpa sin 
  nationella lagstiftning om tillträde till ar-
  betsmarknaden, om deras arbetsmarknad har 
  drabbats eller hotar att drabbas av allvarliga 
  störningar. Bulgarien och Rumänien får öm-
  sesidigt tillämpa övergångsåtgärderna på 
  medborgare i både de nuvarande medlems-
  staterna och i Bulgarien och Rumänien.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  inte ännu har trätt i kraft skiljer sig inte inne-
  hållsmässigt från den beskrivna situationen 
  enligt anslutningsprotokollet. I det fallet till-
  lämpas bestämmelserna i anslutningsakten 
  till anslutningsfördraget. I sak förblir situa-
  tionen oförändrad.
   
  Verkningar för Finland
   
   Regeringen har tills vidare inte beslutat om 
  den skall föreslå för riksdagen att Finland 
  skall ta i bruk övergångstider för Bulgarien 
  och Rumänien i fråga om arbetskraftens fria 
  rörlighet.
   I samband med den föregående utvidgning-
  en beslutades det att Finland tillämpar över-
  gångsåtgärder i fråga om arbetskraftens fria 
  rörlighet beträffande de nya medlemsstaterna 
  (bortsett från Cypern och Malta) i två års tid 
  från anslutningsdagen den 1 maj 2004. Efter 
  två år beslutar Finland om fortsatta åtgärder 
  och meddelar kommissionen, om landet fort-
  farande, efter den 1 maj 2006, önskar tilläm-
  pa sin nationella lagstiftning om tillträde till 
  arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsparterna 
  hörs i samband med översynen.
   Beslut om eventuella övergångstider för 
  bulgariska och rumänska medborgare fattas 
  sedan en utredning färdigställts om konse-
  kvenserna av övergångstiderna för de stater 
  som blev medlemmar av unionen 2004 och 
  om eventuella fortsatta åtgärder. Om reger-
  ingen beslutar föreslå att övergångstider skall 
  tas i bruk gentemot Bulgarien och Rumänien 
  kommer en särskild regeringsproposition 
  med förslag till lagstiftning om tillämpning 
  av övergångsåtgärder beträffande arbetskraf-
  tens fria rörlighet att lämnas till riksdagen. I 
  den kommer man att ta in detaljerade be-
  stämmelser om de förfaranden och villkor 
  som gäller för att medborgarna i de nya med-
  lemsstaterna skall kunna arbeta i Finland.
   Finland ansåg att det inte var nödvändigt 
  att i utvidgningsförhandlingarna med Bulga-
  rien och Rumänien kräva att övergångsåtgär-
  der för arbetskraftens rörlighet tillämpas i 
  samband med tillhandahållandet av tjänster. 
  Endast Österrike och Tyskland krävde och 
  fick en möjlighet att tillämpa övergångsåt-
  gärder för vissa uppgifter också på arbets-
  kraftens rörlighet i anslutning till tillhanda-
  hållande av tjänster. Övergångsåtgärderna för 
  arbetskraftens fria rörlighet gäller sålunda 
  inte personer som kommer till Finland som 
  utsänd arbetskraft för att utföra tillfälligt ar-
  bete inom ramen för tillhandahållandet av 
  tjänster.
   Om regeringen beslutar att inte föreslå 
  övergångstider för Bulgarien och Rumänien 
  kommer regeringens ståndpunkt i frågan att 
  läggas fram i riksdagen i samband med den 
  ovan nämnda utredningen. Utvidgningen in-
  nebär också att finska medborgare får tillträ-
  de till arbetsmarknaderna i Bulgarien och 
  Rumänien. Av principen om ömsesidighet 
  för övergångsarrangemangen enligt anslut-
  ningsfördraget följer dock att de nya med-
  lemsstaterna får tillämpa övergångsarrange-
  mang på finska medborgares rätt att arbeta 
  om övergångsarrangemang för tillträde till 
  den finska arbetsmarknaden gäller deras 
  medborgare.
   
  Erkännande av examina
   
   Gemenskapslagstiftningen om erkännande 
  av examina kompletteras genom att yrkes-
  kvalifikationer i Bulgarien och Rumänien fo-
  gas till lagstiftningen om den allmänna ord-
  ningen för erkännande av examina och den 
  ordning som baserar sig på harmoniserade 
  minimistandarder för utbildning samt till lag-
  stiftningen om advokater.
   Dessa ändringar finns inte omnämnda i 
  vare sig anslutningsprotokollet eller dess bi-
  lagor, vilket innebär att de genomförs med 
  stöd av den generella fullmakten i artikel 56 i 
  anslutningsprotokollet.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  inte har trätt i kraft, avviker inte från den be-
  skrivna situationen enligt anslutningsproto-
  kollet.
   
  Verkningar för Finland
   
   Anslutningsfördraget föranleder inte några 
  ändringar i lagstiftningen i Finland inom det 
  aktuella området. Examina som avlagts av 
  medborgare i de nya medlemsstaterna er-
  känns i Finland i enlighet med gemen-
  skapslagstiftningen och på motsvarande sätt 
  erkänns finländares examina i de nya med-
  lemsstaterna.
   
  Social trygghet
   
   Enligt artikel 42 i EG-fördraget skall ge-
  menskapen tillförsäkra social trygghet och 
  utbetalning av sociala trygghetsförmåner till 
  migrerande arbetstagare och deras familje-
  medlemmar oavsett i vilken stat de är bosat-
  ta. Bestämmelser om social trygghet finns i 
  rådets förordningar (EEG) nr 1408/71 och 
  (EEG) nr 574/72. Även om anslutningsför-
  draget medger begränsning av den fria rör-
  ligheten för arbetstagare under en över-
  gångsperiod, gäller ingen övergångsperiod 
  för bestämmelserna om social trygghet. Be-
  stämmelserna skall tillämpas från och med 
  det att anslutningsfördraget träder i kraft, och 
  de som utnyttjar den fria rörligheten är berät-
  tigade till social trygghet enligt gemen-
  skapslagstiftningen. Det väsentliga är att 
  medborgare i medlemsstaterna behandlas 
  lika.
   
  Verkningar för Finland
   
   Systemet för samordning av den sociala 
  tryggheten utvidgas till att gälla personer 
  som rör sig mellan Finland och de nya med-
  lemsstaterna.
   
  3.3.	Fri rörlighet för tjänster
   I förhandlingskapitlet om fri rörlighet för 
  tjänster behandlades frågor i anslutning till 
  bank-, försäkrings- och värdepappersmark-
  nadsdirektiven samt frågor i anslutning till 
  utövandet av fria yrken och dataskydd.
   
  Finansiella tjänster
   
   En välfungerande gemensam finansiell 
  marknad fri från störningar utgör en grund-
  läggande förutsättning för den inre markna-
  dens funktion och för ekonomisk tillväxt. 
  Den finansiella marknaden i Bulgarien och 
  Rumänien har redan i hög grad integrerats 
  med EU:s finansiella marknad. De centrala 
  elementen inom banksystemet är i utländsk 
  ägo och ägs huvudsakligen av banker i EU-
  länderna. Av bankerna i de två länderna är ca 
  75 procent i utländsk ägo. Utländskt ägande 
  och engagemang stärker bankerna och bank-
  systemen och leder till ökad finansierings-
  teknisk kompetens, bättre riskhantering och 
  informationstekniska satsningar. Värdepap-
  persmarknaden är fortfarande begränsad i 
  kandidatländerna.
   De anslutande länderna blir medlemmar i 
  en situation där den finansiella marknaden 
  inom EU håller på att harmoniseras och öpp-
  nas i snabb takt och fullt ut. På en finansiell 
  marknad som håller på att harmoniseras kan 
  störningar på marknaden eller i de finansiella 
  institutionerna i en enskild medlemsstat lätta-
  re och snabbare återspeglas även på de övri-
  ga medlemsstaternas finansiella marknader. 
  Utgångspunkten för förhandlingarna var att 
  regleringen av den finansiella marknaden i de 
  anslutande länderna och genomförandet av 
  denna reglering bör ske effektivt och att till-
  synen bör vara tillräcklig före anslutningsda-
  gen. Kommissionens bedömning är att kan-
  didatländerna klarar av att uppfylla kraven 
  före anslutningen. Eventuella störningar kan 
  åtgärdas med stöd av skyddsklausulen för 
  den inre marknaden.
   En viktig fråga i utvidgningsförhandlingar-
  na gällde Bulgariens och Rumäniens begäran 
  om en övergångstid för sina arrangemang i 
  fråga om investerarskydd. Övergångstiderna 
  förordades, eftersom iakttagandet av ersätt-
  ningsnivåerna enligt direktiven kunde medfö-
  ra en alltför stor belastning för de anslutande 
  länderna med hänsyn till marknadsstorleken. 
  Bulgarien fick en övergångstid på tre år och 
  Rumänien en övergångstid på fem år. Under 
  dessa tider skall skyddet för investeringar fö-
  ras upp på den miniminivå som gäller i EU. 
  De beviljade övergångstiderna är i linje med 
  de övergångstider som gäller för Estland, 
  Lettland, Litauen, Ungern och Polen (3 år 8 
  månader) och Slovakien (2 år 8 månader).
   De nuvarande medlemsstaterna har rätt att 
  under övergångsperioderna förhindra verk-
  samheten för ett värdepappersföretag från en 
  ny medlemsstat som etablerar sig på en nuva-
  rande medlemsstats territorium, om inte fili-
  alkontoret omfattas av ett officiellt erkänt sy-
  stem för ersättning till investerare. Verksam-
  heten kan förhindras tills företaget ansluter 
  sig till systemet för att täcka skillnaden mel-
  lan den nationella garanti- och ersättningsni-
  vån och miniminivån inom EU.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  inte har trätt i kraft, avviker inte från den be-
  skrivna situationen enligt anslutningsproto-
  kollet.
   
  Verkningar för Finland
   
   Det är inte sannolikt att banker i de anslu-
  tande länderna eller bankernas moderbolag 
  via kandidatländerna kommer att börja till-
  handahålla sina tjänster på den finländska 
  marknaden i någon större utsträckning. Det 
  är inte heller sannolikt att finländarna i någon 
  större utsträckning kommer att anlita bank-
  tjänster i de anslutande länderna över riks-
  gränserna.
   
  Försäkringstjänster, fria yrken och data-
  skydd
   
   I de nya medlemsstaterna har lagstiftningen 
  om försäkringsverksamhet redan i hög grad 
  harmoniserats i analogi med gemenskapslag-
  stiftningen. För försäkringsbolagen i de nya 
  medlemsstaterna öppnar utvidgningen en 
  möjlighet att bedriva försäkringsverksamhet 
  på samma villkor i alla medlemsstater i EU.
   
  Verkningar för Finland
   
   Med hänsyn till den rådande situationen är 
  förändringen inte betydande för Finland. En-
  ligt vår gällande nationella lagstiftning är det 
  i hög grad möjligt att tillhandahålla försäk-
  ringstjänster även för försäkringsföretag som 
  har sitt säte i ett land utanför Europeiska uni-
  onen.
   
  3.4.	Fri rörlighet för kapital
   I förhandlingarna om fri rörlighet för kapi-
  tal aktualiserades Bulgariens och Rumäniens 
  begäran om övergångstider eller undantag i 
  fråga om sådana restriktioner i deras natio-
  nella lagstiftning som gäller direkta invester-
  ingar, i synnerhet utlänningars rätt att förvär-
  va företag eller andelar i sådana inom vissa 
  branscher. En viktig fråga var också i vilken 
  omfattning kandidatländerna får hålla kvar 
  restriktioner för kapitalrörelser i förhållande 
  till tredje land. Dessutom ingår frågor röran-
  de förebyggande av penningtvätt samt betal-
  ningssystem i detta förhandlingskapitel.
   Fri rörlighet för kapital har tack vare Euro-
  paavtalen till stor del genomförts redan under 
  den fas som föregått anslutningen. Reform-
  processen i anslutning till utvidgningsför-
  handlingarna har utvecklat affärsmiljön i 
  kandidatländerna i en mer gynnsam riktning 
  och på så sätt bidragit till direkta investering-
  ar i länderna. EU-medlemsstaternas direkta 
  investeringar i Bulgarien och Rumänien har 
  ökat rätt kraftigt och bedömningen är att den 
  gynnsamma utvecklingen kommer att fortsät-
  ta. Kandidatländernas investeringar i EU-
  staterna har varit anspråkslösa. De finländska 
  företagens investeringar i kandidatländerna 
  har varit små liksom också de bulgariska och 
  rumänska företagens investeringar i Finland.
   
  Restriktioner för utlänningars köprätt
   
   En problematisk fråga var de anslutande 
  ländernas krav på begränsningar av utlän-
  ningars rätt att köpa jordbruks- och skogs-
  mark samt fritidsfastigheter. Bulgarien och 
  Rumänien motiverade restriktionerna för ut-
  länningars köprätt med att prisnivån i de nu-
  varande medlemsstaterna är betydligt högre 
  än i kandidatländerna.
   Övergångstiden för köp av jordbruks- och 
  skogsmark är sju år från anslutningen för 
  både Bulgarien och Rumänien, dvs. den 
  samma som för Estland, Lettland, Litauen, 
  Slovakien, Tjeckien och Ungern. För köp av 
  fritidsbostad beviljades en övergångstid på 
  fem år från anslutningen, dvs. den samma 
  som för Cypern, Polen, Tjeckien och Ungern.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  inte har trätt i kraft, avviker inte från den be-
  skrivna situationen enligt anslutningsproto-
  kollet.
   
  Verkningar för Finland
   
   Övergångstiderna för förvärv av jord-
  bruksmark, skogar eller fritidsfastigheter har 
  inte någon större betydelse för Finland.
  3.5.	Bolagsrätt
   Förhandlingskapitlet om bolagsrätt omfat-
  tar rättsakter från tre rättsområden: egentlig 
  bolagsrätt, som reglerar olika bolagsformer, 
  bokslutsbestämmelser samt immateriella rät-
  tigheter.
   
  Industriella rättigheter
   
   Gemenskapsbestämmelserna om industriell 
  äganderätt gäller gemenskapsvarumärken, 
  tilläggsskydd för läkemedel och växt-
  skyddsmedel samt gemenskapsformgivning-
  en.
   Gemenskapens förordningar om gemen-
  skapsvarumärken och gemenskapsformgiv-
  ning har anpassats så att varumärken eller 
  formgivningar som registrerats eller sökts 
  före anslutningsdagen automatiskt utsträcks 
  till Bulgarien och Rumänien. Gemenskapens 
  förordningar om tilläggsskydd för läkemedel 
  och växtskyddsmedel har anpassats sålunda 
  att det förutsätts att även Bulgarien och Ru-
  mänien skall bevilja tilläggsskydd när ansö-
  kan om tilläggsskydd inlämnats inom fast-
  ställd tid.
   På området för bolagsrätt har inga över-
  gångstider beviljats vare sig Bulgarien eller 
  Rumänien. Under förhandlingarna kom man 
  dock överens om specialarrangemang gällan-
  de fri rörlighet för farmaceutiska produkter. 
  Enligt specialarrangemanget kan innehavaren 
  av farmaceutiska produkter med patent eller 
  tilläggsskydd i en nuvarande medlemsstat, på 
  vissa villkor förhindra att sådana produkter 
  förs in eller lanseras på marknaden i den nu-
  varande medlemsstat där produkterna har 
  skyddats med patent eller tilläggsskydd. Ar-
  rangemanget tillämpas även om produkterna 
  första gången lanserats på den bulgariska el-
  ler rumänska marknaden av innehavaren eller 
  med innehavarens samtycke.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  inte har trätt i kraft, avviker inte från den be-
  skrivna situationen enligt anslutningsproto-
  kollet.
   
  Bolagsrätt och redovisningsbestämmelser
   
   Utvidgningen ställer krav på ändringar av 
  flera bolagsrättsliga bestämmelser som avser 
  tillnärmning av medlemsstaternas bolags- 
  och redovisningslagstiftningar. I syfte att 
  precisera det nationella tillämpningsområdet 
  definieras de bolagsformer som bestämmel-
  serna tillämpas på och bolagsformerna räk-
  nas upp på respektive medlemsstats officiella 
  språk.
   På grund av de bolagsrättsliga direktivens 
  struktur måste tillämpliga bolagsformer för 
  Bulgariens och Rumäniens del införas i di-
  rektiven. Behovet av ändringar gäller följan-
  de direktiv: rådets första direktiv 68/151 
  EEG (offentlighetsdirektivet), rådets andra 
  direktiv 77/91 EEG (kapitaldirektivet), rådets 
  tredje direktiv 78/855 EEG (fusionsdirekti-
  vet), rådets tolfte direktiv 89/667/EEG (di-
  rektivet om enmansbolag med begränsat an-
  svar), rådets fjärde direktiv 78/660 EEG (re-
  dovisningsdirektivet) och rådets sjunde di-
  rektiv 83/349 EEG (koncernredovisningsdi-
  rektivet). Dessutom måste rådets förordning 
  (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabo-
  lag (europabolagsförordningen) ändras.
   Det finns inget omnämnande av dessa änd-
  ringar vare sig i anslutningsprotokollet eller i 
  dess bilagor vilket innebär att ändringarna 
  genomförs med stöd av den generella full-
  makten i artikel 56 i anslutningsprotokollet.
   
  Verkningar för Finland
   
   Utvidgningen av gemenskapens bolags-
  rättsliga bestämmelser till att också gälla de 
  nya medlemsstaterna förbättrar rättsinneha-
  varnas ställning på det utvidgade marknads-
  området. Kostnaderna i samband med ansö-
  kan om gemenskapsvarumärke och gemen-
  skapsformgivning kommer att sjunka då det 
  inte längre är nödvändigt att upprätta ansök-
  ningar särskilt för de nya medlemsstaterna. 
  Av betydelse är också möjligheten för patent-
  innehavare att ansöka om tilläggsskydd för 
  läkemedel och växtskyddsmedel i de nya 
  medlemsstaterna.
   
   
  3.6.	Konkurrenspolitik
   Anslutningsfördraget innehåller inte några 
  övergångstider för EU:s egentliga konkur-
  rensbestämmelser, dvs. artiklarna III-161 och 
  III-162 i det konstitutionella fördraget.
   Artiklarna III-167 till III-169 fastställer 
  principerna för EG:s bestämmelser om stat-
  ligt stöd. Bulgarien har inga egentliga be-
  stämmelser om övergångstider. I det ru-
  mänska anslutningsfördraget ingår flera över-
  gångsarrangemang som gäller statligt stöd.
   Kandidatländerna har anpassat en betydan-
  de del av sin nationella lagstiftning till EG-
  bestämmelserna om statligt stöd. Av denna 
  anledning kan stöd och stödprogram som va-
  rit i kraft långt före anslutningsdagen anses 
  vara tillämpliga stöd på den gemensamma 
  marknaden från anslutningsdagen. Detta 
  gäller även stöd som den nya medlemsstatens 
  kontrollmyndighet konstaterat vara förenliga 
  med gemenskapsbestämmelserna. För Ru-
  mäniens del tillämpas det sagda endast på 
  stödåtgärder som kontrollmyndigheten be-
  dömt efter den tidpunkt som kommissionen 
  ansett utgöra gräns för tillfredsställande kon-
  troll av de statliga stöden i Rumänien.
   Övergångsarrangemang för Rumänien har 
  avtalats beträffande följande stödsystem: be-
  frielse från bolagsskatt på de mest eftersatta 
  områdena, avgiftsbefrielse för de företag som 
  undertecknat handelskontrakt med frihan-
  delsområdenas förvaltningar, och beviljande 
  av statligt stöd till den rumänska stålindustrin 
  för omstrukturering.
   Största den av övergångsperioderna går ut 
  senast vid utgången av 2010. Endast över-
  gångsperioden för avgiftsbefrielsen för före-
  tag som undertecknat handelskontrakt med 
  frihandelsområdenas förvaltningar gäller till 
  utgången av 2011. Statligt stöd till den ru-
  mänska stålindustrin för omstruktureringen 
  får enligt bestämmelserna i anslutningsför-
  draget beviljas högst till utgången av 2008.
   Kommissionen följer kontinuerligt anslut-
  ningsförberedelserna i de två anslutande län-
  derna för att säkerställa att unionens rättsak-
  ter blir en del av den nationella lagstiftningen 
  och att det finns tillräcklig beredskap för att 
  verkställa den. Genomförandet av omstruktu-
  reringsprogrammet för stålindustrin är en 
  viktig del av dessa förberedelser. Om kom-
  missionens uppföljningsrapporter tydligt vi-
  sar att förberedelserna i ett anslutande land 
  ännu inte är i ett sådant skick som anslut-
  ningen förutsätter, kan rådet på rekommenda-
  tion av kommissionen besluta att skjuta upp 
  anslutningsdagen till den 1 januari 2008. Rå-
  det fattar i princip sitt beslut om uppskjutan-
  det enhälligt, men för Rumäniens del kan be-
  slutet fattas med kvalificerad majoritet om 
  Rumänien inte har uppfyllt vissa förbindelser 
  som den lämnat särskilt och som gäller bl.a. 
  statliga stöd och omstruktureringen av stålin-
  dustrin. Mekanismen för uppskjutande av 
  medlemskapet har kommenterats närmare i 
  kapitel 3.31.4.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  inte ännu har trätt i kraft, skiljer sig inte in-
  nehållsmässigt från den beskrivna situationen 
  enligt anslutningsprotokollet. I det fallet till-
  lämpas bestämmelserna i anslutningsakten 
  till anslutningsfördraget. I sak förblir situa-
  tionen oförändrad.
   
  Verkningar för Finland
   
   Det bedöms att de beviljade övergångspe-
  rioderna inte har några direkta verkningar för 
  konkurrensläget inom finländska företag. 
  Största delen av övergångsperioderna gäller 
  sådana stöd där de godtagbara kostnaderna är 
  förenliga med regelverket om statligt stöd. 
  De stöd som beviljas inom ramen för om-
  struktureringsprogrammet för den rumänska 
  stålindustrin syftar till omstrukturering och 
  reducering av totalproduktionen inom sek-
  torn i fråga.
   
  3.7.	Jordbruk
  Allmänt
   
   Bulgariens och Rumäniens medlemskap 
  ökar Europeiska unionens jordbruksmark 
  med ca 20 miljoner hektar, varav knappt 13 
  miljoner hektar är odlingsmark och resten be-
  tesmark eller fruktodlingar. Detta utgör över 
  tio procent av det utvidgade EU:s jordbruks-
  areal, dessa två länder inräknade. De två län-
  dernas andel av värdet av jordbruksproduk-
  tionen utgör dock endast fyra procent, medan 
  deras andel av personer sysselsatta inom 
  jordbruket däremot är mycket stor. Jordbru-
  kets produktivitet är sålunda synnerligen 
  svag.
   Nationalprodukten per capita är i Rumäni-
  en den lägsta i EU-27 och i Bulgarien den 
  näst lägsta samtidigt som jordbrukets andel 
  av nationalprodukten är betydande. Även an-
  delen sysselsatta inom jordbruket är stor. I 
  båda länderna finns en stor mängd mycket 
  små gårdar och ett litet antal stora gårdar som 
  drivs i företagsform. Denna, även för andra 
  nya medlemsländer typiska duala jordbruks-
  struktur är dock särskilt framträdande i Bul-
  garien och Rumänien. Strukturomvandlingen 
  har sålunda endast påbörjats.
   Den stora mängden små gårdar kommer 
  därför säkert att förorsaka administrativa 
  problem åtminstone till en början. Stöd 
  kommer sannolikt att betalas till dessa län-
  der, på samma sätt som till de andra nya 
  medlemsländerna genom ett förenklat system 
  i form av s.k. enhetlig arealersättning.
   Att verkställa unionens lagstiftning på det 
  veterinärmedicinska, fytosanitära och livs-
  medelshygieniska området är en stor utma-
  ning för Bulgarien och Rumänien. Hur lag-
  stiftningen genomförs måste följas noggrant 
  såväl före medlemskapet som efteråt. Efter-
  som länderna har beviljats övergångstider för 
  uppgraderingen av produktionsanläggningar-
  na och råmjölkens kvalitet så att de uppfyller 
  unionens krav, kommer den inre marknaden 
  inte att fungera helt fritt till dessa delar. Un-
  der övergångsperioden kommer en del av 
  produkterna att få säljas endast på respektive 
  lands hemmamarknad.
   Tilläggsutgifterna för jordbrukspolitiken 
  till följd av Bulgariens och Rumäniens an-
  slutning finns inte med i det jordbruksav-
  giftstak som antogs av Europeiska rådet i 
  Bryssel i oktober 2002, men i förhandlingar-
  na om finansieringsramen har vissa med-
  lemsländer ansett att det fastställda utgiftsta-
  ket också gäller dessa utgifter. Om man be-
  slutar att agera enligt detta uppstår ett behov 
  av att minska jordbruksutgifterna i de nuva-
  rande medlemsstaterna på motsvarande sätt.
   
  Horisontella frågor
  
  Införande av direkta utbetalningar (2007-
  2016)
   
   Direkta utbetalningar enligt den gemen-
  samma jordbrukspolitiken införs i Bulgarien 
  och Rumänien så, att direkta stöd 2007 kan 
  betalas till 25 % av den stödnivå som tilläm-
  pas i gemenskapen sådan denna nivå var den 
  30 april 2004, dvs. före anslutningen av de 
  tio nya medlemsstaterna. Stödnivån höjs årli-
  gen med fem procentenheter fram till 2010 
  och därefter med tio procentenheter per år 
  tills kandidatländerna 2016 når den stödnivå 
  som tillämpas i EU-25. Förfarandet överens-
  stämmer till fullo med det förfarande som 
  gäller för de tio nya länder som blev med-
  lemmar 2004. Endast tidpunkten är en annan, 
  till följd av anslutningstidpunkten.
   
  Kompletterande nationella direkta utbetal-
  ningar (2004-2013)
   
   Bulgarien och Rumänien medges två alter-
  nativa sätt att komplettera de direkta utbetal-
  ningarna till jordbrukare. Med kommissio-
  nens tillstånd kommer Bulgarien och Rumä-
  nien att ges möjlighet att komplettera de di-
  rekta utbetalningarna
   
  a)	vad gäller alla direkta utbetalningar år 
  2007 med högst upp till 55 % av nivån 
  för direkta utbetalningar i gemenska-
  pen, sådan denna nivå var den 30 april 
  2004, med upp till 60 % år 2008, 65 % 
  år 2009 och från 2010 med högst 30 
  procentenheter över den nivå som är 
  tillämplig det relevanta året. För 
  mjölkkobidrag tillämpas följande max-
  imital för Bulgarien och Rumänien: 
  upp till 85 % år 2007, upp till 90 % år 
  2008, upp till 95 % år 2009 och upp till 
  100 % år 2010 
  eller
  b) i)	vad gäller andra direkta utbetalningar 
  än systemet med samlat gårdsstöd upp 
  till den sammanlagda nivån för direkt 
  stöd som jordbrukaren skulle ha varit 
  berättigad till, för varje enskild pro-
  dukt, i den nya medlemsstaten under 
  året 2006 enligt det motsvarande na-
  tionella systemet, ökat med 10 pro-
  centenheter.
    ii)	när det är fråga om systemet med 
  gårdsstöd fastställs det sammanlagda 
  beloppet för nationella direkta utbetal-
  ningar som en ny medlemsstat kan be-
  vilja under ett år med hjälp av särskil-
  da branschspecifika rambelopp. Dessa 
  belopp är lika stora som skillnaden 
  mellan följande
  	-	det sammanlagda beloppet för na-
  tionella stöd som motsvarar de 
  gemensamma jordbrukspolitiska 
  stöden och som kunde användas av 
  Bulgarien eller Rumänien under 
  kalenderåret 2006 ökat med tio 
  procentenheter i varje fall
   	och
  	-	det nationella maximibelopp som 
  fastställts för respektive nya med-
  lemsstat, vid behov justerat enligt 
  bestämmelserna i förordningen om 
  direkta utbetalningar.
   I fråga om de direkta utbetalningarna kan 
  den nya medlemsstaten besluta att tillämpa 
  någotdera av alternativen a och b.
   Det sammanlagda direkta stödet som jord-
  brukaren kan beviljas enligt det relevanta sy-
  stemet för direkta utbetalningar i Bulgarien 
  och Rumänien efter anslutningen, inbegripet 
  samtliga kompletterande nationella direkta 
  utbetalningar får dock inte överstiga nivån 
  för det direkta stöd som jordbrukaren skulle 
  ha varit berättigad till enligt det motsvarande 
  system för direkta utbetalningar som tilläm-
  pas i medlemsstaterna i gemenskapen, sådant 
  detta system var den 30 april 2004.
   
  System för enhetlig arealersättning
   
   Bulgarien och Rumänien får ersätta stödsy-
  stemen enligt den gemensamma jordbrukspo-
  litiken med ett system för enhetlig arealer-
  sättning. Enligt detta system kan direkt stöd 
  betalas på arealbasis utan produktionsskyl-
  dighet. Systemet för enhetlig arealersättning 
  kan användas av de två nya medlemsstaterna 
  till utgången av 2009 och skall på begäran av 
  endera staten kunna förlängas två gånger 
  med ett år i sänder.
   För direkta utbetalningar enligt systemet 
  för enhetlig arealersättning fastställs ett årligt 
  rambelopp. Detta är fastställt som summan 
  av de medel som skulle ha varit tillgängliga 
  under det berörda kalenderåret för direkta ut-
  betalningar i den nya medlemsstaten enligt 
  de stödsystem som för närvarande hör till 
  den gemensamma jordbrukspolitiken räknat 
  enligt relevanta gemenskapsregler och de 
  kvantitativa parametrar, t.ex. basareal, bi-
  dragstak och garanterad maximikvantitet, 
  som anges för varje stödsystem i anslut-
  ningsakten. Detta justeras med den relevanta 
  procentsatsen för det gradvisa införandet av 
  direkta betalningar.
   
  Statligt stöd
   
   För att vissa stödåtgärder skall kunna klas-
  sificeras som gällande stöd skall de nya med-
  lemsstaterna lämna detaljerade uppgifter om 
  alla åtgärder i anslutning till de statliga stö-
  den inom fyra månader efter anslutningen. 
  Dessa stödåtgärder betraktas som gällande 
  stöd enligt artikel 88.1 i EG-fördraget fram 
  till utgången av det tredje året efter anslut-
  ningen. Dessutom har man kommit överens 
  om övergångsarrangemang för ett stegvist 
  slopande av de statliga stöden inom vissa 
  sektorer.
   
  Lager
   
   Gemenskapen övertar de offentliga lager 
  som finns i Bulgarien och Rumänien vid an-
  slutningen till följd av tillämpningen av poli-
  tiken med marknadsstöd. Värdet på lagren 
  bestäms enligt de allmänna bestämmelserna 
  om finansiering av interventionsåtgärder ge-
  nom Europeiska utvecklings- och garantifon-
  den för jordbruket, garantisektionen. Varje 
  sådant privat eller offentligt lager av varor i 
  fri omsättning i Bulgarien och Rumänien på 
  anslutningsdagen som kan anses vara större 
  än normal lagring skall avvecklas på de nya 
  medlemsstaternas bekostnad. Detta förfaran-
  de tillämpades också vid anslutningen av tio 
  nya medlemsländer 2004.
   
  Skyddsåtgärder
   
   Den generella ekonomiska skyddsklausu-
  len gör det möjligt att införa skyddsåtgär-
  der på begäran av en ny eller nuvarande 
  medlemsstat under en tid av högst tre år 
  från anslutningsdagen. En förutsättning för 
  skyddsåtgärderna är ett allvarligt problem 
  på någon ekonomisk sektor, alltså också 
  jordbruket. Det är kommissionen som fattar 
  beslutet om att skyddsåtgärder skall tas i 
  bruk för att anpassa branschen till den inre 
  marknaden. Den generella ekonomiska 
  skyddsklausulen har kommenterats närma-
  re i kapitel 3.31.4.
   En nuvarande medlemsstat kan också, på 
  samma villkor, be om tillstånd att få använda 
  skyddsåtgärder gentemot en eller flera nya 
  medlemsstater.
   
   
  Gemensam organisation av marknaden
  
  Referenskvantiteter
   
   Man har kommit överens om att referens-
  kvantiteterna fastställs på basis av de faktiska 
  produktionssiffrorna med hänsyn till den sär-
  skilda situationen i varje medlemsstat. Refe-
  renskvantiteterna omfattar alla relevanta pro-
  dukter och gäller bl.a.:
   jordbruksgrödor: basarealer och referens-
  avkastningar för jordbruksgrödor och ris, 
  kvoter för potatisstärkelse, nationella garan-
  terade kvantiteter på dehydradiserat foder, 
  baskvantiteter för produktion av socker, bas-
  kvantiteter för produktion av isoglykos,
   specialgrödor: bearbetningströsklar för 
  sektorn för frukt och grönsaker, högsta ga-
  rantitröskel för råtobak och nationella garan-
  terade största kvantiteter på olivolja,
   animaliska produkter: mjölkkvot, särskilt 
  bidrag, am- och dikobidrag, ytterligare betal-
  ningar, rättigheter till bidrag för tackor och 
  getter.
   
  Vin och alkohol
   
   Överenskommelse har träffats med Bulga-
  rien och Rumänien om vinodlingszoner, vin-
  benämningar och planteringsrätter för kvali-
  tetsviner.
   Geografiska och andra benämningar har 
  också fastställts för vissa starka alkohol-
  drycker och en vinbaserad alkoholdryck har 
  definierats.
   Rumänien får rätt att erkänna återplanter-
  ingsrätter som erhållits genom röjning av hy-
  bridsorter som inte får ingå i klassificeringen 
  av vinsorter och som odlas på en areal av 
  30 000 hektar. Dessa återplanteringsrätter får 
  utnyttjas endast till och med utgången av 
  2014 och uteslutande för odling av Vitis vini-
  fera.
   Omstrukturering och omställning av dessa 
  vinodlingar skall inte berättiga till gemen-
  skapsstöd. Nationellt statligt stöd får dock 
  beviljas för de kostnader som förorsakas av 
  omstruktureringen och omställningen. Detta 
  stöd får inte överstiga 75 procent av samtliga 
  kostnader per vinodling.
   
   
  Animaliska produkter
  
  Mjölk
   
   Kraven beträffande fetthalten skall inte till-
  lämpas på konsumtionsmjölk som produceras 
  i Bulgarien före den 30 april 2009. Mjölk 
  med en fetthalt på 3 procent får saluföras 
  som helmjölk och mjölk med en fetthalt på 2 
  procent får saluföras som lättmjölk. Konsum-
  tionsmjölk som inte uppfyller fetthaltskraven 
  får endast saluföras i Bulgarien eller exporte-
  ras till tredje land. Motsvarande undantag 
  medgavs flera nya medlemsstater i samband 
  med utvidgningen 2004 och även Finland 
  och Sverige i samband med den föregående 
  utvidgningen.
   För Bulgarien och Rumänien har fastställts 
  totala kvantiteter av individuella referenskvan-
  titeter för mjölk. Den totala kvantiteten har för-
  delats på leveranser och direktförsäljning.
   För Bulgarien och Rumänien fastställs en 
  särskild omstruktureringsreserv. Denna re-
  serv skall frigöras från och med den 1 april 
  2009 i den omfattning som motsvarar minsk-
  ningen av egenkonsumtionen av mjölk och 
  mjölkprodukter i dessa länder sedan 2002. 
  Kommissionen skall fatta beslut om frigö-
  rande av reserven och om dess fördelning på 
  leverans- och direktförsäljningskvoterna ut-
  ifrån bedömningen av de rapporter som Bul-
  garien och Rumänien skall inge till kommis-
  sionen senast den 31 december 2008. I rap-
  porten skall det finnas detaljerade uppgifter 
  om resultat och trender i omstrukturerings-
  processen inom landets mejerisektor, särskilt 
  omställningen från produktion för egenkon-
  sumtion till produktion för marknaden.
   
  Landsbygdsutveckling
   
   Temporära åtgärder införs för utvecklandet 
  av den bulgariska och den rumänska lands-
  bygden. Sådana åtgärder är stöd till delvis 
  självförsörjande gårdar och uppmuntran till 
  strukturomvandling, stöd till etablerandet av 
  och arbetet i producentgrupper, utvecklandet 
  av samhällena på landsbygden med åtgärder 
  inom Leader+, stöd till upplysnings- och 
  rådgivningstjänster för gårdarna, komplette-
  rande direkt stöd och tekniskt stöd som avser 
  att ta fram t.ex. bättre forskning, information, 
  adb-system och utvärderingsmetoder.
   Dessutom tillämpas särskilda bestämmelser 
  i Bulgarien och Rumänien på investerings-
  stöd till gårdar och företag som förädlar och 
  saluför jordbruksprodukter. Dessa bestäm-
  melser gäller t.ex. stödets maximiprocent av 
  investeringsbeloppet.
   Bulgariska jordbrukare som beviljats 
  mjölkkvot kan omfattas av systemet för för-
  tidspension förutsatt att de är yngre än 70 år 
  vid överlåtelsen. Dessa bönders mjölkkvoter 
  återförs då till den nationella mjölkkvotsre-
  serven utan ersättning. Motsvarande system 
  fastställdes för Litauen i samband med ut-
  vidgningen 2004.
   Gemenskapens finansieringsbidrag på om-
  råden som omfattas av målprogram 1 kan 
  vara 85 procent i fråga om åtgärder som gäll-
  er jordbruksmiljöns och djurens välbefinnan-
  de och 80 procent i fråga om övriga åtgärder 
  eller följa de procentandelar som anges i de 
  förordningar om utvecklande av landsbygden 
  som är i kraft på anslutningsdagen, beroende 
  på vilkendera som blir större.
   När stödperioden för mångåriga förbindel-
  ser som ingåtts inom ramen för SAPARD-
  programmet för beskogning av jordbruks-
  mark, etablering av producentgrupper eller 
  jordbrukets miljöarrangemang fortsätter efter 
  den i SAPARD-programmet angivna sista 
  utbetalningsdagen i de nya medlemsländerna, 
  betalas de obetalda beloppen över jordbru-
  kets utvecklingsprogram för åren 2007-2013.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  inte har trätt i kraft, avviker inte från den be-
  skrivna situationen enligt anslutningsproto-
  kollet.
   
  Verkningar för Finland
   
   Bestämmelserna om jordbruket i anslut-
  ningsfördraget medför inte några behov av 
  lagändringar i Finland. Ändringar av teknisk 
  natur kommer likväl att göras i enskilda för-
  ordningar. 
   Den gemensamma marknaden för jord-
  bruksprodukter gäller från anslutningsdagen, 
  bortsett från vissa exportrestriktioner som 
  följer av övergångstiderna för Bulgarien och 
  Rumänien. De omedelbara verkningarna för 
  Finland av denna utvidgning av den gemen-
  samma marknaden blir små. Eftersom unio-
  nens gemensamma jordbrukspolitik förblir i 
  huvuddrag oförändrad trots utvidgningen, 
  blir de direkta verkningarna av utvidgningen 
  ringa för jordbruket i Finland. Av större be-
  tydelse är om de jordbruksutgifter som följer 
  av Bulgariens och Rumänien anslutning 
  kommer att räknas in i den övre gräns för 
  jordbruksutgifter som beslutades av Europe-
  iska rådet i Bryssel i oktober 2002 eller om 
  de kommer att lämnas utanför så som man 
  ursprungligen avsåg. Om utgifterna tas med 
  kan detta leda till en nedskärning av de övri-
  ga jordbruksutgifterna och sålunda påverka 
  även Finland. Beslut om detta kommer att 
  fattas i samband med beslutet om finansie-
  ringsramen för åren 2007-2013.
   De bestämmelser i anslutningsfördraget för 
  Bulgarien och Rumänien som gäller lands-
  bygdsutveckling förutses inte påverka Fin-
  land.
   
  Veterinära frågor och växtskydd
   
   Genomförandet av EG:s veterinärlagstift-
  ning och fytosanitära lagstiftning kräver av-
  sevärda insatser av Bulgarien och Rumäni-
  en. Arbetet pågår fortfarande i bägge län-
  derna i fråga om veterinära gränskontroller, 
  strukturomvandlingen i anläggningar för 
  animaliska livsmedel, kontroll av TSE och 
  animaliska biprodukter. I Bulgarien krävs 
  dessutom ytterligare åtgärder i fråga om 
  djurs hälsa och välbefinnande och i Rumä-
  nien i fråga om identifiering och märkning 
  av djur och på det fytosanitära området. I 
  anslutningsfördraget förbinder sig länderna 
  att före anslutningen genomföra gemenska-
  pens veterinärlagstiftning och fytosanitära 
  lagstiftning, anpassade enligt bilagorna till 
  anslutningsfördraget.
   Veterinärlagstiftningen omfattar bl.a. be-
  stämmelserna om djurs hälsa och välbefin-
  nande, hygien i anslutning till animaliska 
  livsmedel, veterinära gränskontroller, handel 
  med djur och animaliska livsmedel och övri-
  ga produkter på den inre marknaden samt 
  import av dessa. Växtskyddslagstiftningen 
  omfattar utöver egentliga växtskyddsbe-
  stämmelser även bestämmelser om gödsel-
  medel, foder, frön och förökningsmaterial 
  samt bekämpningsmedel.
   Anslutningsfördraget innehåller också en 
  skyddsklausul om veterinära frågor och 
  växtskydd. Enligt denna kan kommissionen 
  genom kommittéförfarande vid behov, för 
  högst tre år från tidpunkten för anslutning-
  en, besluta att en ny medlemsstats produkter 
  inte lanseras på den inre marknaden, utan att 
  EU:s bestämmelser om tredje land skall till-
  lämpas på dem. Skyddsklausulen aktualise-
  ras bara om Bulgarien och Rumänien i bety-
  dande grad misslyckas med tillämpningen 
  av gemenskapens veterinärlagstiftning och 
  växtskyddslagstiftning. Tröskeln för att till-
  lämpa skyddsklausulen kommer att vara 
  hög.
   Bulgarien och Rumänien beviljades vissa 
  övergångstider angående veterinära frågor 
  och växtskydd. I vissa uppräknade produk-
  tionsanläggningar kan Bulgarien fortsätta att 
  från gårdarna ta emot mjölk som inte uppfyl-
  ler EU:s hygienbestämmelser. De bulgariska 
  myndigheterna skall föra en förteckning över 
  dessa gårdar. Produkter som härstammar från 
  produktionsanläggningarna i fråga får levere-
  ras endast till hemmamarknaden eller bearbe-
  tas i de produktionsanläggningar som finns 
  upptagna på listan och produkterna skall 
  märkas särskilt. Om vissa detaljerade krav 
  uppfylls kan man i dessa produktionsanlägg-
  ningar under övergångstiden hantera dels 
  mjölk som uppfyller EU-kraven, dels mjölk 
  som inte uppfyller EU-kraven. Detta måste 
  ske på separata produktionslinjer. Bulgarien 
  skall årligen rapportera till kommissionen om 
  de framsteg som gjorts i fråga om uppgrade-
  ringen av mjölkgårdarna och uppsamlingssy-
  stemet för mjölk. EU:s hygienbestämmelser 
  skall följas fullt ut i Bulgarien senast vid ut-
  gången av 2009.
   Rumänien beviljades motsvarande över-
  gångstid för hanteringen av råmjölk på sepa-
  rata produktionslinjer. Dessutom beviljades 
  vissa särskilt uppräknade anläggningar över-
  gångstider angående omläggningen av pro-
  duktion av kött, fågelkött och mjölk. Över-
  gångstiderna gäller inte hygienen. Produkter 
  som härstammar från dessa anläggningar får 
  levereras endast till hemmamarknaden eller 
  bearbetas i de produktionsanläggningar som 
  finns upptagna på listan och produkterna 
  skall märkas särskilt. Dessutom ålades Ru-
  mänien att säkerställa att endast de produk-
  tionsanläggingar som uppfyller bestämmel-
  serna kan fortsätta driften när övergångstiden 
  utgår den 31 december 2009.
   Rumänien fick också rätt att uppskjuta ge-
  nomförandet av bestämmelserna om vissa 
  bekämpningsmedel som är tillåtna i Rumäni-
  en och som innehåller koppar och vissa andra 
  ämnen.
   Genom de strikta övergångsbestämmelser-
  na säkerställs det att den höga nivån på livs-
  medelssäkerhet och växtskydd bibehålls på 
  den inre marknaden.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  inte har trätt i kraft, avviker inte från den be-
  skrivna situationen enligt anslutningsproto-
  kollet.
   
  Verkningar för Finland
   
   De veterinära bestämmelserna och be-
  stämmelserna om växtskydd i anslutnings-
  fördraget medför inte några behov av lagänd-
  ringar i Finland. Enskilda förordningar av 
  jord- och skogsbruksministeriet måste ändras 
  när Bulgariens och Rumäniens ställning som 
  icke-EU-land ändras till medlemsstat i Euro-
  peiska unionen.
   
  3.8.	Fiskeri
   Bulgariens och Rumäniens medlemskap för 
  med sig Svarta havets fiskeområde som ett 
  större element i EG:s gemensamma fiskepo-
  litik.
   I förhandlingarna förband sig de nya med-
  lemsstaterna att tillämpa EG:s gemensamma 
  fiskepolitik. De centrala politiska principerna 
  om hållbart fiske, proportionell stabilitet 
  (kvotfördelning) och tillträde till fiskevatten 
  (fiskezoner eller ekonomiska zoner) tilläm-
  pas direkt även på de nya medlemsstaterna. 
  Fiskeresurserna i Svarta havet och Donau är 
  inte så rikliga ur gemenskapens synvinkel 
  och torde därför inte ha någon nämnvärd be-
  tydelse på marknaden.
   I och med att Bulgarien och Rumänien för-
  binder sig att tillämpa den gemensamma fis-
  kepolitiken överlåter de sådana fiskeavtal 
  som de före anslutningen ingått med tredje 
  land på gemenskapens förvaltning, med bi-
  behållna rättigheter och skyldigheter för Bul-
  garien och Rumänen till följd av avtalen. Rå-
  det fattar före utgången av avtalens giltig-
  hetstid beslut om en förlängning av de aktu-
  ella avtalen.
   
  Verkningar för Finland
   
   Finländska fartyg kommer inte att ha till-
  träde till Svarta havet och inte Rumäniens 
  och Bulgariens fartyg till Östersjön.
   
  3.9.	Transportpolitik
   Medlemsstaternas gemensamma politik 
  inom transportområdet regleras i artiklarna 
  III-236-III-245 i del III avdelning III kapitel 
  III avsnitt 7 i det konstitutionella fördraget. 
  Bestämmelser om det transeuropeiska trans-
  portnätet (TEN) finns i artiklarna III-246-III-
  247 i avsnitt 8.
   De centrala målen för gemenskapens trans-
  portpolitik är att upprätta en marknad för tra-
  fik och transporter samt att undanröja kvanti-
  tativa restriktioner och restriktioner som hän-
  för sig till transportföretagens nationalitet 
  och etableringsplats. Gemenskapens mål för 
  transportpolitiken för 2000-talet, vilka även 
  Bulgarien och Rumänien har förbundit sig 
  till, definieras i kommissionens vitbok om 
  transportpolitiken från 2001: "Den gemen-
  samma transportpolitiken fram till 2010: 
  Vägval inför framtiden". Avsikten är att ge-
  menskapens transportpolitiska mål skall pre-
  ciseras under 2005 och 2006.
   Bulgarien och Rumänien godkänner från 
  och med anslutningen gemenskapens samtli-
  ga bestämmelser inom transportområdet, 
  bortsett från vissa övergångsarrangemang. 
  Bulgarien och Rumänien har också godkänt 
  de tekniska bestämmelserna för fordon som 
  hör till sektorn för fri rörlighet för varor, t.ex. 
  bestämmelser som harmoniserar typgodkän-
  nandet av fordon, bullernivån, avgasutsläp-
  pen och säkerheten samt konkurrensbestäm-
  melserna för järnvägstransporter, vägtrans-
  porter och transporter på inre vattenvägar.
   Det viktigaste övergångsarrangemanget 
  inom transportsektorn gäller den inre gods-
  trafiken på vägarna i medlemsstaterna, dvs. 
  cabotagetrafiken. Övergångsarrangemanget 
  för Bulgarien och Rumänien varar högst 
  fem år. Dessutom har ingåtts en överens-
  kommelse om en skyddsklausul. Under den 
  tid övergångsarrangemanget tillämpas får 
  Bulgarien och Rumänien inte idka cabotage-
  trafik i de övriga nuvarande medlemsstater-
  na och andra transportföretag i de nuvarande 
  medlemsstaterna får inte utföra nationella 
  godstransporter på väg i Bulgarien och Ru-
  mänien. Syftet med detta ömsesidiga arran-
  gemang är att förhindra konkurrensstörning-
  ar på transportmarknaden. Medlemsstaterna 
  skall före utgången av det tredje året efter 
  anslutningen meddela kommissionen om de 
  förlänger övergångsperioden med högst två 
  år. Lämnas inget sådant meddelande, är ca-
  botagetrafik tillåten efter tre år. Dessutom 
  har överenskommits om en skyddsklausul, 
  som innebär att om det förekommer allvar-
  liga störningar eller en förvärrad situation 
  på en medlemsstats nationella marknad på 
  grund av cabotagetrafiken kan medlemssta-
  ten meddela detta till kommissionen, som 
  beslutar om skyddsåtgärder fortsättningsvis 
  är nödvändiga. Trots övergångsarrange-
  mangen kan bilaterala avtal ingås om cabo-
  tagetillstånd.
   Ett annat, mindre betydande övergångsar-
  rangemang gäller Bulgariens och Rumäniens 
  rätt att fram till den 31 december 2013 åt-
  minstone på en del av vägnätet begränsa 
  massan för dragaxeln i lastbilar och bussar 
  till 10 ton. I medlemsstaterna tillåts i dag en 
  massa på 11,5 ton. Länderna motiverar över-
  gångsperioden med att vissa delar av vägnä-
  tet är i sämre skick.
   Bulgarien och Rumänien har dessutom be-
  viljats mindre övergångsarrangemang som 
  hänför sig till förutsättningarna för rätt att 
  yrkesmässigt bedriva person- och godstrans-
  porter och transportföretagens betalnings-
  förmåga. För Rumänien har dessutom god-
  känts ett kortvarigt undantag från skatter och 
  avgifter för fordon för användningen av vissa 
  slag av infrastruktur.
   I bilagorna III:3, VI:5 och VII:6 till anslut-
  ningsprotokollet definieras mera ingående de 
  övergångsarrangemang som beviljats Bulga-
  rien och Rumänien i fråga om gemenskapens 
  regelverk.
   I anslutningsförhandlingarna fästes även 
  uppmärksamhet vid en förbättring av Bulga-
  riens och Rumäniens administrativa bered-
  skap och effektivitet. Inom transportsektorn 
  innebär det här bl.a. att transportbestämmel-
  serna genomförs och övervakas effektivt 
  samt att förvaltningspersonalen får utbild-
  ning.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  ännu inte har trätt i kraft, har inga verkningar 
  för motiveringen i sak. Bestämmelserna om 
  transportpolitik i avdelning V i gällande EG-
  fördrag är de samma i sak.
   Anslutningsfördraget innehåller inga för-
  klaringar om transportpolitiken.
   
   
  Verkningar för Finland
   
   Föregående utvidgning har ändrat trans-
  portmarknadssituationen i synnerhet i Öster-
  sjöområdet. Verkningarna av den växande 
  konkurrensen märks i synnerhet inom vägtra-
  fiken, sjöfarten och luftfarten.
   De övergångsarrangemang som beviljats 
  Bulgarien och Rumänien har inga nämnvärda 
  verkningar för Finland.
   Skillnaderna i beskattning samt löneskill-
  nader och övriga sociala skillnader mellan 
  Bulgarien och Rumänien kan i synnerhet på 
  kort sikt medföra störningar på transport-
  marknaden i synnerhet i deras grannländer. 
  De överenskomna övergångsarrangemangen 
  i fråga om cabotagetrafik minskar dessa hot. 
  Bulgariens och Rumäniens anslutning påver-
  kar inte transportsektorn i Finland i någon 
  väsentlig utsträckning. Anslutningsfördraget 
  föranleder inte några ändringar i Finlands 
  lagstiftning inom det aktuella området.
   Bulgariens och Rumäniens anslutning in-
  nebär också nya tillväxt- och exportmöjlighe-
  ter och större transportmarknad för finländs-
  ka transportföretag.
   Utvidgningen innebär att transportnätet i 
  Bulgarien och Rumänien ansluts till gemen-
  skapens TEN-transportnät. Integreringen av 
  transportmarknaden och transportnäten i 
  medlemsstaterna skapar förutsättningar för 
  hållbara och effektiva logistiska helhetslös-
  ningar. Utvidgningen öppnar nya transport-
  kanaler för finländska företag till marknads-
  områdena i Central- och Sydeuropa. Den 
  största spärren i arbetet för att förbättra 
  transportnätet i Bulgarien och Rumänien och 
  ansluta dem till TEN-transportnätet är bristen 
  på finansiering.
   Inom gemenskapen har under de senaste 
  åren en betydande mängd rättsakter utfärdats 
  om sjöfart, i synnerhet inom området för sä-
  kerhet och förebyggande av miljöriskerna 
  med fartyg. Bulgariens och Rumäniens med-
  lemskap ger betydande möjligheter att för-
  bättra säkerheten inom sjöfarten. Genom an-
  slutningen förbinder länderna sig att överva-
  ka sjöfarten effektivare samt att följa omfat-
  tande åtgärdspaket för sjöfartssäkerheten. 
  Det här minskar för sin del risken för olyckor 
  vid transport av farliga ämnen.
   
   
  3.10.	Beskattning
   Bulgarien och Rumänien genomför och 
  börjar tillämpa gemenskapens regelverk om 
  beskattning från och med anslutningen. Un-
  der förhandlingarna bad kandidatländerna om 
  övergångstider och undantag i fråga om ge-
  menskapens regelverk om beskattning. De 
  övergångstider och undantag som beviljats 
  kandidatländerna motsvarar ganska långt de 
  förfaranden som enligt gemenskapslagstift-
  ningen tillämpas i de nuvarande medlemssta-
  terna och de övergångstider som beviljats de 
  nuvarande medlemsländerna. Övergångsti-
  derna och undantagen bedöms därför ha obe-
  tydliga praktiska konsekvenser.
   
   
  Direkt beskattning
   
   Gemenskapens regelverk innehåller rätt få 
  bestämmelser om direkt beskattning. Som en 
  av de viktigaste rättsakterna kan dock näm-
  nas rådets direktiv 2003/49/EG om ett ge-
  mensamt system för beskattning av räntor 
  och royalties som betalas mellan närstående 
  bolag i olika medlemsländer (ränte- och ro-
  yaltydirektivet). Enligt artikel 1 i direktivet 
  är de betalningar av räntor eller royalties som 
  uppkommer i en medlemsstat och skall beta-
  las till närstående bolag i en annan medlems-
  stat befriade från varje form av skatt som tas 
  ut i källstaten.
   Både Bulgarien och Rumänien beviljades 
  en övergångstid för tillämpningen av be-
  stämmelserna i artikel 1 i ränte- och royalty-
  direktivet. Skattesatsen på betalningar av rän-
  tor och royalties till ett närstående bolag i en 
  annan medlemsstat, eller till ett fast driftstäl-
  le som är beläget i en annan medlemsstat och 
  tillhör ett närstående bolag i en medlemsstat 
  får inte för någotdera kandidatlandet översti-
  ga 10 procent före utgången av 2010 och för 
  Bulgariens del inte fem procent från ingång-
  en av 2011 till utgången av 2014.
   Dessutom anses den uppförandekodex som 
  rådet antog i sina slutsatser 1997 höra till 
  gemenskapens regelverk även om kodexen 
  inte är egentlig gemenskapslagstiftning. Den 
  uppförandekodex som tillämpas på företags-
  beskattningen är ett viktigt instrument som 
  syftar till att undanröja nationella åtgärder 
  som snedvrider verksamheten på den gemen-
  samma marknaden och påverkar möjlighe-
  terna att etablera ekonomisk verksamhet. I 
  samband med anslutningsförhandlingarna har 
  Bulgarien och Rumänien i enlighet med upp-
  förandekodexen förbundit sig att i sitt skatte-
  system undanröja sådana åtgärder som even-
  tuellt ansetts medföra skadlig skattekonkur-
  rens samt att låta bli att införa nya eventuellt 
  skadliga åtgärder. Det här bidrar till att när-
  ma ansökarländernas skattesystem och sy-
  stemen i de nuvarande medlemsstaterna samt 
  minskar skattekonkurrensen.
   
   
  Verkningar för Finland
   
   De övergångstider som Bulgarien och Ru-
  mänien beviljas i fråga om tillämpningen av 
  ränte- och royaltydirektivet har inte några be-
  tydande verkningar för Finland eller för de 
  övriga nuvarande medlemsstaterna. Finland 
  måste troligen i vissa situationer gottgöra 
  källskatt som tagits ut för ränta eller royalty i 
  Bulgarien och Rumänien under en längre tid 
  än om dessa undantag inte skulle beviljas. 
  Det finns inga exakta uppgifter om hur 
  mycket källskattebelagd ränta eller royalty 
  som har influtit från dessa länder, men deras 
  belopp är enligt uppskattning mycket obetyd-
  ligt.
  Indirekt beskattning
  
  Mervärdesbeskattning
   
   Bulgarien och Rumänien har beviljats en-
  dast en mycket begränsad mängd undantag 
  från systemet enligt sjätte mervärdesskattedi-
  rektivet.
   Enligt anslutningsfördraget får kandidat-
  länderna tillämpa en gräns för skattebefrielse 
  som är högre än den omsättningsgräns som 
  anges i gemenskapslagstiftningen. Detta får 
  dock inte ha skadliga verkningar för faststäl-
  landet av en momsbaserad avgift för gemen-
  skapens egna medel. När kandidatländerna 
  räknar ut momsbasen för gemenskapens egna 
  medel skall de därför göra en kompensation i 
  fråga om den.
   Bulgarien och Rumänien får befria interna-
  tionell persontrafik från mervärdesskatt.
   
  Punktbeskattning
   
   Bulgarien och Rumänien har beviljats un-
  dantag eller övergångstider när det gäller lag-
  stiftningen om punktskatter. De viktigaste är 
  de övergångstider som beviljats för att mini-
  miskattenivåerna för tobaksvaror skall nås. 
  De anslutande länderna beviljades dessutom 
  ett begränsat antal obetydliga undantag eller 
  övergångstider i fråga om alkoholbeskatt-
  ningen samt beskattningen av flytande bräns-
  le. Båda de nya medlemsstaterna beviljades 
  en övergångstid för att uppnå den minimi-
  skattenivå som föreskrivits för cigaretter. Vid 
  fastställandet av övergångstidernas längd har 
  hänsyn tagits till landets nuvarande skatte-
  sats. Övergångstiden för Bulgarien och Ru-
  mänien upphör vid utgången av 2009. För att 
  förhindra störningar på den inre marknaden 
  skall de nuvarande medlemsstaterna ha möj-
  lighet att behålla samma kvantitativa restrik-
  tioner för cigaretter som förs in från dessa 
  länder utan extra punktskatt som de restrik-
  tioner som gäller vid import från tredje land. 
  Detta gäller så länge övergångstiderna för de 
  nya medlemsstaterna tillämpas samt förutsatt 
  att de har underrättat kommissionen om det-
  ta. De medlemsstater som tillämpar restrik-
  tioner för privatimport får utföra nödvändiga 
  kontroller förutsatt att dessa inte hindrar en 
  väl fungerande inre marknad.
   Kandidatländerna begärde inte några över-
  gångstider för att avvika från den föreskrivna 
  minimipunktskattesatsen för alkoholdrycker, 
  men de fick möjlighet att tillämpa en nedsatt 
  punktskattesats på etylalkohol som är avsedd 
  endast för personligt bruk i fruktodlares hus-
  håll. Kommissionen skall för Rumäniens del 
  se över denna ordning på nytt 2015 och rap-
  portera eventuella ändringar till rådet. När 
  det gäller flytande bränsle och vissa andra 
  energimaterial beviljades båda de nya med-
  lemsstaterna övergångstider för att uppnå 
  minimiskattenivåerna i gemenskapen. Över-
  gångstiden för blyfri bensin går för båda 
  medlemsstaternas del ut vid utgången av 
  2010 och när det gäller dieselolja vid utgång-
  en av 2012. Bulgarien har dessutom en över-
  gångsperiod för att uppnå minimiskattenivån 
  på fotogen före utgången av 2012. För att 
  uppnå minimiskattenivåerna på vissa ener-
  gimaterial beviljas båda medlemsstaterna föl-
  jande övergångstider: för Bulgarien en över-
  gångstid för att uppnå minimiskattenivån på 
  kol och koks som används för fjärrvärme 
  före utgången av 2009 och för kol och koks 
  som används för andra ändamål än fjärrvär-
  me före utgången av 2008. Övergångstiden 
  för Rumänien för att nå minimiskattenivån på 
  naturgas och tung eldningsolja som används 
  för fjärrvärme går ut vid utgången av 2009 
  och när det gäller tung eldningsolja som an-
  vänds för andra ändamål än fjärrvärme vid 
  utgången av 2008. Båda de nya medlemssta-
  terna fick övergångstid för att nå minimiskat-
  tenivån på el. Den övergångstid som beviljats 
  båda medlemsstaterna går ut vid utgången av 
  2009.
   
  Verkningar för Finland
   
   Den högre gränsen för mervärdesskatte-
  plikten i Bulgarien och Rumänien än den 
  som tillämpas i Finland har inga nämnvär-
  da verkningar för vare sig Finland eller de 
  övriga nuvarande medlemsländerna. De 
  nuvarande medlemsländerna tillämpar ock-
  så allmänt skattefrihet på internationell 
  persontrafik. Bulgarien och Rumänien 
  övergår till mervärdesskattesystemet inom 
  gemenskapshandeln när de blivit medlem-
  mar i EU. När det gäller import från dessa 
  länder sker då en övergång från den mer-
  värdesskatt som tullverket tar ut för import 
  från tredje land till uttag av mervärdesskatt 
  inom gemenskapshandeln i samband med 
  beskattningen i hemlandet. Finlands import 
  från dessa länder är dock relativt liten, vil-
  ket gör att det tillfälliga dröjsmålet i inflö-
  det av mervärdesskattetullar på grund av 
  förändringen inte kommer att vara nämn-
  värt under anslutningsåret.
   Bortsett från ovan nämnda tämligen obe-
  tydliga undantag och övergångsperioder har 
  de nya medlemsstaterna förbundit sig att 
  anpassa sitt punktskattesystem till gemen-
  skapens regelverk. Dessutom gäller vid den 
  inre handeln inom EU att punktskattebelagda 
  varor i regel beskattas i det land där de kon-
  sumeras, enligt skattegrunderna i det aktuella 
  landet och i överensstämmelse med de nyt-
  tigheter som producerats och konsumeras i 
  hemlandet. De nya medlemsstaternas tillträde 
  torde därför inte medföra några betydande 
  snedvridningar av konkurrensen till följd av 
  punktskatten. De övergångstider och undan-
  tag som beviljats de nya medlemsstaterna har 
  obetydliga ekonomiska verkningar för Fin-
  land. När det gäller gränshandeln har de nya 
  medlemsstaterna ingen stor betydelse för 
  Finland. Övergångstiderna för minimiskatte-
  nivån på cigaretter kan ha skadliga verkning-
  ar för Finland. Den betydligt lägre prisnivån 
  på tobaksvaror i de nya medlemsstaterna kan 
  öka privatimporten till Finland. Finland kan 
  dock minska verkningarna genom att för pri-
  vatimport införa restriktioner som gäller lika 
  länge som den övergångstid som de nya 
  medlemsstaterna beviljats för att uppnå mi-
  nimiskattenivån inom EU.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  ännu inte har trätt i kraft, skiljer sig inte från 
  den beskrivna situationen enligt anslutnings-
  protokollet.
   
   
  3.11.	Den ekonomiska och monetära unio-
  nen
   Kandidatländerna hade inga nämnvärda 
  problem med förhandlingskapitlet. Länderna 
  anhöll inte om några undantag eller över-
  gångstider i fråga om den nuvarande lagstift-
  ningen i unionen.
   De nya medlemsstaterna går också med i 
  den ekonomiska och monetära unionen vid 
  anslutningen, även om de inte inför euron. 
  För införandet av euron förutsätts enligt EG-
  fördraget att medlemsstaten fullgör sina för-
  pliktelser när det gäller att förverkliga den 
  ekonomiska och monetära unionen och har 
  uppnått en hög grad av varaktig konvergens. 
  Landets lagstiftning skall innehålla garantier 
  för centralbankens självständiga ställning, 
  förbud mot att centralbanken finansierar den 
  offentliga sektorn samt att den offentliga sek-
  torn särbehandlas hos finansinstituten. Nivån 
  på den ekonomiska konvergensen bedöms 
  med hjälp av konvergenskriterierna i Maa-
  strichtfördraget, vilka hänför sig till inflation 
  samt underskott och skuldsättning i den of-
  fentliga sektorn, räntenivå samt växelkursens 
  stabilitet. Före anslutningen till den monetära 
  unionen skall medlemsstaten delta i växel-
  kursmekanismen (ERM II) under minst två 
  år. Kommissionen och Europeiska central-
  banken bedömer om villkoren för övergång-
  en till gemensam valuta uppfylls. Beslut om 
  ett lands övergång till den tredje etappen i 
  den ekonomiska och monetära unionen, den 
  monetära unionen, fattas av rådet, som sam-
  manträder på stats- eller regeringschefsnivå.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  ännu inte har trätt i kraft, skiljer sig inte från 
  den beskrivna situationen enligt anslutnings-
  protokollet.
   
  Verkningar för Finland
   
   Anslutningsfördraget föranleder inte några 
  ändringar i lagstiftningen i Finland inom det 
  aktuella området. De totalekonomiska verk-
  ningarna av utvidgningen behandlas nedan i 
  stycket 4.1.
   
   
  3.12.	Statistik
   Kandidatländerna beviljades inte några un-
  dantag eller övergångstider i fråga om ge-
  menskapens regelverk om statistik. Från uni-
  onens sida har det fortgående betonats att en 
  kontinuerlig tillgång till tillförlitliga statistis-
  ka uppgifter är av väsentlig betydelse för 
  verksamheten och beslutsfattandet inom EU.
   En situation enligt anslutningsfördraget, 
  dvs. en situation där det konstitutionella för-
  draget ännu inte har trätt i kraft, skiljer sig 
  inte från den beskrivna situationen enligt an-
  slutningsprotokollet.
   
  Verkningar för Finland
   
   Anslutningsfördraget föranleder inte några 
  ändringar i lagstiftningen i Finland inom det 
  aktuella området.
   
   
  3.13.	Socialpolitik och sysselsättning
  Social trygghet
   
   Inom området socialpolitik går de nya 
  medlemsstaterna med i det politiska samar-
  bete som definieras i artikel 144 i EG-
  fördraget. I detta samarbete tillämpas en öp-
  pen samordningsmetod inom området för fat-
  tigdom, utslagning och pensioner samt görs 
  förberedelser för tillämpning av metoden 
  inom hälso- och sjukvården. Det ligger i de 
  nuvarande medlemsstaternas intresse att de 
  nya medlemsstaterna deltar, för att på så sätt 
  ökas stabiliteten i deras sociala trygghetssy-
  stem och förmedlas information om goda so-
  cialpolitiska förfaranden.
   Bulgarien fick en övergångstid fram till ut-
  gången av 2010 för tillämpningen av direktiv 
  2001/37/EG om tillnärmning av medlemssta-
  ternas lagar och andra författningar om till-
  verkning, presentation och försäljning av to-
  baksvaror på tjärhalterna i cigaretter som till-
  verkats i Bulgarien och som finns till försälj-
  ning endast i Bulgarien. Bulgarien skall un-
  der övergångstiden minska tjärhalterna i ci-
  garetterna till den direktivenliga nivån 10 
  mg.
   
  Arbetsrätt
   
   När det gäller arbetsrätt har de nya med-
  lemsstaterna förbundit sig att iaktta EG:s re-
  gelverk från och med anslutningen.
   
  Jämställdhet
   
   Lika behandling av kvinnor och män är en 
  av hörnstenarna för EU:s socialpolitik. Den är 
  en grundläggande förutsättning för ökad eko-
  nomisk välfärd och social samhörighet i ge-
  menskapen. EU har kraftigt understött kvin-
  nors möjligheter att på ett jämbördigt sätt del-
  ta i verksamheten i samhället, och EU har ak-
  tivt arbetat för jämställdhet mellan könen. 
  EG:s jämställdhetsreglering har sitt ursprung i 
  förbudet mot lönediskriminering. Redan i EG-
  fördraget intogs en artikel om likalönsprinci-
  pen. Jämställdhetsperspektivet stärktes ytterli-
  gare i Amsterdamfördraget. Bekämpning av 
  diskriminering på grund av kön föreskrivs re-
  dan i den allmänna klausulen om icke-
  diskriminering. Jämställdhetsfrämjande åtgär-
  der föreskrivs i samband med socialpolitiken. 
  Dessutom anges att jämställdhet mellan könen 
  bör beaktas som en horisontell princip i alla 
  gemenskapens verksamheter. De nya med-
  lemsstaterna skall följa gemenskapens jäm-
  ställdhetsbestämmelser från och med anslut-
  ningen.
   
  Sysselsättning
   
   De nya medlemsstaterna deltar genast från 
  anslutningen till alla delar i samarbetet 
  kring EU:s sysselsättningsstrategi. De skall i 
  sin sysselsättningspolitik följa de sysselsätt-
  ningspolitiska riktlinjer som EG fastställt 
  för medlemsstaterna samt sträva efter att 
  uppfylla de sysselsättningsmål som doku-
  menterats i riktlinjerna och uppställts bl.a. 
  av Europeiska rådet i Lissabon. För de nya 
  medlemsländerna är det en stor utmaning att 
  uppnå målen.
   
  Social dialog
   
   Den sociala dialogen inom EU omfattar 
  bl.a. dokumentationen i artikel III-212 i det 
  konstitutionella fördraget om det arbete som 
  arbetsmarknadsorganisationer på europeisk 
  nivå bedriver för att utveckla EU:s arbets- 
  och sociallagstiftning genom att ingå avtal på 
  europeisk nivå. Utvidgningen innebär att 
  också arbetsmarknadsorganisationerna i de 
  nya medlemsstaterna kan delta i beredningen 
  av de avtal som avses i EG-fördraget. Möj-
  ligheter för organisationer i Bulgarien och 
  Rumänien att delta kan i viss mån begränsas 
  av den låga graden av organisering bland ar-
  betsgivare och arbetstagare.
  Arbetarskydd
   
   Sedan 1970-talet har det givits mer än 30 
  direktiv gällande minimikrav på arbetarskyd-
  det. År 1989 gavs bl.a. ramdirektivet om ar-
  betarskydd, 89/391/EEG, där de allmänna 
  förfarandena och åtgärderna för arbetarskydd 
  på arbetsplatserna fastställdes.
   Gemenskapens arbetarskyddspolitik och 
  arbetarskyddsdirektiv förutsätter att arbetar-
  skyddet övervakas av en fungerande och till-
  räckligt effektiv organisation och att relatio-
  nerna mellan arbetsgivare och arbetstagare 
  fungerar på arbetsplatserna.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  ännu inte har trätt i kraft, skiljer sig inte in-
  nehållsmässigt från den beskrivna situationen 
  enligt anslutningsprotokollet när det gäller 
  arbetsrätt, sysselsättning och social dialog.
   
   
  Verkningar för Finland
   
   Deltagandet i sysselsättningsstrategin inne-
  bär att en aktiv sysselsättningspolitik skall 
  tillämpas även i de nya medlemsstaterna, vil-
  ket för sin del minskar risken för allvarliga 
  störningar på arbetsmarknaden inom EU. Det 
  här stabiliserar arbetsmarknaden inom hela 
  EU.
   Från och med anslutningen skall de nya 
  medlemsstaterna följa minimibestämmelser-
  na i arbetslagstiftningen inom EU, vilket för 
  sin del jämnar ut skillnaderna i konkurrens-
  läget mellan Finland och de nya medlemssta-
  terna.
   Anslutningsfördraget föranleder inte några 
  ändringar i lagstiftningen i Finland inom vare 
  sig området för arbetarskydd eller jämställd-
  het. I fråga om arbetarskyddet innebär ut-
  vidgningen att Finlands konkurrenskraft för-
  bättras något jämfört med de nya medlems-
  staterna när dessa måste höja sitt arbetar-
  skydd till gemenskapsnivån. Övergångstider-
  na i direktiv 2001/37/EG om tillnärmning av 
  medlemsstaternas lagar och andra författ-
  ningar om tillverkning, presentation och för-
  säljning av tobaksvaror har inga verkningar 
  för Finland, eftersom sådana cigaretter som 
  övergångstiden avser inte får saluföras i de 
  andra medlemsstaterna.
  3.14.	Energi
  Energi
   
   Enligt anslutningsfördraget skall de nya 
  medlemsstaterna tillämpa gemenskapslag-
  stiftningen om energi från och med dagen för 
  anslutningen. Det konstitutionella fördragets 
  ikraftträdande leder till att den nya energiar-
  tikeln 256 träder i kraft. Både Bulgarien och 
  Rumänien beviljades i artikel 20 i anslut-
  ningsprotokollet en övergångstid i fråga om 
  skyldigheten att inneha lager av råolja eller 
  petroleumprodukter som motsvarar den in-
  hemska förbrukningen i 90 dagar. Bulgariens 
  övergångstid går ut den 31 december 2012 
  och Rumäniens den 31 december 2011.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  ännu inte har trätt i kraft, skiljer sig inte in-
  nehållsmässigt från den beskrivna situationen 
  enligt anslutningsprotokollet.
   I det fallet tillämpas bestämmelserna i an-
  slutningsakten till anslutningsfördraget. I sak 
  förblir situationen oförändrad.
   
   
  Verkningar för Finland
   
   Anslutningsfördraget föranleder inte några 
  ändringar i lagstiftningen i Finland inom det 
  aktuella området.
   
   
  Kärnenergi
   
   Anslutningsprotokollet innehåller inte någ-
  ra bestämmelser om kärnsäkerhet och unio-
  nen har inte någon lagstiftning om detta. Frå-
  gan ingick därför inte i granskningen gällan-
  de harmoniseringen av medlemsstaternas na-
  tionella lagstiftning och gemenskapslagstift-
  ningen. Kärnsäkerheten granskades inte hel-
  ler som ett led i de allmänna villkoren för 
  medlemskap för kandidatländerna. Under an-
  slutningsförhandlingarna utformades dock ett 
  krav på att de nya medlemsstaterna bör ha en 
  hög nivå på kärnsäkerheten. I detta hänseen-
  de kan man dock inte kräva mer av dem än 
  av de nuvarande medlemsstaterna.
   En särskild expertgrupp sammanställde en 
  rapport med kärnsäkerhetsrekommendatio-
  ner för alla kandidatländer. Både Bulgarien 
  och Rumänien har gjort framsteg med verk-
  ställigheten av rekommendationerna. Ex-
  pertgruppen gjorde en särskild bedömning i 
  Bulgarien hösten 2003 som resulterade i en 
  rapport där en mycket positiv utveckling 
  konstaterades i kärnsäkerhetssituationen i 
  landet.
   Artikel 30 i anslutningsprotokollet gäller 
  en stängning av enheterna 1-4 vid kärnkraft-
  verket Kozloduj i Bulgarien i syfte att däref-
  ter lägga ned dem. Bulgarien lade ned enhe-
  terna 1 och 2 i det aktuella kraftverket 2003 
  och har förbundit sig att även lägga ned en-
  heterna 3 och 4 i kraftverket 2006. EU ger 
  Bulgarien sammanlagt 210 miljoner euro i 
  ekonomiskt stöd för nedläggning av kraft-
  verkets enheter och för täckandet av kostna-
  derna för nedläggning av de övriga under 
  2007-2009.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  ännu inte har trätt i kraft skiljer sig inte inne-
  hållsmässigt från den beskrivna situationen 
  enligt anslutningsprotokollet.
   I det fallet tillämpas bestämmelserna i an-
  slutningsakten till anslutningsfördraget. I sak 
  förblir situationen oförändrad.
   
  Verkningar för Finland
   
   Anslutningsfördraget föranleder inte några 
  ändringar i lagstiftningen i Finland inom det 
  aktuella området.
   
   
   
  3.15.	Industripolitik
   EU:s industripolitik är av horisontell karak-
  tär och syftar till att garantera gynnsamma 
  förutsättningar för industrins konkurrens-
  kraft. Den använder sig av företagspolitiska 
  instrument med vilkas hjälp man försöker 
  skapa förutsättningar för att företags- och af-
  färslivet skall kunna agera handlingskraftigt, 
  utnyttja idéer och ta vara på de tillfällen som 
  erbjuds. Inom industripolitiken gäller det 
  dock att ta hänsyn till olika branschers speci-
  albehov och egenskaper. Politiken måste där-
  för drivas på ett differentierat sätt enligt re-
  spektive bransch. Inom industripolitiken för-
  enas således horisontella frågor och bransch-
  vis tillämpning.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  ännu inte har trätt i kraft skiljer sig inte från 
  den beskrivna situationen enligt anslutnings-
  protokollet.
  
  Verkningar för Finland
   
   Kandidatländernas industriprodukter har i 
  huvudsak redan fritt kommit ut på EU-
  marknaden, så utvidgningen medför inga sto-
  ra förändringar. Anslutningsfördraget föran-
  leder inte några ändringar i lagstiftningen i 
  Finland inom det aktuella området.
   
   
  3.16.	Små och medelstora företag
   Bulgarien och Rumänien godkänner ge-
  menskapens regelverk om små och medelsto-
  ra företag och genomför det från och med an-
  slutningen.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  ännu inte har trätt i kraft skiljer sig inte från 
  den beskrivna situationen enligt anslutnings-
  protokollet.
   
  Verkningar för Finland
   
   Anslutningsfördraget föranleder inte några 
  ändringar i lagstiftningen i Finland inom det 
  aktuella området.
   
   
  3.17.	Vetenskap och forskning
   EU:s forskningspolitik syftar till att stärka 
  industrins konkurrenskraft och dess veten-
  skapliga och tekniska grund samt att främja 
  all forskningsverksamhet som stöder gemen-
  skapens olika politikområden. Forskningspo-
  litiken består av beslut som gäller gemenska-
  pens ramprogram för forskning och teknisk 
  utveckling samt vetenskaps- och teknologi-
  avtal som ingås med tredje land.
   Ramprogrammet är unionens primära fi-
  nansiella instrument inom området forskning. 
  Som bäst pågår det sjätte ramprogrammet för 
  forskning och teknisk utveckling (2002-
  2006). Den huvudsakliga verksamhetsformen 
  för ramprogrammet är forskningsprojekt som 
  genomförs som samprojekt för företag, 
  forskningsinstitut och universitet och vilka 
  beviljas forskningsfinansiering på basis av 
  öppna anbudstävlingar. Ramprogrammet be-
  står av två separata program: EG-
  programmet och Euratomprogrammet. Bul-
  garien och Rumänien har associerats med det 
  sjätte ramprogrammet (både EG och Eura-
  tom) och deltar i det under samma villkor 
  som medlemsländerna. Länderna kommer 
  troligen att delta i EU:s sjunde ramprogram 
  (2007-2013), som är under förhandling, an-
  tingen genom associationsavtal eller som 
  fullvärdiga medlemmar beroende på anslut-
  ningstidpunkten. Det nya konstitutionella 
  fördraget påverkar inte saken.
   
  Verkningar för Finland
   
   Kapitlet om forskning innehåller inga 
  övergångsarrangemang och leder inte till 
  några ändringar av den nationella lagstift-
  ningen. Rumäniens och Bulgariens förmåga 
  att delta i ramprogrammet beror på förhål-
  landena i länderna, t.ex. forskarnas och 
  forskningens standard och befintliga nöd-
  vändiga forskningsinstitut och infrastruktur 
  för forskning. Dessutom förutsätter delta-
  gande antingen privat eller offentlig finansi-
  ering som vederlag för gemenskapsfinansie-
  ringen.
   
   
  3.18.	Utbildning och yrkesutbildning
   Enligt artiklarna III-282-283, som gäller 
  utbildning, ungdoms- och idrottsfrågor och 
  yrkesutbildning i det konstitutionella för-
  draget, skall gemenskapen stödja och 
  komplettera medlemsstaternas insatser. 
  Medlemsstaterna har ansvar för det natio-
  nella utbildningssystemet och undervisning-
  ens innehåll.
   Bulgarien och Rumänien har antagit ge-
  menskapens regelverk om utbildning och yr-
  kesutbildning samt förbundit sig att följa de 
  principer som skrivits in där. Bulgarien och 
  Rumänien har också deltagit fullt ut i den 
  andra fasen (2000-2006) av unionens vikti-
  gaste utbildnings- och ungdomsprogram 
  (Sokrates, Leonardo da Vinci, Ungdom). 
  Ländernas anslutning till unionen kommer 
  inte att påverka verksamheten inom dessa 
  program.
   Medlemskapet innebär att Bulgarien och 
  Rumänien kan delta i beredningen av unio-
  nens nya program samt beslutsfattande som 
  gäller utbildning, yrkesutbildning och ung-
  dom i unionens institutioner.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  ännu inte har trätt i kraft, skiljer sig inte från 
  den beskrivna situationen enligt anslutnings-
  protokollet.
   
  Verkningar för Finland
   
   De nya medlemsländernas anslutning till 
  Europeiska unionen har inte några direkta 
  verkningar för utbildnings- och ungdomspo-
  litiken i Finland. Möjligheterna att främja in-
  ternationellt samarbete och rörlighet inom 
  utbildning och ungdomsfrågor förbättras.
   
   
  3.19.	Telekommunikation och informa-
  tionsteknik
   Inom området för telekommunikation och 
  informationsteknik strävar Europeiska unio-
  nen efter att upprätta en inre marknad samt 
  att tillnärma bestämmelserna i lagar och 
  andra författningar i medlemsstaterna.
   Tanken bakom det nuvarande systemet för 
  reglering av telekommunikation var att leda 
  övergången från en monopolbaserad miljö 
  till en konkurrensutsatt miljö. Systemet tog 
  fasta på att upprätta en konkurrensmarknad 
  och skydda rättigheterna för nya aktörer på 
  marknaden. Efter liberaliseringen av gemen-
  skapens telemarknad har slutförts en omfat-
  tande revidering av lagstiftningen om elek-
  tronisk kommunikation, som syftade till att 
  stärka konkurrensen inom alla marknadssek-
  torer och samtidigt säkerställa att konsumen-
  ternas grundläggande rättigheter tryggas även 
  i fortsättningen.
   Bulgarien och Rumänien anpassar sin lag-
  stiftning om telekommunikation och infor-
  mationsteknik till gemenskapens regelverk 
  och ser till att lagstiftningen genomförs före 
  anslutningen.
   Bulgarien beviljades en övergångstid för 
  införandet av nummerportabilitet fram till 
  den 1 januari 2009.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  ännu inte har trätt i kraft, har inga verkningar 
  för motiveringen i sak.
   
  Verkningar för Finland
   
   Utvidgningen ger upphov till nya kommu-
  nikations- och underleverantörsmarknader 
  inom områdena för telekommunikation och 
  informationsteknik. Den snabba liberalise-
  ringen av telemarknaden i Bulgarien och 
  Rumänien och främjandet av telekonkurren-
  sen innebär kommersiella intressen också för 
  Finland. Anslutningsfördraget föranleder inte 
  några ändringar i lagstiftningen i Finland 
  inom det aktuella området.
   
   
   
  3.20.	Kultur och audiovisuell politik
  Kultur
   
   I enlighet med artikel III-280 om kultur i 
  det konstitutionella fördraget strävar Europe-
  iska unionen efter att stödja medlemsländer-
  nas kultur med respekt för dess mångfald. 
  Unionen strävar också efter att stödja samar-
  betet mellan medlemsstaterna och kulturella 
  aktörer i dem samt vid behov komplettera 
  verksamheten. Målet är att stärka nationella 
  och regionala kulturella drag.
   Bulgarien och Rumänien har antagit ge-
  menskapens regelverk om kultur samt för-
  bundit sig vid de principer som skrivits in i 
  det. Principerna förbjuder en harmonisering 
  av den nationella kulturella lagstiftningen 
  och understryker vikten av att beakta kultu-
  rella aspekter i unionens verksamhet med 
  stöd av andra artiklar.
   Medlemskapet innebär att Bulgarien och 
  Rumänien kan delta som fullvärdiga med-
  lemmar i unionens program och projekt inom 
  området kultur samt i beredningen av beslut 
  som gäller dessa.
   Av de nya medlemsländernas tillträde föl-
  jer att det kulturella samarbetet inom unionen 
  kommer att breddas samt bli mångsidigare 
  och livligare. Det här stärker den europeiska 
  kulturens ställning i världen.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  ännu inte har trätt i kraft, skiljer sig inte från 
  den beskrivna situationen enligt anslutnings-
  protokollet.
   
  Verkningar för Finland
   
   De nya medlemsländernas anslutning till 
  Europeiska unionen har inga direkta verk-
  ningar för den finländska kulturpolitiken. 
  Utvidgningen erbjuder kulturlivet i Finland 
  nya samarbetsmöjligheter i form av pro-
  gram, projekt och samarbetsnätverk inom 
  unionen.
   
  Audiovisuell politik
   
   Europeiska unionens audiovisuella politik 
  syftar till att främja sektorns utveckling i 
  unionen i synnerhet genom att utveckla den 
  inre marknaden för sektorn samt stödja pri-
  mära allmänna mål, såsom en kulturell och 
  språklig mångfald, skyddet av minderåriga 
  och den mänskliga värdigheten och konsu-
  mentskyddet. I syfte att nå dessa mål använ-
  der gemenskapen kompletterande och närlig-
  gande regleringsåtgärder som är betecknande 
  för verksamheten i sektorn. Den mest centra-
  la är Europaparlamentets och rådets direktiv 
  89/552/EEG, sådant det lyder ändrat genom 
  direktiv 97/36/EG (televisionsdirektivet). 
  Gemenskapen har dessutom skapat olika 
  stödmekanismer för sektorn, t.ex. program-
  met Media Plus.
   I egenskap av minimidirektiv syftar televi-
  sionsdirektivet till att harmonisera televi-
  sionslagstiftningen i medlemsstaterna. Efter-
  som kandidatländerna anpassar sin nationella 
  lagstiftning till Europeiska unionens regel-
  verk före anslutningen, skall i fortsättningen 
  minimireglerna enligt televisionsdirektivet 
  tillämpas även på deras televisionsverksam-
  het. Anslutningen är således ägnad att stärka 
  uppkomsten av en europeisk marknad för te-
  levisionsverksamhet. Det har inte framkom-
  mit några särskilda problem i relationerna 
  mellan Finland och kandidatländerna när det 
  gäller frågor som hör till tillämpningsområ-
  det för televisionsdirektivet.
   Vid anslutningen kan Bulgarien och Ru-
  mänien delta som jämlikar med de nuvarande 
  medlemsstaterna i programmet Media Plus 
  inom unionens audiovisuella sektor. Pro-
  grammet Media Plus erbjuder företag och 
  professionella inom det audiovisuella områ-
  det i de nya medlemsstaterna ett forum för 
  samarbete och möjlighet till utbildning och 
  stöd under fasen för utveckling av produktio-
  ner, tillträde till presentation av produktioner 
  på marknaden inom branschen samt möjlig-
  het till distribution av produktioner i olika 
  medier utanför riksgränserna. Medlemskapet 
  ger Bulgarien och Rumänien en möjlighet att 
  påverka unionens beslutsfattande i fråga om 
  utvecklandet av den audiovisuella sektorn i 
  alla dess institutioner.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  ännu inte har trätt i kraft, skiljer sig inte från 
  den beskrivna situationen enligt anslutnings-
  protokollet.
   
  Verkningar för Finland
   
   För Finlands vidkommande främjar ut-
  vidgningen av unionen en breddning av den 
  audiovisuella marknaden. Samarbete och an-
  nan kontakt med de nya medlemsländerna i 
  samband med unionens stödprogram förbätt-
  rar möjligheterna för finländska företag och 
  professionella inom den audiovisuella bran-
  schen att sprida produktioner i vidare kretsar 
  utanför den begränsade hemmamarknaden.
   
   
  3.21.	Regional- och strukturpolitik
   Europeiska gemenskapens regelverk på 
  området för regional- och strukturpolitik till-
  lämpas i Bulgarien och Rumänien från an-
  slutningen. Strukturfondernas nuvarande 
  programperiod går ut 2006. Förhandlingar 
  om en ny programperiod som inleds 2007 
  och om tillämpliga bestämmelser inleddes 
  sommaren 2004, då kommissionen lade fram 
  förslag till nya strukturfondsrättsakter för den 
  nya programperioden. Avsikten är att de nya 
  rättsakterna skall tillämpas från ingången av 
  2007. Rumänien och Bulgarien har deltagit 
  som observatörsmedlemmar i förhandlingar-
  na sedan den 1 maj 2005.
   Anslutningsfördraget innehåller inte några 
  övergångsbestämmelser. I anslutningsför-
  handlingarna koncentrerade man sig på ad-
  ministrativa frågor, stödberättigande och för-
  delning av medel. I anslutningsfördraget 
  finns en skyddsklausul, genom vilken Bulga-
  riens eller Rumäniens anslutning kan skjutas 
  upp med ett år till den 1 januari 2008, om de 
  inte förmår uppfylla skyldigheterna före den 
  1 januari 2007.
   
  Administrativ kapacitet
   
   I samband med förhandlingarna ställdes de-
  taljerade krav på organisation och institutio-
  ner för de anslutande länderna, vilka Rumä-
  nien och Bulgarien skall uppfylla vid anslut-
  ningen. Kommissionen följer på nära håll om 
  dessa krav fullgörs i enlighet med tidtabellen. 
  Om de överenskomna målen inte uppnås, kan 
  kommissionen förhindra finansieringen tills 
  villkoren i förordningarna om strukturfonder 
  och sammanhållningsfonden har uppfyllts. 
  Bulgarien bör utöka sin administrativa kapa-
  citet i synnerhet i de centrala ministerierna 
  och förmedlande organen för att landet skall 
  kunna garantera en klanderfri och effektiv 
  administrering av EU-medel. Huvudvikten 
  skall läggas vid att upprätta effektiva och en-
  hetliga uppföljnings- och evalueringssystem, 
  också förvaltnings- och kontrollsystemen bör 
  vidareutvecklas. Rumänien bör stärka sin 
  administrativa kapacitet så att den når en så-
  dan nivå att landet fullt ut kan utnyttja de 
  strukturpolitiska instrumenten.
   
  Fördelningen av medel och stödberättigande
   
   Rumänien och Bulgarien får sammanlagt 
  8274 miljoner euro för strukturpolitiska åt-
  gärder under 2007-2009. Stödets belopp 
  ökas årligen. Bulgariens finansiering är i 
  2004 års priser sammanlagt 2300 miljoner 
  euro, som fördelas enligt följande: 539 mil-
  joner euro för 2007, 759 miljoner euro för 
  2008 och 1002 miljoner euro för 2009. Ru-
  mäniens finansiering uppgår till sammanlagt 
  5974 miljoner euro, 1399 miljoner euro för 
  2007, 1972 miljoner euro för 2008 och 2603 
  miljoner euro för 2009. Finansieringen inne-
  håller stöd från strukturfonderna och sam-
  manhållningsfonden.
   En specifikation över hur åtagandebemyn-
  digandena skall fördelas mellan strukturfon-
  derna och sammanhållningsfonden görs i en-
  lighet med de bestämmelser som skall till-
  lämpas vid anslutningen. Enligt kommissio-
  nens förslag skall 1/3 av medlen styras till 
  sammanhållningsfonden och 2/3 till struktur-
  fonderna. Varje medlemsstats rätt till stöd för 
  olika mål avgörs också i enlighet med de be-
  stämmelser som är i kraft den 1 januari 2007. 
  Enligt kommissionens förslag skall stödet 
  koncentreras på tre mål: konvergensmålet, 
  målet för regional konkurrenskraft och sys-
  selsättning och målet för europeiskt territori-
  ellt samarbete. Förutsättningarna för konver-
  gensmålet motsvarar förutsättningarna för 
  mål 1 under pågående programperiod. Bulga-
  riens bruttonationalprodukt per person mätt i 
  köpkraftsparitet uppgår enligt genomsnittet 
  för 2001-2003 till 29,0 i proportion till EU:s 
  25 medlemsländer. Rumäniens bruttonatio-
  nalprodukt per person mätt i köpkraftsparitet 
  uppgår enligt genomsnittet för 2001-2003 till 
  28,3 i proportion till EU:s 25 medlemsländer. 
  De är lägst jämfört med de 25 medlemslän-
  derna i EU. Enligt gällande strukturfondsbe-
  stämmelser kommer Bulgariens alla sex 
  NUTS II-områden och Rumäniens alla åtta 
  NUTS II-områden att vara berättigade till 
  stöd under mål 1. Även under den nya pro-
  gramperioden kommer Rumäniens och Bul-
  gariens områden enligt kommissionens för-
  slag att höra till konvergensmålet och också 
  vara berättigade till stöd via sammanhåll-
  ningsfonden. Områden utanför konvergens-
  målet skall höra till målet för regional kon-
  kurrenskraft och sysselsättning. Sådana om-
  råden kommer varken Bulgarien eller Rumä-
  nien att ha under den nya programperioden.
   När det gäller målet för europeiskt territo-
  riellt samarbete definieras alla medlemssta-
  ters stödberättigande i enlighet med de be-
  stämmelser som skall tillämpas den 1 januari 
  2007. Målet för territoriellt samarbete gäller 
  enligt kommissionens förslag gällande struk-
  turfonder gränsregionalt samarbete, transna-
  tionellt och interregionalt samarbete och 
  motsvarar således ganska långt gemenskaps-
  initiativet Interreg under pågående program-
  period. Enligt bestämmelserna om gemen-
  skapsinitiativet Interreg skall alla lands-
  gränsområden på NUTS III-nivå i Bulgarien 
  och Rumänien vara stödberättigade områden. 
  Enskilda havsgränsområden på NUTS III-
  nivå kan eventuellt vara stödberättigade i In-
  terregs handlingslinje för gränsregionalt 
  samarbete. Alla Bulgariens och Rumäniens 
  områden på NUTS II-nivå kan höra antingen 
  gemensamt eller var för sig till det transna-
  tionella samarbetet. De finansiella föranslut-
  ningsinstrumenten Phare, ISPA och SA-
  PARD kommer att fortsätta med oförändrat 
  innehåll.
   
  Verkningar för Finland
   
   Utvidgningen av Europeiska unionen den 1 
  maj 2004 med tio medlemsstater ökade de 
  ekonomiska skillnaderna inom unionen. Det-
  ta ställde sådana krav på sammanhållnings-
  politiken som för sin del påverkar Finlands 
  ställning under följande programperiod 
  2007-2013. Rumäniens och Bulgariens an-
  slutning ökar de ekonomiska skillnaderna yt-
  terligare. Det treåriga stöd som beviljats dem 
  i anslutningsfördraget är redan nu betydande. 
  Det ökar ytterligare Finlands svårigheter att 
  motivera sina egna krav i förhandlingarna om 
  hur finansieringen skall fördelas mellan med-
  lemsstaterna.
   Finland har haft som mål att de glesbe-
  byggda områdena i norra och östra Finland 
  fortsättningsvis skall höra till de högsta stöd-
  områdena. EU:s nettobetalarländer har krävt 
  att strukturfondernas finansiering framför allt 
  skall inriktas på de fattigaste medlemslän-
  derna och regionerna. I en allt mer utvidgad 
  union ökar trycket på att koncentrera både fi-
  nansiering och tyngdpunkter inom politiken 
  på regioner i de länder som anslöt sig 2004 
  och i de länder som ansluter sig 2007.
   
   
   
  3.22.	Miljö
   Bulgarien och Rumänien måste göra bety-
  dande investeringar i infrastruktur och tekno-
  logi för att kunna genomföra EG:s miljölag-
  stiftning. Bulgarien och Rumänien har inom 
  området för miljöskydd beviljats övergångs-
  tider för tillämpningen av gemenskapens 
  rättsakter om luft- och vattenkvalitet, avfalls-
  hantering samt förorenings- och riskhanter-
  ing inom industrin. När övergångstiderna be-
  viljades gjordes bedömningen att de inte har 
  konsekvenser som innebär att miljöns till-
  stånd försämras inom den nuvarande unionen 
  eller som snedvrider konkurrensen på den 
  inre marknaden. Största delen av övergångs-
  tiderna innehåller delmål genom vilka en 
  gradvis och konsekvent övergång till en full-
  skalig tillämpning av rättsakterna garanteras. 
  Kommissionen övervakar utvecklingen och 
  kan ingripa om det uppstår problem.
   Finlands ståndpunkt under medlemsför-
  handlingarna med Bulgarien och Rumänien 
  var att de övergångstider som beviljas län-
  derna inom området för miljöskydd skall stå i 
  logisk proportion till de övergångstider som 
  beviljades de nya medlemsstaterna vid före-
  gående utvidgning av EU, med hänsyn till 
  utgångsläget för Bulgarien och Rumänien.
   När det gäller gemenskapens rättsakter om 
  luftkvaliteten fick Bulgarien och Rumänien 
  för det första tämligen korta övergångstider 
  för genomförandet av Europaparlamentets 
  och rådets direktiv 94/63/EG om begränsning 
  av utsläpp av flyktiga organiska ämnen 
  (VOC) vid lagring av bensin och vid distri-
  bution av bensin från depåer till bensinstatio-
  ner. Övergångstiderna gäller befintliga lag-
  ringsanläggningar och transportbehållare vid 
  depåer. De innehåller delmål och sträcker sig 
  som längst till utgången av 2009. När delmå-
  len uppställdes fästes uppmärksamhet i första 
  hand vid behållare vid depåer och bensinsta-
  tioner med större volymomsättning. På så vis 
  strävar man efter att garantera en så effektiv 
  minskning av miljöolägenheterna som möj-
  ligt under övergångsperioden.
   Dessutom har Bulgarien beviljats över-
  gångstider för svavelhalten i tung eldningsol-
  ja och dieselbrännolja vid genomförandet av 
  rådets direktiv 1999/32/EG om att minska 
  svavelhalten i vissa flytande bränslen. Över-
  gångstiderna gäller endast lokal användning 
  av dessa bränslen. Den längre av dessa över-
  gångstider upphör vid utgången av 2011.
   Bulgarien och Rumänien fick relativt bety-
  dande övergångstider för tillämpningen av 
  gemenskapens rättsakter om avfallshantering. 
  För tillämpningen av Europaparlamentets 
  och rådets direktiv 94/62/EG om förpack-
  ningar och förpackningsavfall beviljades 
  Bulgarien och Rumänien övergångstider i 
  fråga om den totala graden för återvinning av 
  förpackningsavfall eller förbränning i för-
  bränningsanläggningar med energiåtervin-
  ning samt materialutnyttjandemålen för plast, 
  glas och det totala återvinningsmålet. De 
  längsta övergångstiderna sträcker sig inklusi-
  ve delmål för Rumäniens del till utgången av 
  2013 och för Bulgariens del till utgången av 
  2014. Syftet med övergångstider är att ge 
  Bulgarien och Rumänien tid att skapa nöd-
  vändiga strukturer för insamling, återvinning 
  och förbränning av förpackningsavfall.
   För tillämpningen av rådets direktiv 
  1999/31/EG om deponering av avfall har 
  Rumänien en övergångstid, under vilken di-
  rektivets krav på vattenkontroll och lakvat-
  tenhantering, skydd av mark och vatten, gas-
  kontroll samt stabilitet för strukturer på sop-
  tippar inte tillämpas på ett visst antal befint-
  liga kommunala soptippar. Övergångstiden 
  sträcker sig fram till den 15 juli 2017. För 
  Bulgariens och Rumäniens del tillämpas på 
  de befintliga anläggningar som räknas upp i 
  övergångsbestämmelserna och för Rumäni-
  ens del dessutom på de befintliga avfalls-
  dammar som räknas upp i bestämmelserna 
  övergångstider för flytande, frätande och ox-
  iderande avfall när det gäller att hindra att 
  ytvatten tränger in i det deponerade avfallet. 
  De längsta övergångstiderna sträcker sig för 
  Rumäniens del fram till utgången av 2013 
  och för Bulgariens del fram till utgången av 
  2014. Till alla övergångstider för tillämp-
  ningen av direktiv 1999/31/EG hänför sig 
  skyldigheter att under övergångstiderna suc-
  cessivt minska avfall som deponeras på de 
  aktuella kommunala soptipparna samt i an-
  läggningar eller avfallsdammar som inte upp-
  fyller kraven. Rumänien har dessutom en 
  övergångstid för tillfällig lagring av farligt 
  avfall fram till utgången av 2009.
   När det gäller rådets förordning (EEG) nr 
  259/93 om övervakning och kontroll av av-
  fallstransporter inom, till och från Europeiska 
  gemenskapen omfattas Bulgarien och Rumä-
  nien av vissa specialåtgärder som skall till-
  lämpas under övergångsperioden. Syftet med 
  dem är att begränsa transporter av avfall till 
  Bulgarien och Rumänien tills vissa andra 
  övergångstider som länderna beviljats för 
  tillämpningen av EG:s miljölagstiftning har 
  gått ut, samt å andra sidan ge länderna den 
  tid de behöver för att skapa en tillräcklig av-
  fallshanteringskapacitet. Målen för dessa åt-
  gärder under övergångsperioden är således 
  miljöskyddsrelaterade.
   Under övergångsperioden tillämpas anmäl-
  ningsförfarandet för transport av avfall för 
  återvinning enligt förordning 259/93. Förfa-
  randet inbegriper även en möjlighet för myn-
  digheterna i avsändar-, transiterings- och des-
  tinationsstaterna att förbjuda avfallstransport 
  på vissa grunder, i större utsträckning än 
  normalt på transporter av avfall för återvin-
  ning till Bulgarien och Rumänien. Dessutom 
  kan myndigheterna i Bulgarien och Rumäni-
  en under övergångsperioden motsätta sig in-
  förseln av vissa slag av avfall för återvinning 
  på grunder som avviker från det normala. De 
  längsta övergångstiderna varar till utgången 
  av 2015. Myndigheterna i Bulgarien och 
  Rumänien skall dessutom motsätta sig trans-
  porter av avfall för återvinning till sådana 
  mottagande anläggningar som berörs av 
  övergångstider vid tillämpningen av vissa di-
  rektiv som gäller förorenings- och riskhanter-
  ing inom industrin.
   För vissa bestämmelser om separat åter-
  vinning, återvinningskvoten samt återan-
  vändningskvoten och materialåtervinnings-
  kvoten för komponenter, material och ämnen 
  i Europaparlamentets och rådets direktiv 
  2002/96/EG om avfall som utgörs av eller 
  innehåller elektriska eller elektroniska pro-
  dukter (WEEE) har Bulgarien och Rumänien 
  övergångstider till utgången av 2008.
   När det gäller rättsakter om vattenkvalitet 
  har Rumänien övergångstider som sträcker 
  sig fram till utgången av 2009 och som gäller 
  följande direktiv: rådets direktiv 83/513/EEG 
  om gränsvärden och kvalitetsmål för kadmi-
  umutsläpp, rådets direktiv 84/156/EEG om 
  gränsvärden och kvalitetsmål för kvicksil-
  verutsläpp från andra källor än klor-
  alkaliindustrin, rådets direktiv 84/491/EEG 
  om gränsvärden och kvalitetsmål för utsläpp 
  av hexaklorcyklohexan samt direktiv 
  86/280/EEG om gränsvärden och kvalitets-
  mål för utsläpp av vissa farliga ämnen som 
  ingår i förteckning 1 i bilagan till direktiv 
  76/464/EEG. Dessa övergångstider gäller för 
  de gränsvärden för utsläpp av vissa ämnen i 
  vattenmiljön som under övergångstiderna 
  inte tillämpas i Rumänien på de industrian-
  läggningar som räknas upp i övergångsbe-
  stämmelserna.
   För tillämpningen av rådets direktiv 
  91/271/EEG om rening av avloppsvatten från 
  tätbebyggelse har Bulgarien övergångstid 
  fram till utgången av 2014 och Rumänien 
  fram till utgången av 2018. I de delmål som 
  ingår i övergångstiderna sägs att direktivet i 
  första hand skall genomföras i större tätorter.
   För tillämpningen av bestämmelserna i rå-
  dets direktiv 98/83/EG om kvaliteten på 
  dricksvatten har Rumänien övergångstider 
  för halter av vissa ämnen och vattenegenska-
  per. De längsta övergångstiderna sträcker sig 
  till utgången av 2015 och även dessa över-
  gångstider har delats in i delmål. Undantaget 
  gäller inte för dricksvatten avsett för livsme-
  delsbearbetning. Om avvikelser från de di-
  rektivenliga värdena medför eventuell risk 
  för människors hälsa, skall myndigheterna 
  dessutom vidta de åtgärder som förutsätts i 
  direktivet och som bl.a. är att förbjuda eller 
  begränsa vattendistributionen.
   När det gäller gemenskapens rättsakter som 
  gäller förorenings- och riskhantering inom 
  industrin fick Bulgarien och Rumänien över-
  gångstider för det första för tillämpningen av 
  rådets direktiv 96/61/EG om samordnande 
  åtgärder för att förebygga och begränsa för-
  oreningar (det s.k. IPPC-direktivet) i fråga 
  om de befintliga anläggningar som räknas 
  upp i övergångsbestämmelserna. När till-
  stånd beviljas dessa anläggningar är Bulgari-
  en och Rumänien inte skyldiga att under 
  övergångsperioden tillämpa det direktivenli-
  ga kravet att använda bästa tillgängliga tek-
  nik för att förhindra förorening. För de nuva-
  rande medlemsstaternas del träder kravet i 
  kraft den 30 oktober 2007. De längsta över-
  gångstiderna varar för Bulgariens del fram 
  till utgången av 2011 och för Rumäniens del 
  fram till utgången av 2015. Dessa anlägg-
  ningar skall före den 30 oktober 2007 ges 
  tillstånd med bindande tidtabeller för att 
  uppnå full överensstämmelse.
   För tillämpningen av Europaparlamentets 
  och rådets direktiv 2000/76/EG om förbrän-
  ning av avfall har Rumänien en övergångstid 
  för förbränningsanläggningar för medicinskt 
  avfall fram till utgången av 2008.
   För tillämpningen av Europaparlamentets 
  och rådets direktiv 2001/80/EG om begräns-
  ning av utsläpp till luften av vissa förore-
  ningar från stora förbränningsanläggningar 
  fick Bulgarien och Rumänien övergångstider 
  som gäller utsläppsgränsvärdena för svavel-
  dioxid och stoft samt kväveoxider från de be-
  fintliga anläggningar som räknas upp i över-
  gångsbestämmelserna. Kraven i direktivet 
  skall tillämpas i de nuvarande medlemssta-
  terna den 1 januari 2008. De längsta över-
  gångstiderna sträcker sig för Rumäniens del 
  till utgången av 2013 och för Bulgariens del 
  till utgången av 2014. Rumänien har dessut-
  om en övergångstid fram till utgången av 
  2017 för de direktivenliga gränsvärden för 
  kväveoxider som från och med den 1 januari 
  2016 skall tillämpas på vissa anläggningar. 
  Som mål för de sammanlagda utsläppen från 
  alla anläggningar inom direktivets tillämp-
  ningsområde i Bulgarien och Rumänien har 
  ställts successivt minskande maximimängder 
  i båda länderna under övergångsperioden.
   Bulgariens och Rumäniens anslutning till 
  Europeiska unionen leder till anpassningar av 
  gemenskapens miljölagstiftning. I förteck-
  ningarna över skyddade arter och livsmiljöer 
  i bilagorna till rådets direktiv 79/409/EEG 
  om bevarande av vilda fåglar och rådets di-
  rektiv 92/43/EEG om bevarande av livsmil-
  jöer samt vilda djur och växter görs vissa 
  tillägg och ändringar. Till följd av utvidg-
  ningen görs dessutom andra främst tekniska 
  anpassningar i gemenskapens miljölagstift-
  ning. Dessa ändringar i gemenskapens rätts-
  akter har inga verkningar för lagstiftningen i 
  Finland. Anpassningarna av rättsakter antas 
  vid ett förfarande enligt klausulen om allmän 
  auktorisation i artikel 56 i anslutningsakten 
  och anslutningsprotokollet och deras innehåll 
  behandlas under punkt 1.4 i detaljmotiver-
  ingen i Del fem: Genomförandebestämmelser 
  för denna akt/Avdelning II: Tillämpning av 
  institutionernas rättsakter.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  ännu inte har trätt i kraft, skiljer sig inte från 
  den beskrivna situationen enligt anslutnings-
  protokollet.
   
  Verkningar för Finland
   
   De övergångstider som beviljats Bulgari-
  en och Rumänien inom miljösektorn har 
  inte några betydande verkningar för Fin-
  land.
   Med anledning av utvidgningen föranleder 
  de anpassningar som skall göras i EG:s mil-
  jölagstiftning inget behov av ändringar i lag-
  stiftningen i Finland.
   
   
  3.23.	Konsument- och hälsoskyddsfrågor
   De nya medlemsstaterna skall tillämpa ge-
  menskapens regelverk gällande detta kapitel 
  från anslutningsdagen.
   De nya medlemsstaterna skall delta i verk-
  ställigheten av det nya folkhälsoprogrammet, 
  reagera snabbt vid hot mot hälsa samt delta i 
  arbetet inom nätverket för övervakning och 
  kontroll av smittsamma sjukdomar. Inom 
  området för smittsamma sjukdomar begrän-
  sas gemenskapens behörighet till utbyte av 
  information och samarbete. Bekämpningsåt-
  gärderna hör däremot till den nationella be-
  hörigheten.
   
  Konsumentskydd
   
   För EG:s konsumentskyddsregler, dvs. ar-
  tikel III-235 i det konstitutionella fördraget, 
  innehåller anslutningsfördraget inga över-
  gångstider.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  ännu inte har trätt i kraft, skiljer sig inte in-
  nehållsmässigt från den beskrivna situationen 
  enligt anslutningsprotokollet.
   I det fallet tillämpas bestämmelserna i an-
  slutningsakten till anslutningsfördraget. I sak 
  förblir situationen oförändrad.
   
  Verkningar för Finland
   
   Anslutningsfördraget föranleder inte några 
  lagstiftningsverkningar för Finland inom det 
  aktuella området.
   Fri rörlighet för medborgare och varor kan 
  öka den gränsöverskridande spridningen av 
  smittsamma sjukdomar och snabba hot mot 
  hälsan. På längre sikt kommer de nya med-
  lemsstaternas tillträde till gemenskapens nät-
  verk för övervakning och kontroll av smitt-
  samma sjukdomar i gemenskapen att bidra 
  till att situationen förbättras.
  3.24.	Samarbete i rättsliga och inrikes 
  frågor
   EU:s rättsliga och inrikes frågor består av 
  visering, asyl, invandring, annan politik i an-
  slutning till fri rörlighet för personer, privat-
  rättsligt och straffrättsligt samarbete samt po-
  lissamarbete.
   Inom området för rättsliga och inrikes frå-
  gor avtalades inte om några övergångsbe-
  stämmelser. Bulgarien och Rumänien skall 
  således genomföra regelverket för rättsliga 
  och inrikes frågor från anslutningsdagen, 
  bortsett från vissa delar i Schengenregelver-
  ket. Kandidatstaterna förbinder sig också att 
  ansluta sig till de konventioner och protokoll 
  mellan medlemsstaterna som ingåtts med 
  stöd av kapitel VI i EU-fördraget och som 
  gäller polissamarbete och straffrättsligt sam-
  arbete. Dessa konventioner och protokoll trä-
  der för Bulgariens och Rumäniens del i kraft 
  vid en tidpunkt som rådet bestämmer genom 
  ett europeiskt beslut.
   Bestämmelserna i Schengenregelverket 
  som integrerats i Europeiska unionen och 
  rättsakter som bygger på Schengenregelver-
  ket eller på annat sätt ansluter sig till det 
  samt andra sådana rättsakter som utfärdats 
  före anslutningsdagen är bindande för Bulga-
  rien och Rumänien och tillämpas från och 
  med anslutningsdagen. Det här betyder dock 
  inte att Bulgarien och Rumänien automatiskt 
  blir en del av Schengenområdet (området 
  utan kontroll vid de inre gränserna). Scheng-
  ensystemet börjar alltid tillämpas i två steg 
  så, att tillträdet följs av en flerårig bered-
  nings- och utvärderingsfas. Därefter beslutar 
  rådet enhälligt genom ett europeiskt beslut 
  om att regelverket skall tillämpas fullt ut på 
  Bulgarien och Rumänien och att kontroller 
  vid de inre gränserna skall avskaffas.
   Som bilaga till artikel 4 i anslutningsproto-
  kollet ingår en förteckning över de delar i 
  Schengenregelverket som skall tillämpas från 
  och med anslutningen. I anslutningsförhand-
  lingarna avtalades inte om någon tidtabell för 
  rådets beslut om avskaffande av kontrollerna 
  vid de inre gränserna.
   En viktig förutsättning för avskaffandet av 
  kontrollerna vid de inre gränserna är att de 
  s.k. ersättande åtgärderna i anslutning till 
  Schengenregelverket vidtas effektivt, i syn-
  nerhet övervakningen vid de yttre gränserna, 
  polissamarbetet, det rättsliga samarbetet och 
  Schengens informationssystem. I artikel 32 i 
  anslutningsprotokollet inrättas ett temporärt 
  finansiellt instrument genom vilket Bulgarien 
  och Rumänien från anslutningen till utgång-
  en av 2009 stöds i utvecklingen av övervak-
  ningen vid de yttre gränserna och i förbere-
  delserna inför en fullödig tillämpning av 
  Schengenregelverket.
   Artikel 38 i anslutningsprotokollet innehål-
  ler en skyddsklausul för civil- och straffrätts-
  ligt samarbete, som tillämpas på Bulgarien 
  och Rumänien. Om det i Bulgarien eller Ru-
  mänien finns allvarliga brister eller över-
  hängande risk för sådana brister i införlivan-
  det, genomförandet eller tillämpningen av 
  beslut och åtaganden eller samarbetsinstru-
  ment som avser ömsesidigt erkännande på 
  det straffrättsliga området enligt EU-
  fördraget, får kommissionen med stöd av 
  skyddsklausulen under tre år efter anslut-
  ningen vidta lämpliga åtgärder och ange un-
  der vilka förutsättningar och hur dessa åtgär-
  der skall genomföras. På det civilrättsliga 
  området gäller detsamma införlivandet av di-
  rektiv och förordningar som avser ömsesidigt 
  erkännande enligt EG-fördraget.
   Kommissionens åtgärder får bestå av ett 
  tillfälligt upphävande av tillämpningen av 
  bestämmelser och beslut i förbindelserna 
  mellan Bulgarien eller Rumänien och en eller 
  flera andra medlemsstater. Åtgärderna får 
  inte kvarstå längre än vad som är nödvändigt 
  och skall i vart fall upphävas när bristerna 
  har avhjälpts. Med hänsyn till Bulgariens el-
  ler Rumäniens framsteg med att avhjälpa de 
  brister som konstaterats kan kommissionen 
  anpassa åtgärderna på lämpligt sätt efter sam-
  råd med medlemsstaterna.
   Förutom skyddsklausulen innehåller an-
  slutningsfördraget även en senareläggnings-
  klausul, med stöd av vilken rådet i vissa fall 
  kan besluta att skjuta upp Bulgariens och 
  Rumäniens anslutning med ett år. Ett sådant 
  beslut skall i regel fattas enhälligt, men för 
  Rumäniens del kan beslutet fattas med kvali-
  ficerad majoritet, om Rumänien inte har full-
  gjort vissa förbindelser som landet ingått se-
  parat. En del av dessa förbindelser hänför sig 
  till rättsliga och inrikes frågor och gäller bl.a. 
  kontrollen vid de yttre gränserna, kampen 
  mot korruption och reformen av rättsväsen-
  det. Mekanismen för en senareläggning av 
  medlemskapet beskrivs närmare i kapitel 
  3.31.4.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  ännu inte har trätt i kraft, skiljer sig inte från 
  den beskrivna situationen enligt anslutnings-
  protokollet.
   
  Verkningar för Finland
   
   Efter anslutningen tillämpar Bulgarien och 
  Rumänien unionens lagstiftning på området 
  för rättsliga och inrikes frågor, bortsett från 
  vissa delar av Schengenregelverket. Länder-
  nas anslutning till unionen föranleder inte 
  några ändringar i lagstiftningen i Finland 
  inom området för rättsliga och inrikes frågor.
   Efter anslutningen deltar Bulgarien och 
  Rumänien i det europeiska polissamarbetet 
  och samarbetet kring brott mot tullagstift-
  ningen inom alla sektorer av samarbetet. Ge-
  nom detta effektiviseras utbytet av informa-
  tion mellan medlemsstaterna och kandidat-
  länderna. I synnerhet på längre sikt kan Bul-
  gariens och Rumäniens medlemskap väntas 
  ha positiva konsekvenser för brottsbekämp-
  ningen. Samarbetskanalerna och metoderna 
  inom brottsbekämpningen förenhetligas, vil-
  ket underlättar bekämpningen och utredning-
  en av gränsöverskridande brottslighet mellan 
  de nuvarande medlemsstaterna och Bulgarien 
  och Rumänien.
   Den skyldighet som uppställts för Bulgari-
  en och Rumänien att uppfylla förpliktelserna 
  enligt gemenskapens regelverk utan ändring-
  ar förutsätter att lagstiftningen inom den juri-
  diska sektorn före anslutningsdagen revideras 
  i båda länderna. Den skall motsvara nuläget 
  och uppfylla de centrala kännetecknen på en 
  rättsstat och hela förvaltningen skall organi-
  seras så att den effektivt tillämpar gemenska-
  pens regelverk i praktiken. Det internationel-
  la civil- och straffrättsliga samarbetet kom-
  mer att effektiviseras när ömsesidigt erkän-
  nande av domar i medlemsstaterna blir möj-
  ligt i och med medlemskapet och de över-
  enskomna rättsliga instrumenten inom EU tas 
  i fullt bruk också i Bulgarien och Rumänien.
   I och med medlemskapet är det inte längre 
  möjligt att utfärda inreseförbud enligt artikel 
  96 i Schengenkonventionen för medborgare i 
  Bulgarien och Rumänien. Det här leder till 
  att de efterlysningar enligt artikel 96 som re-
  dan nu finns i Schengens informationssystem 
  och som gäller medborgare i Bulgarien och 
  Rumänien raderas i det gemensamma re-
  gistret och överförs till nationella register.
   Schengens informationssystem blir allt vik-
  tigare för de myndigheter som övervakar lag-
  stiftningen. Europeiska polisbyrån (Europol) 
  kan effektivisera sin analysverksamhet i frå-
  ga om allvarlig brottslighet, eftersom den 
  med hjälp av Bulgarien och Rumänien får 
  mera övergripande information.
   När Bulgarien och Rumänien börjar tilläm-
  pa Schengenregelverket fullt ut, effektivise-
  ras tillämpningen av de ersättande åtgärderna 
  som hänför sig till Schengen. Till förfogande 
  står då Schengens informationssystem samt 
  övriga Schengensamarbetsformer som kom-
  penserar det eventuella säkerhetsunderskott 
  som följer av att kontrollerna vid de inre 
  gränserna avskaffas. Fram till dess att kon-
  trollerna vid de inre gränserna avskaffas är 
  visum som beviljats av Bulgarien och Rumä-
  nien nationella visum som inte är i kraft inom 
  Schengenområdet.
   Eftersom godstrafiken frigörs och tullkon-
  trollerna vid de inre gränserna avskaffas ge-
  nast efter anslutningen, är det viktigt att Bul-
  garien och Rumänien snabbt tillträder de 
  konventioner som gäller tullsamarbete. Det 
  här gör det möjligt för dem att fullödigt delta 
  i de samarbetsmetoder som ersätter kontrol-
  lerna vid de inre gränserna, t.ex. utnyttjandet 
  av gemensamma register (konventionen om 
  tullens informationssystem) och operationellt 
  samarbete (Neapel II-konventionen).
   
   
  3.25.	Tullunionen
   Inom Europeiska unionen grundar sig utri-
  keshandeln med varor och den inre markna-
  den på en tullunion där en gemensam tulltaxa 
  tillämpas på handel med tredje land. Vid 
  handel mellan medlemsstaterna i tullunionen 
  rör sig varor fritt på den inre marknaden 
  inom unionen, vilket innebär att tullar på im-
  port och export samt alla avgifter med mot-
  svarande verkningar och andra restriktioner 
  är förbjudna inom tullunionen. När Bulgarien 
  och Rumänien ansluter sig till Europeiska 
  unionen börjar de tillämpa unionens tullag-
  stiftning för verkställandet av unionens ge-
  mensamma handelspolitik. De viktigaste 
  rättsakterna är rådets förordning (EEG) nr 
  2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenkla-
  turen och om Gemensamma tulltaxan samt 
  rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om in-
  rättandet av en tullkodex för gemenskapen, 
  vilken huvudsakligen reglerar tullförfarande-
  na, och kommissionens förordning (EEG) nr 
  2454/93 om tillämpning av sistnämnda för-
  ordning.
   Anslutningsprotokollet innehåller de tek-
  niska övergångsarrangemang i anslutning till 
  sammanföringen av unionens och Bulgariens 
  och Rumäniens tullterritorier om vilka över-
  enskommits med dem. De gäller bl.a. tullbe-
  handlingen av varor i fall där varor med ur-
  sprung i tredje land blir unionsvaror på grund 
  av utvidgningen av tullterritoriet samt giltig-
  heten för sådana tillstånd gällande tullförfa-
  randen som beviljats före medlemskapet. 
  Andra övergångstider beviljades inte för 
  Bulgarien och Rumänien.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  ännu inte har trätt i kraft, skiljer sig inte från 
  den beskrivna situationen enligt anslutnings-
  protokollet.
   
  Verkningar för Finland
   
   De tekniska övergångsarrangemang som 
  överenskommits med Bulgarien och Rumä-
  nien gäller framför allt förfaranden, men åt-
  minstone punkterna som gäller tullskuld samt 
  tullrestitution och tullavskrivning hänför sig 
  till området för lagstiftningen. De har inga 
  verkningar för Finland och föranleder inte 
  några ändringar i lagstiftningen i Finland.
   Hur Bulgariens och Rumäniens anslutning 
  påverkar tullunionens och därigenom den 
  inre marknadens funktionsduglighet beror i 
  hög grad på nivån hos tullkontrollen i län-
  derna och deras förmåga att tillämpa unio-
  nens tullagstiftning. De nya medlemsstaterna 
  skall genast från början av medlemskapet till-
  lämpa gemenskapens tullagstiftning på im-
  port och export i anslutning till handeln med 
  varor med tredje land. Varor som förs in från 
  tredje land skall tulldeklareras i den med-
  lemsstat dit de importeras eller också kan de 
  skickas vidare till en annan medlemsstat. Om 
  tullkontrollen i en ny medlemsstat är bristfäl-
  lig eller om medlemsstaten inte till alla delar 
  kan tillämpa unionens tullagstiftning klander-
  fritt, kan det uppkomma störningar på den 
  inre marknaden när obeskattade varor kom-
  mer in på unionens tullområde.
   
   
  3.26.	Yttre förbindelser
   Europeiska unionen är en betydande inter-
  nationell aktör. Unionen och dess medlems-
  stater är aktiva i internationella organisatio-
  ner. Beroende på befogenheterna uppträder 
  de gemensamt eller så, att medlemsstaternas 
  ståndpunkter samordnas. Unionen har dess-
  utom vidsträckta och mångsidiga relationer 
  till samt ett nätverk av avtal med tredje län-
  der och grupper av tredje länder. De yttre 
  förbindelserna består av olika politikområ-
  den, t.ex. handelspolitik, utvecklingssamar-
  bete samt gemensam utrikes- och säkerhets-
  politik. Också inom många andra sektorer är 
  verksamheten inom ramen för de yttre för-
  bindelserna betydande, t.ex. inom rättsliga 
  och inrikes frågor samt miljöpolitik.
   Bulgarien och Rumänien skall anta gemen-
  skapens regelverk om yttre förbindelser utan 
  ändringar och börja tillämpa det från anslut-
  ningsdagen. De nya medlemsstaterna förvän-
  tas också successivt och så snabbt som möj-
  ligt samordna sin politik om tredje länder och 
  internationella organisationer med de beslut 
  som gemenskapen antar. Alla avtal (inbegri-
  pet Centraleuropeiska frihandelsavtalet, 
  CEFTA) som inte är förenliga med de för-
  pliktelser som ett medlemskap föranleder 
  skall sägas upp.
   De nya medlemsstaterna stärker unionens 
  utrikespolitiska roll. Unionens betydelse ökar 
  när den företräder en grupp av länder som är 
  allt viktigare ekonomiskt sett, med hänsyn 
  till folkmängden och flera andra mätare. Den 
  utvidgade unionens utrikespolitiska effektivi-
  tet beror i hög grad på unionens beslutsför-
  måga, som i sin tur påverkas av bl.a. gemen-
  samma intressen för medlemsstaterna samt 
  varje lands politiska accentueringar. De nya 
  medlemsstaternas tonvikt inom verksamhe-
  ten på området yttre förbindelser torde hu-
  vudsakligen gälla unionens närområden samt 
  stärkandet av de transatlantiska relationerna. 
  De nya medlemsstaterna har mindre erfaren-
  het av vissa globala frågor, t.ex. utvecklings-
  samarbete.
   Situationer enligt anslutningsakten och an-
  slutningsprotokollet skiljer sig inte från var-
  andra när det gäller de yttre förbindelserna.
   
  Verkningar för Finland
   
   Den utvidgade unionen kommer att få ökat 
  inflytande inom den globala ekonomin och 
  den internationella politiken, vilket också 
  stärker Finlands ställning och möjligheter att 
  påverka. Den ökade politiska och ekonomis-
  ka stabiliteten garanterar bättre förutsägbara 
  verksamhetsbetingelser också för finländska 
  företag.
   
   
  3.27.	Gemensam utrikes- och säkerhets-
  politik
   De nya medlemsstaterna skall anta rättsak-
  terna om den gemensamma utrikes- och sä-
  kerhetspolitiken (GUSP) utan ändringar och 
  meddela att de kan börja tillämpa dem från 
  anslutningsdagen. Utvidgningen är en utma-
  ning för en effektiv och enhetlig gemensam 
  utrikes- och säkerhetspolitik i unionen. Med-
  lemsstaterna skall ha beredskap och förmåga 
  att fullödigt och aktivt delta i den gemensam-
  ma utrikes- och säkerhetspolitiken från och 
  med anslutningsdagen. Det skall alltså säker-
  ställas att också deras förvaltningsstrukturer är 
  på den nivå som medlemskapet kräver. Bulga-
  rien och Rumänien får efter anslutningen 
  samma möjligheter som de nuvarande med-
  lemsstaterna att delta i krishanteringstrupper-
  nas och Europeiska försvarsbyråns verksam-
  het. I försvarsbyråns verksamhet får alla in-
  tresserade medlemsstater delta. Byrån svarar 
  för utvecklande av försvarskapaciteten, forsk-
  ning och anskaffning samt försvarsmateriel. I 
  krishanteringstrupperna kan alla intresserade 
  medlemsstater med nödvändig kapacitet delta. 
  Utvidgningen stärker också relationerna mel-
  lan unionen och Förenta staterna. De nya 
  medlemsstaterna har intensiva relationer till 
  Förenta staterna. Både Bulgarien och Rumä-
  nien är också medlemmar i Nato.
   Situationer enligt anslutningsakten och an-
  slutningsprotokollet skiljer sig inte från var-
  andra när det gäller den gemensamma utri-
  kes- och säkerhetspolitiken, eftersom för-
  svarsbyrån och krishanteringstrupperna redan 
  har inlett sin verksamhet.
   
  Verkningar för Finland
   
   I och med Bulgariens och Rumäniens med-
  lemskap slutförs den femte och samtidigt 
  största utvidgningen i unionens historia. Vår 
  utgångspunkt är att de nya medlemsländerna 
  skall öka stabiliteten i Europa. Den geogra-
  fiska utvidgningen innebär att vissa utrikes-
  politiska frågor accentueras på ett nytt sätt på 
  unionens agenda. Bulgariens och Rumäniens 
  medlemskap innebär att t.ex. utvecklingen av 
  Västra Balkan och Södra Kaukasien har en 
  ännu större inverkan på unionen och dess 
  gemensamma intressen.
   
   
  3.28.	Finansiell kontroll
   Kandidatländerna beviljades inte några 
  övergångstider eller undantag i fråga om ge-
  menskapens regelverk om finansiell kontroll, 
  utan de skall vara beredda att uppfylla villko-
  ren i regelverket fullt ut från anslutningsda-
  gen. Syftet med regelverket är att säkra en 
  sund ekonomisk förvaltning av EU:s medel 
  och en tillbörlig finansiell kontroll samt 
  skydda unionens ekonomiska intressen. Kan-
  didatländerna har därför varit tvungna att ut-
  forma lagstiftningsramar i enlighet med ge-
  menskapens regelverk. Vid förhandlingarna 
  fästes också särskilt avseende vid hur kon-
  trollsystemen fungerar. Tillbörlig användning 
  av den finansiering som unionen beviljat 
  kandidatländerna före anslutningen samt 
  kontroll, uppföljning och utvärdering av hur 
  medlen används är ett viktigt bevis på att 
  kandidatländerna förmår tillämpa gemenska-
  pens regelverk om finansiell kontroll.
   
   
  3.29.	Budget
   Kandidatländerna har godkänt gemenska-
  pens bestämmelser om finansieringen och 
  budgeten, vilket innebär fullödigt deltagande 
  i finansieringen av EU-budgeten från anslut-
  ningen. Med de nya medlemsstaterna avtala-
  des om följande särskilda arrangemang:
   
  Systemet för egna medel
   
   När det gäller systemet för egna medel, 
  vilket definierar inkomsterna i EU-budgeten, 
  har i anslutningsfördraget tagits in sådana 
  tekniska förutsättningar som innebär att de 
  nya medlemsstaternas betalningar till EU:s 
  budget under det första medlemskapsåret an-
  passas så att de motsvarar anslutningsdagen.
   
  Den särskilda likviditetsfaciliteten
   
   Gemenskapen betalar till Bulgarien och 
  Rumänien ett särskilt stöd ur den särskilda 
  likviditetsfaciliteten för schablonbelopp från 
  anslutningsdagen fram till utgången av 2009 
  i syfte att förbättra deras budgetpositioner 
  och stärka Schengenkontrollsystemen i län-
  derna. Åren 2007-2009 utbetalas följande 
  belopp:
   
   
   	2007	2008	2009
   (miljoner euro, enligt 2004 års prisnivå)
  
  Bulgarien 	121,8	59,1	58,6
  Rumänien	297,2	131,8	130,8
   
   
  Vissa andra arrangemang med finansiella 
  verkningar
   
   Vid anslutningsförhandlingarna kom man 
  också överens om följande arrangemang med 
  finansiella verkningar för åren 2007-2009:
   210 miljoner euro i finansieringsstöd till 
  Bulgarien (enligt 2004 års prisnivå) för av-
  vecklingen av kärnkraftverket Kozloduj.
   Totalbeloppet av åtagandebemyndiganden 
  som anvisas Bulgarien och Rumänien för 
  strukturåtgärder uppgår under treårsperioden 
  2007-2009 till 6 646 miljoner euro (enligt 
  2004 års prisnivå).
   
  Verkningar för Finland
   
   Anslutningsfördraget föranleder inte några 
  ändringar i lagstiftningen i Finland inom det 
  aktuella området. Budgetverkningarna be-
  handlas närmare i kapitel 4.1.2.
   
   
   
  3.30.	Institutioner
   Anslutningsprotokollet innehåller ändring-
  ar som på grund av Bulgariens och Rumäni-
  ens anslutning skall företas i bestämmelserna 
  om institutioner i det konstitutionella fördra-
  get samt i protokoll (nr 34) om övergångsbe-
  stämmelserna för unionens institutioner och 
  organ som bifogats det konstitutionella för-
  draget.
   Genom bestämmelserna i anslutningsakten 
  anpassas gällande institutionella bestämmel-
  ser som reviderats genom Nicefördraget. Be-
  stämmelserna om antalet företrädare för Bul-
  garien och Rumänien i Europaparlamentet, 
  Ekonomiska och sociala kommittén och Re-
  gionkommittén samt bestämmelserna om 
  vägningen av röster bygger på förklaringen 
  (nr 20) om utvidgningen av Europeiska unio-
  nen som fogats till slutakten från den reger-
  ingskonferens som upprättade Nicefördraget. 
  Förklaringen innehåller medlemsstaternas 
  gemensamma ståndpunkt som framförts vid 
  anslutningskonferenserna när det gäller anta-
  let företrädare för de tio medlemsländer som 
  anslöt sig till unionen 2004 och för Bulgarien 
  och Rumänien i institutioner och organ samt 
  deras antal röster i rådet.
   
  Europaparlamentet
   
   För mandatperioden 2004-2009 har valts 
  732 företrädare till Europaparlamentet, varav 
  14 för Finland. Om Bulgarien och Rumänien 
  ansluter sig planenligt till EU 1.1.2007, höjs 
  antalet företrädare i Europaparlamentet före 
  utgången av denna mandatperiod så, att det 
  väljs 18 nya företrädare från Bulgarien och 
  35 från Rumänien. Antalet företrädare i Eu-
  ropaparlamentet stiger till 785 företrädare. 
  Bulgariens och Rumäniens anslutning ändrar 
  således inte antalet företrädare för de nuva-
  rande medlemsstaterna under denna mandat-
  period.
   Antalet företrädare under mandatperioden 
  2009-2014 definieras däremot med stöd av 
  artikel I-20.2 i det konstitutionella fördraget. 
  Enligt den fastställs antalet företrädare för 
  medlemsstaterna enligt principen om degres-
  siv proportionalitet så, att deras antal inte får 
  överstiga 750 och ingen medlemsstat får till-
  delas fler än 96 eller färre än sex platser. Den 
  exakta platsfördelningen fastställs senare på 
  Europaparlamentets initiativ genom ett euro-
  peiskt beslut som antas enhälligt i Europeiska 
  rådet. Det totala antalet företrädare kommer 
  att minska i proportion till situationen efter 
  Bulgariens och Rumäniens anslutning. Anta-
  let företrädare för Malta kommer dock att 
  öka i och med den nya platsfördelningen, ef-
  tersom Malta för närvarande har fem företrä-
  dare.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  ännu inte har trätt i kraft, skiljer sig från den 
  beskrivna situationen så till vida, att från och 
  med mandatperioden 2009-2014 tillämpas 
  artikel 190 i EG-fördraget, som ändrats ge-
  nom anslutningsakten till anslutningsfördra-
  get. I artikeln fastslås ett fast antal företräda-
  re för varje medlemsstat. Då kommer antalet 
  företrädare för de flesta medlemsstaterna att 
  minska i proportion till mandatperioden 
  2004-2009. Undantag utgör Tyskland och de 
  fem minsta medlemsstaterna, som har ett 
  oförändrat antal företrädare. Bulgarien får 17 
  företrädare och Rumänien 33 företrädare. Det 
  totala antalet företrädare är 736. Finland har 
  13 företrädare.
   
  Kvalificerad majoritet i rådet
   
   När rådet fattar beslut med kvalificerad 
  majoritet tillämpas det nuvarande systemet 
  för vägning av röster fram till den 31 oktober 
  2009. Bulgarien har tio röster och Rumänien 
  14. För kvalificerad majoritet krävs 255 rös-
  ter av 345. Detta grundar sig på en förklaring 
  (nr 21) som fogats till slutakten från den re-
  geringskonferens som upprättade Niceför-
  draget och som gäller det minimiantal röster 
  som krävs för kvalificerad majoritet och det 
  röstantal som utgör kvalificerad majoritet i 
  en utvidgad union. För beslut med kvalifice-
  rad majoritet krävs förutom 255 röster en 
  majoritet av medlemsländerna. En rådsmed-
  lem får dessutom begära en kontroll av att de 
  medlemsstater som utgör denna kvalificerade 
  majoritet motsvarar minst 62 procent av uni-
  onens hela befolkning. Om detta inte är fal-
  let, fattas inte beslutet.
   Den 1 november 2009 sker en övergång 
  från systemet med vägning av röster till ett 
  system med dubbelmajoritet enligt artikel I-
  25 i det konstitutionella fördraget. För kvali-
  ficerad majoritet krävs minst 55 procent av 
  medlemsstaterna och minst 65 procent av 
  unionens befolkning. Ett tilläggsvillkor för 
  blockering av beslut är att minst fyra med-
  lemsstater alltid är med i den kvalificerade 
  minoriteten. Definitionen på kvalificerad ma-
  joritet tillämpas efter det konstitutionella för-
  dragets ikraftträdande även när Europeiska 
  rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet.
   I enlighet med anslutningsakten fortsätter 
  man i en situation där det konstitutionella 
  fördraget ännu inte har trätt i kraft i enlighet 
  med artikel 205 i EG-fördraget, som ändrats 
  genom anslutningsakten, att tillämpa det be-
  skrivna systemet för vägning av röster på be-
  slutsfattande med kvalificerad majoritet.
   
  Kommissionen
   
   Kommissionen består av en medborgare 
  från varje medlemsstat. På anslutningsdagen 
  för Bulgarien och Rumänien utses en kom-
  missionsledamot från vartdera landet. Leda-
  möternas mandattid går ut samma dag som 
  mandattiden för hela kommissionen, dvs. den 
  31 oktober 2009. Enligt artikel I-26.5 i det 
  konstitutionella fördraget skall den första 
  kommissionen som tillsätts enligt bestäm-
  melserna i konstitutionen bestå av en med-
  borgare från varje medlemsstat. Om det kon-
  stitutionella fördraget träder i kraft inom ut-
  satt tidtabell, innebär detta att kommissio-
  nens mandattid är 2009-2014. Efter denna 
  mandatperiod minskas kommissionens stor-
  lek med stöd av artikel I-26.6 så, att antalet 
  kommissionsledamöter utgör två tredjedelar 
  av antalet medlemsstater. Ledamöterna utses 
  på grundval av ett system med lika rotation.
   I en situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  ännu inte har trätt i kraft, utses samma dag 
  Bulgarien och Rumänien ansluter sig till uni-
  onen en kommissionsledamot från vartdera 
  landet. I enlighet med protokollet om utvidg-
  ningen av Europeiska unionen som fogats till 
  Nicefördraget kommer artikel 213 i EG-
  fördraget, som gäller kommissionens sam-
  mansättning, att ändras då Europeiska unio-
  nen har 27 medlemmar. Antalet kommis-
  sionsledamöter minskas så att det är mindre 
  än antalet medlemsstater när kommissionen 
  inleder sin första mandatperiod efter Bulgari-
  ens och Rumäniens anslutning. Rådet beslu-
  tar enhälligt om antalet kommissionsledamö-
  ter. Ledamöterna utses på basis av lika rota-
  tion mellan medlemsstaterna.
   
  Europeiska unionens domstol
   
   Anslutningsfördraget innehåller bestäm-
  melser om nytillsättningen av domarna i uni-
  onens domstol med ett visst antal års inter-
  vall och antalet domare i tribunalen samt hur 
  nya domare i båda domstolarna skall utses. 
  Till båda domstolarna utses två nya domare. 
  Antalet domare i båda domstolarna motsva-
  rar då antalet medlemsstater också efter an-
  slutningen. För unionens domstol går äm-
  betstiden för en av de nya domarna ut den 6 
  oktober 2009 och för den andra den 6 okto-
  ber 2012. För tribunalen är motsvarande da-
  tum den 31 augusti 2007 och den 31 augusti 
  2010. Vilka domare detta skall gälla avgörs 
  genom lottning.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördra-
  get ännu inte har trätt i kraft, skiljer sig inte 
  från den beskrivna situationen enligt an-
  slutningsprotokollet. I det fallet blir mot-
  svarande ändringar tillämpliga för gemen-
  skapernas domstol och gemenskapernas 
  förstainstansrätt.
   
  Övriga organ
   
   I anslutningsakten och anslutningsproto-
  kollet bestäms om det antal företrädare i 
  Ekonomiska och sociala kommittén och Re-
  gionkommittén som skall väljas i medlems-
  staterna samt om antalet ledamöter i Veten-
  skapliga och tekniska kommittén. I akten och 
  protokollet bestäms även om organiseringen 
  av institutionerna och de övriga organen. Be-
  fintliga regler tillämpas på de nya medlems-
  staternas representation.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  ännu inte har trätt i kraft, skiljer sig inte från 
  den beskrivna situationen enligt anslutnings-
  protokollet.
   
  Verkningar för Finland
   
   Bestämmelserna om institutionerna ändrar 
  inte på något väsentligt sätt Finlands position 
  i unionens beslutsfattande jämfört med Nice-
  fördraget. Nya medlemsländer minskar i sig 
  dock givetvis alltid de nuvarande medlems-
  staternas relativa andel av företrädarna i uni-
  onens institutioner och organ samt deras röst-
  rätt i rådet.
   
   
  3.31.	Övriga ärenden
  3.31.1 Kol- och stålforskningsfonden
   
   Bulgarien och Rumänien skall ansluta sig 
  till Kol- och stålforskningsfonden, som inrät-
  tades i samband med att Europeiska kol- och 
  stålgemenskapen avvecklades. Staterna står 
  för medfinansiering av fondens kapital utgå-
  ende från hur stor produktionen i staterna är.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  ännu inte har trätt i kraft, skiljer sig inte från 
  den beskrivna situationen enligt anslutnings-
  protokollet.
   
  Verkningar för Finland
   
   Anslutningsfördraget föranleder inte några 
  ändringar i lagstiftningen i Finland inom det 
  aktuella området.
   
   
  3.31.2 Europeiska centralbanken
   
   I samband med att de tio länderna anslöt 
  sig i maj 2004 kompletterades det protokoll 
  om stadgan för Europeiska centralbankssy-
  stemet (ECBS) och Europeiska centralban-
  ken som fogats till EG-fördraget så, att när 
  de nya medlemsstaterna och deras central-
  banker tillträder Europeiska centralbankssy-
  stemet skall ECB:s tecknade kapital och 
  högsta belopp för reservtillgångar som får fö-
  ras över till ECB automatiskt ökas. Utan 
  denna ändring skulle ECB vara tvungen att 
  återbörda de nuvarande medlemsstaternas na-
  tionella centralbanker en del av det kapital de 
  betalat samt en del av de överförda reserv-
  tillgångarna för att andelar i kapitalet och re-
  servtillgångarna skall frigöras för de nya na-
  tionella centralbankerna. I praktiken innebär 
  det här att ECB skulle vara tvungen att betala 
  de nuvarande medlemsstaternas nationella 
  centralbanker mera än vad den får in av de 
  nya centralbankerna, eftersom de nya natio-
  nella centralbankerna i egenskap av central-
  banker utanför euroområdet skulle betala 
  bara 5 procent av sin kapitalandel.
   I samband med de föregående anslutnings-
  förhandlingarna kom de dåvarande medlems-
  staterna fram till att partiell återbetalning av 
  kapitalet och reservtillgångarna till de gamla 
  nationella centralbankerna är en felaktig poli-
  tisk signal: i samband med utvidgningen ut-
  ökas inte ECB:s resurser, utan de minskar 
  tvärtom i praktiken.
   Den ändring som gjordes i samband med 
  utvidgningen 2004 innebär att när en ny 
  medlemsstats centralbank blir en ny nationell 
  centralbank i ECBS, skall ECB:s kapital och 
  valutareservtillgångar justeras uppåt med ett 
  belopp som beräknas genom att ovan nämnda 
  belopp multipliceras med kvoten mellan de 
  aktier som skall tecknas och som redan har 
  tecknats i den berörda nationella centralban-
  ken. Lösningen skapade en bestående modell 
  även med tanke på kommande utvidgningar. 
  Därför innehåller inte vare sig anslutnings-
  protokollet eller anslutningsakten för Bulga-
  rien och Rumänien några bestämmelser om 
  ECB.
   
   
  3.31.3 Europeiska investeringsbanken
   
   Utvidgningen förutsätter också sådana änd-
  ringar i Europeiska investeringsbankens 
  (EIB) stadga som ingår i protokollet till an-
  slutningsfördraget. De nya medlemsstaterna 
  blir medlemmar i banken och betalar sin an-
  del av det inbetalade kapitalet, vilken i regel 
  bestäms på basis av medlemsstaternas BNP. 
  Unionen utvidgades förra gången i maj 2004. 
  De ändringar i EIB:s stadga som utvidgning-
  en krävde gjordes redan då med tanke på att 
  Bulgarien och Rumänien ansluter sig till ge-
  menskapen i ett senare skede. Således är det 
  inte den här gången nödvändigt att i någon 
  betydande utsträckning anpassa EIB:s be-
  slutssystem eller ägandeförhållanden.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  ännu inte har trätt i kraft, skiljer sig inte från 
  den beskrivna situationen enligt anslutnings-
  protokollet.
   
   
  3.31.4	Skyddsklausuler och klausulen om 
  senareläggning av medlemskap
   
   Bulgariens och Rumäniens anslutningsför-
  drag innehåller förutom de övriga anslut-
  ningsvillkoren även speciella skyddsklausu-
  ler. Skyddsklausulen för den inre marknaden 
  kan tillämpas, om den nya medlemsstaten 
  inte förmår fullgöra de medlemskapsskyldig-
  heter som hör till området för den inre mark-
  naden och detta medför eller hotar medföra 
  allvarliga störningar för den inre marknaden. 
  Skyddsklausulen för den inre marknaden be-
  skrivs mera ingående i kapitel 3.1 Skydds-
  klausulen för civil- och straffrättsligt samar-
  bete får tillämpas, om det finns allvarliga 
  brister eller överhängande risk för sådana 
  brister i genomförandet eller tillämpningen 
  av beslut och åtaganden på dessa områden. 
  Denna skyddsklausul beskrivs närmare i ka-
  pitel 3.24. Utöver ovan nämnda skyddsklau-
  suler innehåller anslutningsfördraget också 
  en allmän ekonomisk skyddsklausul samt en 
  senareläggningsklausul som beskrivs nedan.
   Anslutningsfördraget innehåller på samma 
  sätt som tidigare utvidgningar en allmän 
  ekonomisk skyddsklausul. Syftet med 
  skyddsklausulen är att möjliggöra ingrepp i 
  oväntade ekonomiska verkningar till följd av 
  utvidgningen. Den kan tillämpas "i händelse 
  av allvarliga svårigheter som kan antas bli 
  bestående inom någon sektor av ekonomin 
  eller i händelse av svårigheter som kan leda 
  till en allvarlig försämring av det ekonomiska 
  läget inom ett bestämt område." Kommissio-
  nen beslutar om nödvändiga skyddsåtgärder. 
  Både de nya och de nuvarande medlemssta-
  terna kan ta initiativ till tillämpning av 
  skyddsåtgärderna.
   Skyddsåtgärder kan vidtas under tre år efter 
  anslutningen, men kan också vara i kraft där-
  efter. Ingen skyddsåtgärd får dock vara läng-
  re än absolut nödvändigt och åtgärden måste 
  i fråga om både varaktighet och omfattning 
  vara förenlig med proportionalitetsprincipen. 
  Skyddsåtgärderna får inte heller orsaka 
  gränskontroller mellan medlemsstaterna.
   Vid allvarliga ekonomiska svårigheter kan 
  kommissionen efter uttrycklig begäran av en 
  medlemsstat behandla en begäran om 
  skyddsåtgärd också i brådskande ordning.
   Beträffande skyddsåtgärder kan göras av-
  vikelser från bestämmelserna i EG-fördraget 
  samt i anslutningsakten eller anslutningspro-
  tokollet till de delar det är absolut nödvän-
  digt. Syftet med åtgärderna är att orsaka så 
  lite störningar som möjligt för den inre 
  marknaden.
   Till Bulgariens och Rumäniens anslut-
  ningsfördrag har med avvikelse från tidigare 
  anslutningsfördrag fogats en senarelägg-
  ningsklausul, med stöd av vilken någondera 
  statens anslutningsdag kan senareläggas med 
  ett år till den 1 januari 2008. Anslutningsda-
  gen kan skjutas upp, om det finns en allvarlig 
  risk för att Bulgarien eller Rumänien uppen-
  barligen är oförberedd att uppfylla kraven för 
  medlemskap före den 1 januari 2007 "på ett 
  antal viktiga områden". Kommissionen över-
  vakar kontinuerligt båda kandidatstaternas 
  anslutningsförberedelser för att säkerställa att 
  unionens regelverk antas i den nationella lag-
  stiftningen och att de har tillräcklig bered-
  skap att kunna genomföra den. Om det på 
  grundval av kommissionens övervaknings-
  rapporter finns klara bevis för att läget i för-
  beredelserna ännu inte är i ett sådant skede 
  som en anslutning förutsätter, får rådet, på 
  grundval av en rekommendation från kom-
  missionen, besluta att anslutningen senare-
  läggs med ett år till den 1 januari 2008. Som 
  utgångspunkt fattar rådet beslutet med enhäl-
  lighet, men beslutet kan för Rumäniens del 
  fattas med kvalificerad majoritet, om Rumä-
  nien inte har uppfyllt vissa av de åtaganden 
  som ingåtts särskilt. Dessa åtaganden gäller 
  bl.a. kontroller vid unionens yttre gränser, 
  kampen mot korruption och reformen av 
  rättsväsendet samt statsstöd. Om det besluts 
  att anslutningsdagen skall senareläggas med 
  ett år, orsakar detta inga andra påföljder för 
  kandidatstaten och anslutningen sker i varje 
  fall den 1 januari 2008, eftersom det enligt 
  anslutningsfördraget är möjligt att senareläg-
  ga anslutningsdagen endast en gång. Om det 
  besluts att anslutningsdagen skall senareläg-
  gas för någondera av staterna, tillämpas gäl-
  lande Europaavtal i relationerna mellan det 
  landet och unionen till utgången av 2007.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  ännu inte har trätt i kraft, skiljer sig inte från 
  den beskrivna situationen.
   
  Verkningar för Finland
   
   Om anslutningsdagen enligt ett beslut skall 
  senareläggas för någondera staten, är konse-
  kvenserna i huvudsak politiska. En annan 
  konsekvens är att marknaden i den aktuella 
  staten öppnas helt för finländska företag som 
  en del av den inre marknaden först den 1 ja-
  nuari 2008. Å andra sidan innebär en senare-
  läggning att den aktuella kandidatstaten får 
  extra tid för anslutningsförberedelserna, vil-
  ket betyder att den förutspådda störningen för 
  unionens verksamhet som beslutet om sena-
  reläggning grundar sig på hinner åtgärdas.
   
   
  3.31.5	Gradvis avveckling av program för 
  föranslutningsstöd och stödpro-
  grammet för institutionell utveckling
   
   De olika programmen för föranslutningss-
  töd avvecklas gradvis efter Bulgariens och 
  Rumäniens anslutning och en övergång sker 
  till de bestämmelser som skall tillämpas efter 
  anslutningen. Avvecklingen av programmen 
  beskrivs mera ingående i artikel 27 i detalj-
  motiveringen.
   Genom stödprogrammet för institutionell 
  utveckling ger Europeiska unionen tillfälligt 
  ekonomiskt stöd till Bulgarien och Rumänien 
  fram till 2006. Med stödet finansieras ut-
  vecklingsprojekt för samhällsstrukturer och 
  anknytande smärre begränsade investeringar. 
  Stödprogrammet beskrivs mera ingående i 
  artikel 31 i detaljmotiveringen.
   
   
  3.31.6 Arrangemang under övergångsskedet
   
   Till slutakten har bifogats en skriftväxling 
  om ett informations- och samrådsförfarande 
  angående antagandet av vissa beslut och and-
  ra åtgärder som skall antas under tiden fram 
  till anslutningen. Genom förfarandet säker-
  ställs att Bulgarien och Rumänien hålls 
  underrättade om varje förslag, meddelande, 
  rekommendation eller initiativ som kan leda 
  till beslut av Europeiska unionens institutio-
  ner eller organ. Syftet med arrangemanget är 
  att ge Bulgarien och Rumänien möjlighet att 
  påverka unionens lagstiftning, som kommer 
  att vara bindande för dem som medlemssta-
  ter. Nämnda förslag m.fl. tillkännages län-
  derna efter det att de har överlämnats till rå-
  det, och efter en motiverad begäran från Bul-
  garien och Rumänien kan förhandlingar inle-
  das, om saken anses gälla ländernas intressen 
  som blivande medlemsstater i unionen.
   En situation enligt anslutningsakten, dvs. 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  ännu inte har trätt i kraft, skiljer sig inte i 
  fråga om informations- och samrådsförfaran-
  det från situationen enligt anslutningsproto-
  kollet.
   
   
  4.	Propositionens konsekvenser
  4.1.	Ekonomiska konsekvenser
  4.1.1	Totalekonomiska konsekvenser
   
   Den ökade trygghet och politiska stabilitet 
  som följer av utvidgningen av EU är viktig 
  också när det gäller att bevara den ekono-
  miska välfärden i Europa. På lång sikt har 
  utvidgningen positiva verkningar för unio-
  nens utrikeshandel, investeringar och till-
  växtförutsättningar. Det har bedömts att ut-
  vidgningen har positiva totalekonomiska 
  verkningar för både de nya och de nuvarande 
  medlemsstaterna, inbegripet Finland.
   De nya medlemsstaternas ekonomiska be-
  tydelse i den utvidgade unionen är liten, och 
  några betydande direkta verkningar på sam-
  hällsekonomisk nivå är inte att vänta i de nu-
  varande medlemsstaterna. Verkningarna är 
  klart större för de nya medlemsstaterna. Erfa-
  renheterna av tidigare utvidgningar i fråga 
  om länder som är fattigare än medelnivån vi-
  sar att anslutningen medför att utrikeshan-
  deln och investeringarna ökar samt att den 
  tekniska utvecklingen påskyndas och således 
  även att välfärden ökar. När den inre mark-
  naden breddas får företagen nya marknader, 
  och i de nya medlemsstaterna förbättras köp-
  kraften i snabb takt.
   Utvidgningens handelsverkningar beräknas 
  vara mest påtagliga i de nya medlemsstater-
  na, eftersom deras export till unionen är stör-
  re i relation till nationalprodukten än de nu-
  varande medlemsstaternas export till dessa 
  länder. Samarbetet mellan de nya och de nu-
  varande medlemsstaterna är redan långt 
  framskridet på grund av Europaavtalen. De 
  nya medlemsstaternas handel med EU har 
  avreglerats i hög grad. Handeln i de nya 
  medlemsstaterna kan även i fortsättningen 
  öka snabbt till följd av den ekonomiska ut-
  vecklingen, även om själva EU-
  medlemskapet inte längre har några betydan-
  de verkningar i fråga om tillväxten.
   Utvidgningen kommer eventuellt att öka de 
  utländska investeringarna i de nya medlems-
  staterna när riskfaktorerna, t.ex. osäkerhet i 
  fråga om den administrativa kapaciteten, 
  minskar ytterligare. Så har skett i samband 
  med de tidigare utvidgningarna av unionen. 
  Privatiseringen i kandidatländerna har redan 
  lockat rikligt med direkta utländska invester-
  ingar. Det är nu en utmaning för de nya med-
  lemsstaterna att sträva efter utländska inve-
  steringar i nyinvesteringar. Utländska inve-
  steringar kan ha betydande verkningar för de 
  nya medlemsstaternas ekonomier. Verkning-
  arna för de nuvarande medlemsstaterna be-
  räknas däremot bli obetydliga.
   Än så länge har rörligheten för arbetstagare 
  varit obetydlig i unionen. De tidigare utvidg-
  ningarna har inte lett till omfattande flytt-
  ningsrörelser och de har inte medfört allvar-
  liga störningar på arbetsmarknaden i med-
  lemsstaterna. Det beräknas att arbetskraften 
  kommer att röra sig relativt lite även i sam-
  band med denna utvidgning. De minskade 
  skillnaderna i levnadsstandarden mellan de 
  nuvarande och de nya medlemsstaterna för-
  väntas småningom sänka flyttningstrycket till 
  de nuvarande medlemsstaterna. Arbetstagare 
  som flyttat till ett annat land samt deras fa-
  miljer omfattas av det sociala trygghetssy-
  stemet i det land där de arbetar. De största 
  kostnaderna orsakas av pensioner och sjuk-
  vård.
   Den växande köpkraften i de nya medlems-
  staterna kan med tiden ha positiva verkningar 
  för handelsutbytet mellan Finland och de nya 
  medlemsländerna. Man skall visserligen hål-
  la i minnet att Finlands export till Bulgarien 
  och Rumänien för närvarande utgör 0,2 pro-
  cent av Finlands hela export. Importen från 
  dessa länder är ännu obetydligare.
   
  Ekonomisk politik
   
   I och med utvidgningen förbinder de nya 
  medlemsstaterna sig att följa gemensamma 
  spelregler, och anslutningen är drivfjäder för 
  nödvändiga strukturella reformer. Samarbetet 
  inom den ekonomiska politiken ger stabilitet 
  för de nya medlemsstaternas ekonomiska ut-
  veckling. För en gynnsam integrationsut-
  veckling förutsätts att den ekonomiska ut-
  vecklingen i de nya länderna är hållbar och 
  klart snabbare än i de nuvarande medlemssta-
  terna. Ju snabbare konvergensen sker, desto 
  lägre blir kostnaderna för utvidgningen. De 
  viktigaste strukturpolitiska utmaningarna för 
  de nya medlemsstaterna hänför sig fortfaran-
  de till stor del till stadiet av en övergångs-
  ekonomi.
   När de nya medlemsstaterna ansluts till 
  unionen skall de iaktta alla bestämmelser om 
  den ekonomiska politiken i den ekonomiska 
  och monetära unionen. De övergår emellertid 
  inte direkt till den tredje etappen i den eko-
  nomiska och monetära unionen, dvs. till den 
  gemensamma valutan. Länderna förväntas 
  ansluta sig till valutakursmekanismen ERM 
  II, om än inte nödvändigtvis omedelbart efter 
  anslutningen till EU. De nya medlemsstater-
  na kan övergå till den tredje etappen efter det 
  att de har uppfyllt villkoren för införandet av 
  euron, dvs. konvergenskriterierna i Maa-
  strichtfördraget. I kriterierna förutsätts bl.a. 
  att medlemsstaten påvisar tillräcklig valuta-
  stabilitet inom växelkursmekanismen under 
  minst två års tid före tidpunkten för bedöm-
  ningen.
   En hållbar och trovärdig monetär stabilitet 
  uppnås bara som ett resultat av en långvarig, 
  god realekonomisk utveckling och en eko-
  nomisk politik som eftersträvar balans. Det 
  väsentliga är att konvergensen är hållbar. Ett 
  alltför tidigt försök under bristfälliga förut-
  sättningar att bli medlem i den monetära uni-
  onen och att ansluta valutan till ERM II- me-
  kanismen kan leda till låg tillväxt inom pro-
  duktionen och dålig sysselsättning. Ett alltför 
  tidigt medlemskap i den monetära unionen 
  kan vara problematiskt även med tanke på 
  ränte- och valutakursstabiliteten inom euro-
  området, eftersom konvergensen också är 
  förenad med förstärkning av den reella valu-
  takursen. Efter det att euron har införts kan 
  den reella valutakursen i förhållande till and-
  ra länder inom euroområdet förstärkas bara 
  genom snabbare inflation än i de andra län-
  derna.
   En central utmaning för de nya medlems-
  staternas ekonomiska politik och strukturpo-
  litik består i att upprätta sådana förvaltnings-
  strukturer som stöder verksamheten på 
  marknaden och en balanserad utveckling av 
  den privata sektorn, i synnerhet den finansi-
  ella marknaden. Tillbörlig reglering och ef-
  fektiv övervakning av den finansiella mark-
  naden och de finansiella instituten står i detta 
  hänseende i nyckelposition.
   
   
  4.1.2	Budgetkonsekvenser
   
   Utvidgningen har både direkta och indirek-
  ta budgetkonsekvenser. De direkta konse-
  kvenserna för de nya medlemsstaterna består 
  av EU:s finansiella flöden och de nya med-
  lemsstaternas medfinansiering i EU:s budget. 
  På basis av de beslut som fattats är de direkta 
  budgetkonsekvenserna av utvidgningen kän-
  da för åren 2007-2009. Budgetkonsekven-
  serna klarnar i samband med att budgetpla-
  nen för 2007-2013 antas.
   Med indirekta budgetkonsekvenser avses 
  det förändringstryck som utvidgningen med-
  för för i synnerhet de budgetekonomiskt vik-
  tigaste politikområdena, dvs. jordbruks- och 
  landsbygdspolitiken samt regional- och 
  strukturpolitiken. I ett längre perspektiv har 
  de indirekta budgetkonsekvenserna minst 
  lika stor betydelse för de nuvarande med-
  lemsstaterna, inbegripet Finland, som de di-
  rekta konsekvenserna.
   Ovan nämnda osäkerhetsfaktorer bör beak-
  tas vid bedömningen av de kalkyler som pre-
  senteras nedan. I finansministeriets bedöm-
  ningar har situationen före utvidgningen 
  2006 jämförts med kalkylerna för 2007-
  2013. Enligt dessa beräkningar riktas år 2013 
  ca 6-7 miljarder euro i åtagandebemyndi-
  ganden till de nya medlemsstaterna.
   Bulgariens och Rumäniens andel av EU:s 
  betalningsbemyndiganden kommer enligt 
  uppskattningar att uppgå till ca 4 procent un-
  der kommande budgetplaneperiod. Länder-
  nas andelar av betalningarna beräknas utgöra 
  ca 0,9 procent. På årsbasis är nettoöverfö-
  ringen till dessa länder ca 3,5 miljarder euro 
  år 2013.
   Den ökning av EU:s budget som följer av 
  Bulgariens och Rumäniens anslutning leder 
  också till att Finlands betalningar ökar. Fin-
  lands andel av den nettoökning som Bulgari-
  en och Rumänien föranleder i EU:s budget 
  kommer att vara ca 50 miljoner euro år 2013. 
  Utvecklingen av penningflödena mellan EU 
  och Finland bestäms dock inte enbart på ba-
  sis av de kalkylmässiga faktorerna för kandi-
  datländerna utan är i hög grad beroende av 
  resultaten av förhandlingarna inför finansie-
  ringsperioden 2007-2013. Först efter dessa 
  förhandlingar är det möjligt att göra en slut-
  lig bedömning av utvidgningens budgetkon-
  sekvenser för Finland. Också då är bedöm-
  ningen ofullständig, eftersom det är omöjligt 
  att bedöma vilka politiska reformer som skul-
  le ha verkställts oavsett utvidgningen.
   På längre sikt beräknas Finlands nettobe-
  talning, som är ett resultat av samverkan mel-
  lan flera faktorer, utvecklas så, att beloppet 
  höjs från ca 90 miljoner euro år 2004 till 
  maximala 600 miljoner euro år 2013 beroen-
  de på de beslut som fattas om budgetplanen 
  och egna tillgångar.
   
   
  4.2.	Miljökonsekvenser
   Utvidgningen har till stor del positiva 
  verkningar för miljöns tillstånd. Utvidgning-
  ens betydelse för miljöns tillstånd i Finland 
  är avsevärt mera begränsad än föregående 
  utvidgning, den 1 maj 2004.
   Bulgarien och Rumänien skall genomföra 
  EG:s miljöregelverk före anslutningsdagen, 
  bortsett från de bestämmelser för vilka de 
  beviljats övergångstid. Genomförandet av 
  EG:s miljöregelverk förbättrar successivt 
  miljöns tillstånd i de nya medlemsstaterna 
  och samtidigt i hela Europa. Det innebär i 
  många avseenden en betydlig förbättring av 
  nivån på Bulgariens och Rumäniens miljö-
  skydd jämfört med tiden före medlemsför-
  handlingarna. De övergångstider som bevil-
  jats Bulgarien och Rumänien och som beror 
  på vikten av de investeringar som krävs för 
  genomförandet av gemenskapens miljöregel-
  verk, hindrar inte en positiv utveckling inom 
  miljöskyddet.
   Genomförandet av gemenskapens luft-
  vårdsrättsakter förbättrar avsevärt luftkvalite-
  ten i de nya medlemsstaterna och samtidigt 
  människornas hälsa. När de gränsöverskri-
  dande utsläppen från Bulgarien och Rumäni-
  en minskar förbättras luftkvaliteten. Olägen-
  heterna av luftföroreningar minskar också i 
  många av de nuvarande medlemsstaterna, 
  Finland inbegripet.
   
   
  4.3.	Konsekvenser i fråga om organisa-
  tion och personal
   De nya medlemsstaterna omfattas av med-
  lemskapets rättigheter och skyldigheter i en-
  lighet med anslutningsfördraget. Det här har 
  vissa verkningar i fråga om organisation och 
  personal vid unionens institutioner.
   Bulgariens och Rumäniens anslutning till 
  Europeiska unionen beräknas inte ha några 
  särskilda direkta verkningar för Finland i frå-
  ga om organisation och personal.
   
   
  4.4.	Konsekvenser för medborgarna
   Utvidgningen av Europeiska unionen på-
  verkar de finska medborgarnas ställning på 
  många sätt. Antagandet av de grundläggande 
  värderingarna inom EU - frihet, demokrati 
  och respekt för de mänskliga rättigheterna - i 
  allt vidare kretsar stärker den politiska och 
  ekonomiska stabiliteten på vår kontinent. 
  Inom unionen garanterar gemensamma vär-
  deringar och institutioner samt intensiva kon-
  takter fred mellan medlemsstaterna. Bulgari-
  ens och Rumäniens utfästelse att följa ge-
  mensamma regler och förfaranden underlät-
  tar enskilda medborgares kontakter med 
  medborgare, företag och sammanslutningar i 
  dessa stater.
   Den breddade inre marknaden medför för-
  delar för konsumenterna i Finland. När han-
  delshindren avskaffas och ekonomierna och 
  produktionen av konsumtionsvaror utvecklas i 
  de nya medlemsstaterna utökas produktutbu-
  det och priskonkurrensen. Handeln mellan de 
  nuvarande och de nya medlemsstaterna bred-
  das och leder till ökad allmän välfärd. Det lig-
  ger i de finska medborgarnas och de övriga 
  EU-medborgarnas intresse att det gemensam-
  ma konsumentskyddet inom EU omfattar hela 
  det utvidgade inre marknadsområdet.
   Möjligheterna att resa i Europa förenklas då 
  de gällande reglerna inom unionen omfattar 
  ett allt större område. Rätten till fri rörlighet 
  gäller från och med anslutningsdagen för de 
  nya medlemsstaterna personer som inte är ak-
  tiva i ekonomiskt hänseende, studerande och 
  pensionärer. Fri rörlighet för arbetstagare 
  genomförs via övergångsarrangemang. Med-
  lemsländerna har rätt att tillämpa övergångsar-
  rangemang, om det finns risk för att det upp-
  kommer obalans i flyttningsströmmarna mel-
  lan de nya och de nuvarande medlemsstaterna 
  på grund av skillnaderna i lönenivåerna.
   Utvidgningen innebär också att finska 
  medborgare får tillträde till arbetsmarknaden 
  i Bulgarien och Rumänien. På grund av prin-
  cipen om ömsesidighet i övergångsarrange-
  mangen i anslutningsfördraget kan dessa 
  medlemsstater dock tillämpa övergångsar-
  rangemang på finska medborgares rätt till ar-
  bete, om Finland tillämpar övergångsarran-
  gemang för tillträdet till arbetsmarknaden på 
  deras medborgare.
   Ömsesidigt erkännande av examina under-
  lättar medborgarnas yrkesmässiga rörlighet 
  mellan Finland och de nya medlemsstaterna. 
  Bulgariens och Rumäniens fullödiga delta-
  gande i EU:s utbildnings-, ungdoms- och 
  forskningsarbete ökar möjligheterna till in-
  ternationalisering för studerande, anställda 
  inom utbildningssektorn, forskare och unga 
  samt förbättrar förutsättningarna för samar-
  bete.
   Den sociala tryggheten för medborgarna i 
  Europa blir mera övergripande. Systemet för 
  samordning av den sociala tryggheten utvid-
  gas till att gälla personer som rör sig mellan 
  Finland och de nya medlemsstaterna och gör 
  det möjligt att bl.a. betala pensioner och 
  andra sociala trygghetsförmåner från en med-
  lemsstat till en annan.
   Efter Bulgariens och Rumäniens anslutning 
  flyttas EU:s yttre gräns till gränserna mellan de 
  nya medlemsstaterna och tredje land. Gräns-
  övervakningen och gränskontrollerna vid ge-
  menskapens inre gränser kvarstår likväl tills vi-
  dare mellan de nya medlemsstaterna och de 
  nuvarande Schengenstaterna. När rådet i sinom 
  tid i enlighet med Schengenregelverket beslutar 
  att avskaffa kontrollerna vid de inre gränserna 
  kan medborgarna i EU:s medlemsstater resa 
  fritt på 27 staters territorier.
   Utvidgningen av euroområdet kommer i 
  sinom tid att underlätta prisjämförelser och 
  resor i Europa. Den ekonomiska tillväxten i 
  hela unionen stärks när de nya medlemssta-
  terna går med i den tredje etappen i den eko-
  nomiska och monetära unionen.
   Det kulturella samarbetet blir mångsidigare 
  och livligare när de nya medlemsstaterna su-
  veränt deltar i unionens program och projekt 
  inom området kultur. Finländarna erbjuds 
  nya samarbetsmöjligheter i form av allt mera 
  omfattande program, projekt och samarbets-
  nätverk i unionen.
   Nivån på hälso- och sjukvården i Bulgarien 
  och Rumänien höjs och folkhälsotillståndet 
  förbättras när de utformar en modern natio-
  nell hälsovårdspolitik. Bekämpningen av 
  olägenheter för hälsan effektiviseras i Euro-
  pa. De nya medlemsstaternas deltagande i 
  harmoniseringen av EU:s narkotikapolitik 
  främjar kampen mot smittsamma sjukdomar 
  och narkotika. Förbättringen av miljöns till-
  stånd och andra faktorer som påverkar hälsan 
  har också positiv betydelse för hälsoskyddet.
   Jämställdheten mellan kvinnor och män 
  förbättras i de nya medlemsstaterna. Genom-
  förandet av EU-bestämmelserna om jäm-
  ställdhet inverkar positivt på utvecklingen i 
  samhället och på det allmänna attitydklima-
  tet. Samhällsställningen för minoriteterna i 
  de nya medlemsstaterna förbättras, eftersom 
  EU-bestämmelserna förutsätter att etniska 
  minoriteter garanteras likabehandling och att 
  likabehandling tillämpas i arbetslivet.
   Tryggheten för finska medborgare ökar när 
  Bulgarien och Rumänien går med i det euro-
  peiska polissamarbetet och samarbetet kring 
  brott mot tullagstiftningen. När utbyte av in-
  formation ökar och förfarandena förenhetli-
  gas, underlättas bekämpningen och utred-
  ningen av gränsöverskridande brottslighet. 
  Åtgärderna i kampen mot terrorism effektivi-
  seras när samarbetet intensifieras. De nya 
  medlemsstaternas utfästelse att bekämpa 
  ekonomisk brottslighet och korruption har 
  också positiva verkningar för unionsmedbor-
  garnas trygghet.
   
   
  5.	Beredningen av propositionen
  5.1.	Bakgrund till anslutningsförhand-
  lingarna
   Enligt artikel I-2 i fördraget om upprättan-
  de av en konstitution för Europa (det konsti-
  tutionella fördraget) skall unionen bygga på 
  värdena frihet, demokrati och respekt för de 
  mänskliga rättigheterna. Motsvarande be-
  stämmelse finns i artikel 6 i fördraget om Eu-
  ropeiska unionen (EU-fördraget). I artikel I-
  58 i det konstitutionella fördraget föreskrivs 
  att varje europeisk stat som önskar bli med-
  lem av unionen och som respekterar princi-
  perna om frihet, demokrati, de mänskliga rät-
  tigheterna och grundläggande friheterna samt 
  rättsstaten kan ansöka om medlemskap i uni-
  onen. Motsvarande bestämmelse finns i arti-
  kel 49 i EU-fördraget.
   De principer som efter andra världskriget 
  styrt en ekonomiskt och politiskt stabil ut-
  veckling i Västeuropa får i och med den ak-
  tuella utvidgningen en allt vidare spridning 
  på kontinenten, vars historiska utveckling 
  ofta har styrts av krig och diktaturer. Det 
  grundläggande målet med Europeiska unio-
  nen har ända sedan upprättandet varit att nå 
  demokratisk integration i Europa. Den poli-
  tiska omvälvning som började med Berlin-
  murens fall 1989 banade väg för en utvidg-
  ning av Europeiska unionen och dess värde-
  gemenskap till östra Europa.
   Efter de politiska förändringarna i Europa 
  stod det klart att de östeuropeiska länderna 
  behövde stöd i sina strävanden att stabilisera 
  sin ekonomi och sina politiska förhållanden. 
  I de central- och östeuropeiska länderna sågs 
  medlemskap i unionen som en möjlighet att 
  oåterkalleligt förankra de grundligt förändra-
  de samhällena vid gemensamma principer 
  och förfaranden. Förberedelserna inför med-
  lemskapet har sporrat de länder som deltagit i 
  förhandlingsprocessen till att utvecklas till 
  demokratiska länder med marknadsekonomi.
   Förutsättningarna för utvidgningen av uni-
  onen till Central- och Östeuropa skapades i 
  snabb takt. Det rådde bred politisk enighet i 
  unionen om fördelarna med en utvidgning 
  och om dess betydelse för en balanserad poli-
  tisk och ekonomisk utveckling i Europa. Eu-
  ropeiska rådet ansåg vid sitt möte i Köpen-
  hamn 1993 att nya länder kan tillträda unio-
  nen så snart de kan ta ansvar för de förplik-
  telser som medlemskapet för med sig och 
  uppfylla vissa ekonomiska och politiska vill-
  kor för medlemskapet, sedermera kallade 
  "Köpenhamnskriterierna".
   Köpenhamnskriterierna inbegriper EU:s 
  grundläggande värden. Ett land som ansöker 
  om medlemskap i unionen skall ha institutio-
  nell stabilitet som garanterar demokrati, 
  rättssäkerhet, mänskliga rättigheter samt re-
  spekt för och skydd av minoriteter. Före 
  medlemskapet skall kandidatlandet dessutom 
  ha en fungerande marknadsekonomi och 
  förmåga att hantera konkurrens och mark-
  nadskrafter inom unionen samt kunna ta på 
  sig de skyldigheter som följer av ett medlem-
  skap och ansluta sig till målen för den poli-
  tiska, ekonomiska och monetära unionen. Å 
  ena sidan sporrar Köpenhamnskriterierna de 
  länder som eftersträvar medlemskap till att 
  utveckla institutionell stabilitet samt de 
  mänskliga rättigheterna, å andra sidan säker-
  ställer de att enhetligheten inom unionen och 
  en fungerande inre marknad inte rubbas av 
  att nya länder ansluter sig.
   Den ursprungliga gemenskapen av sex sta-
  ter (Frankrike, Tyskland, Belgien, Holland, 
  Italien och Luxemburg) har utvidgats till en 
  union med 25 länder. De tidigare utvidgning-
  arna ägde rum 1973 (Storbritannien, Dan-
  mark och Irland), 1981 (Grekland), 1986 
  (Spanien och Portugal) och 1995 (Österrike, 
  Sverige och Finland). Cypern, Tjeckien, Est-
  land, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Po-
  len, Slovakien och Slovenien gick med i EU 
  den 1 maj 2004. När Bulgarien och Rumäni-
  en ansluter sig slutförs den femte utvidgning-
  en. Avsikten är att länderna skall ansluta sig 
  till EU den 1 januari 2007.
   
   
  5.2.	Finlands förhandlingsmål och förbe-
  redelser
   Utvidgningen av Europeiska unionen ligger 
  i Finlands politiska och ekonomiska intresse. 
  Finland har konsekvent gett sitt bifall till ut-
  vidgningen och arbetat för att främja utvidg-
  ningsförhandlingarna utgående från de prin-
  ciper som fastställts av Europeiska råden. 
  Den fördjupade ekonomiska integrationen i 
  Europa ligger i det finländska ekonomiska li-
  vets och medborgarnas intresse. Möjligheter-
  na att avvärja gränsöverskridande problem 
  och hot underlättas av att klyftan i levnads-
  standarden utjämnas och att de nya medlems-
  staterna binder sig vid gemensamma spelreg-
  ler och övervakning. De handelshinder som 
  finns kvar undanröjs. Utvidgningen innebär 
  att EU:s internationella dignitet ökar ytterli-
  gare. Detsamma gäller kontinentens förut-
  sättningar för ekonomisk tillväxt och syssel-
  sättning.
   Främjandet av fred och stabilitet i Europa 
  är en grundläggande värdering som får stöd 
  av den aktuella utvidgningen.
   Finland har från första början av denna ut-
  vidgningsprocess ansett att dörrarna till Eu-
  ropeiska unionen bör stå öppna för alla euro-
  peiska stater som uppfyller villkoren för 
  medlemskap. Ett allmänt mål för Finland var 
  att slutföra utvidgningsförhandlingarna enligt 
  överenskommen tidtabell och med respekt 
  för gemensamt överenskomna förhandlings-
  principer. Finland arbetade aktivt för att alla 
  kandidatländer skulle bemötas lika.
   Finland ansåg att en fortsatt enhetlig och 
  fungerande inre marknad borde garanteras i 
  den utvidgade unionen. Finland höll också 
  fast vid att förhandlingarna skulle föras utgå-
  ende från den gällande gemenskapsrätten och 
  de finansiella ramar som fastslogs i Berlin 
  1999. I enlighet med Finlands ståndpunkt 
  följdes samma principer och metoder som 
  med de tio länderna då Bulgarien och Rumä-
  nien i mars 2004 beviljades ett finansierings-
  paket för anslutningen. Paketet gäller endast 
  tre år efter anslutningen, på samma sätt som 
  för de tio länderna.
   Republikens president utsåg den 27 mars 
  1998 en förhandlingsdelegation som skulle 
  representera Finland i anslutningsförhand-
  lingarna. Delegationen bestod av utrikesmi-
  nistern och utrikeshandelsministern samt Fin-
  lands ständiga representant i EU som deras 
  ersättare. Utrikesministeriet bemyndigades 
  att förordna sakkunniga vid behov. Från mars 
  2000 till april 2003 var utrikeshandelsminis-
  tern den minister som svarade för utvidg-
  ningen av EU och ordförande för förhand-
  lingsdelegationen. I den nuvarande regering-
  en är utrikesministern den minister som sva-
  rar för utvidgningen.
   Vid förhandlingarna svarade utrikesmini-
  steriet för beredningen och samordningen av 
  Finlands ståndpunkter i samarbete med stats-
  rådets kansli och andra ministerier. Varje 
  ministerium beredde ärenden inom sitt eget 
  verksamhetsområde enligt behov och i sam-
  arbete med övriga ministerier. För att möj-
  liggöra en effektiv nationell beredning inrät-
  tades i Finland den 2 juli 1997 en utvidg-
  ningssektion under kommittén för EU- ären-
  den. Sektionen hade till uppgift att bereda 
  Finlands ståndpunkter till de olika förhand-
  lingskapitlen. Statsrådets kansli och de övri-
  ga ministerierna, republikens presidents 
  kansli, Ålands landskapsstyrelse samt Fin-
  lands bank var representerade i sektionen. 
  Sektionen sammanträdde också i bred sam-
  mansättning, där även arbetsmarknadsorgani-
  sationerna och övriga intressegrupper var re-
  presenterade.
   De yttre förbindelsernas betydelse har hela 
  tiden ökat inom Europeiska unionen. För att 
  förbättra systemet för samordningen av be-
  redningen av de yttre förbindelserna inrätta-
  des en sektion för yttre förbindelser i stats-
  förvaltningen den 25 februari 2004. På så vis 
  behandlas de yttre förbindelserna i en och 
  samma sektion, som bereder ärenden för 
  kommittén för EU-ärenden och EU-
  ministerutskottet. Utrikesministeriet sörjer 
  för sektionens arbete. Utvidgningssektionen 
  drogs in i samband med sektionsreformen. 
  För närvarande behandlas utvidgningen i 
  sektionen för yttre förbindelser. Vissa speci-
  alteman, t.ex. utvidgningen, kan fortfarande 
  behandlas i bred sammansättning. De vikti-
  gaste riktlinjerna för utvidgningen fastställs 
  fortfarande i EU-ministerutskottet, som ock-
  så är samordningsorgan i sista hand, om Fin-
  lands ståndpunkt inte kunnat formuleras på 
  lägre nivå.
   När anslutningsförhandlingarna inleddes 
  fick riksdagens utrikesutskott utredningar om 
  kandidatländerna. Under förhandlingarnas 
  gång refererades aktuella förhandlingsfrågor 
  för de olika riksdagsutskotten. Stora utskottet 
  och utrikesutskottet informerades dessutom 
  om förhandlingarnas framskridande i sam-
  band med förberedelserna inför rådets (all-
  männa frågor), senare rådets (allmänna frå-
  gor och yttre förbindelser), och Europeiska 
  rådets möten.
   
   
  5.3.	Förberedelserna inom EU inför ut-
  vidgningen
   Ekonomiskt stöd inför anslutningen har 
  kanaliserats till kandidatländerna via finansi-
  eringsprogrammen Phare, ISPA och Sapard. 
  Programmet Phare utformades 1989 för att 
  stödja de östeuropeiska ländernas första steg 
  i utvecklingen till demokratiska förvaltningar 
  samt i återuppbyggnaden av ekonomierna. 
  Programmet reviderades 1997 och blev ett 
  centralt finansiellt instrument för utvidgning-
  en. Programmet tar fasta på utveckling av 
  förvaltningsstrukturerna och investeringar i 
  anslutning till genomförandet av EG:s regel-
  verk. I projekten för revidering av förvalt-
  ningsstrukturerna har kandidatländerna kun-
  nat dra nytta av de nuvarande medlemssta-
  ternas erfarenheter via arrangemanget med 
  partnersamverkan ("twinning"). År 2000 
  kompletterades Phare-objekten med stöd för 
  främjande av ekonomisk och social kohesion 
  i syfte att hjälpa kandidatländerna att dra nyt-
  ta av EU:s strukturfonder.
   Programmet ISPA stöder vidsträckta infra-
  strukturprojekt inom trafik- och miljösektorn. 
  Projekten genomförs ofta tillsammans med 
  internationella finansiella institut, t.ex. Euro-
  peiska investeringsbanken, Europeiska ban-
  ken för återuppbyggnad och utveckling samt 
  Nordiska investeringsbanken. Genom Sa-
  pard-programmet stöds de blivande med-
  lemsstaterna i Central- och Östeuropa i för-
  beredelserna inför genomförandet av EG:s 
  regelverk inom områdena för utveckling av 
  jordbruket och landsbygden.
   Bulgarien och Rumänien har kunnat delta i 
  gemenskapens utbildnings-, forsknings-, kul-
  tur- och miljöpolitiska program, program gäl-
  lande små och medelstora företag samt den 
  gemensamma marknaden. Deltagandet har 
  stötts med medel från programmet Phare. 
  Deltagandet i programmen har erbjudit kan-
  didatländerna möjlighet att förbereda sig in-
  för anslutningen till unionen genom att göra 
  länderna och deras medborgare förtrogna 
  med olika politikområden och arbetsmetoder 
  inom EU.
   Enligt kommissionens rekommendation 
  beslöt Europeiska rådet i Helsingfors i de-
  cember 1999 att förhandlingar skulle inledas 
  förutom med Bulgarien och Rumänien med 
  Lettland, Litauen, Malta och Slovakien. Med 
  dessa länder inleddes förhandlingar om med-
  lemskap i februari 2000. Jämsides med ut-
  vidgningsförhandlingarna inleddes utveck-
  landet och förnyandet av EU:s strukturer och 
  arbetsmetoder. EU:s grundfördrag ändrades 
  vid Europeiska rådets möte i Amsterdam i 
  juni 1997, efter regeringskonferensen. Ge-
  nom Amsterdamfördraget fastställdes straff-
  rättsligt samarbete, fri rörlighet för männi-
  skor samt en gemensam utrikes- och säker-
  hetspolitik. Respekt för de mänskliga rättig-
  heterna lyftes upp som en hörnsten för integ-
  rationen inom EU. Europaparlamentets behö-
  righet vid medbeslutandeförfarandet stärktes.
   I Berlin i mars 1999 nådde rådet med några 
  ändringar samförstånd om Europeiska kom-
  missionens förslag gällande verkningarna av 
  utvidgningen, strategin inför utvidgningen 
  och budgetplanen för åren 2000-2006. Det 
  beslöts att den totala budgeten för unionen 
  hålls inom de gränser som fastställts före ut-
  vidgningen, dvs. den kan motsvara högst 
  1,27 procent av unionens bruttonationalpro-
  dukt.
   Europeiska rådet bekräftade vid sitt möte i 
  Nice i december 2000 medlemsstaternas åta-
  gande i fråga om utvidgningen. Nicefördra-
  get undanröjde de sista formella hindren för 
  en utvidgning, eftersom grundfördraget änd-
  rades med tanke på behoven i en union med 
  27 medlemsstater. Fördraget gällde besluts-
  förfarandet, platsfördelningen i Europapar-
  lamentet, vägningen av rösterna i ministerrå-
  det vid beslut med kvalificerad majoritet 
  samt kommissionens sammansättning. En 
  förklaring till Nicefördraget innebar samti-
  digt en officiell öppning av diskussionen om 
  EU:s framtid. Det ansågs att den utvidgade 
  unionen behöver mera ingående revideringar 
  för att säkerställa demokratin, effektiviteten, 
  öppenheten, tydligheten och kontrollbarhe-
  ten.
   Vid Europeiska rådet i Laeken i december 
  2001 antogs den s.k. Laekenförklaringen, ge-
  nom vilken ett konvent för EU:s framtid 
  sammankallades, dvs. Europeiska konventet. 
  Europeiska konventet skulle ingående grans-
  ka unionens mål och verksamhet samt lägga 
  fram förslag till en revidering av unionens 
  strukturer och instrument så att de bättre kan 
  möta kommande utmaningar. Europeiska 
  konventet arbetade med förberedelser från 
  februari 2002 till juli 2003, då konventet lade 
  fram ett utkast till fördrag om en ny konstitu-
  tion för Europa.
   Regeringskonferensen nådde den 18 juni 
  2004 samförstånd om fördraget om en kon-
  stitution för Europa. Stats- eller regerings-
  cheferna och utrikesministrarna från de 25 
  medlemsländerna i Europeiska unionen un-
  dertecknade den 29 oktober 2004 i Rom för-
  draget om en konstitution för Europa. Kandi-
  datländerna Bulgarien och Rumänien under-
  tecknade endast slutakten från regeringskon-
  ferensen. Sedan fördraget undertecknats skall 
  det antas, dvs. ratificeras i varje medlemsstat. 
  Om fördraget ratificeras i alla medlemsstater, 
  ersätter det unionens nuvarande grundför-
  drag. Syftet med fördraget är förutom att 
  göra de gamla fördragen klarare att hjälpa 
  unionen till en större effektivitet i verksam-
  heten som gemenskap för 25 eller flera län-
  der.
   I folkomröstningarna i Frankrike och Hol-
  land röstade man mot det konstitutionella 
  fördraget. Europeiska rådets möte i juni 2005 
  avslutades med ett uttalande om ratificering-
  en av fördraget om upprättandet av en konsti-
  tution för Europa. I uttalandet konstaterades 
  att det bör ges tid till eftertanke kring ratifi-
  ceringsprocessen. Resultatet av folkomröst-
  ningen förutsätter enligt förklaringen en bred 
  medborgardebatt i medlemsländerna. Varje 
  medlemsland gavs möjlighet att själv besluta 
  om fortsättningen på ratificeringen. En del av 
  länderna har redan ratificerat fördraget. Fin-
  lands regering beslöt i juni 2005, att en redo-
  görelse om fördraget lämnas till riksdagen 
  under hösten. Redogörelsen möjliggör en 
  bred debatt i riksdagen och dess utskott.
   
   
  5.4.	Anslutningsförhandlingarnas gång
   Anslutningsförhandlingar fördes mellan 
  medlemsstaterna och varje kandidatland som 
  separata men parallella processer så, att rådet 
  antog unionens gemensamma förhandlings-
  ståndpunkter på basis av kommissionens för-
  slag. I förhandlingarna avtalades om de vill-
  kor på vilka varje land tillträder unionen. En 
  förutsättning för att förhandlingar skulle in-
  ledas var att Köpenhamnskriterierna uppfyll-
  des och att landet har gjort tillräckliga fram-
  steg i fråga om uppfyllandet av de ekono-
  miska villkoren.
   Förhandlingarna framskred i enlighet med 
  respektive kandidatlands beredskap inom de 
  olika förhandlingskapitlen samt beroende på 
  komplexiteten i de frågor som skulle avgö-
  ras. Europeiska rådet i Nice fastställde 2000 
  en princip om att förhandlingarna skulle 
  framskrida enligt varje kandidatlands egna 
  meriter och oberoende av andra. Med stöd av 
  denna princip uteslöts Bulgarien och Rumä-
  nien från förhandlingsprocessen med de tio 
  länder som anslöt sig 2004, eftersom Bulga-
  rien och Rumänien inte gjort framsteg i 
  samma takt. En annan viktig princip för för-
  handlingarna var möjligheten för de kandi-
  datländer som inlett förhandlingar 2000 att 
  hinna fatt de länder som inlett förhandlingar-
  na tidigare. Det var också viktigt att bedöm-
  ningarna av kandidatländernas framsteg ba-
  serade sig på tydliga, objektiva kriterier.
   En allmän förhandlingsprincip var att inga 
  överenskommelser fick betraktas som slutgil-
  tiga förrän en övergripande överenskommel-
  se hade fastställts. När ett sakområde, dvs. ett 
  förhandlingskapitel, hade behandlats stäng-
  des det villkorligt.
   Den första etappen i anslutningsförhand-
  lingarna gällde en genomgång av gemenska-
  pens regelverk med EU-kommissionen. 
  Kommissionen gick igenom lagstiftnings-
  handlingarna och förklarade deras betydelse 
  för kandidatländerna. Samtidigt specificera-
  des de delområden som medförde svårigheter 
  för respektive kandidatland.
   Anslutningsförhandlingarna fördes i form av 
  en regeringskonferens, dvs. som förhandlingar 
  mellan EU-medlemsstaternas och kandidatlän-
  dernas ministrar eller ministrarnas ställföreträ-
  dare. Kommissionen skötte i praktiken de 
  landsvisa tekniska förhandlingarna med varje 
  kandidatland, utarbetade behövligt bakgrunds-
  material samt beredde EU:s gemensamma ut-
  kast till ståndpunkter för rådet. Rådet definiera-
  de unionens ståndpunkt till förhandlingskapit-
  len. Europaparlamentet hölls informerat om 
  förhandlingarnas framskridande.
   Förhandlingarna hade indelats i 31 tema-
  tiska kapitel. I förhandlingarna förband kan-
  didatländerna sig att omfatta gemenskapens 
  regelverk, genomföra det och övervaka till-
  lämpningen från och med anslutningen. Ef-
  tersom gemenskapslagstiftningen ständigt 
  utvecklas, beaktades i förhandlingsprocessen 
  även bestämmelserna med de senaste änd-
  ringarna. I slutet av förhandlingarna kom 
  man överens om att kandidatländerna utan 
  förhandlingar antar alla nya gemenskapsbe-
  stämmelser som träder i kraft under tiden 
  mellan den 1 oktober 2004 och anslutnings-
  dagen. Vid behov kan kandidatländerna ge-
  nom ett särskilt samråds- och förhandlings-
  förfarande enligt anslutningsfördraget begära 
  förhandlingar för antagandet av vissa beslut 
  och andra åtgärder som skall antas under ti-
  den fram till anslutningen.
   Anslutningsförhandlingarna gällde sådana 
  delområden i regelverket som kandidatlän-
  derna inte ansåg sig kunna tillämpa fullt ut 
  från och med anslutningen och för vilka de 
  behövde övergångsarrangemang. EU anhöll i 
  sin tur om övergångsarrangemang i sådana 
  frågor där det ansågs nödvändigt att trygga 
  en fungerande inre marknad tills kandidat-
  länderna skulle förmå agera på en nivå som 
  motsvarar bestämmelserna och praxisen 
  inom unionen. En central utgångspunkt för 
  förhandlingarna var att de nya medlemmarna 
  utan undantag skulle anta och iaktta gemen-
  skapens regelverk från och med anslutnings-
  tidpunkten. I välmotiverade undantagsfall 
  kunde samtycke ges till övergångsarrange-
  mang, som dock måste vara av begränsad 
  varaktighet och omfattning.
   Europeiska rådet i Laeken i december 2001 
  understödde Bulgariens och Rumäniens fort-
  satta anslutningsförberedelser och konstate-
  rade att rådet värdesätter de ansträngningar 
  som länderna redan gjort. I Laeken utsågs 
  också de tio länder som antogs ha förutsätt-
  ningar att framgångsrikt slutföra anslutnings-
  förhandlingarna före utgången av 2002. Som 
  mål för Bulgarien och Rumänien ställdes att 
  förhandlingar om alla kapitel skall inledas 
  med länderna 2002. I Europeiska rådet i Se-
  villa i juni 2002 samt i Europeiska rådet i 
  Bryssel i oktober 2002 fastslogs att länderna 
  gjort framsteg i anslutningsförberedelserna. 
  Vid Europeiska rådet i Bryssel uttrycktes 
  också för första gången rådets stöd för Bul-
  garien och Rumänien i deras strävanden att 
  nå medlemskap 2007 och konstaterades att 
  utvidgningsprocessen är allomfattande och 
  oåterkallelig samt fastställdes kommissio-
  nens strategidokument.
   Europeiska rådet i Köpenhamn i december 
  2002 fastställde att Bulgarien och Rumänien 
  ingår i samma allomfattande och oåterkalle-
  liga utvidgningsprocess som då slutfördes för 
  tio länders del. Europeiska rådet fastställde 
  detta konstaterande i Thessaloniki i juni 2003 
  och i Bryssel i december 2003 samt i juni 
  2004. Enligt Europeiska rådet i Köpenhamn 
  2002 var målet att välkomna Bulgarien och 
  Rumänien som medlemmar i unionen 2007 
  på grundval av samma principer som hittills 
  och att varje kandidatland kommer att bedö-
  mas efter sina egna meriter. För kandidatlän-
  derna fastställdes färdplaner som kommis-
  sionen lagt fram och som innehåller en tidta-
  bell samt ett förslag till en ökning av förans-
  lutningsstöden för att påskynda de aktuella 
  ländernas anslutningsprocesser.
   Färdplanen innehöll de viktigaste åtgärder-
  na som länderna måste vidta för att vara redo 
  för medlemskap. I kommissionens färdplan 
  underströks i synnerhet betydelsen av en re-
  form av rättsväsendet och förvaltningen samt 
  ekonomiska reformer.
   Vid Europeiska rådet i Thessaloniki i juni 
  2003 uppmanades Bulgarien och Rumänien 
  att intensifiera sina förberedelser inför med-
  lemskapet och uttrycktes unionens stöd för 
  ländernas ansträngningar att slutföra förhand-
  lingarna under 2004. Vid Europeiska rådet i 
  Bryssel i december 2003 uttrycktes unionens 
  gemensamma mål att välkomna Bulgarien 
  och Rumänien som medlemmar i en union 
  med 25 medlemmar i januari 2007, om de är 
  redo. Europeiska rådet noterade också kom-
  missionens avsikt att använda samma meto-
  der och principer som för de tio anslutande 
  länderna. Det fastslogs att förhandlingar om 
  framtida politiska reformer eller den nya 
  budgetplanen inte skall påverka anslutnings-
  förhandlingarna.
   Under Irlands ordförandeperiod våren 2004 
  togs de svåraste förhandlingsfrågorna till be-
  handling, dvs. jordbruket samt regional- och 
  strukturpolitiken. Utgående från förhandling-
  arna om dessa nåddes i mars 2004 ett sam-
  förstånd om ett treårigt finansieringspaket för 
  åren 2007-2009 för Bulgariens och Rumäni-
  ens anslutning. Paketet grundade sig på 
  samma principer som följdes för de tio anslu-
  tande länderna.
   Vid Europeiska rådet i Bryssel i juni 2004 
  noterades att alla kvarstående kapitel i för-
  handlingarna med Bulgarien preliminärt 
  hade avslutats. Även Rumäniens framsteg i 
  förberedelserna inför medlemskapet upp-
  märksammades. Det beslöts att anslutnings-
  fördraget för båda länderna skulle inledas i 
  juli 2004, så att anslutningsfördraget för 
  Bulgarien och Rumänien kan undertecknas 
  så tidigt som möjligt 2005. Unionen betona-
  de att länderna skulle ägna särskild upp-
  märksamhet åt att förbättra sin administrati-
  va och rättsliga kapacitet samt åt att fortsätta 
  ekonomiska och strukturella reformer och 
  att i rätt tid genomföra de åtaganden som 
  förhandlats fram.
   Vid Europeiska rådet i Bryssel i december 
  2004 konstaterades att förhandlingarna med 
  Bulgarien och Rumänien framgångsrikt slut-
  fördes den 14 december 2004. Båda länder-
  na förutsattes fullfölja alla nödvändiga re-
  former och åtaganden före anslutningsdagen 
  i synnerhet inom området rättsliga och inri-
  kes frågor. Europeiska rådet ansåg också att 
  åtgärder som kräver genomförande för Ru-
  mäniens del utöver rättsliga och inrikes frå-
  gor är de viktiga frågorna när det gäller 
  konkurrens och miljö.
   Utöver de skyddsklausuler som gäller 
  både Bulgarien och Rumänien föreskrivs yt-
  terligare om en skyddsklausul för Rumänien 
  för bemötandet av allvarliga problem som 
  kan uppstå särskilt när det gäller rättsliga 
  och inrikes frågor samt konkurrensfrågor. 
  Om Rumänien inte fullföljer nödvändiga re-
  former och åtaganden, får rådet på förslag 
  av kommissionen med kvalificerad majoritet 
  besluta om tillämpning av skyddsklausulen. 
  Dessa åtaganden gäller bl.a. kontroller vid 
  unionens yttre gränser, kampen mot korrup-
  tion, reformering av rättsväsendet samt 
  statsstöd.
   I slutsatserna konstateras att unionen för 
  båda kandidatländernas del kommer att fort-
  sätta att noga övervaka genomförandet av 
  unionens regelverk, särskilt rättsliga och in-
  rikes frågor, och i detta syfte lägga fram år-
  liga rapporter om ländernas framsteg till-
  sammans med rekommendationer om så är 
  lämpligt. För båda länderna föreskrevs om 
  skyddsklausuler i händelse av sådana allvar-
  liga problem som kan uppstå före anslut-
  ningen eller tre år efter anslutningen. An-
  slutningsfördraget innehåller också för båda 
  ländernas del en särskild klausul om senare-
  läggning av medlemskapet. Om det uppstår 
  allvarliga problem, kan medlemskapet ge-
  nom rådets beslut på framställning av kom-
  missionen senareläggas med ett år.
   Vid Europeiska rådet i december 2004 be-
  slöts också att anslutningsfördraget med Bul-
  garien och Rumänien undertecknas i april 
  2005 i samband med mötet i rådet för all-
  männa frågor och yttre förbindelser. Europa-
  parlamentet gav sitt samtyckte den 13 april 
  2005. Anslutningsfördraget med Bulgarien 
  och Rumänien undertecknades planenligt i 
  Luxemburg den 25 april 2005.
   
   
  5.5.	Resultaten av anslutningsförhand-
  lingarna
   Förhandlingsprocessen slutfördes med 
  Bulgarien och Rumänien som avslutning på 
  Hollands ordförandeperiod i Bryssel i de-
  cember 2004. I Europeiska rådets slutsatser 
  önskades Bulgarien och Rumänien välkomna 
  som nya medlemmar i unionen från och med 
  den 1 januari 2007, om länderna är redo. 
  Bulgarien och Rumänien skall fortsätta med 
  åtgärder som är ägnade att uppfylla alla skyl-
  digheter som följer av ett medlemskap och i 
  tid fullfölja alla nödvändiga reformer och 
  åtaganden på alla regelverkets alla områden. 
  Unionen kommer att noga följa ländernas an-
  slutningsförberedelser och resultat. Med 
  hjälp av skyddsklausulen och förstärkt över-
  vakning vill man försäkra sig om att Bulgari-
  en och Rumänien effektivt genomför de åta-
  ganden och reformer som krävs.
   Till anslutningsfördraget med Bulgarien 
  och Rumänien har med avvikelse från tidi-
  gare anslutningsfördrag fogats en senare-
  läggningsklausul, med stöd av vilken an-
  slutningsdagen för någondera eller båda de 
  anslutande staterna kan senareläggas med 
  ett år till den 1 januari 2008. Anslutnings-
  dagen kan senareläggas, om det finns en all-
  varlig risk för att Bulgarien eller Rumänien 
  inte uppfyller de krav som följer av ett med-
  lemskap före den 1 januari 2007 "på ett an-
  tal viktiga områden". Kommissionen följer 
  fram till anslutningen förberedelserna inför 
  anslutningen i vardera staten för att försäkra 
  sig om att unionens lagstiftning integreras i 
  den nationella lagstiftningen och att staten 
  har tillräcklig kapacitet att genomföra den. 
  Om det på basis av kommissionens uppfölj-
  ningsrapporter finns klara bevis för att för-
  beredelserna i någondera av de anslutande 
  staterna ännu inte är i det skedet som en an-
  slutning kräver, kan rådet på rekommenda-
  tion av kommissionen besluta att anslut-
  ningsdagen skall senareläggas. Rådet fattar 
  senareläggningsbeslutet enhälligt och kan 
  göra detta endast en gång.
   Rumäniens största problem gäller i synner-
  het rättsliga och inrikes frågor samt konkur-
  renspolitiken. Inom dessa områden har det 
  för Rumäniens del fogats en lista till anslut-
  ningsfördraget över särskilda åtaganden som 
  gjorts och krav som godtagits av Rumänien. 
  Om allvarliga brister upptäcks i uppfyllandet 
  av ett åtagande eller ett krav kan kommissio-
  nen rekommendera för rådet, att det fattar be-
  slut om att senarelägga Rumäniens anslut-
  ningsdag med ett år fram till den 1 januari 
  2008. I detta fall beslutar rådet med kvalifi-
  cerad majoritet om senareläggningen av 
  medlemskapet. Skyddsklausulerna beskrivs 
  mera ingående i punkt 3.31.4 i allmänna mo-
  tiveringen.
   Kandidatländerna beviljades övergångsti-
  der eller tillfälliga undantagsarrangemang i 
  förhandlingskapitlen om fri rörlighet för 
  tjänster och kapital, bolagsrätt, jordbruk, 
  transportpolitik, beskattning, energi, miljö 
  samt tullunionen. Rumänien beviljades över-
  gångstider eller undantagsarrangemang i frå-
  ga om konkurrenspolitiken. Bulgarien bevil-
  jades övergångstider eller undantagsarran-
  gemang i förhandlingskapitlen om socialpoli-
  tik och sysselsättning samt telekommunika-
  tion och informationsteknik.
   EU förhandlade om undantagsarrangemang 
  i fråga om förhandlingskapitlen om fri rör-
  lighet för personer och transportpolitik.
  5.6.	Uppnåendet av Finlands förhand-
  lingsmål
   Under hela förhandlingarna stödde Finland 
  slutförandet av anslutningsförhandlingarna 
  med Bulgarien och Rumänien inom den 
  gemensamt överenskomna tidtabellen på 
  samma grunder och enligt samma principer, 
  inklusive de finansiella frågor som tillämpa-
  des på de tio anslutande länderna. De frågor 
  som var viktiga för Finland avgjordes till 
  största delen på ett tillfredsställande sätt. Det 
  var viktigt för Finland att de övergångstider 
  eller specialarrangemang som beviljats kan-
  didatländerna inte orsakar störningar på den 
  inre marknaden och att de är begränsade 
  både vad gäller tid och räckvidd. Under för-
  handlingarna betonade Finland vikten av 
  uppföljning av kandidatländernas åtaganden 
  och förutsatte att behövliga åtgärder vidtas 
  vid problem.
   Enligt Finland var Rumänien inte redo att 
  stänga utkasten till ståndpunkter gällande 
  rättsliga och inrikes frågor samt konkurrens-
  politik på samma grunder som använts för de 
  övriga länderna. Kommissionens utkast till 
  ståndpunkter skiljde sig från de ståndpunkter 
  och förfaringssätt som överenskommits med 
  både de tio anslutande länderna och Bulgari-
  en. Finland vädjade för en rättvis bedömning 
  och jämlik behandling av alla kandidatländer 
  utifrån samma kriterier. Rådet kan fatta be-
  slut om att för Rumäniens del använda sena-
  reläggningsklausulen med kvalificerad majo-
  ritet i stället för enhällighet, om Rumänien 
  inte har fullgjort vissa särskilda åtaganden. 
  Denna bestämmelse skrevs ursprungligen in i 
  fördraget på Finlands initiativ och ansågs 
  vara en garanti för en jämlik behandling av 
  kandidatländerna. För Rumäniens del är må-
  let att genom den förstärkta skyddsklausulen 
  och övervakningen ytterligare säkerställa att 
  Rumänien effektivt verkställer de åtaganden 
  och reformer som förutsätts.
   Finlands insats bidrog till att de frågor som 
  aktualiserades i förhandlingarna hölls så som 
  avtalat inom ramen för utvidgningsprocessen 
  och inte började behandlas i samband med 
  andra aktuella reformer inom EU. Dessutom 
  övervakade Finland noga att behörighetsför-
  delningen mellan unionen och medlemssta-
  terna inte ändrades med förhandlingarna som 
  förevändning.
  5.7.	Beredningen av propositionen
   Beredningen av anslutningsfördraget in-
  leddes under Hollands ordförandeperiod i juli 
  2004 i en arbetsgrupp med företrädare för 
  medlemsstaterna, kommissionen och rådets 
  sekretariat. Arbetet följde samma förfarande 
  som vid beredningen av anslutningsfördraget 
  för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Li-
  tauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och 
  Slovakien. Arbetet slutfördes i januari 2005. 
  Anslutningsfördraget träder i kraft den 1 maj 
  2007, om alla fördragsslutande parter har de-
  ponerat ratifikationsinstrumenten före nämn-
  da datum. Om något av de länder som skall 
  anslutas inte har ratificerat fördraget inom ut-
  satt tid, skall anslutningsfördraget trots allt 
  träda i kraft för de länder som har deponerat 
  sitt ratifikationsinstrument. Oavsett om alla 
  nödvändiga ratifikationsinstrument depone-
  rats före nämnda dag, träder fördraget dock i 
  kraft först den 1 januari 2008, om rådet har 
  fattat ett senareläggningsbeslut som gäller 
  båda de anslutande staterna enligt artikel 39. 
  Om ett sådant beslut fattas för endast en av 
  de anslutande staterna, träder fördraget för 
  den staten i kraft den 1 januari 2008. I artikel 
  39 föreskrivs om klausulen för senarelägg-
  ning av medlemskap, om kandidatländerna 
  inte är redo att uppfylla kraven för medlem-
  skap före anslutningsdagen på ett antal vikti-
  ga områden.
   I Finland ratificeras anslutningsfördraget 
  av republikens president efter det att riksda-
  gen har godkänt fördraget. Utrikesministeriet 
  ansvarade för beredningen och samordningen 
  av regeringens proposition om anslutnings-
  fördraget. Varje ministerium utformade mo-
  tiveringar och utförde utredningar i anslut-
  ning till sitt verksamhetsområde, vid behov i 
  samarbete med de övriga ministerierna.
   
   
  6.	Samband med andra propositio-
  ner och internationella fördrag
  6.1.	Samband med andra propositioner
   Regeringen har ännu inte beslutat om den 
  skall föreslå för riksdagen att Finland tar i 
  bruk övergångstider för den fria rörligheten 
  för arbetskraften när det gäller Bulgarien och 
  Rumänien. Beslutet fattas när en utredning 
  har färdigställts över verkningarna av de 
  övergångstider som tillämpas på de med-
  lemsstater som anslöt sig till unionen 2004 
  och ett eventuellt behov av förlängning. Om 
  regeringen beslutar föreslå för riksdagen att 
  en övergångstid tas i bruk för Bulgariens och 
  Rumäniens del, tas förslagen till lagstiftning 
  om tillämpning av övergångsåtgärder för fri 
  rörlighet för arbetskraften in i en separat re-
  geringsproposition. Där skulle i detalj defini-
  eras enligt vilka förfaranden och förutsätt-
  ningar medborgarna i de nya medlemsstater-
  na får arbeta i Finland. Om regeringen beslu-
  tar att inte föreslå att en övergångstid tas i 
  bruk för Bulgarien och Rumänien, läggs re-
  geringens ståndpunkt fram för riksdagen i 
  samband med ovan nämnda utredning.
   
   
  6.2.	Samband med internationella fördrag
   Propositionen har ett nära samband med 
  fördraget om upprättande av en konstitution 
  för Europa. Om det konstitutionella fördraget 
  är i kraft den 1 januari 2007, tillämpas be-
  stämmelserna i protokollet till anslutnings-
  fördraget. Om det konstitutionella fördraget 
  inte har trätt i kraft, tillämpas bestämmelser-
  na i anslutningsakten.
   Enligt artiklarna 3 och 6 i protokollet samt 
  artiklarna 3 och 6 i anslutningsakten förbin-
  der sig Bulgarien och Rumänien att ansluta 
  sig till vissa internationella avtal som de nu-
  varande medlemsstaterna har ingått. I bilaga 
  I till protokollet och akten räknas upp vilka 
  konventioner och protokoll som medlemssta-
  terna har ingått sinsemellan och som genom 
  ett enhälligt beslut av rådet och med de an-
  passningar som definieras där träder i kraft 
  också för Bulgariens och Rumäniens vid-
  kommande. Enligt artikel 6 i protokollet och 
  anslutningsakten ingår rådet genom enhälligt 
  beslut protokoll i vilka avtalas om Bulgariens 
  och Rumäniens anslutning till de avtal eller 
  konventioner som ingåtts eller undertecknats 
  av unionen och de nuvarande medlemsstater-
  na tillsammans med särskilda tredjeländer el-
  ler internationella organisationer. Protokoll 
  som handlar om ovan nämnda anpassningar 
  och anslutningen behandlas inte längre sär-
  skilt i Finland i den ordning som föreskrivs i 
  93-95 § i grundlagen, men information om 
  dem ges till riksdagen enligt vad som före-
  skrivs i 97 § i grundlagen. Anslutningen till 
  avtalet om Europeiska ekonomiska samar-
  betsområdet följer artikel 128 i EES-avtalet. 
  Enligt artikeln skall betingelserna och villko-
  ren för deltagande bli föremål för ett avtal 
  mellan de avtalsslutande parterna och den 
  ansökande staten.
   Det kan hända att de nya medlemsstaterna 
  har andra gällande bilaterala eller multilatera-
  la internationella avtal när de ansluts till uni-
  onen. Både nuvarande medlemsstater och 
  tredje land kan vara avtalsslutande parter i 
  sådana avtal. I vissa fall medför anslutningen 
  till unionen att de rättigheter och skyldigheter 
  som följer av de nya medlemsstaternas gäl-
  lande internationella avtal inte harmonierar 
  med de fördrag som ligger till grund för uni-
  onen. Oförenligheter i ett avtalsförhållande 
  mellan en ny medlemsstat och en nuvarande 
  medlemsstat undanröjs genom att gemen-
  skapsrätten med stöd av sin primära karaktär 
  ersätter motstridiga bestämmelser i gamla av-
  tal. För den allmänna rättssäkerhetens skull 
  bör sådana avtal ändras i analogi med ge-
  menskapsrätten eller sägas upp. Innan an-
  slutningsfördraget träder i kraft granskas att 
  avtalen mellan Finland och Bulgarien och på 
  motsvarande vis Finland och Rumänien har-
  monierar med grundfördragen. I sinom tid 
  avlåter regeringen vid behov propositioner 
  till riksdagen med förslag till ändring eller 
  uppsägning av avtalen.
   I sådana fall där det finns oförenliga be-
  stämmelser i avtalsförhållandet mellan en ny 
  medlemsstat och tredje stat kan oförenlighe-
  ten inte undanröjas på ovan nämnda sätt, för 
  enligt internationella rättsprinciper kan inte 
  två avtalsslutande stater genom inbördes av-
  tal ändra rättigheterna eller skyldigheterna 
  för en tredje stat utan dess samtycke. De nya 
  medlemsstaterna är därför enligt artikel 307 i 
  EG-fördraget skyldiga att vidta alla lämpliga 
  åtgärder för att i sina gällande avtal undanrö-
  ja det som är oförenligt med gemenskapslag-
  stiftningen. Åtgärderna kan innebära att avta-
  len ändras eller sägs upp. I egenskap av nu-
  varande medlemsstat skall Finland vid behov 
  bistå de nya medlemsstaterna i anpassningen 
  av avtalen till gemenskapsrätten.
   Anslutningsfördraget innehåller inte några 
  bestämmelser om hur anslutningen påverkar 
  de associeringsavtal som ingåtts mellan EG 
  och dess medlemsstater samt Bulgarien och 
  Rumänien. I artikel 59 i Wienkonventionen 
  om traktaträtten sägs att en traktat skall anses 
  ha upphört, om alla parter i den ingår en se-
  nare traktat rörande samma ärende och det 
  framgår av den senare traktaten eller på annat 
  sätt fastställs att parterna avsåg att ämnet 
  skall regleras av denna traktat, eller den sena-
  re traktatens bestämmelser är oförenliga med 
  den tidigare traktatens i sådan grad att det 
  inte är möjligt att tillämpa de två traktaten 
  samtidigt. Med hänsyn till att syftet med Eu-
  ropaavtalen har varit att förbereda de blivan-
  de medlemsstaternas anslutning till Europe-
  iska unionen och med hänsyn till att be-
  stämmelserna i Europaavtalen till betydande 
  delar står i strid med de förpliktelser som föl-
  jer av ett medlemskap i EU bör det anses att 
  anslutningsfördraget ersätter de Europaavtal 
  som ingåtts med Bulgarien och Rumänien.
   Propositionen innehåller förslag till lagar 
  om upphävande av lagarna om sättande i 
  kraft av de bestämmelser som hör till områ-
  det för lagstiftningen i Europaavtalen med 
  Bulgarien och Rumänien och i anpassnings-
  protokollen som hör samman med dem.
   
  
  DETALJMOTIVERING
   
  
  1.	Anslutningsfördragets innehåll 
  och förhållande till Finlands 
  lagstiftning
  1.1.	Fördragets struktur och förhållande 
  till de fördrag som ligger till grund 
  för unionen
   Varje europeisk stat som respekterar män-
  niskans värdighet, demokrati, jämlikhet och 
  de mänskliga rättigheterna samt följer rätt-
  statsprincipen kan bli medlem i Europeiska 
  unionen. Detta framgår av artikel I-58 i för-
  draget om upprättande av en konstitution för 
  Europa (konstitutionella fördraget). Motsva-
  rande bestämmelse finns i 49 artikel i det gäl-
  lande fördraget om Europeiska unionen (EU-
  fördraget).
   Anslutningen till unionen innebär i Bulga-
  riens och Rumäniens fall anslutning till det 
  konstitutionella fördraget och fördraget om 
  Europeiska atomenergigemenskapen (Eura-
  tomfördraget), på detta sätt ansluter sig de 
  nya medlemsstaterna till Europeiska unionen 
  (EU), vilket samtidigt innebär medlemskap i 
  Europeiska atomenergigemenskapen (Eura-
  tom). Ifall det konstitutionella fördraget inte 
  har trätt i kraft vid tidpunkten för anslutning-
  en, ansluter sig de nya medlemsstaterna i 
  stället för till det konstitutionella fördraget 
  till EU-fördraget och fördraget om upp-
  rättande av Europeiska gemenskapen utöver 
  Euratomfördraget.
   Anslutningen sker genom ett fördrag som 
  förhandlas fram mellan unionens medlems-
  stater och de ansökande staterna. Detta för-
  drag, dvs. anslutningsfördraget innehåller de 
  till följd av utvidgningen nödvändiga an-
  passningarna av de fördrag som ligger till 
  grund för unionen eller som utgångspunkt det 
  konstitutionella fördraget och Euratomförd-
  raget, de nödvändiga anpassningarna till uni-
  onsrätten samt andra villkor för de nya med-
  lemsstaternas anslutning och övergångsar-
  rangemang. Anslutningsfördraget är ett för-
  drag som ändrar och kompletterar de fördrag 
  som ligger till grund för unionen och det ut-
  gör således en del av den s.k. primärrätten. 
  För att anslutningsfördraget skall träda i kraft 
  krävs att alla de stater som undertecknat för-
  draget, dvs. de fördragsslutande parterna, ra-
  tificerar det i enlighet med sina konstitutio-
  nella bestämmelser. Dessutom godkände Eu-
  ropeiska unionens ministerråd redan före de 
  nationella ratificeringarna ansökningarna om 
  medlemskap genom ett separat beslut den 25 
  april 2005, efter att först ha hört kommissio-
  nen och efter samtycke av Europaparlamen-
  tet, som fattade sitt beslut med absolut majo-
  ritet av sina ledamöter.
   Anslutningsfördragets struktur avviker i 
  väsentlig grad från den struktur som använts 
  i tidigare anslutningsfördrag. Orsaken till 
  detta är att det konstitutionella fördraget skall 
  träda i kraft den 1 november 2006, förutsatt 
  att samtliga medlemsstater har ratificerat för-
  draget. Om alla nuvarande medlemsstater 
  inte ratificerar det konstitutionella fördraget 
  enligt tidsplanen gäller inte det konstitutio-
  nella fördraget den 1 januari 2007 när Bulga-
  rien och Rumänien skall bli medlemmar i 
  Europeiska unionen. Därför innehåller an-
  slutningsfördraget bestämmelser för två olika 
  situationer.
   Anslutningsfördraget utgår från att det 
  konstitutionella fördraget har trätt i kraft en-
  ligt planerna och att de nya medlemsstaterna 
  ansluter sig till en union som grundar sig på 
  det konstitutionella fördraget. Anslutnings-
  fördraget har emellertid också anpassats för 
  en situation där det konstitutionella fördraget 
  inte har trätt i kraft vid dagen för anslutning-
  en, vilket innebär att de nya medlemsstaterna 
  i så fall ansluter sig till en union som grundar 
  sig på de nuvarande grundfördragen. För 
  vardera situationen finns det bestämmelser 
  och villkor i anslutningsfördraget. Om det 
  konstitutionella fördraget har trätt i kraft till-
  lämpas bestämmelser och villkor i anslut-
  ningsfördragets protokoll som avser en situa-
  tion enligt det konstitutionella fördraget. Om 
  däremot de nuvarande grundfördragen har 
  fortsatt att gälla tillämpas de bestämmelser 
  och villkor som finns anslutningsfördragets 
  akt som avser en situation enligt de nuvaran-
  de grundfördragen. Detta beror på att det 
  konstitutionella fördraget när det träder i 
  kraft ersätter de nuvarande grundfördragen, 
  som upphävs genom det konstitutionella för-
  draget.
   Det egentliga anslutningsfördraget inne-
  håller sex artiklar, i vilka det konstateras att 
  de nya medlemsstaterna ansluter sig till Eu-
  ropeiska unionen och att de blir parter i de 
  fördrag som ligger till grund för den. Dess-
  utom föreskrivs i fördraget att de villkor för 
  anslutningen och andra anpassningar som 
  anslutningen medför anges i det till fördra-
  get fogade protokoll som tillämpas när det 
  konstitutionella fördraget har trätt i kraft, el-
  ler i den akt som tillämpas när de nuvarande 
  grundfördragen gäller. Slutligen behandlar 
  fördraget ratificering och ikraftträdande 
  samt de officiella språken för unionens pri-
  märrätt.
   Närmare villkor för anslutningen finns i 
  anslutningsprotokollet som hör ihop med 
  det konstitutionella fördraget, eller i anslut-
  ningsakten som hör ihop med de nuvarande 
  grundfördragen. Både anslutningsprotokol-
  let och anslutningsakten innehåller 61 artik-
  lar och de är indelade i fem delar, som är 
  indelade i avdelningar och kapitel. Del ett 
  innehåller både i anslutningsprotokollet och 
  i anslutningsakten de principer som skall 
  tillämpas vid anslutningen och del två de 
  anpassningar av det konstitutionella fördra-
  get eller av de nuvarande grundfördragen 
  som anslutningen förutsätter. Del tre inne-
  håller anpassningar av de av institutionernas 
  rättsakter och tillämpningsanvisningar som 
  inte är avsedda att vara tillfälliga. Del fyra 
  innehåller övergångsbestämmelser och 
  övergångsåtgärder som gäller de nya med-
  lemsstaterna. Del fem innehåller bestäm-
  melser om upprättande av institutioner och 
  organ och tillämpning av institutionernas 
  bestämmelser samt slutbestämmelser. An-
  slutningsprotokollet och anslutningsakten 
  har vardera 9 bilagor som utgör en integre-
  rad del av protokollet och akten.
   Till anslutningsfördraget hör också en slut-
  akt som undertecknades i Luxemburg den 25 
  april 2005. I slutakten konstateras att de olika 
  delarna av anslutningsfördraget har utarbetats 
  och antagits i konferensen mellan medlems-
  staterna och ansökarländerna. Bifogade till 
  akten finns sju förklaringar, varav fyra är 
  gemensamma förklaringar som antagits de 
  nuvarande medlemsstaterna samt en gemen-
  sam förklaring av de nuvarande medlemssta-
  terna och kommissionen, en gemensam för-
  klaring av Tyskland och Österrike och en en-
  sidig förklaring av Bulgarien. Slutakten utgör 
  inte en del av anslutningsfördraget som är ju-
  ridiskt bindande, utan är ett separat politiskt 
  dokument som till sin natur påminner om ett 
  protokoll. Som bilaga till akten ingår dessut-
  om en juridiskt bindande skriftväxling om ett 
  informations- och samrådsförfarande angå-
  ende vissa beslut som skall fattas och andra 
  åtgärder som skall antas under tiden fram till 
  anslutningen.
   När anslutningsfördraget träder i kraft blir 
  fördraget och protokollet och akten som ut-
  gör en integrerad del av fördraget en del av 
  unionens primärrätt. Dessutom fogas anslut-
  ningsprotokollet med bilagor till det konstitu-
  tionella fördraget och blir därmed en integre-
  rad del av det konstitutionella fördraget. Ef-
  tersom hela anslutningsfördraget, som alltså 
  består av anslutningsfördraget samt anslut-
  ningsprotokollet och anslutningsakten med 
  bilagor, är en del av unionens primärrätt iakt-
  tas vid tillämpning, eventuell ändring eller 
  upphävande av bestämmelserna samma pri-
  märrättsliga förfaranden som vid tillämpning, 
  ändring eller upphävande av grundfördragen. 
  Ett undantag från detta utgör de tillfälliga 
  övergångsbestämmelserna i anslutningspro-
  tokollet som, när de inte längre tillämpas, 
  kan upphävas genom en europeisk lag som 
  antas enhälligt av rådet. Om det konstitutio-
  nella fördraget inte har trätt i kraft vid dagen 
  för anslutningen fogas anslutningsprotokollet 
  som ett protokoll till det konstitutionella för-
  draget först när det konstitutionella fördraget 
  träder i kraft. De tillfälliga övergångsbe-
  stämmelserna i anslutningsprotokollet skall 
  också kunna upphävas först då det konstitu-
  tionella fördraget har trätt i kraft.
   
   
   
  1.2.	Anslutningsfördraget
   Artikel 1. I punkt 1 bestäms att Bulgarien 
  och Rumänien blir medlemmar i Europeiska 
  unionen.
   I punkt 2 bestäms att de nya medlemssta-
  terna blir parter i fördraget om upprättande 
  av en konstitution för Europa och i fördra-
  get om upprättandet av Europeiska atom-
  energigemenskapen. De nya medlemssta-
  terna blir parter i fördragen enligt den ly-
  delse de har efter ändringar och tillägg vid 
  anslutningen.
   Enligt punkt 3 anges villkoren för de nya 
  medlemsstaternas anslutning och övriga ar-
  rangemang i det protokoll som är fogat till 
  anslutningsfördraget. Bestämmelserna i an-
  slutningsprotokollet skall utgöra en integre-
  rad del av anslutningsfördraget.
   Enligt punkt 4 skall anslutningsprotokollet 
  fogas till fördraget om upprättande av en 
  konstitution för Europa och fördraget om 
  upprättandet av Europeiska atomenergige-
  menskapen. Protokollet fogas med bilagor 
  och tillägg till fördragen och bestämmelserna 
  kommer på så sätt att utgöra en integrerad del 
  av fördragen.
   Artikel 2. I artikeln finns bestämmelser 
  med tanke på den situationen att fördraget 
  om upprättandet av en konstitution för Euro-
  pa inte har trätt i kraft dagen för anslutning-
  en.
   Enligt punkt 1 blir Bulgarien och Rumäni-
  en i så fall parter i EU-fördraget, EG-
  fördraget och Euratomfördraget. De nya 
  medlemsstaterna blir parter i fördragen enligt 
  den lydelse de har efter ändringar och tillägg 
  dagen för anslutningen. I detta fall tillämpas 
  artikel 1.2-1.4 från och med dagen för ikraft-
  trädandet av fördraget om upprättandet av en 
  konstitution för Europa.
   Enligt punkt 2 anges de villkor för de nya 
  medlemsstaternas anslutning som skall till-
  lämpas fram till dagen för ikraftträdandet av 
  det konstitutionella fördraget i den anslut-
  ningsakt som är bifogad till anslutningsför-
  draget. Anslutningsakten innehåller även de 
  anpassningar av unionens grundläggande 
  fördrag som anslutningen medför. Bestäm-
  melserna i anslutningsakten utgör en integre-
  rad del av anslutningsfördraget.
   Enligt punkt 3 ersätter anslutningsproto-
  kollet anslutningsakten dagen för ikraftträ-
  dandet av det konstitutionella fördraget, om 
  det konstitutionella fördraget inte är i kraft 
  dagen för anslutningen. Enligt bestämmel-
  sen ändrar det att anslutningsakten ersätts av 
  anslutningsprotokollet inte de rättsverkning-
  ar som redan införts genom bestämmelserna 
  i anslutningsakten. De rättsakter som anta-
  gits med stöd av anslutningsakten fortsätter 
  att gälla efter det att det konstitutionella 
  fördraget har trätt i kraft. Akternas rätts-
  verkningar bevaras till dess att akterna änd-
  ras eller upphävs.
   Artikel 3. I artikeln hänvisas till de fördrag 
  som Bulgarien och Rumänien blir parter i, 
  dvs. i princip det konstitutionella fördraget 
  och Euratomfördraget. Enligt artikeln skall 
  de bestämmelser i fördragen som gäller rät-
  tigheter och skyldigheter för medlemsstater-
  na samt uppgifter och befogenheter för unio-
  nens institutioner tillämpas också på detta 
  anslutningsfördrag. Av bestämmelsen följer 
  bl.a. att bestämmelserna i det konstitutionella 
  fördraget om kommissionens och domstolens 
  befogenheter när det gäller övervakning och 
  tolkning av unionsrätten också gäller anslut-
  ningsfördraget. Närmare bestämmelser om 
  rättsverkningarna av artikeln med tanke på de 
  nya medlemsstaternas ställning ingår i artik-
  larna 2-9 i anslutningsprotokollet och artik-
  larna 2-8 i anslutningsakten.
   Artikel 4. Artikeln innehåller bestämmel-
  ser om ratificeringen av anslutningsfördra-
  get och om tidpunkten för ikraftträdandet. I 
  artikeln bestäms om förfarandet i fall av att 
  någondera av de anslutande staterna inte har 
  ratificerat fördraget inom utsatt tid samt om 
  rätten för unionens institutioner att vidta åt-
  gärder som förutsätts i anslutningsfördraget 
  redan innan anslutningsfördraget har trätt i 
  kraft.
   Enligt punkt 1 skall de höga fördrags-
  slutande parterna, dvs. de nuvarande och de 
  nya medlemsstaterna, ratificera anslutnings-
  fördraget i enlighet med sina respektive kon-
  stitutionella krav. Ratifikationsinstrumenten 
  skall deponeras hos Italiens regering senast 
  den 31 december 2006. Italiens regerings sta-
  tus som deponent av de primärrättsliga an-
  slutningsfördragen grundar sig på att den 
  också fungerar som deponent för det konsti-
  tutionella fördraget, Euratomfördraget, EU-
  fördraget och EG-fördraget.
   Enligt punkt 2 första stycket träder anslut-
  ningsfördraget i kraft den 1 januari 2007, 
  förutsatt att alla ratifikationsinstrument har 
  deponerats före den dagen, dvs. senast den 
  31 december 2006. Av bestämmelsen fram-
  går också att en absolut förutsättning för att 
  anslutningsfördraget skall träda i kraft är att 
  unionens samtliga nuvarande medlemsstater 
  ratificerar fördraget.
   Andra stycket i punkt 2 innehåller särskilda 
  bestämmelser för den händelse att någondera 
  av de ansökande staterna inte ratificerar an-
  slutningsfördraget inom utsatt tid. I denna si-
  tuation träder anslutningsfördraget i kraft den 
  1 januari 2007 mellan den nya medlemsstat 
  som inom utsatt tid har deponerat sitt ratifi-
  kationsinstrument samt de nuvarande med-
  lemsstaterna. Ifall ingendera av de anslutande 
  staterna ratificerar anslutningsfördraget inom 
  utsatt tid förfaller anslutningsfördraget. Om 
  någondera av de ansökande staterna inte rati-
  ficerar anslutningsfördraget inom utsatt tid, 
  men de ratifikationer som anslutningsfördra-
  gets ikraftträdande förutsätter har genomförts 
  - dvs. av samtliga nuvarande medlemsstater 
  samt en ny medlemsstat - beslutar rådet med 
  enhällighet omedelbart om de anpassningar 
  av anslutningsfördraget och anslutningsakten 
  som situationen kräver.
   Rådet kan anpassa artikel 5 och 6 i anslut-
  ningsfördraget (giltiga språkversioner av det 
  konstitutionella fördraget och anslutnings-
  fördraget) samt vissa artiklar anslutningspro-
  tokollet och anslutningsakten som förutsätter 
  att två nya medlemsstater ansluter sig till 
  unionen. På motsvarande sätt kan rådet upp-
  häva eller anpassa sådana bestämmelser i an-
  slutningsprotokollet eller anslutningsakten 
  eller deras bilagor som uttryckligen hänvisar 
  till en stat som inte har deponerat sitt ratifika-
  tionsinstrument.
   Ovan nämnda förfarande om anpassning av 
  anslutningsfördraget har man varit tvungen 
  att tillämpa två gånger tidigare, 1972 och 
  1994 då Norge inte kunde ratificera de dåva-
  rande anslutningsfördragen. De anpassningar 
  av de dåvarande anslutningsfördragen som 
  situationen krävde gjordes genom beslut av 
  rådet som fattades och trädde i kraft den 1 
  januari 1973 och den 1 januari 1995. Artikeln 
  innehåller inga särskilda bestämmelser om 
  ställningen för en ansökande stat som inte ra-
  tificerar anslutningsfördraget. En sådan stat 
  är i förhållande till unionen tredje stat och 
  dess relationer till unionen bestäms utgående 
  från de fördrag som är i kraft oberoende av 
  ansökan om medlemskap. Om en sådan stat 
  på nytt vill ansöka om att bli medlem av uni-
  onen, skall förfarandet i artikel I-58 i det 
  konstitutionella fördraget eller artikel 49 i 
  EU-fördraget tillämpas och omständigheten 
  att denna stat redan en gång tidigare har gått 
  igenom medlemskapsförhandlingarna saknar 
  rättslig betydelse.
   I punkt 2 tredje stycket finns bestämmelser 
  för den situationen att rådet beslutar att i en-
  lighet med artikel 38 i anslutningsprotokollet 
  eller artikel 39 i anslutningsakten senareläg-
  ga tidpunkten för anslutningen för båda an-
  sökarländerna med ett år. Om rådet har fattat 
  ett sådant beslut träder anslutningsfördraget i 
  kraft först den 1 januari 2008 oberoende av 
  om alla nödvändiga ratifikationsinstrument 
  har deponerats i enlighet med artikelns punkt 
  1. Om ett beslut om senareläggning av tid-
  punkten för anslutningen fattas för endast en 
  av de anslutande länderna träder fördraget 
  enligt punkt 2 fjärde stycket i kraft för den 
  medlemsstaten den 1 januari 2008.
   I punkt 3 förbehålls möjlighet för unionens 
  institutioner att redan före anslutningen anta 
  de åtgärder som förutsätts i anslutningsför-
  draget. Denna möjlighet gäller åtgärder som 
  hänför sig till tillämpningen av gemenskaps-
  politiken och fördragen om yttre förbindelser 
  i de nya medlemsstaterna. Dessa åtgärder 
  träder i kraft samtidigt som anslutningsför-
  draget träder i kraft.
   Artikel 5. Enligt artikeln fogas den bulga-
  riska och den rumänska texten till det kon-
  stitutionella fördraget till anslutningsför-
  draget. Dessa språkversioner är enligt an-
  slutningsfördraget giltiga på samma villkor 
  som tidigare giltiga språkversioner till det 
  konstitutionella fördraget inbegripet de 
  finska och svenska texterna. Italiens reger-
  ing skall överlämna det konstitutionella 
  fördraget på alla giltiga språk till ansökar-
  länderna. Om giltigheten i fråga om de gäl-
  lande grundfördragens olika språkversioner 
  bestäms i artikel 60 i anslutningsakten. I 
  artikel 60 i anslutningsprotokollet finns 
  också en motsvarande bestämmelse som 
  gäller Euratomfördraget.
   Artikel 6. Artikeln innehåller en bestäm-
  melse om den språkliga återgivningen av an-
  slutningsfördraget. Fördraget är upprättat på 
  23 språk, inbegripet finska och svenska. 
  Samtliga texter är lika giltiga. Originalexem-
  plaret deponeras i arkiven hos Italiens reger-
  ing, som skall överlämna en bestyrkt kopia 
  till var och en av de andra signatärstaternas 
  regeringar.
  1.3.	Anslutningsprotokollet
  
  DEL ETT:
  
  Principer
   
   Artikel 1. Punkt 1 innehåller definitioner av 
  vissa centrala begrepp i anslutningsprotokol-
  let. Enligt den första strecksatsen avses med 
  konstitutionen fördraget om upprättande av 
  en konstitution för Europa undertecknat i 
  Rom den 29 oktober 2004 (det konstitutio-
  nella fördraget).
   Enligt den andra strecksatsen avses med 
  Euratomfördraget Fördraget om upprättandet 
  av Europeiska atomenergigemenskapen, som 
  slöts mellan Belgien, Tyska förbundsrepubli-
  ken, Frankrike, Italien, Luxemburg och Ne-
  derländerna i Rom den 25 mars 1957. Hän-
  visningar till fördraget avser fördraget med 
  de tillägg och ändringar som gjorts genom 
  fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft 
  före anslutningen.
   I den tredje strecksatsen uppräknas unio-
  nens nuvarande 25 medlemsstater, om vilka i 
  anslutningsprotokollet används uttrycket 
  "nuvarande medlemsstater".
   Enligt den fjärde strecksatsen avses med 
  "nya medlemsstater" i anslutningsprotokollet 
  Republiken Bulgarien och Rumänien.
   Enligt den femte strecksatsen avses med 
  institutioner i anslutningsprotokollet de insti-
  tutioner som upprättats genom det konstitu-
  tionella fördraget. Institutioner som upprät-
  tats genom det konstitutionella fördraget är 
  Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, 
  kommissionen, Europeiska unionens dom-
  stol, Europeiska centralbanken och revisions-
  rätten.
   Enligt punkt 2 skall hänvisningar i anslut-
  ningsprotokollet till konstitutionen och unio-
  nen i förekommande fall uppfattas som hän-
  visningar till Euratomfördraget respektive till 
  den gemenskap som upprättats genom Eura-
  tomfördraget.
   Artikel 2. Artikel 2 motsvarar artikel 2 i an-
  slutningsakten, som det redogörs för i punkt 
  1.4. Anslutningsakten / Del ett: Principer / 
  Artikel 2.
   Artikel 3. Bestämmelserna i punkterna 1-3 
  och 5 har samma innehåll som de bestäm-
  melser i anslutningsakten som det redogörs 
  för nedan under 1.4 Anslutningsakten/ Del 
  ett: Principer / Artikel 3. Punkterna 4 och 6 
  har i sak samma innehåll som artikel 3.4 och 
  3.6 i anslutningsakten. I artikel 3.4 och 3.6 i 
  protokollet preciseras dock beslut som antas 
  av rådet så att de när det konstitutionella för-
  draget gäller är europeiska beslut.
   Enligt punkt 7 inbegriper de särskilda in-
  strument som nämns i artikeln dem som av-
  ses i artikel IV-438 i det konstitutionella för-
  draget. Artikel IV-439 i det konstitutionella 
  fördraget gäller succession och rättslig konti-
  nuitet mellan grundfördragen och konstitu-
  tionen. I artikelns punkt 3 andra stycket upp-
  räknas de delar av gemenskapens och unio-
  nens regelverk som inte är rättsakter, avtal el-
  ler konventioner, och som skall fortsätta att 
  vara i kraft så länge de inte upphävs eller 
  ändras.
   
   Artikel 4.
   
  Bilaga II: Förteckning över bestämmelser i 
  Schengenregelverket, som det införlivats 
  inom Europeiska unionens ramar, och i de 
  rättsakter som grundas på Schengenregel-
  verket eller som på annat sätt har samband 
  med detta, vilka skall vara bindande och till-
  lämpliga i de nya medlemsstaterna från och 
  med anslutningen (enligt artikel 4.1)
   
   Bestämmelsen i anslutningsprotokollet har 
  samma innehåll som motsvarande bestäm-
  melse i anslutningsakten för vilken det redo-
  görs i punkt 1.4. Anslutningsakten / Del ett: 
  Principer / Artikel 4.
   
   I anslutningsprotokollet hänvisas till proto-
  koll 17 som fogats till det konstitutionella 
  fördraget i stället för till protokollet till EG-
  fördraget (Schengenprotokollet).
   Artikel 5. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del ett: Principer / Artikel 5.
   I anslutningsprotokollet hänvisas till artikel 
  III-197 i stället för till artikel 122 i EG-
  fördraget.
   Artikel 6. Bestämmelserna i punkterna 1-12 
  har samma innehåll som de bestämmelser i 
  anslutningsakten som det redogörs för nedan 
  under 1.4. Anslutningsakten/ Del ett: Princi-
  per / Artikel 6.
   Enligt punkt 13 avser de konventioner och 
  avtal som ingåtts eller undertecknats av uni-
  onen och som nämns i artikeln också de kon-
  ventioner och avtal som avses i artikel IV-
  438 i det konstitutionella fördraget. De inbe-
  griper också sådana mellan medlemsstaterna 
  ingångna konventioner som grundar sig på 
  avtal eller rättsakter som upphävts genom ar-
  tikel IV-437 i det konstitutionella fördraget.
   Artikel 7. Enligt artikeln kan övergångsbe-
  stämmelser som ingår i anslutningsprotokol-
  let upphävas när de inte längre är tillämpliga. 
  Övergångsbestämmelserna upphävs genom 
  en europeisk lag som antas av rådet. Rådet 
  skall fatta dessa beslut efter att ha hört Euro-
  paparlamentet. Motsvarande bestämmelser 
  finns inte i tidigare anslutningsfördrag, och 
  inte heller i anslutningsakten till detta anslut-
  ningsfördrag. Avsikten med bestämmelsen är 
  att det i framtiden skall vara möjligt att ge-
  nom förenklat förfarande upphäva bestäm-
  melser i primärrätten som förlorat sin bety-
  delse.
   Artikel 8. Bestämmelserna i artikel 8 har 
  samma innehåll som de bestämmelser i an-
  slutningsakten som det redogörs för nedan 
  under 1.4. Anslutningsakten/ Del ett: Princi-
  per / Artikel 7.
   Artikel 9. Artikel 9 motsvarar artikel 8 i an-
  slutningsakten, som det redogörs för i punkt 
  1.4. Anslutningsakten / Del ett: Principer / 
  Artikel 8.
   
   
   
  DEL TVÅ:
  
  Anpassning av konstitutionen
  
  Avdelning I:
  
  Institutionella bestämmelser
   
   Artikel 10. I artikeln bestäms om de änd-
  ringar som skall göras i organisationen av 
  unionens domstol och tribunalen. När det 
  gäller unionens domstol gäller ändringarna 
  det tidsbestämda bytet av domare och när det 
  gäller tribunalen antalet domare.
   Punkt 1 gäller artikel 9 första stycket i det 
  protokoll om stadgan för Europeiska unio-
  nens domstol som fogats till det konstitutio-
  nella fördraget och Euratomfördraget och en-
  ligt vilket en del av domarna i unionens dom-
  stol byts ut var tredje år. Förfarandet för val 
  av domare ändras så, att det partiella utbytet 
  av domare gäller omväxlande fjorton och 
  tretton domare i stället för som tidigare tret-
  ton och tolv domare. Ändringen är nödvän-
  dig eftersom det i artikel I-29.2 i det konsti-
  tutionella fördraget bestäms att det i gemen-
  skapernas domstol finns en domare för varje 
  medlemsstat.
   I punkt 2 bestäms om ändringarna av arti-
  kel 48 i det protokoll om stadga för Europe-
  iska unionens domstol som fogats till det 
  konstitutionella fördraget och Euratomförd-
  raget. Antalet domare i tribunalen ändras till 
  27. Tidigare var antalet domare 25. Ändring-
  en är nödvändig eftersom det i artikel I-29.2 i 
  det konstitutionella fördraget bestäms att det 
  i tribunalen finns minst en domare för varje 
  medlemsstat. Enligt artikel III-356 i det kon-
  stitutionella fördraget skall antalet domare i 
  tribunalen fastställas i stadgan för Europeiska 
  unionens domstol.
   Artikel 11. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del två: Anpassning av fördragen / Avdel-
  ning I: Institutionella bestämmelser / Artikel 
  14.
   Artikel 12. Artikel 12 i anslutningsproto-
  kollet motsvarar artikel 15 i anslutningsak-
  ten, som det redogörs för i punkt 1.4. Anslut-
  ningsakten / Del två: Anpassning av fördra-
  gen / Avdelning I: Institutionella bestämmel-
  ser / Artikel 15.
   
   
  Avdelning II:
  
  Andra anpassningar
   
   Artikel 13. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del två: Anpassning av fördragen / Avdel-
  ning II: Andra anpassningar / Artikel 16.
   Artikel 14. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del två: Anpassning av fördragen / Avdel-
  ning II: Andra anpassningar / Artikel 17.
   Artikel 15. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del två: Anpassning av fördragen / Avdel-
  ning II: Andra anpassningar / Artikel 18.
   
   
  DEL TRE:
  
  Permanenta bestämmelser
  
  Avdelning I:
  
  Anpassning av institutionernas rättsakter
   
   Artikel 16.
   
  Bilaga III: Förteckning enligt artikel 16 i an-
  slutningsakten
   
   Enligt artikeln skall de rättsakter som för-
  tecknas i bilaga III anpassas på det sätt som 
  anges i bilagan. För de bestämmelser som 
  skall anpassas redogörs nedan enligt ämnes-
  område.
   1. Bolagsrätt Industriell äganderätt Be-
  stämmelsen i anslutningsprotokollet har 
  samma innehåll som motsvarande bestäm-
  melse i anslutningsakten för vilken det redo-
  görs i punkt 1.4. Anslutningsakten / Del tre: 
  Permanenta bestämmelser / Avdelning I: 
  Anpassning av institutionernas rättsakter / 
  Artikel 19.
   2. Jordbruk Bestämmelsen i anslutnings-
  protokollet har samma innehåll som artikel 
  19 i anslutningsakten och bilaga III som an-
  sluter till den, för vilka det redogörs i punkt 
  1.4. Anslutningsakten / Del tre: Permanenta 
  bestämmelser / Avdelning I: Anpassning av 
  institutionernas rättsakter / Artikel 19 och bi-
  laga III.
   3. Transportpolitik Bestämmelsen i anslut-
  ningsprotokollet har samma innehåll som 
  motsvarande bestämmelse i anslutningsakten 
  för vilken det redogörs i punkt 1.4. Anslut-
  ningsakten / Del tre: Permanenta bestämmel-
  ser / Avdelning I: Anpassning av institutio-
  nernas rättsakter / Artikel 19.
   4. Beskattning Bestämmelsen i anslut-
  ningsprotokollet har samma innehåll som 
  motsvarande bestämmelse i anslutningsakten 
  för vilken det redogörs i punkt 1.4. Anslut-
  ningsakten / Del tre: Permanenta bestämmel-
  ser / Avdelning I: Anpassning av institutio-
  nernas rättsakter / Artikel 19.
   
   Artikel 17.
   
  Bilaga IV: Förteckning enligt artikel 17 i 
  protokollet
   
  Jordbruk
   
  A. Jordbrukslagstiftning.
   
   Bestämmelsen i anslutningsprotokollet har 
  samma innehåll som artikel 20 i anslutnings-
  akten och bilaga IV som ansluter till den, för 
  vilka det redogörs i punkt 1.4. Anslutnings-
  akten / Del tre: Permanenta bestämmelser / 
  Avdelning I: Anpassning av institutionernas 
  rättsakter / Artikel 20 och bilaga IV.
   I anslutningsprotokollet hänvisas till kon-
  stitutionen i stället för till Fördraget om upp-
  rättandet av Europeiska gemenskapen.
   
  B. Veterinärlagstiftning och fytosanitär lag-
  stiftning.
  
   Bestämmelsen i anslutningsprotokollet har 
  samma innehåll som artikel 20 i anslutnings-
  akten och bilaga IV som ansluter till den, för 
  vilka det redogörs i punkt 1.4. Anslutnings-
  akten / Del tre: Permanenta bestämmelser / 
  Avdelning I: Anpassning av institutionernas 
  rättsakter / Artikel 20 och bilaga IV.
   
   
   
  Avdelning II:
  
  Andra bestämmelser
   
   Artikel 18.
   
  Bilaga V: Förteckning enligt artikel 18 i pro-
  tokollet
   1. Bolagsrätt Bestämmelsen i anslutnings-
  protokollet har samma innehåll som motsva-
  rande bestämmelse i anslutningsakten för vil-
  ken det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsak-
  ten / Del tre: Permanenta bestämmelser / Av-
  delning II: Andra bestämmelser / Artikel 21.
   2. Konkurrenspolitik Bestämmelsen i an-
  slutningsprotokollet har samma innehåll som 
  motsvarande bestämmelse i anslutningsakten 
  för vilken det redogörs i punkt 1.4. Anslut-
  ningsakten / Del tre: Permanenta bestämmel-
  ser / Avdelning II: Andra bestämmelser / Ar-
  tikel 21.
   3. Jordbruk Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som artikel 21 i 
  anslutningsakten och punkt 3 i bilaga V, för 
  vilka det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsak-
  ten / Del tre: Permanenta bestämmelser / Av-
  delning II: Andra bestämmelser / Artikel 21 
  och bilaga V.
   4. Tullunion Bestämmelsen i anslutnings-
  protokollet har samma innehåll som motsva-
  rande bestämmelse i anslutningsakten för vil-
  ken det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsak-
  ten / Del tre: Permanenta bestämmelser / Av-
  delning II: Andra bestämmelser / Artikel 21.
   
   Tillägg till bilaga V
   
   Tillägget till bilaga V har samma innehåll 
  som tillägget till bilaga V i anslutningsakten 
  för vilket det redogörs i punkt 1.4. Anslut-
  ningsakten / Del tre: Permanenta bestämmel-
  ser / Avdelning II: Andra bestämmelser / Ar-
  tikel 21 och tillägg till bilaga V.
   Artikel 19. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som artikel 22 i 
  anslutningsakten för vilken det redogörs för i 
  punkt 1.4 Anslutningsakten / Del fyra: Till-
  fälliga bestämmelser / Avdelning IV: Andra 
  bestämmelser / Artikel 22.
   
   
  DEL FYRA:
  
  Tillfälliga bestämmelser
  
  Avdelning I:
  
  Övergångsbestämmelser
   
   Artikel 20. Enligt artikeln skall de åtgärder 
  som förtecknas i bilagorna VI och VII till-
  lämpas på Bulgarien och Rumänien enligt de 
  villkor som anges i de bilagorna. De över-
  gångsbestämmelser som gäller Bulgarien och 
  Rumänien finns förtecknade enligt ämnesom-
  råde i bilagorna för de olika länderna.
   
   
  Bilaga VI: Förteckning enligt artikel 20 i 
  protokollet: övergångsbestämmelser för Bul-
  garien
   
   
   1. Fri rörlighet för personer Bestämmelsen 
  i anslutningsprotokollet har samma innehåll 
  som motsvarande bestämmelse i anslutnings-
  akten för vilken det redogörs i punkt 1.4. An-
  slutningsakten / Del fyra: Tillfälliga bestäm-
  melser / Avdelning I: Övergångsbestämmel-
  ser / Artikel 23 / Bilaga VI.
   I anslutningsprotokollet hänvisas till artikel 
  III-133 och III-144 i det konstitutionella för-
  draget i stället för till artikel 39 och 49 i EG-
  fördraget.
   2. Frihet att tillhandahålla tjänster Be-
  stämmelsen i anslutningsprotokollet har 
  samma innehåll som motsvarande bestäm-
  melse i anslutningsakten för vilken det redo-
  görs i punkt 1.4. Anslutningsakten / Del tre: 
  Tillfälliga bestämmelser / Avdelning I: 
  Övergångsbestämmelser / Artikel 23.2.
   3. Fri rörlighet för kapital Bestämmelsen i 
  anslutningsprotokollet har samma innehåll 
  som motsvarande bestämmelse i anslutnings-
  akten för vilken det redogörs i punkt 1.4. An-
  slutningsakten / Del tre: Tillfälliga bestäm-
  melser / Avdelning I: Övergångsbestämmel-
  ser / Artikel 23.3.
   
   
   4. Jordbruk
   
  A. Jordbrukslagstiftning
   
   
   Bestämmelsen i anslutningsprotokollet har 
  samma innehåll som artikel 23 i anslutnings-
  akten och bilaga VI som ansluter till den, för 
  vilka det redogörs i punkt 1.4. Anslutnings-
  akten / Del fyra: Tillfälliga bestämmelser / 
  Avdelning I: Övergångsbestämmelser / Arti-
  kel 23 och bilaga VI.
  B. Veterinärlagstiftning och fytosanitär lag-
  stiftning
   
   Bestämmelsen i anslutningsprotokollet har 
  samma innehåll som artikel 23 i anslutnings-
  akten och bilaga VI som ansluter till den, för 
  vilka det redogörs i punkt 1.4. Anslutnings-
  akten / Del fyra: Tillfälliga bestämmelser / 
  Avdelning I: Övergångsbestämmelser / Arti-
  kel 23 och bilaga VI.
   5. Transportpolitik Bestämmelsen i anslut-
  ningsprotokollet har samma innehåll som 
  motsvarande bestämmelse i anslutningsakten 
  för vilken det redogörs i punkt 1.4. Anslut-
  ningsakten / Del tre: Tillfälliga bestämmelser 
  / Avdelning I: Övergångsbestämmelser / Ar-
  tikel 23.
   6. Beskattning Bestämmelsen i anslut-
  ningsprotokollet har samma innehåll som 
  motsvarande bestämmelse i anslutningsakten 
  för vilken det redogörs i punkt 1.4. Anslut-
  ningsakten / Del tre: Tillfälliga bestämmelser 
  / Avdelning I: Övergångsbestämmelser / Ar-
  tikel 23.6.
   7. Socialpolitik och sysselsättning Bestäm-
  melsen i anslutningsprotokollet har samma in-
  nehåll som motsvarande bestämmelse i an-
  slutningsakten för vilken det redogörs i punkt 
  1.4. Anslutningsakten / Del fyra: Tillfälliga 
  bestämmelser / Avdelning I: Övergångs-
  bestämmelser / Artikel 23 / Bilaga VI.
   8. Energi Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fyra: Tillfälliga bestämmelser / Avdel-
  ning I: Övergångsbestämmelser / Artikel 23.
   9. Telekommunikation och informations-
  teknik Bestämmelsen i anslutningsprotokollet 
  har samma innehåll som motsvarande be-
  stämmelse i anslutningsakten för vilken det 
  redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / Del 
  fyra: Tillfälliga bestämmelser / Avdelning I: 
  Övergångsbestämmelser / Artikel 23.
   10. Miljö Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fyra: Tillfälliga bestämmelser / Avdel-
  ning I: Övergångsbestämmelser / Artikel 23.
   A. Luftkvalitet Bestämmelsen i anslut-
  ningsprotokollet har samma innehåll som 
  motsvarande bestämmelse i anslutningsakten 
  för vilken det redogörs i punkt 1.4. Anslut-
  ningsakten / Del fyra: Tillfälliga bestämmel-
  ser / Avdelning I: Övergångsbestämmelser / 
  Artikel 23.
   B. Avfallshantering Bestämmelsen i an-
  slutningsprotokollet har samma innehåll som 
  motsvarande bestämmelse i anslutningsakten 
  för vilken det redogörs i punkt 1.4. Anslut-
  ningsakten / Del fyra: Tillfälliga bestämmel-
  ser / Avdelning I: Övergångsbestämmelser / 
  Artikel 23.
   C. Vattenkvalitet Bestämmelsen i anslut-
  ningsprotokollet har samma innehåll som 
  motsvarande bestämmelse i anslutningsakten 
  för vilken det redogörs i punkt 1.4. Anslut-
  ningsakten / Del fyra: Tillfälliga bestämmel-
  ser / Avdelning I: Övergångsbestämmelser / 
  Artikel 23.
   D. Förorenings- och riskhantering inom 
  industrin Bestämmelsen i anslutningsproto-
  kollet har samma innehåll som motsvarande 
  bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fyra: Tillfälliga bestämmelser / Avdel-
  ning I: Övergångsbestämmelser / Artikel 23.
   
   Tillägg till bilaga VI
   
   Tillägget till bilaga VI har samma innehåll 
  som tillägget till bilaga VI i anslutningsakten 
  för vilket det redogörs i punkt 1.4. Anslut-
  ningsakten / Del fyra: Tillfälliga bestämmel-
  ser / Avdelning I: Övergångbestämmelser / 
  Artikel 23 och tillägg till bilaga VI.
   
   
  Bilaga VII: Förteckning enligt artikel 20 i 
  protokollet: Övergångsbestämmelser för 
  Rumänien
   
   1. Fri rörlighet för personer Bestämmelsen 
  i anslutningsprotokollet har samma innehåll 
  som motsvarande bestämmelse i anslutnings-
  akten för vilken det redogörs i punkt 1.4. An-
  slutningsakten / Del fyra: Tillfälliga bestäm-
  melser / Avdelning I: Övergångsbestämmel-
  ser / Artikel 23 / Bilaga VI.
   I anslutningsprotokollet hänvisas till artikel 
  III-133 och III-144 i det konstitutionella för-
  draget i stället för till artikel 39 och 49 i EG-
  fördraget.
   2. Frihet att tillhandahålla tjänster Be-
  stämmelsen i anslutningsprotokollet har 
  samma innehåll som motsvarande bestäm-
  melse i anslutningsakten för vilken det redo-
  görs i punkt 1.4. Anslutningsakten / Del tre: 
  Tillfälliga bestämmelser / Avdelning I: 
  Övergångsbestämmelser / Artikel 23.1.
   3. Fri rörlighet för kapital Bestämmelsen i 
  anslutningsprotokollet har samma innehåll 
  som motsvarande bestämmelse i anslutnings-
  akten för vilken det redogörs i punkt 1.4. An-
  slutningsakten / Del tre: Tillfälliga bestäm-
  melser / Avdelning I: Övergångsbestämmel-
  ser / Artikel 23.1.
   4. Konkurrenspolitik Bestämmelsen i an-
  slutningsprotokollet har samma innehåll som 
  motsvarande bestämmelse i anslutningsakten 
  för vilken det redogörs i punkt 1.4. Anslut-
  ningsakten / Del fyra: Tillfälliga bestämmel-
  ser / Avdelning I: Övergångsbestämmelser / 
  Artikel 23.
   A. Skattestöd Bestämmelsen i anslutnings-
  protokollet har samma innehåll som motsva-
  rande bestämmelse i anslutningsakten för vil-
  ken det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten 
  / Del fyra: Tillfälliga bestämmelser / Avdelning 
  I: Övergångsbestämmelser / Artikel 23.
   B. Omstrukturering av stålsektorn Be-
  stämmelsen i anslutningsprotokollet har 
  samma innehåll som motsvarande bestäm-
  melse i anslutningsakten för vilken det redo-
  görs i punkt 1.4. Anslutningsakten / Del fyra: 
  Tillfälliga bestämmelser / Avdelning I: 
  Övergångsbestämmelser / Artikel 23.
   
  5. Jordbruk
  
  A. Jordbrukslagstiftning
   
   Bestämmelsen i anslutningsprotokollet har 
  samma innehåll som artikel 23 i anslutnings-
  akten och bilaga VII som ansluter till den, för 
  vilka det redogörs i punkt 1.4. Anslutnings-
  akten / Del fyra: Tillfälliga bestämmelser / 
  Avdelning I: Övergångsbestämmelser / Arti-
  kel 23 och bilaga VII.
   
  B. Veterinärlagstiftning och fytosanitär lag-
  stiftning.
  
   Bestämmelsen i anslutningsprotokollet har 
  samma innehåll som artikel 23 i anslutnings-
  akten och bilaga VII som ansluter till den, för 
  vilka det redogörs i punkt 1.4. Anslutnings-
  akten / Del fyra: Tillfälliga bestämmelser / 
  Avdelning I: Övergångsbestämmelser / Arti-
  kel 23 och bilaga VII.
   6. Transportpolitik Bestämmelsen i anslut-
  ningsprotokollet har samma innehåll som 
  motsvarande bestämmelse i anslutningsakten 
  för vilken det redogörs i punkt 1.4. Anslut-
  ningsakten / Del tre: Tillfälliga bestämmelser 
  / Avdelning I: Övergångsbestämmelser / Ar-
  tikel 23.
   7. Beskattning Bestämmelsen i anslut-
  ningsprotokollet har samma innehåll som 
  motsvarande bestämmelse i anslutningsakten 
  för vilken det redogörs i punkt 1.4. Anslut-
  ningsakten / Del tre: Tillfälliga bestämmelser 
  / Avdelning I: Övergångsbestämmelser / Ar-
  tikel 23.6.
   8. Energi Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fyra: Tillfälliga bestämmelser / Avdel-
  ning I: Övergångsbestämmelser / Artikel 23.
   9. Miljö Bestämmelsen i anslutningsproto-
  kollet har samma innehåll som motsvarande 
  bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fyra: Tillfälliga bestämmelser / Avdel-
  ning I: Övergångsbestämmelser / Artikel 23.
   A. Luftkvalitet Bestämmelsen i anslut-
  ningsprotokollet har samma innehåll som 
  motsvarande bestämmelse i anslutningsakten 
  för vilken det redogörs i punkt 1.4. Anslut-
  ningsakten / Del fyra: Tillfälliga bestämmel-
  ser / Avdelning I: Övergångsbestämmelser / 
  Artikel 23.
   B. Avfallshantering Bestämmelsen i an-
  slutningsprotokollet har samma innehåll som 
  motsvarande bestämmelse i anslutningsakten 
  för vilken det redogörs i punkt 1.4. Anslut-
  ningsakten / Del fyra: Tillfälliga bestämmel-
  ser / Avdelning I: Övergångsbestämmelser / 
  Artikel 23.
   C. Vattenkvalitet Bestämmelsen i anslut-
  ningsprotokollet har samma innehåll som 
  motsvarande bestämmelse i anslutningsakten 
  för vilken det redogörs i punkt 1.4. Anslut-
  ningsakten / Del fyra: Tillfälliga bestämmel-
  ser / Avdelning I: Övergångsbestämmelser / 
  Artikel 23.
   D. Förorenings- och riskhantering inom 
  industrin Bestämmelsen i anslutningsproto-
  kollet har samma innehåll som motsvarande 
  bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fyra: Tillfälliga bestämmelser / Avdel-
  ning I: Övergångsbestämmelser / Artikel 23.
   
   Tillägg A till bilaga VII
   
   Tillägg A till bilaga VII har samma inne-
  håll som tillägg A till bilaga VII i anslut-
  ningsakten för vilket det redogörs i punkt 
  1.4. Anslutningsakten / Del fyra: Tillfälliga 
  bestämmelser / Avdelning I: Övergångbe-
  stämmelser / Artikel 23 och tillägg A till bi-
  laga VII.
   
   Tillägg B till bilaga VII
   
   Tillägg B till bilaga VII har samma inne-
  håll som tillägg B till bilaga VII i anslut-
  ningsakten för vilket det redogörs i punkt 
  1.4. Anslutningsakten / Del fyra: Tillfälliga 
  bestämmelser / Avdelning I: Övergångbe-
  stämmelser / Artikel 23 och tillägg B till bi-
  laga VII.
   
   
   
  Avdelning II:
  
  Institutionella bestämmelser
   
   Artikel 21. I artikeln bestäms om antalet le-
  damöter från Bulgarien och Rumänien i Eu-
  ropaparlamentet under mandatperioden 
  2004-2009 och förfarandet vid valet av des-
  sa.
   I punkt 1 läggs ett nytt stycke till artikel 1.2 
  i protokoll nr 34 om övergångsbestämmelser 
  för unionens institutioner och organ som fo-
  gats till det konstitutionella fördraget och Eu-
  ratomfördraget. Enligt stycket avviker man 
  från det högsta antal ledamöter i Europapar-
  lamentet som fastställs i artikel I-20.2 i det 
  konstitutionella fördraget till 750 för tiden 
  från och med anslutningen fram till början av 
  mandatperioden 2009-2014. Antalet ledamö-
  ter i parlamentet höjs från nuvarande 732 le-
  damöter till 785 ledamöter. I Bulgarien väljs 
  18 och i Rumänien 35 ledamöter.
   Enligt punkt 2 skall Bulgarien och Rumä-
  nien hålla allmänna direkta val före den 31 
  december 2007. På ordnandet av valen till-
  lämpas akten om allmänna direkta val av le-
  damöter i Europaparlamentet.
   Enligt punkt 3 utser Bulgariens och Rumä-
  niens parlament inom sig ledamöterna i Eu-
  ropaparlamentet för perioden från och med 
  anslutningen fram till de val som avses i 
  punkt 2. Detta avviker från bestämmelsen i 
  artikel I-20.3 i det konstitutionella fördraget 
  enligt vilken Europaparlamentets medlem-
  mar skall väljas genom allmänna, direkta, 
  fria och hemliga val.
   Artikel 22. Artikeln innehåller bestämmel-
  ser om Bulgariens och Rumäniens röster i 
  Europeiska rådet och när rådet fattar beslut 
  med kvalificerad majoritet samt antalet röster 
  som behövs för kvalificerad majoritet vid be-
  slut om anpassningar som föranleds av an-
  slutningen.
   I punkt 1 införs i artikel 2.2 andra stycket i 
  protokoll nr 34 om övergångsbestämmelser 
  för unionens institutioner och organ som fo-
  gats till det konstitutionella fördraget och Eu-
  ratomfördraget bland de antal röster som 
  fastställts för medlemsstaterna antalet röster 
  för Bulgarien och Rumänien. Bulgariens 
  röstantal är 10 och Rumäniens röstantal är 
  14. Bestämmelserna om det nuvarande sy-
  stemet med vägda röster gäller fram till den 
  31 oktober 2009.
   I punkt 2 anpassas röstantalet som krävs 
  för den kvalificerade majoritet som fastställs 
  i artikel 2.2 tredje stycket i protokoll nr 34 
  om övergångsbestämmelser för unionens in-
  stitutioner och organ så, att röstantalet höjs 
  från minst 232 röster till 255 röster. En förut-
  sättning för kvalificerad majoritet är dessut-
  om en majoritet av medlemsstaterna.
   Artikel 23. I artikeln bestäms om antalet le-
  damöter i regionkommittén och om fördel-
  ningen av platserna på varje medlemsstat. 
  Bestämmelsen i anslutningsprotokollet har 
  samma innehåll som motsvarande bestäm-
  melse i anslutningsakten för vilken det redo-
  görs i punkt 1.4. Anslutningsakten / Del två: 
  Anpassning av fördragen / Avdelning I: Insti-
  tutionella bestämmelser / Artikel 13.
   Artikel 24. I artikeln bestäms om antalet le-
  damöter i ekonomiska och sociala kommittén 
  och om fördelningen av platserna på varje 
  medlemsstat. Bestämmelsen i anslutnings-
  protokollet har samma innehåll som motsva-
  rande bestämmelse i anslutningsakten för 
  vilken det redogörs i punkt 1.4. Anslutnings-
  akten / Del två: Anpassning av fördragen / 
  Avdelning I: Institutionella bestämmelser / 
  Artikel 12.
   
   
  Avdelning III:
  
  Finansiella bestämmelser
   
   Artikel 25. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fyra: Tillfälliga bestämmelser / Avdel-
  ning III: Finansiella bestämmelser / Artikel 
  25.
   I investeringsprotokollet hänvisas till arti-
  kel 4 i protokoll nr 5 och Europeiska inve-
  steringsbankens stadga som fogats till det 
  konstitutionella fördraget i stället för till Eu-
  ropeiska investeringsbankens stadga som fo-
  gats till EG-fördraget.
   Artikel 26. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fyra: Tillfälliga bestämmelser / Avdel-
  ning III: Finansiella bestämmelser / Artikel 
  26.
   Artikel 27. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fyra: Tillfälliga bestämmelser / Avdel-
  ning III: Finansiella bestämmelser / Artikel 
  27.
   I anslutningsprotokollet hänvisas till rele-
  vanta unionsbestämmelser i stället för rele-
  vanta gemenskapsdirektiv.
   Artikel 28. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fyra: Tillfälliga bestämmelser / Avdel-
  ning III: Finansiella bestämmelser / Artikel 
  28.
   Artikel 29. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som artikel 29 i 
  anslutningsakten för vilken det redogörs i 
  punkt 1.4. Anslutningsakten / Del fyra: Till-
  fälliga bestämmelser / Avdelning III: Finan-
  siella bestämmelser / Artikel 29.
   Artikel 30. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvarande 
  bestämmelse i anslutningsakten för vilken det 
  redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / Del 
  fyra: Tillfälliga bestämmelser / Avdelning III: 
  Finansiella bestämmelser / Artikel 30.
   Artikel 31. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fyra: Tillfälliga bestämmelser / Avdel-
  ning III: Finansiella bestämmelser / Artikel 
  31.
   Artikel 32. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fyra: Tillfälliga bestämmelser / Avdel-
  ning III: Finansiella bestämmelser / Artikel 
  32.
   Artikel 33. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fyra: Tillfälliga bestämmelser / Avdel-
  ning III: Finansiella bestämmelser / Artikel 
  33.
   Artikel 34. Punkt 1. Bestämmelsen i an-
  slutningsprotokollet har samma innehåll som 
  artikel 34.1 i anslutningsakten för vilken det 
  redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / Del 
  fyra: Tillfälliga bestämmelser / Avdelning 
  III: Finansiella bestämmelser / Artikel 34.1.
   Punkt 2. Artikeln gäller åtagandebemyndi-
  ganden för strukturåtgärder i Bulgarien och 
  Rumänien under perioden 2007-2009.
   Punkt 3. Bestämmelsen i anslutningsproto-
  kollet har samma innehåll som artikel 34.3 i 
  anslutningsakten för vilken det redogörs i 
  punkt 1.4. Anslutningsakten / Del fyra: Till-
  fälliga bestämmelser / Avdelning III: Finan-
  siella bestämmelser / Artikel 34.3.
   Punkt 4. Bestämmelsen i anslutningsproto-
  kollet har samma innehåll som artikel 34.4 i 
  anslutningsakten för vilken det redogörs i 
  punkt 1.4. Anslutningsakten / Del fyra: Till-
  fälliga bestämmelser / Avdelning III: Finan-
  siella bestämmelser / Artikel 34.4.
  Bilaga VIII: Landsbygdsutveckling (enligt 
  artikel 34 i protokollet)
   
   Avsnitt I: Tillfälliga tilläggsåtgärder för 
  landsbygdsutveckling för Bulgarien och Ru-
  mänien
   
   Punkterna A-F i avsnitt I i bilaga VIII till 
  anslutningsprotokollet har samma innehåll 
  som motsvarande punkter i anslutningsakten 
  för vilka det redogörs i punkt 1.4. Anslut-
  ningsakten / Del fyra: Tillfälliga bestämmel-
  ser / Avdelning III: Finansiella bestämmelser 
  / Artikel 34 / Bilaga VIII.
   
   
   
   G. Tabell över belopp för de tillfälliga tilläggsåtgärderna för landsbygdsutveckling för Bul-
  garien och Rumänien
   
  Åtgärd
  EUR
  
  Delvis självförsörjande jordbruk
  1 000
  per jordbruk/per år
  Producentgrupper
  100 000
  100 000
   80 000
   60 000
   50 000
  under första året
  under andra året
  under tredje året
  under fjärde året
  under femte året
   
   
   
   
  
   Avsnitt II-IV (i bilaga VIII)
   Punkterna avsnitt II-IV i bilaga VIII till an-
  slutningsprotokollet har samma innehåll som 
  motsvarande punkter i anslutningsakten för 
  vilka det redogörs i punkt 1.4. Anslutnings-
  akten / Del fyra: Tillfälliga bestämmelser / 
  Avdelning III: Finansiella bestämmelser / 
  Artikel 34 / Bilaga VIII.
   Artikel 35. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fyra: Tillfälliga bestämmelser / Avdel-
  ning III: Finansiella bestämmelser / Artikel 
  35.
   
   
   
  Avdelning IV:
  
  Andra bestämmelser
   
   Artikel 36. I artikeln föreskrivs om en all-
  män ekonomisk skyddsklausul. Bestämmel-
  sen i anslutningsprotokollet har samma inne-
  håll som motsvarande bestämmelse i anslut-
  ningsakten för vilken det redogörs i punkt 
  1.4. Anslutningsakten / Del fyra: Tillfälliga 
  bestämmelser / Avdelning IV: Andra be-
  stämmelser / Artikel 36.
   Artikel 37. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fyra: Tillfälliga bestämmelser / Avdel-
  ning IV: Andra bestämmelser / Artikel 37.
   Artikel 38. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fyra: Tillfälliga bestämmelser / Avdel-
  ning IV: Andra bestämmelser / Artikel 38.
   Artikel 39. Artikel 39 i anslutningsproto-
  kollet motsvarar artikel 39 i anslutningsakten 
  för vilken det redogörs i punkt 1.4. Anslut-
  ningsakten / Del fyra: Tillfälliga bestämmel-
  ser / Avdelning IV: Andra bestämmelser / 
  Artikel 39. Bilaga IX: Särskilda åtaganden 
  som gjorts och krav som godtagits av Rumä-
  nien vid avslutandet av anslutningsförhand-
  lingarna den 14 december 2004 (enligt artikel 
  39 i protokollet)
   Bilaga IX i anslutningsprotokollet motsva-
  rar bilaga IX i anslutningsakten för vilken det 
  redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / Del 
  fyra: Tillfälliga bestämmelser / Avdelning 
  IV: Andra bestämmelser / Artikel 39 / Bilaga 
  IX: Särskilda åtaganden som gjorts och krav 
  som godtagits av Rumänien vid avslutandet 
  av anslutningsförhandlingarna den 14 de-
  cember 2004
   Artikel 40. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fyra: Tillfälliga bestämmelser / Avdel-
  ning IV: Andra bestämmelser / Artikel 40.
   Artikel 41. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som artikel 41 i 
  anslutningsakten för vilken det redogörs för i 
  punkt 1.4 Anslutningsakten / Del fyra: Till-
  fälliga bestämmelser / Avdelning IV: Andra 
  bestämmelser / Artikel 41.
   Artikel 42. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som artikel 42 i 
  anslutningsakten för vilken det redogörs för i 
  punkt 1.4 Anslutningsakten / Del fyra: Till-
  fälliga bestämmelser / Avdelning IV: Andra 
  bestämmelser / Artikel 42.
   
   
   
  DEL FEM:
   
  Genomförandebestämmelser för detta 
  protokoll
  
  Avdelning I:
  
  Upprättande av institutioner och organ
   
   Artikel 43. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fyra: Tillfälliga bestämmelser / Avdel-
  ning II: Institutionella bestämmelser / Artikel 
  43.
   Artikel 44. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fyra: Tillfälliga bestämmelser / Avdel-
  ning II: Institutionella bestämmelser / Artikel 
  44.
   Artikel 45. I artikeln bestäms att medborga-
  re från Bulgarien och Rumänien skall utses 
  till kommissionen.
   Enligt artikelns första stycke skall en 
  medborgare från Bulgarien och en från 
  Rumänien utses till kommissionen från och 
  med dagen för anslutningen. De nya leda-
  möterna i kommissionen utses av rådet i 
  samförstånd med kommissionens ordföran-
  de, efter det att Europaparlamentet har 
  hörts. Vid valet av ledamöter tillämpas 
  grunderna i artikel I-26.4 i det konstitutio-
  nella fördraget enligt vilka kommissionens 
  ledamöter skall väljas på grundval av sin 
  allmänna duglighet och sitt engagemang 
  för Europa och bland personer vars oav-
  hängighet inte kan ifrågasättas.
   Enligt andra stycket i artikeln skall mandat-
  tiden för de kommissionsledamöter som ut-
  ses på detta sätt gå ut vid samma tidpunkt 
  som mandattiden för de ledamöter som 
  kommissionen har vid anslutningen.
   Artikel 46. I artikeln föreskrivs om utnäm-
  nandet av domare till unionens domstol och 
  tribunalen och deras ämbetstid.
   Enligt punkt 1 utses två domare i domsto-
  len och två domare i tribunalen. Ändringen 
  behövs därför att det enligt artikel I-29.2 i det 
  konstitutionella fördraget skall finnas en do-
  mare per medlemsstat i domstolen och enligt 
  artikel 48 i protokollet om domstolens stadga 
  skall finnas 27 domare i förstainstansrätten. 
  Tidigare hade domstolarna 25 domare varde-
  ra.
   Enligt punkt 2 första stycket skall ämbets-
  tiden för en av de domare i domstolen som 
  utses enligt punkt 1 gå ut den 6 oktober 2009 
  och för den andra den 6 oktober 2012. Enligt 
  punkt 2 andra stycket skall ämbetstiden för 
  den ena av de domare i tribunalen som utses 
  enligt punkt 1 gå ut den 31 augusti 2007 och 
  för den andra den 31 augusti 2010. I vardera 
  domstolen utses genom lottning den domare 
  vars ämbetstid går ut tidigare.
   Enligt punkt 3 första stycket skall domsto-
  len göra de ändringar i sina rättegångsregler 
  som behövs på grund av anslutningen. Enligt 
  andra stycket skall tribunalen i samförstånd 
  med domstolen besluta om de ändringar i 
  sina rättegångsregler som behövs på grund av 
  anslutningen. Enligt tredje stycket skall de 
  ändrade rättegångsreglerna godkännas av rå-
  det.
   Punkt 4 innehåller en övergångsbestäm-
  melse som gäller tillämpningen av rätte-
  gångsreglerna. Om någon av domstolarna 
  eller någon av deras avdelningar har inlett 
  ett muntligt förfarande i ett mål men inte 
  avgjort målet före dagen för anslutningen, 
  skall domstolen eller avdelningen i fråga 
  avgöra målet i den sammansättning som den 
  hade före anslutningen och tillämpa de rät-
  tegångsregler som gällde dagen före anslut-
  ningen.
   Artikel 47. Enligt artikeln utses en medbor-
  gare från Bulgarien och en från Rumänien till 
  medlem i revisionsrätten. Medlemmarna ut-
  ses fån och med dagen för anslutningen för 
  en period av sex år.
   Artikel 48. Artikel 48 i anslutningsproto-
  kollet motsvarar artikel 49 i anslutningsak-
  ten, som det redogörs för i punkt 1.4. Anslut-
  ningsakten / Del fem: Genomförandebe-
  stämmelser för denna akt / Avdelning I: Upp-
  rättande av institutioner och organ / Artikel 
  49.
   Artikel 49. Artikel 49 i anslutningsproto-
  kollet motsvarar artikel 48 i anslutningsak-
  ten, som det redogörs för i punkt 1.4. Anslut-
  ningsakten / Del fem: Genomförandebe-
  stämmelser för denna akt / Avdelning I: Upp-
  rättande av institutioner och organ / Artikel 
  48.
   Artikel 50. Artikel 50 i anslutningsproto-
  kollet motsvarar artikel 50 i anslutningsak-
  ten, som det redogörs för i punkt 1.4. Anslut-
  ningsakten / Del fem: Genomförandebe-
  stämmelser för denna akt / Avdelning I: Upp-
  rättande av institutioner och organ / Artikel 
  50.
   Artikel 51. Artikel 51 i anslutningsproto-
  kollet motsvarar artikel 51 i anslutningsak-
  ten, som det redogörs för i punkt 1.4. Anslut-
  ningsakten / Del fem: Genomförandebe-
  stämmelser för denna akt / Avdelning I: Upp-
  rättande av institutioner och organ / Artikel 
  51.
   
   
   
  Avdelning II:
  
  Tillämpning av institutionernas rättsakter
   
   Artikel 52. Artikel 52 i anslutningsproto-
  kollet motsvarar artikel 52 i anslutningsakten 
  med den skillnaden att anslutningsprotokol-
  lets artikel också gäller rättsakter som anta-
  gits med stöd av det konstitutionella fördra-
  get. För artikel 52 i anslutningsakten redo-
  görs i punkt 1.4. Anslutningsakten / Del fem: 
  Genomförandebestämmelser för denna akt / 
  Avdelning II: Tillämpning av institutionernas 
  rättsakter / Artikel 52.
   Artikel 53. Artikel 53 i anslutningsproto-
  kollet motsvarar artikel 53 i anslutningsakten 
  med den skillnaden att anslutningsprotokol-
  lets artikel också gäller rättsakter som anta-
  gits med stöd av det konstitutionella fördra-
  get. För artikel 53 i anslutningsprotokollet 
  redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / Del 
  fem: Genomförandebestämmelser för denna 
  akt / Avdelning II: Tillämpning av institutio-
  nernas rättsakter / Artikel 53.
   Artikel 54. Artikel 54 i anslutningsproto-
  kollet motsvarar artikel 54 i anslutningsak-
  ten. För artikel 54 i anslutningsprotokollet 
  redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / Del 
  fem: Genomförandebestämmelser för denna 
  akt / Avdelning II: Tillämpning av institutio-
  nernas rättsakter / Artikel 54.
   Artikel 55. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fem: Genomförandebestämmelser för 
  denna akt / Avdelning II: Tillämpning av in-
  stitutionernas rättsakter / Artikel 55.
   Artikel 56. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fem: Genomförandebestämmelser för 
  denna akt / Avdelning II: Tillämpning av in-
  stitutionernas rättsakter / Artikel 56.
   Artikel 57. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fem: Genomförandebestämmelser för 
  denna akt / Avdelning II: Tillämpning av in-
  stitutionernas rättsakter / Artikel 57.
   Artikel 58. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fem: Genomförandebestämmelser för 
  denna akt / Avdelning II: Tillämpning av in-
  stitutionernas rättsakter / Artikel 58.
  Avdelning III:
  
  Slutbestämmelser
   
   Artikel 59. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fem: Genomförandebestämmelser för 
  denna akt / Avdelning III: Slutbestämmelser / 
  Artikel 59.
   Artikel 60. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fem: Genomförandebestämmelser för 
  denna akt / Avdelning III: Slutbestämmelser / 
  Artikel 60.
   Artikel 61. Bestämmelsen i anslutningspro-
  tokollet har samma innehåll som motsvaran-
  de bestämmelse i anslutningsakten för vilken 
  det redogörs i punkt 1.4. Anslutningsakten / 
  Del fem: Genomförandebestämmelser för 
  denna akt / Avdelning III: Slutbestämmelser / 
  Artikel 61.
   
  1.4.	Anslutningsakten
  
  DEL ETT:
  
  Principer
   
   Artikel 1. Artikeln innehåller definitioner 
  av vissa centrala begrepp som används i an-
  slutningsakten. Den första strecksatsen i arti-
  keln innehåller en definition av de grund-
  läggande fördragen, dvs. primärrätten. 
  Grundfördragen, med de tillägg och ändring-
  ar som gjorts genom fördrag eller andra 
  rättsakter som trätt i kraft före tidpunkten för 
  anslutningen, är:
   - Fördraget om upprättandet av Europeis-
  ka ekonomiska gemenskapen, som slöts mel-
  lan Belgien, Tyska förbundsrepubliken, 
  Frankrike, Italien, Luxemburg och Nederlän-
  derna i Rom den 25 mars 1957. Genom för-
  draget om Europeiska unionen har uttrycket 
  "Europeiska ekonomiska gemenskapen" er-
  satts av uttrycket "Europeiska gemenska-
  pen", och fördraget benämns i anslutningsak-
  ten "EG-fördraget".
   - Fördraget om upprättandet av Europeis-
  ka atomenergigemenskapen, som slöts mel-
  lan Belgien, Tyska förbundsrepubliken, 
  Frankrike, Italien, Luxemburg och Nederlän-
  derna i Rom den 25 mars 1957. I anslut-
  ningsakten benämns detta fördrag "Euratom-
  fördraget".
   Före tidpunkten för anslutningen har de 
  ovan nämnda fördragen ändrats genom kon-
  ventionen av år 1957 om vissa gemensamma 
  institutioner för Europeiska gemenskaperna, 
  det s.k. fusionsfördraget av år 1965, fördra-
  get av år 1970 om vissa budgetbestämmelser, 
  fördraget av år 1972 om Danmarks, Irlands 
  samt Förenade konungariket Storbritanniens 
  och Nordirlands anslutning, fördraget av år 
  1975 om Europeiska investeringsbanken, 
  fördraget av år 1975 om vissa finansiella be-
  stämmelser, fördraget av år 1979 om Grek-
  lands anslutning, fördraget av år 1984 om 
  ändring av fördragen om upprättandet av Eu-
  ropeiska gemenskaperna i fråga om Grön-
  land, fördraget av år 1985 om Spaniens och 
  Portugals anslutning, Europeiska enhetsakten 
  av år 1986, fördraget av år 1992 om Europe-
  iska unionen, fördraget av år 1994 om Öster-
  rikes, Finlands och Sveriges anslutning, 
  Amsterdamfördraget av år 1997 samt genom 
  Nicefördraget av år 2001. Med primärrätten 
  likställs också den år 1976 antagna rättsakten 
  om direkta val till Europaparlamentet.
   - Fördraget om Europeiska unionen, som 
  slöts mellan Belgien, Danmark, Tyskland, 
  Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, 
  Luxemburg, Nederländerna, Portugal samt 
  Förenade konungariket Storbritannien och 
  Nordirland i Maastricht den 7 februari 1992. 
  Detta fördrag benämns i anslutningsakten 
  "EU-fördraget".
   Vid Finlands anslutning till Europeiska 
  unionen ingick också Fördraget av år 1951 
  om upprättande av Europeiska kol- och stål-
  gemenskapen i de grundläggande fördragen. 
  Giltighetstiden för detta fördrag gick dock ut 
  den 23 juli 2002.
   I den andra strecksatsen uppräknas unio-
  nens nuvarande 25 medlemsstater, om vilka i 
  akten används uttrycket "nuvarande med-
  lemsstater".
   Enligt den tredje strecksatsen avses med 
  "unionen" den europeiska union som upprät-
  tats genom EU-fördraget.
   I den fjärde strecksatsen konstateras att 
  med uttrycket "gemenskapen" i anslutnings-
  akten avses antingen EG eller Euratom eller 
  båda dessa, allt efter omständigheterna.
   Enligt den femte strecksatsen avses med 
  "nya medlemsstater" i anslutningsakten Re-
  publiken Bulgarien och Rumänien.
   Enligt den sjätte strecksatsen avses i an-
  slutningsakten med institutioner de institu-
  tioner som upprättats genom de grund-
  läggande fördragen. Gemenskapens egentliga 
  institutioner är Europaparlamentet, rådet, 
  kommissionen samt gemenskapens domstol 
  och revisionsrätt. Gemenskapernas institutio-
  ner utgör en del av unionens gemensamma 
  institutionssystem, till vilket utöver de ovan 
  nämnda institutionerna dessutom hör Europe-
  iska rådet, Europeiska centralbanken, Euro-
  peiska investeringsbanken samt flera andra 
  inrättningar och ämbetsverk som inrättats av 
  medlemsstaterna eller gemenskapens institu-
  tioner.
   Artikel 2. Artikeln innehåller en bestäm-
  melse, enligt vilken bestämmelserna i de 
  grundläggande fördrag som anges i artikel 1 i 
  anslutningsakten och i rättsakter som har an-
  tagits av institutionerna och Europeiska cen-
  tralbanken före anslutningen är bindande för 
  de nya medlemsstaterna från och med dagen 
  för anslutningen och tillämpas i Bulgarien 
  och Rumänien på de villkor som anges i för-
  dragen och i anslutningsakten.
   Artikel 3. Enligt punkt 1 ansluter sig Bulga-
  rien och Rumänien till de beslut och avtal 
  som företrädarna för medlemsstaternas reger-
  ingar har fattat eller ingått vid sammanträden 
  i rådet. Anslutningen till beslut och avtal sker 
  direkt genom anslutningsakten och därför 
  behöver de nya medlemsstaterna inte depo-
  nera särskilda godkännandeinstrument eller 
  meddelanden hos rådets generalsekreterare. 
  Besluten och avtalen gäller frågor som med 
  stöd av fördragen inte hör till unionens behö-
  righet, och därför har rådet inte varit besluts-
  fattare i dessa utan besluten har fattats av de 
  företrädare för medlemsstaternas regeringar 
  som sammanträder i rådet. De beslut som fö-
  reträdarna för medlemsstaterna har fattat vid 
  sammanträden i rådet kan vara förvaltnings-
  beslut, t.ex. utnämning av en ledamot till 
  kommissionen eller EG-domstolen, eller 
  andra beslut i anslutning till unionens verk-
  samhet, t.ex. privilegier och immunitet som 
  beviljas Europeiska unionens institut för sä-
  kerhetsstudier och Europeiska unionens sa-
  tellitcentrum samt för deras organ eller per-
  sonal. Avtal som företrädarna för medlems-
  staterna har ingått vid sammanträden i rådet 
  gäller också överenskommelser t.ex. om EG-
  institutionernas verksamhetsställen eller om 
  sådant samarbete mellan medlemsstaterna 
  som kompletterar gemenskapens åtgärder. 
  De nya medlemsstaterna förbinder sig att an-
  sluta sig också till andra avtal som medlems-
  staterna ingått och som gäller unionens funk-
  tion eller som har samband med unionens 
  verksamhet.
   Enligt punkt 2 skall Bulgarien och Rumä-
  nien ha samma ställning som de nuvarande 
  medlemsstaterna när det gäller förklaringar, 
  resolutioner eller andra ståndpunkter av Eu-
  ropeiska rådet eller av rådet. Bestämmelsen 
  betyder att Bulgarien och Rumänien kommer 
  att beakta de principer och riktlinjer som 
  kommer till uttryck i dessa dokument och 
  kommer att genomföra de nödvändiga åtgär-
  der som följer av dem.
   Artikel 3.3. Enligt punkt 3 ansluter sig Bul-
  garien och Rumänien till de konventioner 
  och protokoll som finns förtecknade i bilaga 
  I och som skall träda i kraft gentemot Bulga-
  rien och Rumänien den dag som rådet fast-
  ställer de beslut som avses i punkt 4.
   I bilaga I förtecknas de konventioner och 
  protokoll som Bulgarien och Rumänien an-
  sluter sig till från och med anslutningen. För-
  teckningen tar upp konventionen om tillämp-
  lig lag för avtalsförpliktelser jämte konven-
  tioner om tillträde (FördrS 30, 41/1999), 
  konventionen om undanröjande av dubbelbe-
  skattning vid justering av inkomst mellan fö-
  retag i intressegemenskap jämte en konven-
  tion om tillträde samt protokoll om ändring 
  (FördrS 170-171/2004), konventionen om 
  skydd av Europeiska gemenskapernas finan-
  siella intressen jämte protokoll (FördrS 84-
  89/2002) samt konventionen om upprättandet 
  av en europeisk polisbyrå jämte protokoll 
  (Europol-konventionen, FördrS 78-79/1998). 
  I fråga om tullsamarbete nämner bilagan 
  konventionen om användningen av informa-
  tionsteknologi för tulländamål (TIS-
  konventionen, FördrS 56-57/2000) jämte 
  protokoll och konventionen om ömsesidigt 
  bistånd och samarbete mellan tullförvalt-
  ningar (Neapel II, FördrS 147-148/2004). I 
  bilagan nämns vidare konventionen om kamp 
  mot korruption som tjänstemän i Europeiska 
  gemenskaperna eller Europeiska unionens 
  medlemsstater är delaktiga i, konventionen 
  om kördiskvalifikationer och konventionen 
  om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan 
  Europeiska unionens medlemsstater jämte 
  protokoll(FördrS 43-44 och 87-88/2005).
   Enligt punkt 4 skall rådet genom enhälligt 
  beslut efter att ha hört Europaparlamentet 
  göra alla anpassningar som krävs på grund av 
  anslutning till de konventioner som avses i 
  punkt 3.
   Enligt punkt 5 åtar sig de nya medlemssta-
  terna att införa administrativa eller andra ar-
  rangemang och att underlätta praktiskt sam-
  arbete mellan medlemsstaternas institutioner 
  och organisationer.
   Enligt punkt 6 kan rådet komplettera bilaga 
  I med de konventioner, avtal och protokoll 
  som undertecknats före dagen för anslutning-
  en. I samband med föregående utvidgning 
  fogades ingen förteckning över konventioner 
  som omfattas av artikel 293 i EG-fördraget 
  eller konventioner som är av betydelse med 
  tanke på den gemensamma marknaden till 
  anslutningsakten. Då fanns endast en av 
  kommissionen upprättad vägledande förteck-
  ning över de konventioner som avsågs i arti-
  keln. Eftersom konventionerna har förteck-
  nats uttömmande i anslutningsfördraget för 
  Bulgarien och Rumänien har fördraget också 
  en mekanism som kompletterar förteckning-
  en.
   
   Artikel 4.
   
  Bilaga II: Förteckning över bestämmelser i 
  Schengenregelverket, som det införlivats 
  inom Europeiska unionens ramar, och i de 
  rättsakter som grundas på Schengenregel-
  verket eller som på annat sätt har samband 
  med detta, vilka skall vara bindande och till-
  lämpliga i de nya medlemsstaterna från och 
  med anslutningen (enligt artikel 4.1)
   
   Artikeln innehåller särskilda bestämmelser 
  om rättsliga och inrikes frågor. Enligt punkt 
  1 skall Schengenregelverket samt de rättsak-
  ter som ändrar eller kompletterar detta och 
  som finns förtecknade i bilaga II i anslut-
  ningsakten vara bindande för och tillämpas i 
  de nya medlemsstaterna från och med dagen 
  för anslutningen. I punkt 2 bestäms att rådet 
  trots att Schengenregelverket i sin helhet är 
  bindande för Bulgarien och Rumänien skall 
  fastställa genom ett enhälligt beslut när 
  Schengenregelverket i sin helhet börjar till-
  lämpas i de nya medlemsstaterna. En förut-
  sättning för rådets beslut är att den nya med-
  lemsstatens förmåga att tillämpa Schengen-
  regelverket i sin helhet har utvärderats i en-
  lighet med s.k. Schengenutvärderingsförfa-
  randen.
   Rådet kan i praktiken fatta flera separata 
  beslut om tillämpningen av Schengenregel-
  verket antingen så, att endast en del av regel-
  verket i gången genomförs i de nya med-
  lemsstaterna (t.ex. Schengens informations-
  system) eller så, att kontrollerna vid de inre 
  gränserna avskaffas endast för den ena av de 
  nya medlemsstaterna i gången.
   När man fattar beslut om att tillämpa regel-
  verket på en ny medlemsstat kommer rådets 
  sammansättning att vara beroende av hur 
  medlemsstaterna tillämpar Schengenregel-
  verket. Sådana stater som redan tillämpar 
  Schengenregelverket fullt ut är naturligtvis 
  med och fattar beslut, oberoende av om de är 
  nya eller nuvarande medlemsstater. Förenade 
  kungariket och Irland deltar i beslutsfattandet 
  endast till den del som de själva tillämpar 
  Schengenregelverket. I praktiken innebär 
  detta att Förenade kungariket och Irland inte 
  deltar i Schengenbeslut som gäller de nya 
  medlemsstaterna till den del som besluten 
  gäller visumpolitik eller gränsövervakning.
   Artikel 5. Enligt artikeln skall Bulgarien 
  och Rumänien delta i den ekonomiska och 
  monetära unionen från och med dagen för 
  anslutningen som medlemsstater med undan-
  tag i enlighet med artikel 122 i EG-fördraget. 
  Detta innebär att de nya medlemsstaterna inte 
  inför euron som gemensam valuta och att de 
  inte överlåter sina befogenheter inom den 
  monetära politiken till gemenskapen. På mot-
  svarande sätt deltar de inte i den monetära 
  politik som hör till den exklusiva gemen-
  skapsbehörigheten och i det beslutsfattandet 
  som rör denna. De nya medlemsstaterna bi-
  behåller därmed alltjämt sin egen valuta, sin 
  egen självständiga nationella centralbank och 
  sina nuvarande befogenheter inom den mo-
  netära politiken. Av denna orsak deltar de 
  nya medlemsstaterna och deras centralbanker 
  inte heller fullt ut i Europeiska centralbanks-
  systemet och i beslutsfattandet i Europeiska 
  centralbanken.
   Enligt övergångsbestämmelserna om den 
  ekonomiska och monetära politiken inom EG 
  skall medlemsstaterna uppfylla vissa villkor 
  före den gemensamma valutan euron införs. 
  Dessa villkor behandlas närmare ovan i sam-
  band med behandlingen av den ekonomiska 
  och monetära unionen under punkt 3.11 i den 
  allmänna motiveringen. Att nya medlemssta-
  ter omfattas av ett undantag innebär juridiskt 
  att de inte berörs av de artiklar i EG-
  fördraget i vilka det bestäms om den tredje 
  etappen i EG:s ekonomiska och monetära 
  union. Dylika artiklar är de materiella be-
  stämmelserna om en gemensam monetär po-
  litik samt flera bestämmelser som gäller Eu-
  ropeiska centralbankssystemet och Europeis-
  ka centralbanken, i synnerhet bestämmelser-
  na om deras uppgifter och befogenheter. Ar-
  tiklarna 121 och 122 i EG-fördraget faststäl-
  ler det förfarande enligt vilket man bedömer i 
  vilken mån respektive medlemsstat har när-
  mat sig förutsättningarna för införande av en 
  gemensam valuta. När det vid utvärderings-
  förfarandet har konstaterats att en ny med-
  lemsstat uppfyller villkoren beslutar rådet i 
  dess sammansättning på statschefs- eller re-
  geringschefsnivå om att upphäva undantaget 
  för medlemsstaten i fråga. Ett dylikt förfa-
  rande har tillsvidare tillämpats endast en 
  gång tidigare då undantaget för Grekland 
  upphävdes 2000 och Grekland gick med i 
  den tredje etappen av den ekonomiska och 
  monetära unionen vid ingången av 2001.
   Artikel 6. Enligt punkt 1 är de nya med-
  lemsstaterna bundna av de avtal som ingåtts 
  med stöd av artiklarna 24 eller 38 i EU-
  fördraget. Med stöd av artiklarna 24 och 38 i 
  EU-fördraget är det möjligt att ingå avtal om 
  tillämpningen av unionens gemensamma ut-
  rikes- och säkerhetspolitik och om frågor 
  som hänför sig till polissamarbete och straff-
  rättsligt samarbete. Som ett exempel kan 
  nämnas avtal som gäller genomförande av 
  Europeiska unionens krishanteringsinsatser 
  och skydd av klassificerade uppgifter. Med 
  stöd av samma rättsliga grund har det också 
  ingåtts avtal med Amerikas förenta stater om 
  utlämning för brott och ömsesidig rättslig 
  hjälp. En regeringsproposition som gäller 
  dessa avtal har överlämnats till riksdagen un-
  der höstsessionen 2005 (RP 86/2005 rd). 
   Enligt punkt 2 förbinder sig Bulgarien och 
  Rumänien att ansluta sig till de avtal eller 
  konventioner som ingåtts eller undertecknats 
  av de nuvarande medlemsstaterna och ge-
  menskapen tillsammans. Genom denna be-
  stämmelse förbinder sig de nya medlemssta-
  terna att ansluta sig till de blandade avtal som 
  medlemsstaterna och gemenskapen tillsam-
  mans ingått.
   Enligt punkt 2 andra stycket sker anslut-
  ningen till dessa avtal och konventioner ge-
  nom protokoll som rådet enhälligt på med-
  lemsstaternas vägnar ingår med de tredje 
  länderna eller den internationella organisa-
  tionen. Eftersom de avtal som avses är blan-
  dade avtal innebär bestämmelsen att en be-
  gränsad del av medlemsstaternas traktatkom-
  petens överlåts från medlemsstaterna till rå-
  det. Förfarandet begränsar dock inte gemen-
  skapens egen behörighet och inverkar inte på 
  behörighetsfördelningen mellan gemenska-
  pen och medlemsstaterna när det gäller nya 
  avtal som ingås i framtiden eller ändringar av 
  dessa avtal. Avsikten med delegeringen av 
  traktatskompetensen är att få anpassningspro-
  tokollen att träda i kraft snabbare. En mot-
  svarande bestämmelse infördes redan i för-
  draget om utvidgningen 2003. Motsvarande 
  anpassningsprotokoll som upprättats i sam-
  band med tidigare utvidgningar har förutsatt 
  att medlemsstaterna ratificerat dem och där-
  för har ikraftträdandet av dem försenats be-
  tydligt. Kommissionen skall på medlemssta-
  ternas vägnar förhandla fram dessa protokoll 
  på grundval av förhandlingsdirektiv som en-
  hälligt godkänts av rådet, och i samråd med 
  en kommitté bestående av företrädare för 
  medlemsstaterna. Efter dessa förhandlingar 
  lägger kommissionen fram ett utkast till pro-
  tokollen för rådet.
   Enligt punkt 3 i artikeln skall de nya med-
  lemsstaterna när de ansluter sig till de avtal 
  och konventioner som avses i punkt 2 få 
  samma rättigheter och skyldigheter som de 
  nuvarande medlemsstaterna.
   Enligt punkt 4 skall Bulgarien och Ru-
  mänien från och med dagen för anslutning-
  en tillämpa bestämmelserna i de avtal och 
  konventioner som avses i punkt 1. Avtalet 
  med Schweiz om fri rörlighet för personer 
  skall dock inte tillämpas provisoriskt. 
  Skyldigheten som gäller tillfällig tillämp-
  ning gäller för de avtal eller konventioner 
  som har trätt i kraft internationellt och de 
  som medlemsstaterna tillämpar proviso-
  riskt. Gemenskapen och medlemsstaterna 
  vidtar vid behov tillsammans lämpliga åt-
  gärder i avvaktan på ikraftträdandet av an-
  passningsprotokollen.
   Enligt punkt 5 i artikeln ansluter sig de nya 
  medlemsstaterna direkt med stöd av anslut-
  ningsakten till partnerskapsavtalet mellan 
  medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, 
  Västindien och Stillahavsområdet, å ena si-
  dan, och EG och dess medlemsstater, å andra 
  sidan, undertecknat i Cotonou år 2000. Detta 
  är möjligt med stöd av en bestämmelse om 
  detta i artikel 94.3 i Cotonou-avtalet.
   Enligt punkt 6 förbinder sig de nya med-
  lemsstaterna att på de villkor som anges i an-
  slutningsakten ansluta sig till avtalet om Eu-
  ropeiska ekonomiska samarbetsområdet 
  (EES) i enlighet med artikel 128 i det avtalet. 
  Enligt bestämmelsen skall varje europeisk 
  stat som blir medlem i gemenskapen lämna 
  in en ansökan för att bli part i EES-avtalet. 
  Betingelserna och villkoren för deltagande 
  blir föremål för ett avtal mellan de avtals-
  slutande parterna och den ansökande staten. 
  Avtalet skall föreläggas samtliga avtals-
  slutande parter för ratifikation eller godkän-
  nande i enlighet med deras egna förfaranden.
   I punkt 7 fastställs det förfarande genom 
  vilket de nya medlemsstaternas import av 
  textil- och beklädnadsvaror anpassas till ge-
  menskapens importarrangemang från och 
  med dagen för anslutningen. Gemenskapen 
  kan förhandla om ändringar med tredje land. 
  Om ändringarna i de bilaterala textilavtalen 
  och textilöverenskommelserna inte har trätt i 
  kraft vid anslutningen skall gemenskapen 
  göra de nödvändiga anpassningarna.
   Enligt punkt 8 skall de nya medlemsstater-
  nas andel av de kvantitativa restriktioner som 
  gemenskapen tillämpar på import av stål och 
  stålprodukter anpassas på grundval av de nya 
  medlemsstaternas import under de senaste 
  åren. Förhandlingar förs om nödvändiga änd-
  ringar i de bilaterala stålavtal och stålöver-
  enskommelser som gemenskapen ingått med 
  tredje land. Om dessa inte har trätt i kraft vid 
  dagen för anslutningen används de nya med-
  lemsstaternas traditionella import.
   Enligt punkt 9 i artikeln skall de fiskeavtal 
  som de nya medlemsstaterna ingått med tred-
  je land förvaltas av gemenskapen från och 
  med dagen för anslutningen Ett sådant fiske-
  avtal är t.ex. avtalet mellan Rumänien, Bul-
  garien och Ryssland om fiske i Svarta havet 
  (Convention Concerning Fishing in the Black 
  Sea). Skyldigheten att säga upp fiskeavtalen 
  beror på att avtalen gäller fiskepolitik som 
  med stöd av artikel 37 i EG-fördraget hör till 
  den gemensamma fiskepolitikens område och 
  på att gemenskapens relationer till tredje land 
  omfattas av gemenskapsavtal. De rättigheter 
  och skyldigheter som de nya medlemsstater-
  na har genom dessa avtal skall dock inte på-
  verkas under den period då bestämmelserna i 
  dessa avtal provisoriskt bibehålls. Så snart 
  som möjligt skall lämpliga beslut om fort-
  sättning av fiskeverksamheten enligt dessa 
  avtal antas i varje enskilt fall av rådet, med 
  kvalificerad majoritet på förslag från kom-
  missionen, varvid det även skall vara möjligt 
  att förlänga vissa avtal med högst ett år. Det-
  ta förfarande möjliggör en fortsatt fiskeri-
  verksamhet också i sådana situationer då ge-
  menskapen inte ännu har ingått något fiske-
  avtal med ett visst land.
   Enligt punkt 10 första stycket skall de nya 
  medlemsstaterna, med verkan från och med 
  dagen för anslutningen, frånträda alla frihan-
  delsavtal med tredje land, inklusive Central-
  europeiska frihandelsavtalet. Skyldigheten att 
  säga upp frihandelsavtalen beror på att avta-
  len gäller handelspolitik som med stöd av ar-
  tikel 133 i EG-fördraget hör till den gemen-
  samma handelspolitikens område och på att 
  gemenskapens relationer till tredje land om-
  fattas av gemenskapsavtal.
   I punkt 10 andra stycket bestäms att om av-
  tal mellan de nya medlemsstaterna och de 
  tredje länderna inte är förenliga med de skyl-
  digheter som följer av anslutningsakten, skall 
  de nya medlemsstaterna vidta alla lämpliga 
  åtgärder för att undanröja de oförenligheter 
  som konstaterats. Om det inte är möjligt att 
  undanröja oförenligheterna skall den nya 
  medlemsstaten frånträda avtalet. Bestämmel-
  sen grundar sig på artikel 307 i EG-fördraget. 
  Enligt denna artikel skall medlemsstaterna 
  vid behov bistå varandra för att undanröja 
  oförenligheter. Rådet kan ge medlemsstaten 
  tillåtelse att hålla sådana avtal i kraft som in-
  nehåller bestämmelser som hör till det områ-
  de som avses i artikel 133 i EG-fördraget. 
  Rådets har senast den 15 november 2001 fat-
  tat beslut 2001/855/EG om bemyndigande av 
  förnyelse genom tyst samförstånd eller ge-
  nom att behålla bestämmelser i kraft, vilkas 
  innehåll omfattas av den gemensamma han-
  delspolitiken och som ingår i vänskaps-, 
  handels- och sjöfartsfördrag och handelsavtal 
  som medlemsstaterna ingått med tredje land. 
  Tillståndet befriar inte medlemsstaterna från 
  skyldigheten att undvika och undanröja oför-
  enligheter mellan dessa avtal och bestämmel-
  serna i gemenskapsrätten. Rådets beslut revi-
  deras som bäst.
   Enligt punkt 11 i artikeln ansluter sig de 
  nya medlemsstaterna genom anslutningsak-
  ten och på de villkor som anges i den till de 
  interna överenskommelser som ingåtts av de 
  nuvarande medlemsstaterna för att genomfö-
  ra de avtal eller konventioner som avses i 
  punkterna 2 och 5 och 6. Ett sådant avtal är 
  t.ex. avtalet mellan företrädarna för med-
  lemsstaternas regeringar, församlade i rådet, 
  om finansiering och förvaltning av gemen-
  skapens bistånd inom ramen för finansproto-
  kollet till partnerskapsavtalet mellan staterna 
  i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å 
  ena sidan, och Europeiska gemenskapen och 
  dess medlemsstater, å andra sidan, under-
  tecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000, 
  och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de 
  utomeuropeiska länder och territorier på vil-
  ka den fjärde delen av EG-fördraget är till-
  lämplig (EGT L 317, 15.12.2000).
   Enligt punkt 12 första stycket skall de nya 
  medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder för 
  att anpassa deras ställning i förhållande till 
  internationella organisationer och sådana in-
  ternationella avtal där också gemenskapen el-
  ler andra medlemsstater är parter. Anpass-
  ningsskyldigheten i fråga om internationella 
  organisationer och avtal begränsar sig till de 
  rättigheter och skyldigheter som följer på an-
  slutningen till unionen, dvs. till de omstän-
  digheter om vilka det finns särskilda be-
  stämmelser i anslutningsakten eller i de 
  grundläggande fördragen.
   I punkt 12 andra stycket bestäms särskilt 
  att de nya medlemsstaterna skall frånträda 
  sådana internationella fiskeavtal och utträda 
  ur sådana internationella fiskeorganisationer 
  som även gemenskapen är part i, om inte de-
  ras medlemskap har samband med något an-
  nat än fiske. Därmed skall Bulgarien och 
  Rumänien utträda ur fiskerikommissionen för 
  Medelhavet (General Fisheries Commission 
  for the Mediterranean, GFCM) och Bulgarien 
  skall dessutom utträda ur Nordatlantiska fis-
  kerikommissionen (North-West Atlantic Fi-
  sheries Organisation, NAFO) och avtalet om 
  skydd för marina naturresurser i Antarktis 
  (Convention om the Conservation of Antarc-
  tic Marine Living Resources, CCAMLR). 
  Gemenskapen är medlem i GFCM, NAFO 
  och CCAMLR och företräder medlemssta-
  terna vid deras sammanträden.
   Artikel 7. Artikeln innehåller bestämmelser 
  om den rättsliga statusen för bestämmelserna i 
  anslutningsakten samt om det förfarande som 
  skall tillämpas då bestämmelserna ändras.
   Enligt punkt 1 får bestämmelserna i anslut-
  ningsakten inte tillfälligt sättas ur kraft, änd-
  ras eller upphävas på annat sätt än genom det 
  förfarande som gör det möjligt att ändra de 
  grundläggande fördrag som anges i artikel 1 
  och som ligger till grund för unionen. Till sin 
  natur är anslutningsakten således primärrätt, 
  och på ändringar av den tillämpas som regel 
  förfarandet i artikel 48 i EU-fördraget. Detta 
  innebär att eventuella ändringar i anslut-
  ningsakten förutsätter att ett gemensamt avtal 
  om ändringarna ingås mellan alla medlems-
  stater samt att ändringarna ratificeras i alla 
  medlemsstater i enlighet med staternas re-
  spektive konstitutionella bestämmelser. Un-
  dantagsvis kan anslutningsakten dock inne-
  hålla särskilda bestämmelser om ändring av 
  vissa delar av akten genom ett förenklat för-
  farande. Detta gäller framförallt anpassningar 
  i sekundära rättsakter som gjorts genom an-
  slutningsakten. Också i sådana fall då man 
  genom en bestämmelse i anslutningsakten 
  anpassar en bestämmelse i de grundläggande 
  fördragen som är underkastad ett särskilt 
  ändringsförfarande, tillämpas detta särskilda 
  ändringsförfarande på motsvarande bestäm-
  melse i anslutningsakten.
   Enligt punkt 2 skall det att man i anslut-
  ningsakten uppställer övergångsperioder för 
  när vissa rättsakter som antagits av institutio-
  nerna skall träda i kraft i de nya medlemssta-
  terna inte ändra rättsakternas status som se-
  kundärlagstiftning. Detta gäller i synnerhet 
  förfarandena för ändring av dessa rättsakter. 
  Sådana gemenskapsrättsakter som berörs av 
  övergångsbestämmelser i anslutningsakten 
  kan således ändras under övergångsperioden 
  enligt samma förfarande som då gemenska-
  pens institutioner godkänner och antar dessa 
  rättsakter. Då man ändrar rättsakten kan man 
  med beaktande av punkt 1 däremot inte ändra 
  bestämmelserna i själva anslutningsakten, 
  och ändringen av rättsakten kan således inte 
  innebära att övergångsperioden upphävs eller 
  ändras.
   Enligt punkt 3 skall till den del man genom 
  anslutningsakten ändrar eller upphäver rätts-
  akter antagna av institutionerna i annat syfte 
  än som en övergångsåtgärd, dessa bestäm-
  melser i anslutningsakten ha samma rättsliga 
  status som de upphävda eller ändrade be-
  stämmelserna. Detta innebär att bl.a. de an-
  passningar av gemenskapsrättsakter som in-
  går i bilagorna till anslutningsakten senare 
  kan ändras genom samma förfarande som 
  gäller för ändring av den ursprungliga rätts-
  akten som är föremål för anpassning. En arti-
  kel i ett direktiv, vars text har ändrats genom 
  en anpassning som ingår i en bilaga till an-
  slutningsakten, kan således ändras i samma 
  ordning som de övriga artiklarna i direktivet. 
  De anpassningar av gemenskapsrättsakterna 
  som gjorts i anslutningsakten avses alltså ha 
  samma rättsliga status som bestämmelser 
  som upphävts eller ändrats genom anpass-
  ningen.
   Bestämmelserna i punkt 2 och 3 gäller den 
  rättsliga statusen för bestämmelser som anta-
  gits av institutionerna. Institutionernas rätts-
  akter är sekundärrätt till sin rättsliga status, 
  dvs. sekundär gemenskapsrätt, som har anta-
  gits på basis av någon primärrättslig be-
  stämmelse. Bestämmelserna i punkt 2 och 
  punkt 3 avser det förenklade förfarande för 
  ändring av de av anslutningsaktens bestäm-
  melser som utgör en del av sekundärrätten, 
  men genom dem upphävs dock inte statusen 
  av primärrättslig reglering hos de anpass-
  ningar som genom anslutningsakten gjorts i 
  det sekundärrättsliga regelverket. I domsto-
  lens rättspraxis har det fastställts att de an-
  passningar, protokoll och bilagor som följer 
  direkt av anslutningsakten är bestämmelser 
  inom gemenskapens primärrätt och de får 
  inte ändras, upphävas eller tillfälligt sättas ur 
  kraft i annan ordning än den som gäller vid 
  ändring av de grundläggande fördragen om 
  inte något annat bestäms i anslutningsfördra-
  get (förenade målen 31/86 och 35/86, LAISA 
  mot rådet, mål C-259/95, Europaparlamentet 
  mot rådet samt mål C-445/00, Österrike mot 
  rådet). I enlighet med detta kan talan om 
  ogiltighet som avses i artikel 230 i EG-
  fördraget inte riktas mot de anpassningar som 
  överenskommits genom anslutningsakten, ef-
  tersom dess användningsområde har begrän-
  sats till att gälla (sekundärrättsliga) rättsakter 
  som antagits av gemenskapens institutioner.
   Artikel 8. Enligt artikeln skall de grund-
  läggande fördragen och de rättsakter som an-
  tagits av institutionerna, som en övergångs-
  åtgärd, tillämpas med de avvikelser som fö-
  reskrivs i anslutningsakten. Anpassningarna i 
  anslutningsakten innebär däremot att perma-
  nenta ändringar görs i de grundläggande för-
  dragen.
   
   
  DEL TVÅ:
   
  Anpassning av fördragen
  
  Avdelning I:
  
  Institutionella bestämmelser
   
   Artikel 9. I artikeln anpassas bestämmel-
  serna om det högsta antalet ledamöter och 
  mandatfördelningen i Europaparlamentet 
  från och med perioden 2009-2014.
   Enligt punkt 1 ändras artikel 189 andra 
  stycket i EG-fördraget och artikel 107 andra 
  stycket i Euratomfördraget så att högsta anta-
  let ledamöter i Europaparlamentet ändras 
  från 732 till 736. Ändringen beror på att det i 
  samband med föregående utvidgning be-
  stämdes i anslutningsfördraget om två platser 
  mer än i Nicefördraget för Ungern och repu-
  bliken Tjeckien för att deras antal platser 
  bättre skulle motsvara antalet platser för 
  medlemsstater med motsvarande folkmängd.
   I punkt 2 anpassas artikel 190.2 första 
  stycket i EG-fördraget och artikel 108.2 för-
  sta stycket i Euratomfördraget, i vilka det be-
  stäms hur många företrädare som skall väljas 
  i varje medlemsstat till Europaparlamentet. I 
  Bulgarien väljs 17 företrädare och i Rumäni-
  en 33 företrädare.
   Artikel 10. I artikeln anpassas de bestäm-
  melser som gäller viktningen av röster i rådet 
  när rådets beslut skall fattas med kvalificerad 
  majoritet.
   I punkt 1 fogas Bulgariens och Rumäniens 
  viktade röster till artikel 205.2 i EG-fördraget 
  och artikel 118.2 i Euratomfördraget. Bulga-
  riens röstantal är 10 och Rumäniens röstantal 
  är 14. Dessutom höjs antalet röster som krävs 
  för kvalificerad majoritet från 232 till 255 
  röster.
   I punkt 2 ändras på motsvarande sätt anta-
  let röster som krävs för kvalificerad majoritet 
  från 232 till 255 i artikel 23.2 tredje stycket i 
  EU-fördraget som tillämpas när rådet fattar 
  beslut med kvalificerad majoritet i frågor 
  som gäller den gemensamma utrikes- och sä-
  kerhetspolitiken. Rådets beslut skall då fattas 
  med minst 255 röster från minst två tredjede-
  lar av medlemmarna.
   I 3 punkten anpassas på samma sätt som i 
  punkt 2 artikel 34.3 i EU-fördraget som till-
  lämpas när rådet skall besluta med kvalifice-
  rad majoritet i frågor som gäller unionens po-
  lissamarbete och straffrättsliga samarbete.
   Artikel 11. I artikeln bestäms om de änd-
  ringar som skall göras i organisationen av 
  gemenskapernas domstol och gemenskaper-
  nas förstainstansrätt. När det gäller gemen-
  skapernas domstol gäller ändringarna det 
  tidsbestämda bytet av domare och när det 
  gäller förstainstansrätten antalet domare.
   Punkt 1 gäller artikel 9 första stycket i det 
  protokoll om domstolens stadga som fogats 
  till EU-fördraget, EG-fördraget och Euratom-
  fördraget, enligt vilket en del av domarna i 
  gemenskapernas domstol byts ut vart tredje 
  år. Förfarandet för val av domare ändras så, 
  att det partiella utbytet av domare gäller om-
  växlande fjorton och tretton domare i stället 
  för som tidigare tretton och tolv domare. 
  Ändringen är nödvändig eftersom det i arti-
  kel 222.1 i EG-fördraget bestäms att det i 
  gemenskapernas domstol finns en domare för 
  varje medlemsstat.
   I punkt 2 bestäms om ändringarna av arti-
  kel 48 i det protokoll om domstolens stadga 
  som fogats till EU-fördraget, EG-fördraget 
  och Euratomfördraget. Antalet domare i ge-
  menskapernas förstainstansrätt ändras till 27. 
  Tidigare var antalet domare 25. Ändringen är 
  nödvändig eftersom det i artikel 224.1 i EG-
  fördraget bestäms att gemenskapernas första-
  instansrätt skall ha minst en domare per med-
  lemsstat och att antalet domare fastställs i 
  domstolens stadga.
   Artikel 12. I artikeln bestäms om antalet le-
  damöter i ekonomiska och sociala kommittén 
  och om fördelningen av platserna på varje 
  medlemsstat. I artikeln bestäms om de änd-
  ringar som skall göras i artikel 258 andra 
  stycket i EG-fördraget och i artikel 166 andra 
  stycket i Euratomfördraget. Det totala antalet 
  ledamöter i kommittén ökar och blir 404 och 
  det antal ledamöter som väljs från Finland är 
  fortsättningsvis nio.
   Artikel 13. I artikeln bestäms om antalet le-
  damöter i regionkommittén och om fördel-
  ningen av platserna på varje medlemsstat. I 
  artikeln bestäms om de ändringar som skall 
  göras i artikel 263 tredje stycket i EG-
  fördraget. Det totala antalet ledamöter i 
  kommittén ökar och blir 404 och det antal le-
  damöter som väljs från Finland är fortsätt-
  ningsvis nio.
   Artikel 14. Utvidgningen förutsätter också 
  ändringar i Europeiska investeringsbankens 
  (EIB) stadga. Ändringarna ingår i ett proto-
  koll till anslutningsfördraget. De nya med-
  lemsstaterna blir medlemmar i banken och 
  betalar sin andel av det inbetalade kapitalet. 
  Efter utvidgningen utökas bankens styrelse 
  med Bulgariens och Rumäniens ledamöter. 
  Styrelsen består därefter av 28 ledamöter. 
  Också antalet suppleanter ökar till samman-
  lagt 18. Bankens råd utser ledamöterna för en 
  tid av fem år och varje stat och kommissio-
  nen nominerar en ledamot. Även supplean-
  terna utses för en tid av fem år så att två sup-
  pleanter per land nomineras av Storbritanni-
  en, Italien, Frankrike och Tyskland. Bulgari-
  en ansluts till en grupp av nya medlemsstater 
  som bildats den 1 maj 2004. Denna grupp har 
  tre suppleanter. Från gruppen av nya med-
  lemsstater flyttas Estland, Lettland och Li-
  tauen till den grupp av länder som består av 
  Finland, Sverige och Österrike och som sam-
  tidigt får en ny suppleant. Rumänien ansluts 
  till gruppen Irland, Grekland och Danmark 
  som också får en ny suppleant.1 Också kom-
  missionen har en egen suppleant.
   Bankens direktion kompletterades den 1 
  maj 2004 med en ledamot. I samband med 
  Bulgariens och Rumäniens anslutning har 
  inga nya beslut fattats om direktionens sam-
  mansättning. Direktionen består av en ordfö-
  rande och åtta vice ordförande.
   För beslut i styrelsen krävs i regel en tred-
  jedel av medlemsstaterna, vilken samtidigt 
  skall representera minst hälften av det teck-
  nade kapitalet i banken. För kvalificerad ma-
  joritet krävs det 18 röster och 68 % av det 
  tecknade kapitalet.
   Bulgarien tecknar 296 miljoner euro och 
  Rumänien tecknar 846 miljoner euro av ban-
  kens kapital. Andelarna bestäms i regel på 
  basis av medlemsstaterna bruttonationalpro-
  dukt.
   Artikel 15. Genom artikeln ändras artikel 
  134.2 första stycket i Euratomfördraget om 
  sammansättningen av Vetenskapliga och tek-
  niska kommittén. Antalet ledamöter i kom-
  mittén stiger från nuvarande 39 till 41.
   
   
   
  Avdelning II:
  
  Andra anpassningar
   
   Artikel 16. Enligt artikeln ersätts bestäm-
  melsen i sista meningen i artikel 57.1 i EG-
  fördraget, som gäller fria kapitalrörelser, med 
  en bestämmelse enligt vilken Bulgarien, Est-
  land och Ungern kan tillämpa de restriktioner 
  som enligt nationell lagstiftning är i kraft vid 
  utgången av år 1999 och som gäller kapital-
  rörelser till eller från tredje land. En förut-
  sättning är att restriktionerna gäller direktin-
  vesteringar, inbegripet investeringar i fast 
  egendom, etableringsrätt, tillhandahållande 
  av finansiella tjänster eller emission och in-
  troduktion av värdepapper på kapitalmarkna-
  der.
  
  ---
  1	En politisk överenskommelse om den nya sam-
  mansättningen nåddes i grupperna av länder i 
  samband med Ecofin-rådet den 17 februari 2005.
   Artikel 17. Genom artikeln fogas de offici-
  ella namnen på de nya medlemsstaterna till 
  förteckningen över medlemsstater i artikel 
  299.1 i EG-fördraget. Denna artikel i EG-
  fördraget innehåller huvudregeln för fördra-
  gets territoriella tillämpningsområde.
   Artikel 18. Artikeln innehåller en bestäm-
  melse om den språkliga återgivningen av 
  grundfördragen. Enligt artikeln skall be-
  stämmelsen i artikel 314 andra stycket i EG-
  fördraget om språkversionernas giltighet er-
  sättas med en bestämmelse enligt vilket den 
  bulgariska, lettiska, litauiska, maltesiska, 
  polska, rumänska, slovakiska, slovenska, 
  tjeckiska, ungerska och estniska språkversio-
  nen fogas till företeckningen över språkver-
  sioner. Enligt punkt 2 skall artikel 225 andra 
  stycket i Euratomfördraget om fördragets gil-
  tiga språkversioner ersättas med en bestäm-
  melse enligt vilken även de bulgariska, dans-
  ka, engelska, estniska, finska, grekiska, iris-
  ka, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, por-
  tugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, 
  spanska, svenska, tjeckiska och ungerska tex-
  terna är giltiga till följd av anslutningsfördra-
  gen. Enligt punkt 3 skall artikel 53 andra 
  stycket i EU-fördraget om fördragets giltiga 
  språkversioner ersättas med en bestämmelse 
  enligt vilken även de bulgariska, estniska, 
  finska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, 
  rumänska, slovakiska, slovenska, svenska, 
  tjeckiska och ungerska texterna är giltiga till 
  följd av anslutningsfördragen.
   
   
   
   
   
   
  DEL TRE:
  
  Permanenta bestämmelser
  
  Avdelning I:
  
  Anpassning av institutionernas rättsakter
   
   Artikel 19. Enligt artikeln skall de rättsakter 
  som förtecknas i bilaga III anpassas på det 
  sätt som anges i bilagan. För de bestämmel-
  ser som skall tillämpas redogörs nedan enligt 
  ämnesområde.
  Bilaga III: Förteckning enligt artikel 19 i an-
  slutningsakten
   
   1. Bolagsrätt:
   
   Industriell äganderätt. I bilagan förtecknas 
  anpassningarna av rättsakter som gäller in-
  dustriell äganderätt. Genom anpassningarna 
  görs tillägg som gäller de nya medlemssta-
  terna till rättsakter om gemenskapsvarumär-
  ken, tilläggsskydd för läkemedel och växt-
  skyddsmedel samt gemenskapsformgivning. 
  Bulgarien och Rumänien beviljas inte över-
  gångstider inom bolagsrätten.
   
   I Gemenskapsvarumärke
   
   Artikel 159a.1 i rådets förordning (EG) nr 
  40/94 anpassas så att definitionen på nya 
  medlemsstater också innefattar Bulgarien och 
  Rumänien. Gemenskapsvarumärken som re-
  gistrerats eller ansökts före anslutningsdagen 
  utsträcks automatiskt till att gälla också Bul-
  garien och Rumänien. Gemenskapsvarumär-
  kena kommer alltså att ha samma rättsliga 
  verkan i hela gemenskapen.
   
   II Tilläggsskydd
   
   I artikel 19a i rådets förordning (EEG) nr 
  1768/92 om införande av tilläggsskydd för 
  läkemedel fastställs sättet att räkna ut tids-
  fristen för de nya medlemsstaterna. Artikeln 
  anpassas genom att bestämmelser som gäller 
  Bulgarien och Rumänien fogas till artikeln. I 
  Bulgarien skall en ansökan om tilläggsskydd 
  göras inom sex månader från anslutningsda-
  gen. I Rumänien skall ansökan om tillägg-
  skydd göras inom sex månader från att salu-
  föringstillstånd erhållits, eller, om denna pe-
  riod har löpt ut, under en sexmånadersperiod 
  som inleds senast vid anslutningen. Dessut-
  om anpassas artikel 20.2 så, att förordningen 
  också skall tillämpas på tilläggsskydd som 
  beviljats i enlighet med den nationella lag-
  stiftningen i Rumänien.
   Artikel 19a och 20 i Europaparlamentets 
  och rådets förordning (EG) nr 1610/96 om 
  införande av tilläggsskydd för växt-
  skyddsmedel anpassas på motsvarande sätt 
  som förordningen om tilläggsskydd för lä-
  kemedel.
   III Gemenskapsformgivning
   
   Registreringen av en gemenskapsformgiv-
  ning grundar sig på rådets förordning (EG) nr 
  6/2002 om gemenskapsformgivning. Artikel 
  110a.1 i förordningen anpassas så, att defini-
  tionen av nya medlemsstater också innefattar 
  Bulgarien och Rumänien. En gemenskaps-
  formgivning som registrerats eller ansökts 
  före anslutningsdagen utsträcks till att gälla 
  också i Bulgarien och Rumänien. Gemen-
  skapsformgivningen kommer alltså att ha 
  samma rättsliga verkan i hela gemenskapen.
   För innehållet i förordningarna har det re-
  dogjorts närmare i regeringens proposition 
  med förslag till ändring av varumärkeslagen 
  (RP 135/1995), regeringens propositioner 
  med förslag till lag om ändring av patentla-
  gen (RP 103/1994 och RP 254/1996) och re-
  geringens proposition med förslag till lag om 
  ändring av mönsterrättslagen (RP 217/2002).
   
   2. Jordbruk
   
   1. Till artikel 1.4 i med definitioner av oli-
  ka kategorier av spritdrycker i rådets förord-
  ning (EEG) nr 1576/89 om allmänna be-
  stämmelser för definition, beskrivning och 
  presentation av spritdrycker fogas en be-
  stämmelse enligt vilken benämningen "frukt-
  sprit" får ersättas med beteckningen "Palin-
  ca" endast för den spritdryck som framställs i 
  Rumänien. Bilaga II till förordningen kom-
  pletteras med bulgariska och rumänska geo-
  grafiska beteckningar.
   2. Till artikel 2.3 i rådets förordning (EEG) 
  nr 1601/91 om allmänna bestämmelser för 
  definition, beskrivning och presentation av 
  aromatiserade viner, aromatiserade vinbase-
  rade drycker och aromatiserade drinkar base-
  rade på vinprodukter fogas efter led h en led 
  med definitionen på en vinbaserad dryck med 
  beteckningen Pelin.
   3. I bilagan till rådets förordning (EEG) nr 
  2075/92 om den gemensamma organisatio-
  nen av marknaden för råtobak kompletteras 
  grupperna V, VI och VII med nya sorter. I 
  fråga om kommissionens förordning (EG) nr 
  2848/98 om tillämpningsföreskrifter när det 
  gäller stödordningen, produktionskvoterna 
  och det särskilda stöd som skall beviljas till 
  producentsammanslutningar har bilaga I som 
  gäller garantitröskeln för erkännande av pro-
  ducentsammanslutningar ändrats så att den 
  också innefattar Bulgarien och Rumänien.
   4. Bilaga III till rådets förordning (EG) nr 
  2201/96 om den gemensamma organisatio-
  nen av marknaden för bearbetade produkter 
  av frukt och grönsaker ersätts med en bilaga 
  till vilken bearbetningströsklarna för Bulga-
  rien och Rumänien har lagts till.
   6. Artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 
  1493/1999 om den gemensamma organisa-
  tionen av markanden för vin har komplette-
  rats med nya planteringsrätter för produktion 
  av kvalitetsviner fso som skall beviljas Bul-
  garien och Rumänien. Bilaga III till förord-
  ningen har ändrats så att den också omfattar 
  vinodlingszonerna i Bulgarien och Rumäni-
  en. Bilaga V. del D.3 har ändrats så att höj-
  ningen av alkoholhalten genom tillsats av 
  sackaros är tillåtet också i Rumänien.
   7. Artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 
  1673/2000 om den gemensamma organisa-
  tionen av marknaderna för lin och hampa 
  som odlas för fiberproduktion ersätts så, att 
  det för långa linfibrer fastställs en garanterad 
  maximikvantitet per regleringsår som förde-
  las i form av garanterade nationella kvantite-
  ter. Dessutom ersätts artikel 3.2 så, att det för 
  stödberättigande korta linfibrer och hampfib-
  rer fastställs en garanterad maximikvantitet 
  per regleringsår som fördelas i form av ga-
  ranterade nationella kvantiteter.
   8. Rådets förordning (EG) nr 1782/2003 
  om upprättande av gemensamma bestämmel-
  ser för system för direktstöd inom den ge-
  mensamma jordbrukspolitiken och om upp-
  rättande av vissa stödsystem för jordbrukare 
  och om ändring av förordningarna (EEG) nr 
  2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 
  1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 
  1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 
  1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 
  2358/71 och (EG) nr 2529/2001 anpassas. 
  Bulgarien och Rumänien fogas till förteck-
  ningen över nya medlemsstater i artikel 2g.
   I artikel 5 om god jordbrukshävd och goda 
  miljöförhållanden fogas till punkt 2 första 
  stycket ett omnämnande om att Bulgarien 
  och Rumänien skall se till att mark som var 
  permanent betesmark den 1 maj 2007 bibe-
  hålls som permanent betesmark. I artikel 54.2 
  första stycket fastställs att tidpunkten för an-
  sökningar för arealstöd skall vara den 30 juni 
  2005 för Bulgarien och Rumänien.
   Till artikel 71g som gäller markanvändning 
  vid genomförandet av medlemsstaternas 
  gårdsstöd fogas en punkt 9a enligt vilken den 
  treårsperiod som avses i punkt 2 och på 
  grundval av vilken det genomsnittliga antalet 
  hektar räknas ut skall vara 2002-2004 för 
  Bulgarien och Rumänien.
   I punkt 9b föreskrivs att jordbrukaren inom 
  ramen för det antal hektar som används 2004 
  kan utnyttja de skiften som uppges enligt ar-
  tikel 44.3 för framställning av produkter som 
  avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 
  2200/96 om den gemensamma organisatio-
  nen av marknaden för frukt och grönsaker 
  och artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 
  2201/96 om den gemensamma marknaden 
  för bearbetade produkter av frukt och grön-
  saker samt annan potatis än potatis avsedd 
  för produktion av potatisstärkelse för vilken 
  stöd beviljas enligt artikel 93 med undantag 
  för permanenta grödor.
   I punkt 9c som fogas till artikel 71g i för-
  ordningen föreskrivs att jordbrukare inom det 
  antal hektar som återstår efter tillämpning av 
  punkt 3 skall tillåtas att framställa de produk-
  ter som avses i punkt 1 på ett antal hektar 
  som inte faller under punkt 3 inom de hektar 
  som används för framställning av de produk-
  ter som avses i punkt 1 under 2005 och/eller 
  2006, varvid de jordbrukare skall prioriteras 
  vilka redan 2005 framställde dessa produkter 
  inom det antal hektar som användes 2005.
   I artikel 71h föreskrivs att Bulgarien och 
  Rumänien kan fastställa olika enhetsvärden 
  för stödrättigheter som skall tilldelas jord-
  brukare för hektar gräsmark sådana de har 
  fastställts den 20 juni 2005 och för varje an-
  nan stödberättigande hektar eller för hektar 
  permanent betesmark sådana de fastställts 
  den 30 juni 2005 och för varje annan stödbe-
  rättigande hektar.
   I artikel 74.1 föreskrivs om en nationell 
  basareal på 21 800 ha för Bulgarien när de 
  gäller det särskilda kvalitetsbidraget som be-
  viljas för durumvete i de traditionella pro-
  duktionszoner som förtecknas i bilaga X. I 
  artikel 78.1 föreskrivs att den maximala ga-
  rantiareal för vilken stöd för proteingrödor 
  får beviljas skall vara 1 648 000 ha. I förord-
  ningens artikel 80-81 fastställs det grödspeci-
  fika stödet för ris för Bulgariens del till 
  345,222 EUR/ha och för Rumäniens del till 
  126,075 EUR/ha samt Bulgariens och Rumä-
  niens nationella grundarealer för ris.
   I artikel 84 fastställs de maximala arealerna 
  för arealstöd för nötter i Bulgarien och Ru-
  mänien och höjs den maximala arealen till 
  829 229 ha. I de stycken som läggs till artikel 
  95.4 om mjölkbidrag och tilläggsbidrag före-
  skrivs att summan av de individuella refe-
  renskvantiteterna fastställs i bilaga I tabell f i 
  rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om in-
  förande av en avgift inom sektorn för mjölk 
  och mjölkprodukter och att de justeras i en-
  lighet med artikel 6 i samma förordning. 
  Dessutom skall för Bulgarien och Rumänien 
  den tolvmånadersperiod som avses i första 
  stycket vara perioden 2006/2007.
   I förordningens artikel 103 andra stycket 
  om arealstöd för utsäde föreskrivs att syste-
  met för enhetlig arealersättning tillämpas 
  2007 och att man har valt att i enlighet med 
  artikel 66 tillämpa partiellt genomförande när 
  det gäller jordbruksgrödor.
   I artikel 105.1 som gäller tillägg för du-
  rumvete fastställs för Bulgarien en maximal 
  areal för produktion durumvete i de traditio-
  nella produktionsområdena och föreskrivs 
  om tillägg till arealstödet för regleringsåret 
  2005/2006 och för regleringsåret 2006/1007 
  och framåt. I artikel 108 om stödberättigad 
  mark fastställs för Bulgarien och Rumänien 
  att ansökningar om ersättning dock inte får 
  göras med avseende på mark som den 30 juni 
  2005 utnyttjades för permanent bete, fleråri-
  ga grödor eller som var skogbevuxen eller 
  utnyttjades för andra ändamål än jordbruk.
   I artikel 110c.1-2 fastställs Bulgariens 
  maximiareal och stödbeloppet per hektar för 
  grödspecifikt stöd för bomull. I artikel 116.4 
  fastställs taket för Bulgariens och Rumäniens 
  tack- och getbidrag och i artikel 123.8 taket 
  för antalet tjurar och stutar som berättigar till 
  särskilt bidrag. I artikel 126.5 fastställs na-
  tionella tak för Bulgarien och Rumänien be-
  träffande am- och dikor och i artikel 130.3 
  tak för tjurar, stutar, kor och kvigor samt 1-8 
  månader gamla kalvar som berättigar till 
  slaktbidrag.
   I artikel 143a om införandet av stödsyste-
  men i de nya medlemsstaterna föreskrivs om 
  införandet av stöd i Bulgarien och Rumänien. 
  Höjningar av stöden uttrycks i procent av det 
  stöd som tillämpas i gemenskapen i dess 
  sammansättning den 30 april 2004. Procent-
  andelen stiger från 25 procent år 2007 till 
  100 procent år 2016.
   I artikel 143b om systemet för enhetlig are-
  alersättning skall dock jordbruksarealen för 
  Bulgarien och Rumänien vara den del av 
  landets utnyttjade jordbruksareal som befin-
  ner sig i god jordbrukshävd, oavsett om den 
  är uppodlad eller ej, vid behov justerad i en-
  lighet med objektiva kriterier som Bulgarien 
  eller Rumänien skall fastställa efter kommis-
  sionens godkännande. I punkt 9 föreskrivs att 
  systemet för enhetlig arealersättning för Bul-
  garien och Rumänien dock skall kunna ut-
  nyttjas under en tillämpningsperiod fram till 
  utgången av 2009, med möjlighet till för-
  längning två gånger med ett år på landets be-
  gäran. I punkt 11 föreskrivs att de procentsat-
  ser som anges i artikel 143a andra stycket för 
  Bulgarien och Rumänien skall tillämpas fram 
  till utgången av den femåriga tillämpningspe-
  rioden för systemet för enhetlig arealersätt-
  ning (dvs. 2011). Om tillämpningen av sy-
  stemet för enhetlig arealersättning förlängs 
  utöver det datumet i enlighet med ett beslut 
  som fattas enligt led b, skall den procentsats 
  för år 2011 som anges i artikel 143a andra 
  stycket gälla fram till utgången av det sista år 
  då systemet för enhetlig arealersättning till-
  lämpas.
   I artikel 143c.2 om kompletterande natio-
  nellt direktstöd och direktstöd föreskrivs att 
  Bulgarien och Rumänien med kommissio-
  nens tillstånd kan komplettera direktstöd med 
  nationella direktstöd. Utbetalningarna kan 
  ske enligt två olika system. Enligt det ena sy-
  stemet kan stödet kompletteras upp till 55-65 
  procent av nivån för direktstöd i gemenska-
  pen i dess sammansättning den 30 april 2004 
  under perioden 2007-2009, och från och med 
  2010 upp till 30 procentenheter över den till-
  lämpliga nivå som anges i artikel 143a för 
  det relevanta året. För de direktstöd som av-
  ses i kapitel 7 i avdelning IV gäller dock föl-
  jande högsta procentsatser: upp till 85-95 
  procent 2007-2009 och 100 procent från och 
  med 2010.
   Enligt det andra systemet kan stödet när det 
  gäller annat direktstöd än samlat gårdsstöd 
  betalas upp till den sammanlagda nivån för 
  direktstöd som jordbrukaren skulle ha varit 
  berättigad till, för varje enskild produkt, i 
  Bulgarien och Rumänien under kalenderåret 
  2006 enligt ett GJP-liknande nationellt sy-
  stem, ökat med 10 procentenheter. När det 
  gäller systemet med samlat gårdsstöd skall 
  det totala beloppet av kompletterande natio-
  nellt direktstöd vara begränsat till ett speci-
  fikt rambelopp. Detta rambelopp skall vara 
  lika med skillnaden mellan det totala belop-
  pet av GJP-liknande nationellt direktstöd 
  som skulle vara tillgängligt i den berörda nya 
  medlemsstaten för kalenderåret 2006 och den 
  berörda nya medlemsstatens nationella tak 
  enligt förteckningen i bilaga VIIIa.
   Det sammanlagda direkta stödet enligt det 
  relevanta direktstödsystemet får inte översti-
  ga nivån för det direkta stöd som jordbruka-
  ren skulle ha varit berättigad till enligt det 
  motsvarande direktstödsystem som vid sam-
  ma tid tillämpas i medlemsstaterna i gemen-
  skapen i dess sammansättning den 30 april 
  2004.
   I artikel 154a.2 föreskrivs att de över-
  gångsåtgärder som gäller Bulgarien och Ru-
  mänien kan antas och tillämpas från den 1 
  januari 2007 till den 31 december 2011.
   I bilaga III kompletteras de föreskrivna 
  verksamhetskraven för Bulgarien och Rumä-
  nien så att miljökraven i punkt A gäller det 
  första året som systemet med gårdsstöd till-
  lämpas, verksamhetskraven i punkt B gäller 
  folkhälsa, djurhälsa och växtskydd det andra 
  året som systemet med gårdsstöd tillämpas 
  och djurskyddskraven i punkt C gäller det 
  tredje året som systemet med gårdsstöd till-
  lämpas.
   I bilaga VIIIa föreskrivs om de nationella 
  tak som avses i artikel 71c. Till bilaga X fo-
  gas de traditionella produktionszonerna för 
  durumvete i Bulgarien och till bilaga XIb de 
  nationella basarealerna för jordbruksgrödor 
  och referensavkastningar i Bulgarien och 
  Rumänien.
   9. Till rådets förordning (EG) nr 1788/2003 
  om införande av en avgift inom sektorn för 
  mjölk och mjölkprodukter fogas de referens-
  kvantiteter för Bulgarien och Rumänien som 
  utgör grund för de individuella referenskvan-
  titeterna. De nationella referenskvantiteterna 
  är indelade i leverans- och direktförsälj-
  ningskvoter. Dessa referenskvantiteter ses 
  över och justeras vid behov enligt de faktiska 
  leverans- och direktförsäljningskvantiteterna 
  2006. Referenskvantiteterna skall omfatta all 
  komjölk eller mjölkekvivalenter som levere-
  ras till en uppköpare eller säljs direkt, oavsett 
  om den produceras eller saluförs enligt en 
  övergångsbestämmelse i ifrågavarande län-
  der. De individuella referenskvantiteterna in-
  förs i Bulgarien och Rumänien från och med 
  den 1 april 2006. Avgiften för överskridning 
  av referenskvantiteten skall tillämpas från 
  och med den 1 april 2007. Också referens-
  fetthalter läggs till för Bulgarien och Rumä-
  nien. Referensfetthalten är den referensfett-
  halt som tilldelats producenterna den 31 mars 
  2007. För Rumänien skall referensfetthalten 
  ses över med utgångspunkt i uppgifterna för 
  2004 och vid behov justeras.
   För Bulgarien och Rumänien fastställs en 
  särskild omstruktureringsreserv. Denna re-
  serv skall frisläppas från och med den 1 
  april 2009 i en omfattning som motsvarar 
  minskningen av egenkonsumtionen av 
  mjölk och mjölkprodukter i dessa länder se-
  dan 2002. Beslut om frisläppandet av reser-
  ven och om dess fördelning på leverans- och 
  direktförsäljningskvoterna skall fattas av 
  kommissionen på grundval av en bedöm-
  ning av en rapport som Bulgarien och Ru-
  mänien skall lägga fram för kommissionen 
  senast den 31 december 2008. I rapporten 
  skall det finnas uppgifter om resultat och 
  trender i den faktiska omstruktureringspro-
  cessen inom landets mejerisektor, särskilt 
  omställningen från produktion för egenkon-
  sumtion till produktion för marknaden. Mot-
  svarande omstruktureringsreserv fastställdes 
  också för flera nya medlemsstater vid ut-
  vidgningen 2004.
   
   3. Transportpolitik
   
   I bilaga III:3, VI:5 och VII:6 till anslut-
  ningsprotokollet fastställs de övergångsar-
  rangemang gällande gemenskapens regelverk 
  som har godkänts för Bulgarien och Rumäni-
  en.
   Om cabotage och godstransport bestäms i 
  rådets förordning (EEG) nr 3118/93 som 
  ändrats genom rådets förordning (EG) nr 
  484/2002. I Finland finns inga bestämmelser 
  om cabotage i den nationella godstrafiklag-
  stiftningen, utan rätten till cabotage grundar 
  sig direkt på den ovan nämnda förordningen. 
  Övergångsarrangemangen för Bulgarien och 
  Rumänien i anslutningsakten träder som lag i 
  kraft i Finland.
   I anslutningsakten fastställs de gemen-
  skapsbestämmelser som Bulgarien och Ru-
  mänien antagit. Transportbestämmelserna 
  gäller allmän transportpolitik, sjöfart, väg-
  transporter, järnvägstransporter, inlandssjö-
  fart och luftfart samt transeuropeiska trans-
  portnät (TEN-T). Bulgarien och Rumänien 
  har också godkänt EG:s tekniska bestämmel-
  ser för fordon som hör till bilagan om fri rör-
  lighet för varor, t.ex. bestämmelser som har-
  moniserar typgodkännandet av fordon, bul-
  lernivån, avgasutsläppen och säkerheten, 
  samt de konkurrensbestämmelser i bilagan 
  som skall tillämpas på järnvägstransporter, 
  vägtransporter och transporter på inre vatten-
  vägar.
   
   4. Beskattning 
   
   Bulgarien och Rumänien får vid registre-
  ring av små och medelstora företag som 
  mervärdesskattepliktiga tillämpa en högre 
  gräns än den omsättning (10 000 euro) som 
  anges i gemenskapslagstiftningen. Tröskeln 
  för registrering, som det hänvisas till i artikel 
  24a i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om 
  harmonisering av medlemsstaternas lagstift-
  ning rörande omsättningsskatter, sådant det 
  lyder ändrat, är i Bulgarien 25 600 euro och i 
  Rumänien 35 000 euro. Motsvarande avvi-
  kelser beviljades ansökarländerna vid den 
  senaste utvidgningen av gemenskapen. I an-
  sökarländerna varierade då de tillåtna övre 
  gränserna för omsättningen från 10 000 euro 
  till 37 000 euro.
   De anpassningar som gäller rådets direktiv 
  92/83/EEG om harmonisering av strukturer-
  na för punktskatter på alkohol och alkohol-
  drycker, sådant det lyder ändrat, är tekniska 
  och beror i huvudsak på behovet att beakta 
  Bulgarien och Rumänien i gemenskapslag-
  stiftningen.
   
   Artikel 20.
   
  Bilaga IV: Förteckning enligt artikel 20 i an-
  slutningsakten
   Jordbruk
   
   A. Jordbrukslagstiftning
   
   1. Fördraget om upprättandet av Europeis-
  ka gemenskapen, tredje delen, avdelning II 
  "Jordbruk"
   Rådet skall, med kvalificerad majoritet på 
  förslag av kommissionen och efter att ha hört 
  Europaparlamentet, ändra förordningen om 
  den gemensamma organisationen av markna-
  den för socker så att hänsyn tas till Bulgari-
  ens och Rumäniens anslutning genom an-
  passning av kvoterna för socker och isoglu-
  kos samt de maximala leveransbehoven för 
  import av råsocker. Dessa mängder kan i 
  fortsättningen anpassas på samma sätt som 
  de nuvarande medlemsstaternas kvoter, för 
  att garantera överensstämmelse med princi-
  perna och målen för den då gällande gemen-
  samma organisationen för socker. Dessutom 
  skall, om Bulgarien år 2006 begär det, ovan 
  nämnda A- och B-baskvantiteter för socker 
  överföras till Bulgariens A- respektive B-
  baskvantiteter för isoglukos.
   2. I fråga om kommissionens förordning 
  (EG) nr 2848/98 om tillämpningsföreskrifter 
  när det gäller stödordningen, produktions-
  kvoterna och det särskilda stöd som skall be-
  viljas producentsammanslutningar inom sek-
  torn för råtobak har det avtalats att kommis-
  sionen antar de nödvändiga ändringarna av 
  gemenskapsförteckningen över godkända 
  produktionsområden enligt bilaga II för att 
  beakta Bulgariens och Rumäniens anslut-
  ning, särskilt i syfte att införa de angivna 
  bulgariska och rumänska tobaksproduktions-
  områdena i förteckningen. Dessutom skall 
  rådet anta de nödvändiga bestämmelserna be-
  träffande Bulgariens och Rumäniens införli-
  vande av tobaksstödet med de stödsystem 
  som fastställs i förordning (EG) nr 
  1782/2003. I fördraget har det avtalats om 
  fördelningen av nationella garantitrösklar för 
  tobak.
   3. Rådets förordning (EG) nr 1782/2003 
  om upprättande av gemensamma bestämmel-
  ser för system för direktstöd inom den ge-
  mensamma jordbrukspolitiken och om upp-
  rättande av vissa stödsystem för jordbrukare 
  och om ändring av förordningarna (EEG) nr 
  2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 
  1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 
  1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 
  1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 
  2358/71 och (EG) nr 2529/2001 anpassas. 
  Rådet skall anta de nödvändiga bestämmel-
  serna beträffande Bulgariens och Rumäniens 
  införlivande av stöd till utsäde med de stöd-
  system som införs i de nya medlemsstaterna. 
  Rådet antar bestämmelserna med kvalificerad 
  majoritet på förslag av kommissionen och ef-
  ter att ha hört Europaparlamentet. I bilaga 
  XIa till förordning (EG) nr 1782/2003 om 
  upprättande av gemensamma bestämmelser 
  för system för direktstöd inom den gemen-
  samma jordbrukspolitiken och om upprättan-
  de av vissa stödsystem för jordbrukare fast-
  ställs tak för stöd till utsäde i Bulgarien och 
  Rumänien. Tilldelningen av maximala natio-
  nella kvantiteter av utsäde fastställs i enlighet 
  med anslutningsaktens bilaga IV.
   Rådet skall, med kvalificerad majoritet på 
  förslag av kommissionen och efter att ha hört 
  Europaparlamentet, anta de nödvändiga be-
  stämmelserna beträffande Bulgariens och 
  Rumäniens införlivande av tobaksstödet med 
  de stödsystem som införs i de nya medlems-
  staterna. De nationella garantitrösklarna för 
  tobak fastställs i enlighet med anslutningsak-
  tens bilaga IV.
   
  B. Veterinärlagstiftning och fytosanitär lag-
  stiftning
   
   När så är lämpligt skall kommissionen an-
  passa bilaga I med avseende på de i bilagan 
  nämnda skogsväxterna till rådets direktiv 
  1999/105/EG om saluföring av skogsod-
  lingsmaterial.
   
   
   
  Avdelning II:
  
  Andra bestämmelser
   
   Artikel 21
   
  Bilaga V: Förteckning enligt artikel 21 i an-
  slutningsakten
   
   Artikel 21. I artikeln sägs att de åtgärder 
  som förtecknas i bilaga V skall tillämpas en-
  ligt de villkor som anges i den bilagan. För 
  de bestämmelser som skall tillämpas redo-
  görs nedan enligt ämnesområde.
   1. Bolagsrätt I kapitlet om bolagsrätt har 
  förhandlats om ett specialarrangemang för 
  farmaceutiska produkter som gäller Bulgari-
  en och Rumänien. Innehavaren, eller dennes 
  förmånstagare, av ett patent eller tilläggs-
  skydd för en farmaceutisk produkt, för vilken 
  ansökan om sådant skydd lämnades in i en 
  medlemsstat vid en tidpunkt då ett sådant 
  skydd inte kunde erhållas i en av de ovan-
  nämnda nya medlemsstaterna för produkten, 
  får åberopa de rättigheter som detta patent el-
  ler tilläggsskydd för att förhindra import och 
  marknadsföring av produkten i den med-
  lemsstat eller de medlemsstater där produk-
  ten i fråga har patentskydd eller tilläggs-
  skydd, även om produkten för första gången 
  fördes ut på marknaden i den nya medlems-
  staten av honom själv eller med hans sam-
  tycke.
   Varje person som avser att importera eller 
  marknadsföra en farmaceutisk produkt som 
  avses i föregående stycke i en medlemsstat 
  där produkten har patentskydd eller tilläggs-
  skydd skall visa för de behöriga myndighe-
  terna i ansökan angående importen att inne-
  havaren, eller dennes förmånstagare, av ett 
  sådant skydd har underrättats en månad i för-
  väg.
   2. Konkurrenspolitik I fråga om EG:s kon-
  kurrensregler innehåller anslutningsfördraget 
  inte några övergångsbestämmelser.
   3. Jordbruk Avdelning II i EG-fördraget an-
  passas i fråga om jordbruk så, att offentliga 
  lager som vid anslutningen innehas av de nya 
  medlemsstaterna och som är resultat av deras 
  politik för marknadsstöd skall tas över av ge-
  menskapen. Detta sker till det värde som följer 
  av tillämpningen av artikel 8 i rådets förord-
  ning (EEG) nr 1883/78 av den 2 augusti 1978 
  om allmänna bestämmelser för finansiering av 
  interventioner genom garantisektionen vid Eu-
  ropeiska utvecklings- och garantifonden för 
  jordbruket. Dessa lager skall tas över endast 
  under förutsättning att offentlig intervention 
  tillämpas i gemenskapen för de berörda pro-
  dukterna och att lagren uppfyller kraven för 
  gemenskapens intervention.
   Alla lager, såväl privata som offentliga, i 
  fri omsättning inom de nya medlemsstater-
  nas territorium vid anslutningen utöver den 
  mängd som kan betraktas som ett normalt 
  övergångslager måste avvecklas på de nya 
  medlemsstaternas bekostnad. De ovan 
  nämnda interventionslagren skall räknas av 
  från den mängd som överskrider ett nor-
  malt övergångslager. Begreppet normalt 
  övergångslager skall fastställas för varje 
  produkt på grundval av specifika kriterier 
  och mål för varje gemensam organisation 
  av marknaden.
   Kommissionen skall genomföra de ovan 
  nämnda arrangemangen i enlighet med för-
  farandet i artikel 13 i rådets förordning 
  (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om 
  finansiering av den gemensamma jord-
  brukspolitiken, eller, i förekommande fall, 
  i enlighet med förfarandet i motsvarande 
  artiklar i övriga förordningar om den ge-
  mensamma organisationen av jordbruks-
  marknader eller det relevanta kommittéför-
  farande som fastställs i den tillämpliga lag-
  stiftningen.
   4. Tullunion I och med anslutningen till 
  Europeiska unionen förenas Bulgariens och 
  Rumäniens tullterritorium med gemenska-
  pens tullområde och inre marknad, då ock-
  så de varor som finns inom deras territori-
  um under vissa förutsättningar blir gemen-
  skapsvaror. Avsikten med de detaljerade 
  bestämmelserna för erhållandet att gemen-
  skapsvara-status är att hindra varor som 
  importeras från tredje länder att utan grund 
  tas in i gemenskapen tullfritt och/eller i 
  strid med bestämmelser och krav som gäll-
  er gemenskapens inre marknad. T.ex. varor 
  som vid anslutningen är i tillfällig förva-
  ring eller är föremål för exportbehandling 
  kan befrias från tullar och övergå till fri 
  omsättning i den utvidgade unionen, om ett 
  bevis på förmånsursprung som utfärdats el-
  ler upprättats i enlighet med ett Europaav-
  tal mellan unionen och Bulgari-
  en/Rumänien uppvisas. Som gemenskaps-
  varor definieras också varor som produce-
  rats i den nya medlemsstaten och som till-
  verkats uteslutande av varor med ursprung 
  i detta land och/eller varor med ursprung i 
  tredje land som övergått till fri omsättning 
  i detta land.
   I fråga om tullförfaranden har det avtalats 
  att tillfällig förvaring och andra särskilt 
  nämnda tullförfaranden i enlighet med ge-
  menskapens tullkodex som har inletts före 
  anslutningen skall avslutas i enlighet med 
  gemenskapslagstiftningen. Eventuella im-
  porttullar skall då bestämmas enligt den 
  gemensamma tulltaxan vid den tidpunkt då 
  tullskulden uppkommer och skall betraktas 
  som gemenskapens egna medel. Tillstånd 
  som beviljats för tullförfaranden med eko-
  nomiska konsekvenser skall vara giltiga 
  enligt tillståndet eller under ett år från an-
  slutningen med den tidigare giltighetstiden 
  inberäknad. Vid uppkomst av en tullskuld 
  skall en eventuell uppbörd i efterhand ske i 
  enlighet med gemenskapslagstiftningen, 
  utom när tullskulden har uppkommit före 
  anslutningen. I så fall skall den nya med-
  lemsstaten ombesörja uppbörden i efter-
  hand på de villkor som gällde före anslut-
  ningen. På motsvarande sätt sker återbetal-
  ning och eftergift av tullar i enlighet med 
  gemenskapslagstiftningen, utom när de av-
  ser en tullskuld som har uppkommit före 
  anslutningen då den nya medlemsstaten på 
  egen bekostnad ombesörjer återbetalning 
  eller eftergift av tullarna på de villkor som 
  gällde före anslutningen.
   
   
   Tillägg till bilaga V
   
   I tillägget förtecknas de stödordningar 
  som har införts i en ny medlemsstat före 
  dagen för anslutningen och fortfarande till-
  lämpas efter denna dag och som vid anslut-
  ningen skall betraktas som befintligt stöd 
  enligt artikel 88.1 i EG-fördraget.
   Artikel 22. Enligt artikeln får rådet, på 
  förslag från kommissionen och efter att ha 
  hört Europaparlamentet, enhälligt besluta 
  om de anpassningar av bestämmelserna i 
  anslutningsakten om den gemensamma 
  jordbrukspolitiken som ändringar i gemen-
  skapslagstiftningen kan motivera. Bestäm-
  melsen är nödvändig, eftersom gemen-
  skapslagstiftningen kan ändras mellan da-
  gen för undertecknandet av anslutningsför-
  draget och den egentliga tidpunkten för an-
  slutningen på grund av förslag som be-
  handlas som bäst, t.ex. förslagen gällande 
  den gemensamma organisationen av mark-
  naden för socker.
  DEL FYRA:
   
  Tillfälliga bestämmelser
  
  Avdelning I:
  
  Övergångsbestämmelser
   
   Artikel 23. Enligt artikeln skall de åtgärder 
  som förtecknas i bilagorna VI och VII till-
  lämpas på Bulgarien och Rumänien enligt de 
  villkor som anges i de bilagorna. De över-
  gångsbestämmelser som gäller Bulgarien och 
  Rumänien finns förtecknade enligt ämnesom-
  råde i bilagorna för de olika länderna.
   
  Bilaga VI: Förteckning enligt artikel 23 i an-
  slutningsakten: Övergångsbestämmelser för 
  Bulgarien
   
   1. Fri rörlighet för personer De nuvarande 
  medlemsstaterna beviljas rätt att i fråga om 
  bulgariska medborgares rörlighet till en bör-
  jan under en tvåårsperiod tillämpa över-
  gångsbestämmelser i fråga om regelverket 
  för fri rörlighet för arbetskraft, samt en möj-
  lighet att fortsätta tillämpningen av över-
  gångsbestämmelserna först under en treårs-
  period och efter det ytterligare under två år 
  vid allvarliga störningar på arbetsmarknaden 
  eller hot om sådana störningar. Dessutom får 
  de medlemsstater som antingen från tidpunk-
  ten för anslutningen eller senare har avstått 
  från möjligheten att tillämpa övergångsbe-
  stämmelser under sjuårsperioden efter Bulga-
  riens anslutning vid allvarliga störningar på 
  arbetsmarknaden eller hot om sådana stör-
  ningar återinföra sina nationella arbetstill-
  ståndsbestämmelser. Även Bulgarien beviljas 
  en motsvarande rätt att tillämpa övergångs-
  bestämmelser för medborgare i de medlems-
  stater som tillämpar övergångsbestämmelser 
  för bulgariska medborgare.
   Ett likalydande övergångsarrangemang 
  gäller också för Rumänien.
   Artikel 39 och artikel 49 första stycket i 
  EG-fördraget skall tillämpas fullt ut när det 
  gäller arbetstagarnas fria rörlighet och frihet 
  att tillhandahålla tjänster som inbegriper till-
  fällig rörlighet för arbetstagare enligt defini-
  tionen i artikel 1 i direktiv 96/71/EG mellan 
  Bulgarien och Rumänien samt de nuvarande 
  medlemsstaterna, om inte annat följer av de 
  övergångsbestämmelser som fastställts under 
  anslutningsförhandlingarna.
   Under två år efter anslutningen får de nuva-
  rande medlemsstaterna tillämpa nationella 
  bestämmelser, eller bestämmelser som följer 
  av bilaterala överenskommelser, som reglerar 
  tillträdet till arbetsmarknaderna för medbor-
  gare i Bulgarien och Rumänien. Dessa be-
  stämmelser kan alltså avvika från vad som 
  bestäms i artiklarna 1-6 i rådets förordning 
  (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rör-
  lighet inom gemenskapen. De nuvarande 
  medlemsstaterna kan fortsätta att tillämpa 
  sådana bestämmelser under fem år efter an-
  slutningen.
   Före utgången av tvåårsperioden efter an-
  slutningen skall rådet se över hur övergångs-
  bestämmelserna fungerar med utgångspunkt i 
  en rapport från kommissionen. När denna 
  översyn är klar, och senast vid utgången av 
  tvåårsperioden efter anslutningen, skall de 
  nuvarande medlemsstaterna meddela kom-
  missionen om de kommer att fortsätta tilläm-
  pa nationella bestämmelser, eller bestämmel-
  ser som följer av bilaterala överenskommel-
  ser, eller om de i fortsättningen kommer att 
  tillämpa artiklarna 1-6 i förordning (EEG) nr 
  1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet 
  inom gemenskapen. I avsaknad av en sådan 
  anmälan skall de nämnda artiklarna tilläm-
  pas.
   På begäran av Bulgarien och Rumänien 
  kan ytterligare en översyn av behovet av 
  övergångsbestämmelser göras. Vid denna 
  översyn tillämpas samma förfarande som vid 
  den ovan nämnda första översyn som utförs 
  före utgången av tvåårsperioden efter anslut-
  ningen. Översynen skall vara fullbordad 
  inom sex månader efter det att begäran från 
  den nya medlemsstaten har mottagits.
   En nuvarande medlemsstat som vid slutet 
  av den angivna femårsperioden tillämpar na-
  tionella bestämmelser, eller bestämmelser 
  som följer av bilaterala överenskommelser, 
  får vid allvarliga störningar på dess arbets-
  marknad eller hot om sådana störningar och 
  efter att ha underrättat kommissionen fortsät-
  ta tillämpa dessa bestämmelser fram till slu-
  tet av sjuårsperioden efter anslutningen. I av-
  saknad av en sådan anmälan skall artiklarna 
  1-6 i förordning (EEG) nr 1612/68 tillämpas.
   Trots eventuella övergångsbestämmelser 
  skall medborgare i Bulgarien och Rumänien 
  som lagligen arbetar i en nuvarande med-
  lemsstat vid tidpunkten för anslutningen och 
  som har tillträde till den medlemsstatens ar-
  betsmarknad under minst 12 månader få till-
  träde till den medlemsstatens arbetsmarknad 
  men inte till arbetsmarknaden i andra med-
  lemsstater som tillämpar nationella bestäm-
  melser.
   Bulgariska och rumänska medborgare som 
  efter anslutningen har haft tillträde till ar-
  betsmarknaden i en nuvarande medlemsstat 
  under minst 12 månader skall också ha sam-
  ma rättigheter.
   Dessa rättigheter upphör om dessa personer 
  frivilligt lämnar arbetsmarknaden i den nuva-
  rande medlemsstaten i fråga.
   Fritt tillträde till arbetsmarknaden har inte 
  medborgare i Bulgarien och Rumänien som 
  lagligen arbetar i en nuvarande medlemsstat 
  vid tidpunkten för anslutningen, eller under 
  en period när nationella bestämmelser till-
  lämpas, och som fått tillträde till den med-
  lemsstatens arbetsmarknad under en period 
  på mindre än 12 månader.
   Under en sjuårsperiod efter anslutningen 
  kommer de medlemsstater där artiklarna 1-6 i 
  förordning (EEG) nr 1612/68 tillämpas med 
  avseende på bulgariska och rumänska med-
  borgare, och som utfärdar arbetstillstånd till 
  medborgare i dessa länder endast i övervak-
  ningssyfte under denna period, att göra detta 
  automatiskt.
   En medlemsstat som antingen genast från 
  tidpunkten för anslutningen eller senare öpp-
  nat sin arbetsmarknad för bulgariska eller 
  rumänska medborgare kan under sju år efter 
  anslutningen begära att tillämpningen av ar-
  tiklarna som gäller fri rörlighet helt eller del-
  vis upphävs. En förutsättning är att medlems-
  staten genomgår eller förutser störningar på 
  sin arbetsmarknad som allvarligt skulle kun-
  na hota levnadsstandarden eller sysselsätt-
  ningen inom en viss region eller ett visst 
  yrke, och att medlemsstaten underrättar 
  kommissionen och övriga medlemsstater om 
  detta. Medlemsstaten kan begära att kommis-
  sionen fastslår att tillämpningen av artiklarna 
  1-6 i förordning (EEG) nr 1612/68 helt eller 
  delvis upphävs för att återställa den normala 
  situationen i regionen eller yrket. Kommis-
  sionen skall besluta om detta upphävande 
  och om dess varaktighet och räckvidd senast 
  två veckor efter det att den mottagit en sådan 
  begäran och skall underrätta rådet om ett så-
  dant beslut. Varje medlemsstat får inom två 
  veckor efter kommissionens beslut begära att 
  rådet annullerar eller ändrar beslutet. Rådet 
  skall inom två veckor fatta sitt beslut med 
  kvalificerad majoritet.
   En medlemsstat får i trängande och excep-
  tionella fall upphäva tillämpningen av för-
  ordningen och i efterhand tillställa kommis-
  sionen ett meddelande om detta med en mo-
  tivering.
   Så länge tillämpningen av förordningen är 
  tillfälligt upphävd i enlighet med övergångs-
  bestämmelserna, skall artikel 23 i direktiv 
  2004/38/EG tillämpas i Bulgarien och Ru-
  mänien med avseende på medborgare i de 
  nuvarande medlemsstaterna, och i de nuva-
  rande medlemsstaterna med avseende på 
  bulgariska och rumänska medborgare, på föl-
  jande villkor, när det gäller arbetstagares fa-
  miljemedlemmars rätt att ta anställning:
   - arbetstagarens make och deras avkom-
  lingar som är under 21 års ålder eller beroen-
  de av dem för sin försörjning, som är lagli-
  gen bosatta tillsammans med arbetstagaren 
  på en medlemsstats territorium vid tidpunk-
  ten för anslutningen, skall vid anslutningen 
  ha omedelbar tillgång till medlemsstatens ar-
  betsmarknad. Detta gäller inte för familje-
  medlemmar till en arbetstagare som får lag-
  ligt tillträde till medlemsstatens arbetsmark-
  nad under en period på mindre än 12 måna-
  der.
   - medlemmar av en arbetstagares familj 
  som är lagligen bosatta tillsammans med ar-
  betstagaren på en medlemsstats territorium 
  från ett senare datum än tidpunkten för an-
  slutningen, men under den period då över-
  gångsbestämmelserna tillämpas, skall ha till-
  gång till den berörda medlemsstatens ar-
  betsmarknad så snart de har varit bosatta i 
  den berörda medlemsstaten i minst aderton 
  månader eller från och med det tredje året ef-
  ter anslutningen, beroende på vilket datum 
  som infaller tidigare.
   Dessa bestämmelser skall inte påverka till-
  lämpningen av gynnsammare bestämmelser 
  vare sig dessa är nationella eller de är en 
  följd av bilaterala överenskommelser.
   Under den period som övergångsbestäm-
  melserna tillämpas får Bulgarien och Rumä-
  nien samt de nuvarande medlemsstaterna av-
  vika från vissa bestämmelser i direktiv 
  2004/38/EG om unionsmedborgares och de-
  ras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
  och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
  territorier i den mån de inte går att skilja från 
  bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 
  1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet 
  inom gemenskapen. Avvikelser tillåts i den 
  mån som det krävs för tillämpningen av 
  övergångsbestämmelserna.
   När de nuvarande medlemsstaterna med 
  stöd av övergångsbestämmelserna tillämpar 
  nationella bestämmelser eller bestämmelser 
  som följer av bilaterala överenskommelser, 
  får Bulgarien och Rumänien bibehålla lik-
  värdiga bestämmelser med avseende på 
  medborgare i den eller de aktuella medlems-
  staterna.
   Om tillämpningen av artiklarna 1-6 i för-
  ordning (EEG) nr 1612/68 tillfälligt upphävs 
  av någon av de nuvarande medlemsstaterna 
  kan Bulgarien och Rumänien besluta att följa 
  nationella förfaranden gällande tillträde till 
  arbetsmarknaden med avseende på varandras 
  medborgare.
   Alla nuvarande medlemsstater som tilläm-
  par övergångsbestämmelser antingen från 
  tidpunkten för anslutningen eller från en se-
  nare tidpunkt kan när som helst i enlighet 
  med den nationella lagstiftningen tillåta en 
  större rörelsefrihet än vad som gäller vid an-
  slutningen, inklusive fullständigt tillträde till 
  arbetsmarknaden. Från och med det tredje 
  året efter anslutningen kan var och en av de 
  nuvarande medlemsstaterna som tillämpar 
  nationella bestämmelser när som helst beslu-
  ta att tillämpa artiklarna 1-6 i förordning 
  (EEG) nr 1612/68 i stället. Alla sådana beslut 
  skall meddelas kommissionen.
   Tillämpningen av övergångsbestämmelser-
  na får inte leda till villkor för de nya med-
  lemsstaternas medborgares tillträde till de 
  nuvarande medlemsstaternas arbetsmarkna-
  der som är mer restriktiva än vad som gäller 
  vid undertecknandet av anslutningsfördraget. 
   Utan hinder av tillämpningen av över-
  gångsbestämmelserna skall de nuvarande 
  medlemsstaterna förtursbehandla arbetstaga-
  re som är medborgare i Bulgarien eller Ru-
  mänien eller de nuvarande medlemsstaterna i 
  förhållande till arbetstagare som är medbor-
  gare i tredjeland i fråga om tillträde till deras 
  arbetsmarknader.
   Arbetstagare från Bulgarien och Rumänien 
  och deras familjer som lagligen är bosatta 
  och som arbetar i en annan medlemsstat eller 
  migrerande arbetstagare från en annan med-
  lemsstat och deras familjer som lagligen är 
  bosatta och arbetar i Bulgarien eller Rumäni-
  en får inte behandlas mer restriktivt än de 
  som kommer från tredjeländer och som är 
  bosatta och arbetar i den aktuella medlems-
  staten eller i Bulgarien eller Rumänien. Vida-
  re får, som en tillämpning av principen om 
  gemenskapspreferens, migrerande arbetsta-
  gare från tredjeländer som är bosatta och ar-
  betar i Bulgarien eller Rumänien inte åtnjuta 
  en mer gynnsam behandling än bulgariska 
  och rumänska medborgare.
   Österrike och Tyskland får, så länge de 
  med stöd av övergångsbestämmelserna till-
  lämpar nationella bestämmelser eller be-
  stämmelser som följer av bilaterala överens-
  kommelser avseende bulgariska och ru-
  mänska arbetstagares fria rörlighet, dvs. un-
  der högst sju år, göra avsteg från artikel 49 
  första stycket i EG-fördraget i syfte att be-
  gränsa tillfällig rörlighet för arbetstagare i 
  samband med tillhandahållande av tjänster av 
  företag som är etablerade i en ny medlems-
  stat. Detta är möjligt i situationer där arbets-
  tagarnas rätt att arbeta i Österrike eller Tysk-
  land regleras av nationella bestämmelser och 
  i samband med sådana allvarliga störningar 
  eller risk för störningar i känsliga tjänstesek-
  torer som i vissa områden skulle kunna upp-
  stå genom att tjänster tillhandahålls transna-
  tionellt. Innan undantag görs skall kommis-
  sionen underrättas.
   Tjänstesektorer som får omfattas av detta 
  undantag är i Tyskland byggverksamhet och 
  närstående branscher (branscher som nämns i 
  bilagan till Europaparlamentets och rådets di-
  rektiv 96/71/EG om utstationering av arbets-
  tagare), rengöring och sotning samt verk-
  samhet som inredningsarkitekt.
   I Österrike är tjänstesektorer som får om-
  fattas av detta undantag service till växtod-
  ling, stenvarutillverkning, tillverkning av me-
  tallstommar och delar därav, byggverksam-
  het och närstående branscher (branscher som 
  nämns i bilagan till Europaparlamentets och 
  rådets direktiv 96/71/EG om utstationering 
  av arbetstagare), säkerhetstjänst, rengöring 
  och sotning, vård i hemmet samt omsorg och 
  vissa sociala tjänster.
   I den mån Tyskland eller Österrike gör av-
  steg från artikel 49 första stycket i EG-
  fördraget i enlighet med föregående stycken 
  får Bulgarien och Rumänien efter att ha un-
  derrättat kommissionen införa likvärdiga be-
  stämmelser.
   Tillämpningen av övergångsbestämmelser-
  na får inte leda till villkor för arbetstagares 
  tillfälliga rörlighet inom ramen för tillhanda-
  hållande av tjänster över gränserna mellan 
  Tyskland eller Österrike och den nya med-
  lemsstaten som är mer restriktiva än de som 
  gäller vid undertecknandet av anslutnings-
  fördraget.
   Finlands regering har ännu inte beslutat om 
  den skall lämna ett förslag till riksdagen om 
  att Finland skall börja tillämpa en över-
  gångsperiod för Bulgarien och Rumänien i 
  fråga om arbetskraftens fria rörlighet.
   I samband med den föregående utvidgning-
  en av unionen beslöt sig Finland för att till-
  lämpa övergångsbestämmelser i fråga om ar-
  betskraftens fria rörlighet beträffande de nya 
  medlemsstaterna (bortsett från Cypern och 
  Malta) i två års tid från och med anslutnings-
  dagen den 1 maj 2004. Före utgången av två-
  årsperioden efter anslutningen skall Finland 
  besluta om fortsatta åtgärder och meddela 
  kommissionen, om landet efter den 1 maj 
  2006 fortfarande önskar tillämpa de nationel-
  la bestämmelserna om tillträde till arbets-
  marknaden. Arbetsmarknadsparterna hörs i 
  samband med översynen.
   Beslut om huruvida eventuella övergångs-
  perioder skall tillämpas på bulgariska och 
  rumänska medborgare fattas efter det att ut-
  redningen om verkningarna av övergångspe-
  rioderna för de medlemsstater som anslöt sig 
  till unionen 2004 och om eventuella behov 
  av en förlängning av perioderna har blivit 
  färdig. Om regeringen beslutar föreslå för 
  riksdagen att en övergångsperiod skall börja 
  tillämpas när det gäller Bulgarien och Rumä-
  nien kommer förslagen till lagstiftning om 
  tillämpning av övergångsbestämmelser i frå-
  ga om fri rörlighet för arbetskraften att tas in 
  i en separat regeringsproposition. I proposi-
  tionen definieras i detalj de förfaranden och 
  förutsättningar som gäller för att medborgare 
  i de nya medlemsstaterna skall få arbeta i 
  Finland.
   I förhandlingarna om Bulgariens och Ru-
  mäniens anslutning till unionen krävde Fin-
  land inte en möjlighet att tillämpa över-
  gångsbestämmelser i fråga om arbetskraftens 
  rörlighet i samband med tillhandahållandet 
  av tjänster. Endast Österrike och Tyskland 
  krävde och fick en möjlighet att tillämpa 
  övergångsåtgärder för vissa uppgifter också i 
  fråga om arbetskraftens rörlighet i anslutning 
  till tillhandahållande av tjänster. Övergångs-
  arrangemangen i fråga om fri rörlighet för 
  arbetskraften kan således inte gälla personer 
  som tillfälligt arbetar i Finland som utsända 
  arbetstagare inom ramen för tillhandahållan-
  de av tjänster.
   Om regeringen beslutar att inte föreslå en 
  övergångsperiod för Bulgarien och Rumäni-
  en framför den sin ståndpunkt till riksdagen i 
  samband med den ovan nämnda utredningen.
   Utvidgningen innebär att även finska med-
  borgare får tillträde till arbetsmarknaden i 
  Bulgarien och Rumänien. Av principen om 
  ömsesidighet för övergångsarrangemangen 
  enligt anslutningsfördraget följer dock att 
  dessa medlemsstater får tillämpa övergångs-
  arrangemang när det gäller finska medborga-
  res rätt att arbeta, om Finland tillämpar över-
  gångsarrangemang när det gäller bulgariska 
  och rumänska medborgares tillträde till ar-
  betsmarknaden.
   2. Frihet att tillhandahålla tjänster Bulga-
  rien har rätt att låta bli att tillämpa minimier-
  sättningsnivån enligt artikel 4.1 i direktiv 
  97/9/EG om system för ersättning till inve-
  sterare fram till den 31 december 2009.
   Bulgarien skall se till att dess system för 
  ersättning till investerare höjs successivt så 
  att det ger ett skydd på minst 12 000 euro 
  från och med den 1 januari 2007 till och med 
  den 31 december 2007 och minst 15 000 euro 
  från och med den 1 januari 2008 till och med 
  den 31 december 2009.
   Under denna övergångsperiod kommer de 
  övriga medlemsstaterna fortfarande att ha rätt 
  att hindra filialer till bulgariska värdepap-
  persföretag som är etablerade på deras terri-
  torium från att bedriva verksamhet, om inte 
  och till dess att sådana filialer har anslutit sig 
  till ett officiellt erkänt system för ersättning 
  till investerare i den berörda medlemsstaten 
  för att täcka skillnaden mellan den bulgariska 
  ersättningsnivån och den miniminivå som 
  anges i artikel 4.1 i direktiv 97/9/EG.
   3. Fri rörlighet för kapital Bulgarien får 
  under fem år från dagen för anslutningen be-
  hålla de begränsningar som fastställs i lan-
  dets vid undertecknandet av anslutningsför-
  draget gällande lagstiftning om förvärv av 
  mark för fritidsbostäder av medborgare i 
  medlemsstaterna eller de stater som är parter 
  i avtalet om Europeiska ekonomiska samar-
  betsområdet (EES avtalet) vilka inte är bosat-
  ta i Bulgarien och av juridiska personer som 
  bildats i överensstämmelse med en annan 
  medlemsstats eller EES stats lagstiftning.
   Medlemsstaternas medborgare och med-
  borgare i de stater som är parter i avtalet om 
  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
  vilka är lagligen bosatta i Bulgarien skall inte 
  omfattas av de bestämmelser som anges i fö-
  regående stycke eller några andra regler eller 
  förfaranden än dem som gäller för bulgariska 
  medborgare.
   Dessutom får Bulgarien under sju år från 
  dagen för anslutningen behålla de begräns-
  ningar som fastställs i landets, vid under-
  tecknandet av anslutningsfördraget gällande 
  lagstiftning om förvärv av jordbruksmark, 
  skog och skogsbruksmark av medborgare i 
  en annan medlemsstat, av medborgare i de 
  stater som är parter i avtalet om Europeiska 
  ekonomiska samarbetsområdet och av juri-
  diska personer som bildats i överensstäm-
  melse med en annan medlemsstats eller EES 
  stats lagstiftning. En medborgare i en med-
  lemsstat får dock i samband med förvärv av 
  jordbruksmark, skog och skogsbruksmark 
  under inga förhållanden behandlas mindre 
  gynnsamt än vid tidpunkten för underteck-
  nandet av anslutningsfördraget eller behand-
  las mer restriktivt än en medborgare i ett 
  tredjeland. Jordbrukare som är egenföretaga-
  re och medborgare i en annan medlemsstat 
  och som vill etablera sig och bosätta sig i 
  Bulgarien skall inte omfattas av bestämmel-
  serna ovan och inte heller av några andra för-
  faranden än dem som gäller för bulgariska 
  medborgare.
   En översyn av dessa övergångsbestämmel-
  ser skall utföras under det tredje året efter 
  dagen för anslutningen. Kommissionen skall 
  i detta syfte lägga fram en rapport för rådet. 
  Rådet kan enhälligt på förslag från kommis-
  sionen besluta att förkorta eller upphäva 
  övergångsperioden.
   
   4. Jordbruk
   
   A. Jordbrukslagstiftning.
   
   Rumänien har beviljats undantag från rå-
  dets förordning (EG) nr 2597/97 om ytterli-
  gare bestämmelser för den gemensamma or-
  ganisationen av marknaden för mjölk och 
  mjölkprodukter med avseende på konsum-
  tionsmjölk. Enligt undantaget skall kraven på 
  fetthalt inte tillämpas på konsumtionsmjölk 
  som produceras i Bulgarien till och med den 
  30 april 2009, så att mjölk med en fetthalt på 
  3 % får marknadsföras som helmjölk, och 
  mjölk med en fetthalt på 2 % får marknadsfö-
  ras som mellanmjölk. Konsumtionsmjölk 
  som inte uppfyller kraven på fetthalt får en-
  dast marknadsföras i Bulgarien eller exporte-
  ras till tredjeländer. Flera nya medlemsstater 
  beviljades motsvarande undantag vid utvidg-
  ningen 2004 liksom Finland och Sverige vid 
  den föregående utvidgningen.
   
   B. Veterinärlagstiftning och fytosanitär 
  lagstiftning.
   
   I fråga om kvaliteten på rå mjölk beviljas 
  Bulgarien en övergångsperiod fram till ut-
  gången av 2009. Under övergångsperioden 
  får de 100 mjölkbearbetningsanläggningar 
  som angetts i en separat förteckning fortsätta 
  ta emot mjölk som inte uppfyller EU:s hygi-
  enkrav från jordbruksföretag. De bulgariska 
  myndigheterna skall föra en förteckning över 
  dessa jordbruksföretag. Under övergångspe-
  rioden får produkter med ursprung i dessa 
  anläggningar endast släppas ut på den in-
  hemska marknaden eller användas för ytter-
  ligare bearbetning i de anläggningar som in-
  går i den ovan nämnda förteckningen. Pro-
  dukterna skall också märkas separat. I en del 
  av dessa anläggningar (20 st.) får dessutom, 
  om vissa specifika villkor uppfylls, mjölk 
  som uppfyller EU-kraven och mjölk som inte 
  gör det behandlas i separata produktionslin-
  jer.
   5. Transportpolitik
   
   Rätt att yrkesmässigt bedriva person- och 
  godssporter samt examensbevis.
   I rådets direktiv 96/26/EG, sådant det lyder 
  senast ändrat genom rådets direktiv 
  2004/66/EG, föreskrivs om rätt att yrkesmäs-
  sigt bedriva person- och godstransporter på 
  väg och om ömsesidigt erkännande av ut-
  bildnings-, examens- och andra behörighets-
  bevis för att främja ett effektivt utnyttjande 
  av dessa transportörers etableringsrätt på om-
  rådet för nationella och internationella trans-
  porter.
   Till och med den 31 december 2010 skall 
  artikel 3.3 c i direktiv 96/26/EG, som gäller 
  kapitaltäckningsgraden, inte tillämpas i Bul-
  garien för transportföretag som uteslutande 
  utför inrikes gods- och persontransporter på 
  väg. Det kapital och de reserver som dessa 
  företag förfogar över skall successivt nå upp 
  till de miniminivåer som fastställs i den arti-
  keln enligt den tidsplan som närmare anges i 
  bilagan.
   Ömsesidiga övergångsarrangemang för in-
  rikes vägtransporter.
   Rådets förordning (EEG) nr 3118/93, änd-
  rad genom (EG) nr 484/2002, definierar för-
  utsättningar för transportföretag att utföra in-
  rikes godstransporter på väg i en medlems-
  stat. Med Bulgarien och Rumänien har avta-
  lats om ett övergångsarrangemang som inne-
  bär att transportföretag som är etablerade i 
  Bulgarien och Rumänien inte kan utföra inri-
  kes godstransporter på väg - cabotage- i de 
  övriga medlemsstaterna och att transportföre-
  tag som är etablerade i de övriga medlems-
  staterna på motsvarande sätt inte kan utföra 
  inrikes godstransporter på väg i Bulgarien 
  och Rumänien. Före utgången av det tredje 
  året efter anslutningen skall medlemsstaterna 
  meddela kommissionen om de förlänger 
  denna period med högst två år. Lämnas inget 
  sådant meddelande skall artikel 1 i förord-
  ningen tillämpas. I dessa fall är den ömsesi-
  diga övergångsperioden högst fem år. Dess-
  utom har överenskommits om en allmän 
  ekonomisk skyddsklausul, som i detta fall 
  innebär till exempel att när en medlemsstat 
  har allvarliga störningar på sin nationella 
  marknad eller delar av denna till följd av ca-
  botage eller som förvärrats av detta, t.ex. att 
  utbudet i hög grad överstiger efterfrågan eller 
  att den ekonomiska stabiliteten eller fortlev-
  naden för ett betydande antal företag som ut-
  för godstransporter på väg hotas, skall den 
  underrätta kommissionen och de övriga med-
  lemsstaterna om detta och förse dem med 
  alla relevanta upplysningar.
   På grundval av denna information får med-
  lemsstaten begära att kommissionen helt eller 
  delvis upphäver tillämpningen av artikel 1 i 
  förordningen för att återställa den normala si-
  tuationen. Kommissionen skall undersöka si-
  tuationen på grundval av de uppgifter som 
  lämnats av den berörda medlemsstaten och 
  skall inom en månad efter mottagandet av 
  begäran besluta huruvida det är nödvändigt 
  att vidta skyddsåtgärder. Medlemsstaterna får 
  också reglera tillträdet till sina inrikes gods-
  transporter på väg genom att successivt utby-
  ta cabotagetillstånd på grundval av bilaterala 
  överenskommelser.
   
   Fordons dimensioner och vikter
   
   I rådets direktiv 96/53/EG, sådant det lyder 
  senast ändrat genom direktiv 2002/7/EG, fö-
  reskrivs om största tillåtna dimensioner i na-
  tionell och internationell trafik och högsta 
  tillåtna vikter i internationell trafik för vissa 
  vägfordon som framförs inom gemenskapen.
   Bulgarien har beviljats undantag från vissa 
  tillåtna dimensioner och vikter till och med 
  den 31 december 2013 på grund av att vissa 
  delar av de berörda ländernas vägnät är i 
  sämre skick och håller inte de dimensioner 
  och vikter som anges för EU. Bulgarien har 
  dock i anslutningsfördraget förbundit sig till 
  en successiv uppgradering av vägnätet. Bul-
  garien skall följa tidsplanen i tabellerna i bi-
  lagan för uppgraderingen av sitt huvudväg-
  nät.
   6. Beskattning Med avvikelse från rådets 
  sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering 
  av medlemsstaternas lagstiftning rörande 
  omsättningsskatter, sådant det lyder ändrat, 
  får Bulgarien bibehålla ett undantag från 
  mervärdesskatt på internationella passagerar-
  transporter antingen fram till dess att villko-
  ret i direktivet är uppfyllt, eller så länge 
  samma undantag tillämpas i någon av de nu-
  varande medlemsstaterna, beroende på vilken 
  tidpunkt som infaller tidigare. Ett motsvaran-
  de undantag har också tidigare beviljats alla 
  nya och nuvarande medlemsstater i unionen i 
  samma utsträckning.
   Bulgarien beviljas en övergångsperiod be-
  träffande tillverkningsskatten som gäller rå-
  dets direktiv 92/79/EEG om tillnärmning av 
  skatt på cigaretter, sådant det lyder ändrat. 
  Bulgarien får fram till utgången av 2009 
  skjuta upp tillämpningen av den samman-
  lagda minimiskattesatsen om 57 % på de-
  taljhandelspriset (inklusive alla skatter) och 
  minst 64 euro per 1 000 cigaretter för ciga-
  retter i den mest efterfrågade prisklassen, 
  förutsatt att Bulgarien under denna period 
  successivt anpassar sina punkskattesatser till 
  den sammanlagda minimiskattesats som fö-
  reskrivs i direktivet. De nuvarande med-
  lemsstaterna får så länge ovan nämnda un-
  dantag gäller behålla samma kvantitativa re-
  striktioner som gäller för import från tredje-
  länder, för cigaretter som förs in på deras 
  territorier från Bulgarien utan ytterligare 
  punktskatteuttag under förutsättning att de 
  har meddelat kommissionen. Medlemsstater 
  får i så fall utföra nödvändiga kontroller 
  förutsatt att dessa inte hindrar en väl funge-
  rande inre marknad.
   Bulgarien beviljas också övergångsperioder 
  beträffande tillverkningsskatten som gäller 
  rådets direktiv 2003/96/EG om en omstruktu-
  rering av gemenskapsramen för beskattning 
  av energiprodukter och elektricitet, sådant 
  det lyder ändrat. Bulgarien får tillämpa en 
  övergångsperiod fram till den 1 januari 2011 
  för att anpassa den nationella skattenivån för 
  blyfri bensin som används som drivmedel till 
  miniminivån på 359 euro per 1 000 liter. Den 
  effektiva skattesatsen för blyfri bensin som 
  används som drivmedel får inte vara lägre än 
  323 euro per 1 000 liter från och med den 1 
  januari 2008.
   Bulgarien får tillämpa en övergångsperiod 
  fram till den 1 januari 2010 för att anpassa 
  den nationella skattenivån för dieselbrännolja 
  och fotogen som används som drivmedel till 
  miniminivån på 302 euro per 1 000 liter och 
  till den 1 januari 2013 för att uppnå minimi-
  nivån på 330 euro per 1 000 liter. Den effek-
  tiva skattesatsen för dieselbrännolja och fo-
  togen som används som drivmedel får inte 
  vara lägre än 274 euro per 1 000 liter från 
  och med den 1 januari 2008.
   Med avvikelse från artikel 9 i direktiv 
  2003/96/EG får Bulgarien tillämpa en över-
  gångsperiod fram till den 1 januari 2010 för 
  att anpassa den nationella skattenivån för kol 
  och koks som används för fjärrvärme till mi-
  nimiskattenivåerna enligt tabell C i bilaga I 
  och fram till den 1 januari 2009 för att anpas-
  sa den nationella skattenivån för kol och 
  koks som används för andra ändamål än 
  fjärrvärme till minimiskattenivåerna enligt 
  tabell C i bilaga I. De effektiva skattesatserna 
  för de berörda energiprodukterna får inte 
  vara lägre än 50 % av den tillämpliga mini-
  misatsen i gemenskapen från och med den 1 
  januari 2007.
   Med avvikelse från artikel 10 i direktiv 
  2003/96/EG får Bulgarien tillämpa en över-
  gångsperiod fram till den 1 januari 2010 för 
  att anpassa de nationella skattenivåerna för el 
  till de minimiskattenivåer som anges i tabell 
  C i bilaga I. De effektiva skattesatserna för el 
  får dock inte vara lägre än 50 % av minimi-
  satsen i gemenskapen från och med den 1 ja-
  nuari 2007.
   Bulgarien skall tillåtas att inte tillämpa be-
  stämmelserna i artikel 1 i rådets direktiv 
  2003/49/EG om ett gemensamt system för 
  beskattning av räntor och royalties som beta-
  las mellan närstående bolag i olika medlems-
  stater, sådant det låter ändrat, under en över-
  gångsperiod till och med den 31 december 
  2014. Under denna övergångsperiod får den 
  skattesats som tillämpas i Bulgarien på betal-
  ningar av räntor och royalties till ett närstå-
  ende bolag i en annan medlemsstat, eller till 
  ett fast driftställe som är beläget i en annan 
  medlemsstat och tillhör ett närstående bolag i 
  en medlemsstat inte överstiga 10 % till och 
  med den 31 december 2010 och 5 % de föl-
  jande åren till och med den 31 december 
  2014.
   7. Socialpolitik och sysselsättning Med 
  avvikelse från artikel 3 i Europaparlamen-
  tets och rådets direktiv 2001/37/EG om till-
  närmning av medlemsstaternas lagar och 
  andra författningar om tillverkning, presen-
  tation och försäljning av tobaksvaror tilläm-
  pas inte den högsta tillåtna halten av tjära i 
  cigaretter som tillverkas och saluförs på 
  Bulgariens territorium. Under övergångspe-
  rioden får cigaretter tillverkade i Bulgarien 
  med en tjärhalt som överstiger 10 mg per 
  cigarett inte saluföras i andra medlemssta-
  ter. Cigaretter tillverkade i Bulgarien med 
  en tjärhalt som överstiger 13 mg per cigarett 
  får inte exporteras till tredjeländer; detta 
  gränsvärde skall sänkas till 12 mg från och 
  med den 1 januari 2008 och till 11 mg från 
  och med den 1 januari 2010. Bulgarien skall 
  förse kommissionen med regelbundet upp-
  daterad information om tidsplanen och de 
  åtgärder som vidtas för att se till att direkti-
  vet följs. Övergångsperioden för Bulgarien 
  gäller till utgången av 2010.
   8. Energi Bulgarien beviljas en övergångs-
  period när det gäller tillämpningen av rådets 
  direktiv 68/414/EEG om en skyldighet för 
  medlemsstaterna att inneha minimilager av 
  råolja och/eller petroleumprodukter, sådant 
  det lyder ändrat. Lagren av petroleumproduk-
  ter skall motsvara inhemsk förbrukning en-
  ligt följande: 30 dagar senast den 1 januari 
  2007, 40 dagar senast den 31 december 2007, 
  50 dagar senast den 31 december 2008, 60 
  dagar senast den 31 december 2009, 70 dagar 
  senast den 31 december 2010, 80 dagar se-
  nast den 31 december 2011, 90 dagar senast 
  den 31 december 2012.
   9. Telekommunikation och informations-
  teknik I rådets direktiv 2002/22/EG före-
  skrivs om samhällsomfattande tjänster och 
  användares rättigheter avseende elektroniska 
  kommunikationsnät och kommunikations-
  tjänster. Med avvikelse från artikel 30.1 i di-
  rektiv 2002/22/EG får Bulgarien uppskjuta 
  införandet av nummerportabilitet senast till 
  den 1 januari 2009.
   
   10. Miljö
   
   A. Luftkvalitet Med avvikelse från artiklar-
  na 3-6 och bilaga I-III i Europaparlamentets 
  och rådets direktiv 94/63/EG om begränsning 
  av utsläpp av flyktiga organiska ämnen 
  (VOC) vid lagring av bensin och vid distri-
  bution av bensin från depåer till bensinstatio-
  ner skall kraven för befintliga lagringsan-
  läggningar vid depåer, kraven för lastning 
  och lossning av befintliga transportbehållare 
  vid depåer, kraven för befintliga transportbe-
  hållare vid depåer och kraven för påfyllning 
  av befintliga lagringsanläggningar vid ben-
  sinstationer inte tillämpas fullt ut i Bulgarien 
  före utgången av 2009. Övergångsperioden 
  omfattar delmål som skall uppnås före ut-
  gången av 2007. Vid uppställandet av delmål 
  har fokus legat på att uppnå överensstämmel-
  se i fråga om depåer och bensinstationer med 
  en större årlig volymomsättning.
   Med avvikelse från artiklarna 3.1 och 4.1 i 
  rådets direktiv 1999/32/EG om att minska 
  svavelhalten i vissa flytande bränslen skall 
  inte kraven på svavelhalt i tung eldningsolja 
  tillämpas för lokal användning i Bulgarien 
  till och med utgången av 2011 liksom inte 
  heller kraven på svavelhalt i dieselbrännolja 
  till och med utgången av 2009. Under denna 
  övergångsperiod får svavelhalten i tung eld-
  ningsolja inte överstiga 3,00 viktprocent och 
  svavelhalten i dieselbrännolja inte överstiga 
  0,20 viktprocent.
   B. Avfallshantering Bulgarien beviljas un-
  dantag från tillämpningen av rådets förord-
  ning (EEG) nr 259/93 om övervakning och 
  kontroll av avfallstransporter inom, till och 
  från Europeiska gemenskapen. Till och med 
  utgången av 2014 skall anmälningsförfaran-
  det enligt förordningen tillämpas i fråga om 
  alla transporter till Bulgarien av avfall för 
  återvinning som förtecknas i bilaga II till 
  förordningen. Enligt förordningen får de be-
  höriga myndigheterna framföra invändning-
  ar mot transporter till ett annat medlemsland 
  för slutbehandling med mer omfattande skäl 
  än transport av avfall för återvinning. Enligt 
  övergångsbestämmelserna får dock de bul-
  gariska behöriga myndigheterna till och 
  med utgången av 2009 framföra invänd-
  ningar mot transporter till Bulgarien för 
  återvinning av vissa typer av avfall som för-
  tecknas i bilaga III till förordningen (den 
  gula avfallsförteckningen) på samma grun-
  der som transporter av avfall för slutbehand-
  ling. Denna övergångsperiod får utsträckas 
  till och med utgången av 2012. Dessutom 
  får de bulgariska behöriga myndigheterna 
  till och med utgången av 2009 framföra in-
  vändningar mot transporter till Bulgarien av 
  avfall för återvinning som förtecknas i bila-
  ga IV till förordningen (den röda avfallsför-
  teckningen) och transporter av avfall för 
  återvinning som inte förtecknas i bilagorna 
  till förordningen på samma grunder som 
  transporter av avfall för slutbehandling. De 
  bulgariska behöriga myndigheterna skall 
  motsätta sig transporter av avfall till Bulga-
  rien som är avsedda för en anläggning som 
  åtnjuter tillfälligt undantag från tillämp-
  ningen av vissa bestämmelser i rådets direk-
  tiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för 
  att förebygga och begränsa föroreningar el-
  ler Europaparlamentets och rådets direktiv 
  2001/80/EG om begränsning av utsläpp till 
  luften av vissa föroreningar från stora för-
  bränningsanläggningar.
   Med avvikelse från artikel 6.1 a och b i di-
  rektiv 94/62/EG om förpackningar och för-
  packningsavfall skall Bulgarien uppnå den i 
  artikel 6.1 a avsedda totala graden för åter-
  vinning eller förbränning i förbränningsan-
  läggningar med energiåtervinning (minst 50 
  viktprocent och högst 65 viktprocent av för-
  packningsavfallet) före utgången av 2011 
  och den motsvarande totala grad som avses i 
  artikel 6.1 b (minst 60 viktprocent av för-
  packningsavfallet) före utgången av 2014. 
  Med avvikelse från artikel 6.1 c skall Bulga-
  rien uppnå materialutnyttjandemålet för 
  plast enligt punkt c (minst 25 viktprocent 
  och högst 45 viktprocent av samtliga för-
  packningsmaterial som ingår i förpack-
  ningsavfallet materialutnyttjas med minst 15 
  viktprocent för varje förpackningsmaterial) 
  före utgången av 2009. Bulgarien skall upp-
  nå det totala materialutnyttjandemålet enligt 
  artikel 6.1 d (minst 55 viktprocent och högst 
  80 viktprocent av förpackningsavfallet ma-
  terialutnyttjas) före utgången av 2014. Med 
  avvikelse från artikel 6.1 e i skall Bulgarien 
  uppnå minimimålet för materialutnyttjande 
  av glas (60 viktprocent) före utgången av 
  2013. Bulgarien skall uppnå materialutnytt-
  jandemålet för plast enligt artikel 6.1 e iv 
  (22,5 viktprocent, vilket omfattar endast 
  material som materialutnyttjas tillbaka till 
  plast) före utgången av 2013. Alla ovan 
  nämnda övergångsperioder som gäller till-
  lämpningen av direktiv 94/62/EG är indela-
  de enligt delmål.
   Med avvikelse från artikel 5.3 a och 5.3 b 
  samt punkt 2 andra strecksatsen i bilaga I till 
  rådets direktiv 1999/31/EG om deponering 
  av avfall, skall kraven för flytande, frätande 
  och oxiderande avfall samt kraven på att 
  hindra att ytvatten tränger in i det deponerade 
  avfallet inte tillämpas i Bulgarien på de 14 
  befintliga anläggningar som anges i över-
  gångsbestämmelsen till och med utgången av 
  2014. Detta skall dock inte påverka tillämp-
  ningen av artikel 6 c ii i direktivet eller av 
  rådets direktiv 75/442/EEG om avfall. Under 
  övergångsperioden skall Bulgarien sörja för 
  en successiv minskning av det avfall som de-
  poneras på de deponier som inte uppfyller 
  kraven i direktivet om deponering av avfall i 
  enlighet med de årliga maximimängder som 
  anges i övergångsbestämmelsen.
   Med avvikelse från artiklarna 5.5 och 7.2 i 
  Europaparlamentets och rådets direktiv 
  2002/96/EG om avfall som utgörs av eller 
  innehåller elektriska eller elektroniska pro-
  dukter (WEEE) skall Bulgarien uppnå kvoten 
  av separat insamlat WEEE från privathushåll 
  på i genomsnitt 4 kg per invånare och år, 
  återvinningskvoten samt återanvändnings-
  kvoten och materialåtervinningskvoten för 
  komponenter, material och ämnen före ut-
  gången av 2008.
   C. Vattenkvalitet Med avvikelse från artik-
  larna 3 och 4 samt artikel 5.2 i rådets direktiv 
  91/271/EEG om rening av avloppsvatten från 
  tätbebyggelse skall kraven för ledningsnät 
  och rening av avloppsvatten från tätbebyg-
  gelse tillämpas från och med ingången av 
  2011 i tätorter med mer än 10 000 personek-
  vivalenter och i övriga tätorter från och med 
  ingången av 2015.
   D. Förorenings- och riskhantering inom 
  industrin Med avvikelse från artikel 5.1 i 
  rådets direktiv 96/61/EG om samordnade 
  åtgärder för att förebygga och begränsa 
  föroreningar (det s.k. IPPC-direktivet) skall 
  kraven för beviljande av tillstånd för be-
  fintliga anläggningar inte tillämpas i Bul-
  garien på de anläggningar som anges i 
  övergångsbestämmelsen fram till det datum 
  som anges för varje anläggning, när det 
  gäller skyldigheten att driva dessa anlägg-
  ningar i enlighet med de utsläppsgränsvär-
  den, likvärdiga parametrar eller tekniska 
  åtgärder som bygger på bästa tillgängliga 
  teknik som avses i artikel 9.3 och 9.4. De 
  längsta övergångsperioderna upphör vid 
  utgången av 2011. Det ovan nämnda kravet 
  träder i kraft den 30 oktober 2007 i de nu-
  varande medlemsstaterna. Fullständigt 
  samordnade tillstånd skall utfärdas för des-
  sa anläggningar före den 30 oktober 2007, 
  med bindande tidsplaner för varje anlägg-
  ning för att uppnå full överensstämmelse.
   Med avvikelse från artikel 4.3 och del A i 
  bilagorna III, IV och VII till rådets direktiv 
  2001/80/EG om begränsning av utsläpp till 
  luften av vissa föroreningar från stora för-
  bränningsanläggningar skall utsläppsgräns-
  värdena för svaveldioxid och stoft inte till-
  lämpas i Bulgarien på de anläggningar som 
  anges i övergångsbestämmelsen fram till det 
  datum som anges för varje enhet vid anlägg-
  ningen. De längsta övergångsperioderna 
  upphör vid utgången av 2014. Under denna 
  övergångsperiod får utsläppen av svaveldiox-
  id och stoft från alla förbränningsanlägg-
  ningar enligt direktiv 2001/80/EG inte övers-
  tiga de i övergångsbestämmelsen faställda 
  mellanliggande tak enligt vilka utsläppen 
  minskar successivt. Med avvikelse från arti-
  kel 4.3 och del A i bilaga VI till direktiv 
  2001/80/EG skall gränsvärdena för utsläpp 
  av kväveoxid inte tillämpas i Bulgarien till 
  och med utgången av 2011 för vissa enheter i 
  den förbränningsanläggning som anges i 
  övergångsbestämmelsen. Även för denna 
  övergångsperiod har för utsläppen av kväve-
  oxid från alla förbränningsanläggningar en-
  ligt direktiv 2001/80/EG fastställts mellan-
  liggande tak enligt vilka utsläppen minskar 
  successivt. I övergångsbestämmelserna före-
  skrivs också om Bulgariens skyldighet att se-
  nast den 1 januari 2011 förelägga en uppda-
  terad plan för stegvis anpassning till regel-
  verket av återstående anläggningar som inte 
  uppfyller kraven i direktiv 2001/80/EG. 
  Dessutom föreskrivs om det förfarande som 
  skall iakttas om kommissionen anser att des-
  sa planer inte är tillräckliga och som kan leda 
  till att ett överträdelseförfarande inleds mot 
  Bulgarien.
   
   
   Tillägg till bilaga VI
   
   Kapitel I
   I tillägget ingår en förteckning över an-
  läggningar som får bearbeta mjölk som inte 
  uppfyller EU:s krav.
   
   Kapitel II
   I tillägget ingår en förteckning över an-
  läggningar som får bearbeta både mjölk som 
  uppfyller EU:s krav och mjölk som inte gör 
  det.
  Bilaga VII: Förteckning enligt artikel 23 i 
  anslutningsakten: övergångsbestämmelser 
  för Rumänien
   
   1. Fri rörlighet för personer Övergångsbe-
  stämmelsen är likalydande som motsvarande 
  bestämmelse som gäller Bulgarien och som 
  det redogörs för under punkt 1.4. Anslut-
  ningsakten / Del fyra: Tillfälliga bestämmel-
  ser / Avdelning I: Övergångsbestämmelser 
  /Artikel 23 / Bilaga VI.
   2. Frihet att tillhandahålla tjänster Rumä-
  nien har rätt att låta bli att tillämpa minimier-
  sättningsnivån enligt artikel 4.1 i direktiv 
  97/9/EG om system för ersättning till inve-
  sterare fram till utgången av 2011.
   Rumänien skall se till att dess system för 
  ersättning till investerare ger ett skydd på 
  minst 4 500 euro från och med den 1 januari 
  2007 till och med den 31 december 2007, 
  minst 7 000 euro från och med den 1 januari 
  2008 till och med den 31 december 2008, 
  minst 9 000 euro från och med den 1 januari 
  2009 till och med den 31 december 2009, 
  minst 11 000 euro från och med den 1 januari 
  2010 till och med den 31 december 2010 och 
  minst 15 000 euro från och med den 1 januari 
  2011 till och med den 31 december 2011.
   Under denna övergångsperiod kommer de 
  övriga medlemsstaterna fortfarande att ha rätt 
  att hindra filialer till rumänska värdepappers-
  företag som är etablerade på deras territorium 
  från att bedriva verksamhet, om inte och till 
  dess att sådana filialer har anslutit sig till ett 
  officiellt erkänt system för ersättning till in-
  vesterare i den berörda medlemsstaten för att 
  täcka skillnaden mellan den rumänska ersätt-
  ningsnivån och den miniminivå som anges i 
  artikel 4.1 i direktiv 97/9/EG.
   3. Fri rörlighet för kapital Rumänien får 
  under fem år från dagen för anslutningen 
  behålla de begränsningar som fastställs i 
  landets vid undertecknandet av anslut-
  ningsfördraget gällande lagstiftning om 
  förvärv av mark för fritidsbostäder av 
  medborgare i medlemsstaterna eller de sta-
  ter som är parter i avtalet om Europeiska 
  ekonomiska samarbetsområdet (EES avta-
  let) vilka inte är bosatta i Rumänien och av 
  juridiska personer som bildats i överens-
  stämmelse med en annan medlemsstats el-
  ler EES stats lagstiftning.
   Medlemsstaternas medborgare och med-
  borgare i de stater som är parter i avtalet om 
  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
  vilka är lagligen bosatta i Rumänien skall 
  inte omfattas av de bestämmelser som anges 
  i föregående stycke eller några andra regler 
  eller förfaranden än dem som gäller för ru-
  mänska medborgare.
   Dessutom får Rumänien under sju år från 
  dagen för anslutningen behålla de begräns-
  ningar som fastställs i landets, vid under-
  tecknandet av anslutningsfördraget gällande 
  lagstiftning om förvärv av jordbruksmark, 
  skog och skogsbruksmark av medborgare i 
  en annan medlemsstat, av medborgare i de 
  stater som är parter i avtalet om Europeiska 
  ekonomiska samarbetsområdet och av juri-
  diska personer som bildats i överensstäm-
  melse med en annan medlemsstats eller EES 
  stats lagstiftning. En medborgare i en med-
  lemsstat får dock i samband med förvärv av 
  jordbruksmark, skog och skogsbruksmark 
  under inga förhållanden behandlas mindre 
  gynnsamt än vid tidpunkten för underteck-
  nandet av anslutningsfördraget eller behand-
  las mer restriktivt än en medborgare i ett 
  tredjeland. Jordbrukare som är egenföretaga-
  re och medborgare i en annan medlemsstat 
  och som vill etablera sig och bosätta sig i 
  Rumänien skall inte omfattas av bestämmel-
  serna ovan och inte heller av några andra för-
  faranden än dem som gäller för rumänska 
  medborgare.
   En översyn av dessa övergångsbestämmel-
  ser skall utföras under det tredje året efter 
  dagen för anslutningen. Kommissionen skall 
  i detta syfte lägga fram en rapport för rådet. 
  Rådet kan enhälligt på förslag från kommis-
  sionen besluta att förkorta eller upphäva 
  övergångsperioden.
   4. Konkurrenspolitik. Anslutningsfördraget 
  för Rumänien innehåller övergångsarrange-
  mang i fråga om principerna för EG:s be-
  stämmelser om statligt stöd.
   
   
   A. Skattestöd.
   
   Trots bestämmelserna i artiklarna III 167 
  och III 168 i det konstitutionella fördraget får 
  Rumänien för företag som erhöll det perma-
  nenta investerarcertifikatet i eftersatta områ-
  den före den 1 juli 2003 fortsätta att bevilja 
  befrielse från bolagsskatt på grundval av re-
  geringens provisoriska förordning nr 24/1998 
  om eftersatta områden. För 28 eftersatta om-
  rådena får befrielse beviljas så att stöden i 
  regel upphör före utgången av 2009 och se-
  nast före utgången av 2010. Till och med ut-
  gången av 2011 får Rumänien också för före-
  tag som undertecknade handelskontrakt med 
  frihandelsområdenas förvaltningar före den 1 
  juli 2002 fortsätta att bevilja avgiftsbefrielse 
  på grundval av lag nr 84/1992 om frihan-
  delsområden.
   Nettointensiteten för stödet för regionala 
  investeringar får inte överstiga 50 % och 
  för små och medelstora företag får detta tak 
  höjas med 15 procentenheter. Om företaget 
  bedriver verksamhet inom motorfordons-
  sektorn får det totala stödbeloppet inte 
  överskrida ett maximibelopp på 30 % av de 
  stödberättigande investeringskostnaderna. 
  De stödberättigande kostnaderna definieras 
  på grundval av statligt stöd för regionala 
  ändamål. Perioden för att beräkna det stöd 
  som skall inbegripas under ovan nämnda 
  tak skall inledas den 2 januari 2003. Vid 
  beräkningen av det totala stödet skall hän-
  syn tas till allt stöd som beviljats stödmot-
  tagaren i förhållande till de stödberättigan-
  de kostnaderna, inklusive stöd som bevil-
  jats enligt andra system och oberoende av 
  om stödet beviljats från lokala, regionala 
  eller nationella källor eller från gemenska-
  pen.
   Två månader efter anslutningen skall 
  Rumänien lämna information om uppfyl-
  landet av ovanstående villkor till kommis-
  sionen. Senast vid utgången av 2010 skall 
  Rumänien dessutom till kommissionen 
  lämna information om stödmottagarnas 
  faktiska stödberättigande investeringskost-
  nader enligt regeringens provisoriska för-
  ordning nr 24/1998 om eftersatta områden 
  och om de totala stödbeloppen som motta-
  garna erhållit. Samma skyldighet gäller den 
  information om stödmottagarnas invester-
  ingskostnader enligt lag nr 84/1992 om fri-
  handelsområden som skall lämnas senast 
  vid utgången av 2011. Slutligen skall Ru-
  mänien lämna halvårsrapporter om kontrol-
  len av det stöd som ges mottagarna inom 
  motorfordonssektorn.
   B. Omstrukturering av stålsektorn
   
   Kommissionen anser det statliga stöd som 
  Rumänien beviljat stålindustrin för omstruk-
  turering åren 1993-2004 vara förenligt med 
  den gemensamma marknaden. Statligt stöd 
  för omstrukturering skall inte beviljas den 
  rumänska stålindustrin efter den 31 december 
  2004. Endast de företag som förtecknas i del 
  I i tillägg A i bilaga VII till anslutningsför-
  draget, "stödmottagande företag", skall vara 
  berättigade till statligt stöd inom ramen för 
  omstruktureringsprogrammet för den ru-
  mänska stålindustrin. Omstruktureringen 
  skall vara slutförd senast vid utgången av 
  2008.
   Ett stödmottagande företag får inte överlåta 
  åtnjutandet av det statliga stöd som beviljats 
  det och inte heller ta över andra företags till-
  gångar. De totala nettokapacitetsminskningar 
  som skall uppnås av de stödmottagande före-
  tagen för färdiga produkter under tiden 1993-
  2008 skall vara minst 2,05 miljoner ton och 
  de enskilda verksamhetsplanerna skall skrift-
  ligen godkännas av de stödmottagande före-
  tagen.
   Kommissionen och rådet skall noga över-
  vaka hur Rumäniens omstruktureringspro-
  gram för stålindustrin genomförs. Övervak-
  ningen skall inbegripa en oberoende utvär-
  dering som genomförs åren 2005, 2006, 
  2007, 2008 och 2009. Rumänien skall sam-
  arbeta med kommissionen och rådet fullt ut 
  inom ramen för övervakningsbestämmelser-
  na. En rådgivande kommitté bestående av 
  företrädare för de rumänska myndigheterna 
  och för kommissionen upprättas. Kommittén 
  skall sammanträda på halvårsbasis eller, på 
  ad hoc-basis om kommissionen så finner 
  nödvändigt. Om övervakningen visar att 
  Rumänien inte har uppfyllt villkoren i be-
  stämmelserna i anslutningsfördraget eller i 
  tillägg A till bilaga VII eller att något eller 
  några av Rumäniens särskilda åtaganden 
  inte har uppfyllts eller att Rumänien har be-
  viljat oförenligt statligt stöd, får kommis-
  sionen vidta lämpliga åtgärder för att åter-
  kräva stöden. Vid behov kan den skydds-
  klausul som anges i artikel 37 i anslutnings-
  akten eller den klausul om senareläggning 
  som anges i artikel 39 i anslutningsakten 
  tillämpas.
   5. Jordbruk
   
   A. Jordbrukslagstiftning.
   
   Med avvikelse från artikel 19.1-19.3 i rå-
  dets förordning (EG) nr 1493/1999 om den 
  gemensamma organisationen av marknaden 
  för vin får Rumänien erkänna återplanter-
  ingsrätter som erhållits genom röjning av hy-
  bridsorter som inte får ingå i klassificeringen 
  av vinsorter och som odlas på en areal av 
  30 000 hektar. Dessa återplanteringsrätter får 
  utnyttjas endast till och med den 31 decem-
  ber 2014 och uteslutande för odling av Vitis 
  vinifera.
   Omstrukturering och omställning av dessa 
  vinodlingar skall inte berättiga till gemen-
  skapsstöd i enlighet med förordningen. Na-
  tionellt statligt stöd får dock beviljas för de 
  kostnader som förorsakas av omstrukture-
  ringen och omställningen. Detta stöd får inte 
  överstiga 75 % av samtliga kostnader per 
  vinodling.
   
   
   B. Veterinärlagstiftning och fytosanitär 
  lagstiftning.
   
   I Veterinärlagstiftning
   
   I fråga om kvaliteten på rå mjölk beviljas 
  Rumänien en övergångsperiod fram till ut-
  gången av 2009. Övergångsbestämmelsen är 
  likalydande som motsvarande bestämmelse 
  som gäller Bulgarien och som det redogörs 
  för under punkt 4 B i bilaga VI. Rumänien 
  beviljas dessutom en övergångsperiod fram 
  till utgången av 2009 för anläggningar som 
  behandlar animaliska livsmedel (25 anlägg-
  ningar för kött, 2 anläggningar för fjäderfä-
  kött och 27 anläggningar för mjölk och 
  mjölkprodukter). Övergångsperioden gäller 
  endast de strukturella kraven för anlägg-
  ningarna och inte hygienkraven. Under 
  övergångsperioden får produkter med ur-
  sprung i dessa anläggningar endast släppas 
  ut på den inhemska marknaden eller använ-
  das för ytterligare bearbetning i de anlägg-
  ningar som ingår i den ovan nämnda för-
  teckningen. Produkterna skall också märkas 
  separat.
   
   II Fytosanitär lagstiftning
   
   Med avvikelse från rådets direktiv 
  91/414/EEG om utsläppande av växtskydds-
  medel på marknaden får Rumänien skjuta 
  upp genomförandet av vissa bestämmelser 
  när det gäller bekämpningsmedel som för 
  närvarande är tillåtna i Rumänien och som 
  innehåller koppar och vissa andra ämnen an-
  tingen till och med utgången av 2008 eller till 
  och med utgången av 2009.
   
   6. Transportpolitik
   
  Ömsesidiga övergångsarrangemang för inri-
  kes vägtransporter.
   
   Övergångsarrangemanget i fråga om inri-
  kes vägtransporter motsvarar det arrange-
  mang som gäller för Bulgarien. För innehål-
  let i bestämmelsen redogörs ovan under den 
  punkt som gäller övergångsarrangemang för 
  Bulgarien.
   
  Fordons dimensioner och vikter
   
   Fordons dimensioner och vikter. Över-
  gångsarrangemanget motsvarar det arrange-
  mang som gäller för Bulgarien. Rumänien 
  har beviljats undantag från vissa tillåtna di-
  mensioner och vikter på grund av att vissa 
  delar av de berörda ländernas vägnät är i 
  sämre skick och håller inte de dimensioner 
  och vikter som anges för EU. Rumänien har 
  dock i anslutningsfördraget förbundit sig till 
  en successiv uppgradering av vägnätet.
   
  Skatter och avgifter på tunga godsfordon
   
   I rådets direktiv 1999/62/EG föreskrivs om 
  avgifter på tunga godsfordon för använd-
  ningen av vissa infrastrukturer, senast ändrad 
  genom 12003 T.
   Med avvikelse från artikel 6.1 får Rumäni-
  en uppskjuta tillämpningen av direktivet till 
  och med den 31 december 2010 och förbin-
  der sig till en gradvis tillämpning av det i en-
  lighet med tidsplanen i bilagan.
   7. Beskattning Med avvikelse från rådets 
  sjätte direktiv 77/388/EEG om mervärdes-
  skatt, sådant det lyder ändrat, får Rumänien 
  bibehålla ett undantag från mervärdesskatt på 
  internationella passagerartransporter antingen 
  fram till dess att villkoret i direktivet är upp-
  fyllt, eller så länge samma undantag tilläm-
  pas i någon av de nuvarande medlemsstater-
  na, beroende på vilken tidpunkt som infaller 
  tidigare. Ett motsvarande undantag har också 
  tidigare beviljats alla nya och nuvarande 
  medlemsstater i unionen i samma utsträck-
  ning.
   Rumänien beviljas en övergångsperiod be-
  träffande tillverkningsskatten som gäller rå-
  dets direktiv 92/79/EEG om tillnärmning av 
  skatt på cigaretter, sådant det lyder ändrat. 
  Med avvikelse från direktivet får Rumänien 
  fram till utgången av 2009 skjuta upp till-
  lämpningen av den sammanlagda minimi-
  skattesatsen om 57 % på detaljhandelspriset 
  (inklusive alla skatter) och minst 64 euro per 
  1 000 cigaretter för cigaretter i den mest ef-
  terfrågade prisklassen, förutsatt att Rumänien 
  under denna period successivt anpassar sina 
  punkskattesatser till den sammanlagda mini-
  miskattesats som föreskrivs i direktivet. De 
  nuvarande medlemsstaterna får så länge ovan 
  nämnda undantag gäller behålla samma 
  kvantitativa restriktioner som gäller för im-
  port från tredjeländer, för cigaretter som förs 
  in på deras territorier från Rumänien utan yt-
  terligare punktskatteuttag under förutsättning 
  att de har meddelat kommissionen. Med-
  lemsstater får i så fall utföra nödvändiga kon-
  troller förutsatt att dessa inte hindrar en väl 
  fungerande inre marknad.
   Rumänien beviljas också övergångsperio-
  der beträffande tillverkningsskatten som 
  gäller rådets direktiv 2003/96/EG om en om-
  strukturering av gemenskapsramen för be-
  skattning av energiprodukter och elektricitet, 
  sådant det lyder ändrat. Rumänien får tilläm-
  pa en övergångsperiod fram till den 1 januari 
  2011 för att anpassa den nationella skatteni-
  vån för blyfri bensin som används som driv-
  medel till miniminivån på 359 euro per 1 000 
  liter. Den effektiva skattesatsen för blyfri 
  bensin som används som drivmedel får inte 
  vara lägre än 323 euro per 1 000 liter från 
  och med den 1 januari 2008.
   Rumänien beviljas en övergångsperiod 
  fram till den 1 januari 2013 för att anpassa 
  den nationella skattenivån för dieselbrännolja 
  som används som drivmedel till miniminivån 
  på 330 euro per 1 000 liter. Den effektiva 
  skattesatsen för dieselbrännolja som används 
  som drivmedel får inte vara lägre än 274 euro 
  per 1 000 liter från och med den 1 januari 
  2008 och 302 euro per 1 000 liter från och 
  med den 1 januari 2011.
   Rumänien får tillämpa en övergångsperiod 
  fram till den 1 januari 2010 för att anpassa 
  den nationella skattenivån för naturgas som 
  används för privata uppvärmningsändamål 
  till minimiskattenivån enligt tabell C i bilaga 
  I.
   Rumänien får tillämpa en övergångsperiod 
  fram till den 1 januari 2010 för att anpassa de 
  nationella skattenivåerna för tung eldningsol-
  ja som används för fjärrvärme till minimi-
  skattenivåerna enligt tabell C i bilaga I och 
  fram till den 1 januari 2009 för att anpassa de 
  nationella skattenivåerna för tung eldningsol-
  ja som används för andra ändamål än fjärr-
  värme till minimiskattenivåerna enligt tabell 
  C i bilaga I. De effektiva skattesatserna för 
  tung eldningsolja får inte vara lägre än 13 
  euro per 1 000 kg från och med den 1 januari 
  2007.
   Med avvikelse från artikel 10 i direktiv 
  2003/96/EG får Rumänien tillämpa en över-
  gångsperiod fram till den 1 januari 2010 för 
  att anpassa de nationella skattenivåerna för el 
  till de minimiskattenivåer som anges i tabell 
  C i bilaga I. De effektiva skattesatserna för el 
  får inte vara lägre än 50 % av den tillämpliga 
  minimisatsen i gemenskapen från och med 
  den 1 januari 2007.
   Rumänien skall tillåtas att inte tillämpa be-
  stämmelserna i artikel 1 rådets direktiv 
  2003/49/EG om ett gemensamt system för 
  beskattning av räntor och royalties som beta-
  las mellan närstående bolag i olika medlems-
  stater, sådant det låter ändrat, under en över-
  gångsperiod till och med den 31 december 
  2010. Under denna övergångsperiod får den 
  skattesats som tillämpas i Bulgarien på betal-
  ningar av räntor och royalties till ett närstå-
  ende bolag i en annan medlemsstat, eller till 
  ett fast driftställe som är beläget i en annan 
  medlemsstat och tillhör ett närstående bolag i 
  en medlemsstat inte överstiga 10 %.
   8. Energi Rumänien beviljas en övergångs-
  period när det gäller tillämpningen av rådets 
  direktiv 68/414/EEG om en skyldighet för 
  medlemsstaterna att inneha minimilager av 
  råolja och/eller petroleumprodukter, sådant 
  det lyder ändrat. Lagren av petroleumproduk-
  ter skall motsvara inhemsk förbrukning en-
  ligt följande: 68,75 dagar senast den 1 januari 
  2007, 73 dagar senast den 31 december 2007, 
  77,25 dagar senast den 31 december 2008, 
  81,5 dagar senast den 31 december 2009, 
  85,45 dagar senast den 31 december 2010, 90 
  dagar senast den 31 december 2011.
   
   9. Miljö
   
   A. Luftkvalitet Med avvikelse från artiklar-
  na 3-6 och bilaga I-III i Europaparlamentets 
  och rådets direktiv 94/63/EG om begränsning 
  av utsläpp av flyktiga organiska ämnen 
  (VOC) vid lagring av bensin och vid distri-
  bution av bensin från depåer till bensinstatio-
  ner skall kraven för befintliga lagringsan-
  läggningar vid depåer, kraven för lastning 
  och lossning av befintliga transporthållare 
  vid depåer, kraven för befintliga transportbe-
  hållare vid depåer och kraven för påfyllning 
  av befintliga lagringsanläggningar vid ben-
  sinstationer inte tillämpas fullt ut i Rumänien 
  före utgången av 2009. Övergångsperioden 
  omfattar delmål för dessa krav som skall 
  uppnås före utgången av åren 2007 och 2008. 
  Vid uppställandet av delmål har fokus legat 
  på att uppnå överensstämmelse i fråga om 
  depåer och bensinstationer med en större år-
  lig volymomsättning.
   B. Avfallshantering Rumänien beviljas un-
  dantag från tillämpningen av rådets förord-
  ning (EEG) nr 259/93 om övervakning och 
  kontroll av avfallstransporter inom, till och 
  från Europeiska gemenskapen. Till och med 
  utgången av 2015 skall anmälningsförfaran-
  det enligt förordningen tillämpas i fråga om 
  alla transporter till Rumänien av avfall för 
  återvinning som förtecknas i bilaga II till 
  förordningen. Enligt förordningen får de be-
  höriga myndigheterna framföra invändningar 
  mot transporter till ett annat medlemsland för 
  slutbehandling med mer omfattande skäl än 
  transport av avfall för återvinning. Enligt 
  övergångsbestämmelserna får dock de behö-
  riga rumänska myndigheterna till och med 
  utgången av 2011 framföra invändningar mot 
  transporter till Rumänien för återvinning av 
  vissa typer av avfall som förtecknas i bilaga 
  III till förordningen (den gula avfallsförteck-
  ningen) på samma grunder som transporter 
  av avfall för slutbehandling. Denna över-
  gångsperiod får utsträckas till och med ut-
  gången av 2015. Dessutom får de rumänska 
  behöriga myndigheterna till och med utgång-
  en av 2011 framföra invändningar mot trans-
  porter till Rumänien av avfall för återvinning 
  som förtecknas i bilaga IV till förordningen 
  (den röda avfallsförteckningen) och transpor-
  ter av avfall för återvinning som inte förteck-
  nas i bilagorna till förordningen på samma 
  grunder som transporter av avfall för slutbe-
  handling. Även denna övergångsperiod får 
  utsträckas till och med utgången av 2015. De 
  rumänska behöriga myndigheterna skall mot-
  sätta sig transporter av avfall till Rumänien 
  som är avsedda för en anläggning som åtnju-
  ter tillfälligt undantag från tillämpningen av 
  vissa bestämmelser i rådets direktiv 
  96/61/EG om samordnade åtgärder för att fö-
  rebygga och begränsa föroreningar, Europa-
  parlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG 
  om förbränning av avfall eller Europaparla-
  mentets och rådets direktiv 2001/80/EG om 
  begränsning av utsläpp till luften av vissa 
  föroreningar från stora förbränningsanlägg-
  ningar.
   Med avvikelse från artikel 6.1 a och b i di-
  rektiv 94/62/EG om förpackningar och för-
  packningsavfall skall Rumänien uppnå den i 
  artikel 6.1 a avsedda totala graden för åter-
  vinning eller förbränning i förbränningsan-
  läggningar med energiåtervinning (minst 50 
  viktprocent och högst 65 viktprocent av för-
  packningsavfallet) före utgången av 2011 
  och den motsvarande totala grad som avses i 
  artikel 6.1 b (minst 60 viktprocent av för-
  packningsavfallet) före utgången av 2013. 
  Med avvikelse från artikel 6.1 c skall Rumä-
  nien uppnå materialutnyttjandemålet för plast 
  enligt punkt c (minst 25 viktprocent och 
  högst 45 viktprocent av samtliga förpack-
  ningsmaterial som ingår i förpackningsavfal-
  let materialutnyttjas med minst 15 viktpro-
  cent för varje förpackningsmaterial) före ut-
  gången av 2011. Rumänien skall uppnå det 
  totala materialutnyttjandemålet enligt artikel 
  6.1 d (minst 55 viktprocent och högst 80 
  viktprocent av förpackningsavfallet mate-
  rialutnyttjas) före utgången av 2013. Med 
  avvikelse från artikel 6.1 e i skall Rumänien 
  uppnå minimimålet för materialutnyttjande 
  av glas (60 viktprocent) före utgången av 
  2013. Rumänien skall uppnå materialutnytt-
  jandemålet för plast enligt artikel 6.1 e iv 
  (22,5 viktprocent, vilket omfattar endast ma-
  terial som materialutnyttjas tillbaka till plast) 
  före utgången av 2013. Rumänien skall upp-
  nå materialutnyttjandemålet för trä enligt ar-
  tikel 6.1 e v (15 viktprocent) före utgången 
  av 2011. Alla de ovan nämnda övergångspe-
  rioderna för tillämpning av direktiv 
  94/64/EG är indelade enligt delmål.
   Med avvikelse från artikel 14 c och punk-
  terna 2, 3, 4 och 6 i bilaga I till rådets direk-
  tiv 1999/31/EG om deponering av avfall och 
  utan att det påverkar tillämpningen av rådets 
  direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets di-
  rektiv 91/689/EEG december 1991 om farligt 
  avfall skall kraven rörande vattenkontroll och 
  lakvattenhantering, skydd av mark och vat-
  ten, gaskontroll och stabilitet inte tillämpas 
  på 101 befintliga kommunala deponier i Ru-
  mänien före den 16 juli 2017. Detta skall 
  dock inte påverka tillämpningen av rådets di-
  rektiv 75/442/EEG om avfall eller rådets di-
  rektiv 91/689/EEG om farligt avfall. Vidare 
  med avvikelse från artikel 5.3 a och 5.3 b 
  samt punkt 2 andra strecksatsen i bilaga I till 
  direktiv 1999/31/EG om deponering av av-
  fall, skall kraven för flytande, frätande och 
  oxiderande avfall samt kraven på att hindra 
  att ytvatten tränger in i det deponerade avfal-
  let inte tillämpas i Rumänien på de 23 befint-
  liga anläggningar eller de 5 befintliga av-
  fallsdammar som anges i övergångsbestäm-
  melsen till och med det datum som anges för 
  varje anläggning och avfallsdamm. De längs-
  ta övergångsperioderna upphör vid utgången 
  av 2013. Detta skall inte påverka tillämp-
  ningen av artikel 6 c ii i direktivet om depo-
  nering av avfall eller av direktiv 75/442/EEG 
  om avfall. Under övergångsperioden skall 
  Rumänien sörja för en successiv minskning 
  av det avfall som deponeras på dessa kom-
  munala deponier och anläggningar och av-
  fallsdammar i enlighet med de årliga maxi-
  mimängder som anges i övergångsbestäm-
  melserna. Med avvikelse från artikel 2 g and-
  ra strecksatsen i rådets direktiv 1999/31/EG 
  om deponering av avfall skall tillfällig lag-
  ring av farligt avfall tillåtas i Rumänien till 
  och med utgången av 2009. Under 
  övergångsperioden tillämpas inte direktivets 
  definition på deponier på deponiplatser som 
  används för tillfällig lagring av farligt avfall. 
  Detta skall dock inte påverka tillämpningen 
  av direktiv 75/442/EEG om avfall eller direk-
  tiv 91/689/EEG om farligt avfall.
   Med avvikelse från artiklarna 5.5 och 7.2 i 
  Europaparlamentets och rådets direktiv 
  2002/96/EG om avfall som utgörs av eller 
  innehåller elektriska eller elektroniska pro-
  dukter (WEEE) skall Rumänien uppnå kvo-
  ten av separat insamlat WEEE från privat-
  hushåll på i genomsnitt 4 kg per invånare och 
  år, återvinningskvoten samt återanvänd-
  ningskvoten och materialåtervinningskvoten 
  för komponenter, material och ämnen före 
  utgången av 2008.
   C. Vattenkvalitet På vissa, i övergångsbe-
  stämmelsen angivna industrianläggningar 
  skall i Rumänien före utgången av 2009 inte 
  tillämpas gränsvärdena för utsläpp i vatten av 
  kadmium, kvicksilver, lindan, hexaklorben-
  sen, hexaklorbutadien, 1,2 - dikloretan, tri-
  kloretylen och triklorbensen. Om dessa 
  gränsvärden föreskrivs i artikel 3 och bilaga I 
  i rådets direktiv 83/513/EEG om gränsvärden 
  och kvalitetsmål för kadmiumutsläpp, i arti-
  kel 3 och bilaga I till rådets direktiv 
  84/156/EEG om gränsvärden och kvalitets-
  mål för kvicksilverutsläpp från andra källor 
  än klor-alkaliindustrin, i artikel 3 och bilaga I 
  till rådets direktiv 84/491/EEG om gränsvär-
  den och kvalitetsmål för utsläpp av hexaklor-
  cyklohexan, samt i artikel 3 och bilaga II i 
  rådets direktiv 86/280/EEG om gränsvärden 
  och kvalitetsmål för utsläpp av vissa farliga 
  ämnen som ingår i förteckning 1 i bilagan till 
  direktiv 76/464/EEG.
   Med avvikelse från artiklarna 3 och 4 samt 
  artikel 5.2 i direktiv 91/271/EEG om rening 
  av avloppsvatten från tätbebyggelse skall 
  kraven för ledningsnät och rening av av-
  loppsvatten från tätbebyggelse inte tillämpas 
  fullt ut i Rumänien till och med utgången av 
  2018, utan i enlighet med de delmål som an-
  ges i övergångsbestämmelsen.
   Rumänien beviljas en övergångsperiod när 
  det gäller tillämpningen av de värden som 
  fastställts för oxiderbarhet, ammonium, nitra-
  ter, turbiditet, aluminium, järn, kadmium, 
  bly, bekämpningsmedel och mangan i artikel 
  5.2, artikel 8 och delarna B och C till bilaga I 
  till direktiv 98/83/EG om kvaliteten på 
  dricksvatten. Övergångsperioderna upphör, 
  beroende på parametrarna och antalet invåna-
  re i tätorterna, vid utgången av 2010 eller ut-
  gången av 2015. Övergångsperioden är inde-
  lad enligt delmål och undantaget gäller inte 
  för dricksvatten avsett för livsmedelsbearbet-
  ning. Om undantag från de värden som anges 
  i direktivet kan innebära en fara för männi-
  skors hälsa skall myndigheterna vidta de åt-
  gärder som direktivet förutsätter, såsom för-
  bud eller begränsning av distribution av vat-
  ten.
   D. Förorenings- och riskhantering inom 
  industrin Med avvikelse från artikel 5.1 i rå-
  dets direktiv 96/61/EG om samordnade åt-
  gärder för att förebygga och begränsa förore-
  ningar (det s.k. IPPC-direktivet) skall kraven 
  för beviljande av tillstånd för befintliga an-
  läggningar inte tillämpas i Rumänien på de 
  anläggningar som anges i övergångsbestäm-
  melsen fram till det datum som anges för var-
  je anläggning, när det gäller skyldigheten att 
  driva dessa anläggningar i enlighet med de 
  utsläppsgränsvärden, likvärdiga parametrar 
  eller tekniska åtgärder som bygger på bästa 
  tillgängliga teknik som avses i artikel 9.3 och 
  9.4. De längsta övergångsperioderna upphör 
  vid utgången av 2015. Det ovan nämnda kra-
  vet träder i kraft den 30 oktober 2007 i de 
  nuvarande medlemsstaterna. Fullständigt 
  samordnade tillstånd skall utfärdas för dessa 
  anläggningar före den 30 oktober 2007, med 
  bindande tidsplaner för varje anläggning för 
  att uppnå full överensstämmelse.
   Med avvikelse från artikel 6, artikel 7.1 och 
  artikel 11 i Europaparlamentets och rådets di-
  rektiv 2000/76/EG om förbränning av avfall 
  skall utsläppsgränsvärdena och kraven för 
  mätningar inte tillämpas till och med utgång-
  en av 2007 på 52 förbränningsanläggningar 
  för medicinskt avfall och till och med ut-
  gången av 2008 på 58 förbränningsanlägg-
  ningar för medicinskt avfall i Rumänien.
   Med avvikelse från artikel 4.3 och del A i 
  bilagorna III, IV, VI och VII till rådets direk-
  tiv 2001/80/EG om begränsning av utsläpp 
  till luften av vissa föroreningar från stora 
  förbränningsanläggningar skall utsläpps-
  gränsvärdena för svaveldioxid, kväveoxider 
  och stoft inte tillämpas i Rumänien på de an-
  läggningar som anges i övergångsbestäm-
  melsen före det datum som anges för varje 
  enhet vid anläggningen. De längsta över-
  gångsperioderna upphör vid utgången av 
  2013. Under denna övergångsperiod får ut-
  släppen av svaveldioxid, kväveoxider och 
  stoft från alla förbränningsanläggningar en-
  ligt direktiv 2001/80/EG inte överstiga de i 
  övergångsbestämmelsen fastställda mellan-
  liggande tak enligt vilka utsläppen minskar 
  successivt. Vidare med avvikelse från artikel 
  4.3 och del A i bilaga VI till direktiv 
  2001/80/EG skall de gränsvärden för utsläpp 
  av kväveoxid som från och med den 1 januari 
  2016 skall gälla för anläggningar med en in-
  stallerad tillförd effekt på mer än 500 MWth 
  inte tillämpas i Rumänien fram till och med 
  den 31 december 2017 på de anläggningar 
  som anges i övergångsbestämmelsen. Också i 
  detta fall föreskrivs om mellanliggande tak, 
  enligt vilka utsläppen minskar successivt, för 
  utsläpp av kväveoxid från alla förbrännings-
  anläggningar enligt direktiv 2001/80/EG. I 
  övergångsbestämmelsen föreskrivs också om 
  Rumäniens skyldighet att senast den 1 janua-
  ri 2011 lägga fram en uppdaterad plan för 
  stegvis anpassning till regelverket av återstå-
  ende anläggningar som inte uppfyller kraven 
  i direktiv 2001/80/EG. Dessutom föreskrivs 
  om det förfarande som skall iakttas om 
  kommissionen anser att dessa planer inte är 
  tillräckliga och som kan leda till att ett över-
  trädelseförfarande inleds mot Rumänien.
   
   Tillägg A till bilaga VII
   
   I tillägget till bilagan behandlas omstruktu-
  reringen av den rumänska stålindustrin enligt 
  kapitel 4 avsnitt B i bilaga VII till artikel 23, 
  där det hänvisas till konkurrensregler och 
  statliga stöd i samband med omstrukturering-
  en av den rumänska stålindustrin. I del I i 
  tillägget till bilagan förtecknas de företag 
  som tar emot statligt stöd enligt omstrukture-
  ringsprogrammet. I del II anges kapacitets-
  förändringar vid dessa företags olika anlägg-
  ningar samt tidpunkter för produktionens 
  upphörande och stadigvarande nedläggning. I 
  del III anges de omstruktureringsriktmärken 
  som varje stödmottagande företag skall nå 
  när det gäller verksamhetens bruttoproduk-
  tion, avkastningen av det egna kapitalet och 
  den totala produktiviteten. En kontroll av att 
  dessa omstruktureringsriktmärken har nåtts 
  skall genomföras genom en oberoende utvär-
  dering årligen under åren 2005-2009. Dess-
  utom skall kostnadsminskningarna genomfö-
  ras fullt ut i enlighet med de stödmottagande 
  företagens verksamhetsplaner.
   I del IV ges en vägledande förteckning 
  över innehållet i det informationsmaterial 
  som skall samlas in för omstruktureringen. 
  Den information som skall samlas in gäller 
  produktion, sålda produkter, investeringar, 
  sysselsättning, kapacitet, kostnader, finansie-
  ring och stöd samt startande av ett nytt före-
  tag eller nya anläggningar och ändringar i 
  ägarförhållandena.
   
   Tillägg B till bilaga VII
   
   Tillägget består av en förteckning över de 
  anläggningar för kött, fjäderfäkött och mjölk 
  och mjölkprodukter som beviljas en över-
  gångsperiod i fråga om de strukturella kraven 
  för anläggningarna. De anläggningar för 
  mjölk och mjölkprodukter som anges i tilläg-
  get beviljas samtidigt en övergångsperiod i 
  fråga om kvaliteten på rå mjölk.
   
   
   
  Avdelning II:
  
  Institutionella bestämmelser
   
   Artikel 24. I artikeln föreskrivs om antalet 
  bulgariska och rumänska ledamöter som 
  skall väljas till Europaparlamentet mandatpe-
  rioden 2004-2009 samt om sättet att välja le-
  damöter.
   Enligt artikel 24.1 skall med avvikelse från 
  det högsta antal ledamöter i Europaparlamen-
  tet (732 ledamöter) som fastställs i artikel 
  189 andra stycket i EG fördraget och i artikel 
  107 andra stycket i Euratomfördraget antalet 
  ledamöter ökas för tiden från och med an-
  slutningen fram till början av mandatperio-
  den 2009-2014. Antalet parlamentsledamöter 
  ökar från 732 till 785 ledamöter efter det att 
  18 bulgariska och 35 rumänska ledamöter 
  valts.
   Enligt artikel 24.2 skall Bulgarien och Ru-
  mänien före den 31 december 2007 hålla 
  allmänna direkta val av ledamöter i enlighet 
  med bestämmelserna om allmänna direkta 
  val av ledamöter i Europaparlamentet.
   Enligt artikel 24.3 skall de ledamöter i Eu-
  ropaparlamentet som företräder medborgarna 
  i Bulgarien och Rumänien under perioden 
  från och med anslutningen fram till vart och 
  ett av de val som avses i punkt 2 utses inom 
  parlamenten i dessa stater. Detta avviker från 
  bestämmelserna i artikel 190.1 i EG-
  fördraget och artikel 108.1 i Euratomfördra-
  get, enligt vilka ledamöterna i Europaparla-
  mentet skall väljas genom allmänna direkta 
  val.
   
   
   
  Avdelning III:
  
  Finansiella bestämmelser
   
   Artikel 25. De nya medlemsstaterna blir 
  medlemmar i Europeiska investeringsbanken 
  (EIB) och betalar sin andel av det inbetalade 
  kapitalet. Från dagen för anslutningen skall 
  Bulgarien och Rumänien betala 5 % av det 
  tecknade kapitalet, dvs. 14,8 miljoner euro 
  för Bulgariens del och 42,3 miljoner euro för 
  Rumäniens del enligt nuvarande beräkningar. 
  I artikeln anges utöver de andelar av det in-
  betalade kapitalet som skall betalas också en 
  tidsplan för betalningarna.
   Artikel 26. I artikeln föreskrivs om de bi-
  drag som skall betalas med anledning av sta-
  ternas anslutning till Kol- och stålforsknings-
  fonden samt om tidtabellen för betalning av 
  bidragen. Beslut om Kol- och stålforsknings-
  fonden fattades i samband med att rådet fast-
  ställde de ekonomiska följderna av att 
  EKSG-fördraget upphör att gälla genom rå-
  dets beslut 2002/234/EKSG.
   Enligt artikel 26.1 står staterna för medfi-
  nansiering av fondens kapital utgående från 
  hur stor produktionen är, vilket i löpande pri-
  ser innebär 11,95 miljoner euro för Bulgari-
  ens del och 29,88 miljoner euro för Rumäni-
  ens del.
   Enligt punkt 2 skall de nya medlemsstater-
  na betala bidragen till Kol- och stålforsk-
  ningsfonden inom 4 år. De årliga bidragen 
  skall betalas den första arbetsdagen i årets 
  första månad. Betalningen av bidragen börjar 
  2009, då 15 % av statens bidrag skall betalas. 
  Följande år skall 20 % av bidraget betalas 
  och året därpå är betalningen 30 % av bidra-
  get. Den sista betalningen är 2012 och utgör 
  35 % av bidraget.
   Artikel 27. I artikeln föreskrivs om admi-
  nistrativa arrangemang som föranleds av av-
  slutandet av finansiella föranslutningsinstru-
  ment och förfaranden och övergången från de 
  regler som är tillämpliga före anslutningen 
  och de som är tillämpliga efter anslutningen. 
  Artikeln gäller upphandling, tecknande av 
  kontrakt, fullgörande och utbetalningar av fö-
  ranslutningsstöd enligt Phareprogrammet, 
  Phares program för gränsöverskridande sam-
  arbete samt stöd enligt den övergångsmeka-
  nism som avses i artikel 31.
   Enligt punkt 1 skall genomförandeorgan i 
  de nya medlemsstaterna förvalta de ovan 
  nämnda finansiella instrumenten från och 
  med dagen för anslutningen. Enligt andra 
  stycket skall kommissionen genom ett beslut 
  avstå från sin förhandskontroll av upphand-
  ling och tecknande av kontrakt. I tredje 
  stycket föreskrivs om situationer då kommis-
  sionens beslut om att avstå från förhandskon-
  trollen inte har fattats före dagen för anslut-
  ningen.
   Enligt punkt 2 skall övergripande budgetå-
  taganden som ingåtts före anslutningen enligt 
  de finansiella föranslutningsinstrument som 
  avses i punkt 1 fortsättningsvis styras av reg-
  lerna och föreskrifterna i de finansiella fö-
  ranslutningsinstrumenten tills de berörda 
  programmen och projekten har avslutas.
   Enligt punkt 3 skall programplanering för 
  föranslutningsstöd genomföras för sista 
  gången under det sista hela kalenderåret före 
  anslutningen. Vidare föreskrivs om inom vil-
  ken tid kontrakt för åtgärder enligt dessa 
  program måste tecknas och utbetalningar gö-
  ras.
   I punkt 4 föreskrivs om personalen i an-
  slutning till det successiva avslutandet av de 
  finansiella instrument som avses i punkt 1 
  samt ISPA-programmet, och en smidig över-
  gång mellan de regler som är tillämpliga före 
  anslutningen och de som är tillämpliga efter 
  anslutningen. Den nödvändiga stadgeenliga 
  personalstyrkan skall bibehållas i de nya 
  medlemsstaterna under högst 15 månader ef-
  ter anslutningen. I punkten föreskrivs också 
  om löneförmånerna för tjänstemän som ut-
  nämnts till tjänster i de nya medlemsstaterna 
  före anslutningen och som ombeds vara kvar 
  i tjänst i dessa stater efter dagen för anslut-
  ningen. Vidare föreskrivs att de administrati-
  va utgifter som krävs för förvaltning av fö-
  ranslutningsstödet skall finansieras genom 
  rubrikerna för de finansiella instrument som 
  avses i punkt 1 samt ISPA-programmet i de 
  relevanta föranslutningsbudgetarna.
   Artikel 28. I artikeln föreskrivs om admi-
  nistrativa arrangemang som skall vidtas i 
  samband med åtgärder som omfattas av be-
  slut enligt förordningen om upprättande av 
  ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument 
  och vars genomförande inte har slutförts vid 
  tidpunkten för anslutningen. Artikeln gäller 
  anbudsförfaranden, betalningsförfaranden, 
  berättigande till stöd och förfaranden genom 
  vilka kommissionen får tillåta särskilda un-
  dantag från de regler som gäller enligt för-
  ordningen om sammanhållningsfonden. 
   I punkt 1 föreskrivs att åtgärder enligt för-
  ordningen om upprättande av ett strukturpoli-
  tiskt föranslutningsinstrument som inte har 
  slutförts vid tidpunkten för anslutningen skall 
  anses ha godkänts av kommissionen. Belopp 
  som ännu inte har anslagits för genomföran-
  det av sådana åtgärder skall anslås enligt den 
  förordning om sammanhållningsfonden som 
  är i kraft vid anslutningen och skall enligt ar-
  tikeln hänföras till det kapitel som motsvarar 
  den förordningen enligt Europeiska gemen-
  skapernas allmänna budget. På åtgärderna 
  skall i regel bestämmelserna i förordningen 
  om sammanhållningsfonden tillämpas.
   Enligt punkt 2 skall ett anbudsförfarande i 
  samband med en åtgärd som avses i punkt 1, 
  för vilket det vid anslutningen redan har of-
  fentliggjorts en anbudsinfordran i Europeis-
  ka unionens officiella tidning, genomföras i 
  enlighet med de regler som fastställs i denna 
  anbudsinfordran. Varje upphandlingsförfa-
  rande för vilket ingen anbudsinfordran ännu 
  har offentliggjorts i Europeiska unionens of-
  ficiella tidning skall enligt artikeln överens-
  stämma med bestämmelserna i det konstitu-
  tionella fördraget, med de instrument som 
  har antagits enligt denna och med gemen-
  skapens politik. Till dessa räknas även poli-
  tiken för miljöskydd, transport, transeurope-
  iska nät, konkurrens och offentlig upphand-
  ling.
   Enligt punkt 3 skall utbetalningar som görs 
  av kommissionen enligt en åtgärd som avses 
  i punkt 1 överföras till det tidigaste öppna 
  åtagandet, i första hand enligt förordningen 
  om upprättande av ett strukturpolitiskt fö-
  ranslutningsinstrument och därefter enligt 
  den förordning om sammanhållningsfonden 
  som då är i kraft.
   I artikel 4 föreskrivs att för de åtgärder som 
  avses i punkt 1 skall reglerna för fördelning 
  av stöd enligt förordning (EG) nr 1267/1999 
  om upprättande av ett strukturpolitiskt fö-
  ranslutningsinstrument fortsätta att gälla. På 
  begäran av den berörda medlemsstaten får 
  kommissionen tillåta undantag från denna 
  förpliktelse.
   Enligt punkt 5 får på motsvarande sätt 
  kommissionen besluta att tillåta särskilda un-
  dantag från förpliktelsen enligt artikel 1 att 
  iaktta förordningen om sammanhållnings-
  fonden. Undantag kan beviljas endast i väl-
  grundade undantagsfall.
   Artikel 29. Artikeln behandlar programmet 
  Sapard och täckande av betalningar för åt-
  gärder och åtaganden enligt programmet, 
  bl.a. fleråriga åtaganden för miljöåtgärder, av 
  programmet för landsbygdsutveckling 
  2007-2013. Om det behövs särskilda över-
  gångsåtgärder skall förfarandena i artikel 
  50.2 i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 
  om allmänna bestämmelser för strukturfon-
  derna iakttas.
   Artikel 30. I punkt 1 konstateras att Bulga-
  rien 2003 har stängt enheterna 1 och 2 vid 
  kärnkraftverket Kozloduj och förpliktar sig 
  att 2006 stänga enheterna 3 och 4 vid kärn-
  kraftverket. Efter det att enheterna har 
  stängts skall de avvecklas.
   Enligt punkt 2 skall EU under perioden 
  2007-2009 ge Bulgarien ekonomiskt stöd för 
  nedläggning av enheterna och för andra kost-
  nader som stängningen medför till ett belopp 
  av sammanlagt 210 miljoner euro. Utöver 
  nedläggningen skall stödet bland annat täcka 
  åtgärder inom följande delområden: förbätt-
  rande av miljöns tillstånd, modernisering av 
  de konventionella energiproduktions , ener-
  giöverförings och energidistributionssekto-
  rerna samt åtgärder för att öka användningen 
  av förnybara energikällor och förbättra för-
  sörjningsberedskapen. För ovan nämnda än-
  damål kan det ekonomiska stödet delvis ka-
  naliseras via stödfonden för nedläggningen 
  av Kozloduj, som förvaltas av Europeiska 
  banken för återuppbyggnad och utveckling 
  (EBRD).
   I punkt 3 ingår en bestämmelse enligt vil-
  ken kommissionen kan anta genomförande-
  bestämmelser för det ekonomiska stödet. Be-
  stämmelserna skall antas i enlighet med rå-
  dets beslut 1999/468/EG.
   Artikel 31. Genom artikeln skapas ett fi-
  nansiellt instrument för att under det första 
  året efter anslutningen tillhandahålla ett till-
  fälligt finansiellt stöd för Bulgarien och Ru-
  mänien så att de inom vissa områden kan ut-
  veckla och stärka sin administrativa och 
  rättsliga förmåga att genomföra gemen-
  skapslagstiftningen och kontrollera att den 
  efterlevs samt främja inbördes utbyte av goda 
  rutiner. Stödet skall användas för att finansie-
  ra institutionsuppbyggande projekt och små-
  skaliga investeringar i samband med dessa.
   Grunden för stödet är ett fortsatt behov av 
  att förstärka åtgärder på vissa områden som 
  inte kan finansieras ur strukturfonderna. För 
  genomförandet används bl.a. arrangemanget 
  med twinning som innebär att de nuvarande 
  medlemsstaternas sakkunskap används för att 
  utveckla de nya medlemsstaternas administ-
  rativa beredskap.
   För övergångsarrangemanget reserveras för 
  Bulgarien och Rumänien 82 miljoner euro år 
  2004. Kommissionen beslutar om stödet i en-
  lighet med det förfarande som gäller Phare-
  programmet.
   Artikel 32. I punkt 1 inrättas en tillfällig 
  likviditets- och Schengenfacilitet. Schengen-
  faciliteten innebär att Bulgarien och Rumäni-
  en när de förbereder sig för att avskaffa kon-
  trollen vid de inre gränserna kan få tilläggs-
  finansiering för genomförande av Schengen-
  regelverket och kontroll vid de yttre gränser-
  na mellan dagen för anslutningen och ut-
  gången av 2009. Likviditetsfaciliteten bidrar 
  till att förbättra likviditetsflödet i den natio-
  nella budgeten.
   Enligt punkt 2 skall Bulgarien och Rumä-
  nien beviljas stödbetalningar i form av scha-
  blonbelopp ur den tillfälliga likviditets- och 
  Schengenfaciliteten. Bulgarien förfogar un-
  der tre år över sammanlagt 239,5 miljoner 
  euro, Rumänien förfogar under motsvarande 
  tid över sammanlagt 559,80 miljoner euro.
   Enligt punkt 3 skall minst 50 % av stödbe-
  talningarna till vartdera landet användas för 
  att bistå Bulgarien och Rumänien när det 
  gäller ländernas skyldighet att finansiera åt-
  gärder vid unionens nya yttre gränser för ge-
  nomförandet av Schengenregelverket och 
  kontroll vid de yttre gränserna. I övrigt anger 
  inte artikeln några åtgärder som stödbetal-
  ningarna särskilt skall riktas till.
   Punkt 4 fastställer tidtabellen för betalning 
  av stöden, begränsar tiden för utnyttjande av 
  dem och ålägger Bulgarien och Rumänien en 
  skyldighet att rapportera om hur stöden har 
  utnyttjats. Stödbeloppet anges i punkt 2 på 
  årsbasis. En tolftedel av varje årligt stödbe-
  lopp skall utbetalas till Bulgarien och Rumä-
  nien den första vardagen i varje månad mot-
  svarande år. Schablonbeloppsbetalningarna 
  skall utnyttjas inom tre år efter den första ut-
  betalningen. Bulgarien och Rumänien skall 
  senast sex månader efter utgången av den 
  treåriga tidsfristen lägga fram en heltäckande 
  rapport om det slutliga genomförandet av de 
  schablonbeloppsbetalningar som avses i arti-
  keln, med en motivering av utgifterna. 
  Kommissionen återkräver outnyttjade medel 
  eller medel som använts på otillbörligt sätt.
   Enligt punkt 5 får kommissionen anta så-
  dana tekniska föreskrifter som är nödvändiga 
  för den tillfälliga likviditets- och Schengen-
  facilitetens funktion.
   Artikel 33. I punkt 1 anges att utan att det 
  föregriper framtida politiska beslut skall de 
  totala åtagandebemyndiganden för struktur-
  åtgärder som görs tillgängliga för Bulgarien 
  och Rumänien under treårsperioden 2007-
  2009 uppgå till följande:
   
   	2007	2008	2009
   (miljoner euro, 2004 års priser)
   
  Bulgarien	 539	759	1 002
  Rumänien	 1 399	1 972	2 603
   
   Enligt punkt 2 skall under de tre åren 
  2007-2009 omfattningen och arten av åtgär-
  der inom ramen för dessa fasta landsanslag 
  fastställas på grundval av de då tillämpliga 
  bestämmelserna om utgifter för strukturåt-
  gärder.
   Artikel 34. Punkt 1. Enligt punkt 1 skall ut-
  över de förordningar om landsbygdsutveck-
  ling som gäller vid anslutningen bestämmel-
  serna i avsnitten I-III i bilaga VIII tillämpas 
  på Bulgarien och Rumänien för perioden 
  2007-2009 och de särskilda finansiella be-
  stämmelserna i avsnitt IV i bilaga VIII till-
  lämpas under programperioden 2007-2013.
   Punkt 2. Artikeln gäller åtagandebemyndi-
  ganden för landsbygdsutveckling från garan-
  tisektionen vid EUGFJ för Bulgarien och 
  Rumänien under perioden 2007-2009.
   Punkt 3. Enligt punkt 3 skall förfarandet 
  enligt artikel 50.2 i förordning (EG) nr 
  1260/1999 tillämpas om det finns behov av 
  att anta tillämpningsföreskrifter för bestäm-
  melserna i bilaga VIII.
   Punkt 4. Enligt punkt 4 skall rådet på för-
  slag från kommissionen och efter att ha hört 
  Europaparlamentet vid behov företa nödvän-
  diga anpassningar av bestämmelserna i bila-
  ga VIII för att säkerställa överensstämmelse 
  med förordningarna om landsbygdsutveck-
  ling.
   
   
  Bilaga VIII: Landsbygdsutveckling (enligt 
  artikel 34 i anslutningsakten)
   
   Avsnitt I: Tillfälliga tilläggsåtgärder för 
  landsbygdsutveckling för Bulgarien och Ru-
  mänien
   
   A. Stöd till delvis självförsörjande jordbruk 
  som genomgår omstrukturering.
   
   Enligt punkt A i avsnitt I i den berörda bi-
  lagan skall stöd till delvis självförsörjande 
  jordbruk som genomgår omstrukturering bi-
  dra till att mildra landsbygdens övergångs-
  problem när Bulgariens och Rumäniens jord-
  brukssektor och landsbygdsekonomi utsätts 
  för konkurrenstrycket från den inre markna-
  den samt till att underlätta och stimulera om-
  struktureringen av ännu inte lönsamma jord-
  bruk.
   För att få del av stödet förutsätts också i 
  punkt A att jordbrukaren lägger fram en före-
  tagsplan som visar att jordbruket kommer att 
  bli lönsamt, innehåller en förteckning över de 
  investeringar som krävs och beskriver sär-
  skilda milstolpar och mål. Företagsplanen 
  skall granskas efter tre år. Stödet skall utbeta-
  las årligen i form av schablonmässigt stöd 
  upp till det maximibelopp som anges i avsnitt 
  I G och under en period på högst fem år.
   B. Producentgrupper.
   
   Enligt punkt B i avsnitt I i den berörda bi-
  lagan skall ett schablonmässigt stöd beviljas 
  för att underlätta upprättande och administra-
  tiv drift av sådana producentgrupper som syf-
  tar till att för de producenter som är med-
  lemmar i sådana grupper anpassa produktio-
  nen till marknadens krav, till att gemensamt 
  släppa ut varor på marknaden, inklusive för-
  beredelser för försäljning, centralisering av 
  försäljningen och leveranser till grossister 
  samt till att införa gemensamma regler för in-
  formation om produktionen, särskilt beträf-
  fande skörd och tillgänglighet.
   Stödet skall beviljas endast till producent-
  grupper som formellt har erkänts av de behö-
  riga myndigheterna i Bulgarien eller Rumä-
  nien mellan tidpunkten för anslutningen och 
  den 31 december 2009 på grundval av an-
  tingen nationell lagstiftning eller gemen-
  skapslagstiftning.
   I punkt B fastställs också beloppet av det 
  stöd som skall beviljas till producentgrupper.
   
   C. Åtgärder av typen Leader+.
   
   Enligt punkt C i avsnitt I i den berörda bi-
  lagan kan stöd beviljas till åtgärder av typen 
  Leader+ om de avser förvärvande av färdig-
  heter i syfte att förbereda landsbygdssamhäl-
  len för att kunna utforma och genomföra lo-
  kala strategier för landsbygdsutveckling.
   Dessa åtgärder får innefatta särskilt följan-
  de: tekniskt stöd till studier av lokalområdet 
  och en diagnos av territoriet där de önskemål 
  befolkningen framfört beaktas, information 
  till och utbildning av befolkningen för att 
  uppmuntra ett aktivt deltagande i utveck-
  lingsprocessen, uppbyggande av lokala ut-
  vecklingspartnerskap, utarbetande av integre-
  rade utvecklingsstrategier, finansiering av 
  forskning och utarbetande av stödansökning-
  ar.
   Stöd kan beviljas till sådana strategier av 
  pilotkaraktär för utveckling av landsbygds-
  områden som utarbetats av lokala aktions-
  grupper i enlighet med de principer som fast-
  ställs i punkterna 12, 14 och 36 i kommissio-
  nens meddelande till medlemsstaterna av den 
  14 april 2000 om fastställande av riktlinjer 
  för gemenskapsinitiativet för landsbygdens 
  utveckling (Leader+) (EGT C 139, 
  18.5.2000). Detta stöd skall begränsas till re-
  gioner där det redan finns en tillräcklig ad-
  ministrativ kapacitet och erfarenhet av ar-
  betssätt av typen lokal landsbygdsutveckling.
   De lokala aktionsgrupper som avses ovan 
  kan också vara berättigade att delta i åtgärder 
  för samarbete mellan områden och transna-
  tionellt samarbete i enlighet med punkterna 
  15-18 i kommissionens meddelande om fast-
  ställande av riktlinjer för gemenskapsinitiati-
  vet för landsbygdens utveckling (Leader+) 
  (EGT C 139, 18.5.2000). Bulgarien och Ru-
  mänien och de lokala aktionsgrupperna skall 
  också beredas tillgång till det observations-
  organ för landsbygdsområden som föreskrivs 
  i punkt 23 i det ovan nämnda meddelandet 
  från kommissionen.
   
   D. Rådgivningstjänster avseende jordbru-
  ket
   
   Enligt punkt D i avsnitt I i den berörda bi-
  lagan skall stöd beviljas till tillhandahållande 
  av rådgivningstjänster avseende jordbruket.
   
   E. Komplettering av direktstöd
   
   Åren 2007-2009 får komplettering av di-
  rektstöd beviljas jordbrukare som är berätti-
  gade till kompletterande nationellt direktstöd 
  eller annat stöd enligt artikel 143 c i rådets 
  förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättan-
  de av gemensamma bestämmelser för system 
  för direktstöd inom den gemensamma jord-
  brukspolitiken och om upprättande av vissa 
  stödsystem för jordbrukare och om ändring 
  av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 
  1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 
  1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 
  1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 
  1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 
  2529/2001. Det stöd som beviljas en jord-
  brukare får inte överskrida skillnaden mellan 
  den nivå för direktstöd som är tillämplig i 
  Bulgarien eller Rumänien för respektive år i 
  enlighet med artikel 143 a och 40 % av den 
  nivå för direktstöd som är tillämplig i ge-
  menskapen enligt dess sammansättning den 
  30 april 2004 för respektive år.
   Gemenskapens bidrag till komplettering av 
  direktstöd som beviljas i Bulgarien och Ru-
  mänien för åren 2007-2009 får inte överskri-
  da 20 % av dess respektive årliga tilldelning. 
  Bulgarien eller Rumänien får dock besluta att 
  ersätta denna årliga sats på 20 % med följan-
  de satser: 25 % för 2007, 20 % för 2008 och 
  15 % för 2009. Stöd som beviljas en jordbru-
  kare enligt underavsnitt E i avsnitt I i bilaga 
  VIII i anslutningsakten skall räknas som 
  kompletterande nationellt direktstöd eller an-
  nat stöd, beroende på vilket som är tillämp-
  ligt, inom ramen för de maximinivåer som 
  fastställs i artikel 143c.2 a i förordning (EG) 
  nr 1782/2003.
   
   F. Tekniskt bistånd
   
   Enligt punkt F i avsnitt I i den berörda bi-
  lagan kan stöd beviljas till föreberedande åt-
  gärder, övervaknings-, utvärderings- och 
  kontrollåtgärder som krävs för genomförande 
  av programdokumenten för landsbygdsut-
  veckling. Dessa åtgärder skall innefatta sär-
  skilt studier, tekniska stödåtgärder samt erfa-
  renhets- och informationsutbyte riktat till 
  partner, förmånstagare och den stora allmän-
  heten, installation, drift och samtrafik avse-
  ende datoriserade system för förvaltning, 
  övervakning och utvärdering, förbättrade ut-
  värderingsmetoder och utbyte av information 
  om bästa praxis på detta område.
   
   
   
   
  
  G. Tabell över belopp för de tillfälliga tilläggsåtgärderna för landsbygdsutveckling för Bul-
  garien och Rumänien
   
   
  Åtgärd
  EUR
  
  Delvis självförsörjande jordbruk
  1 000
  per jordbruk/per år
  Producentgrupper
  100 000
  100 000
   80 000
   60 000
   50 000
  under första året
  under andra året
  under tredje året
  under fjärde året
  under femte året
   
   
   
   
  
   Avsnitt II: Särskilda bestämmelser för in-
  vesteringsstöd till Bulgarien och Rumänien
   
   Enligt avsnitt II i bilaga VIII skall invester-
  ingsstöd till jordbruksföretag enligt de för-
  ordningar om landsbygdsutveckling som är i 
  kraft vid anslutningen beviljas jordbruksföre-
  tag som kan visas bli lönsamma vid slutet av 
  förverkligandet av investeringen.
   Totalbeloppet för stöd till investeringar i 
  jordbruksföretag, uttryckt i procent av den 
  stödberättigande investeringsvolymen, skall 
  begränsas till högst 50 %, i mindre gynnade 
  områden högst 60 %, eller de procentandelar 
  som fastställs i den relevanta förordningen 
  om landsbygdsutveckling som är i kraft vid 
  anslutningen, om dessa är högre. Om inve-
  steringar görs av unga jordbrukare, enligt de-
  finition i den relevanta förordningen om 
  landsbygdsutveckling som är i kraft vid an-
  slutningen, får dessa procentsatser uppgå till 
  högst 55 %, i mindre gynnade områden högst 
  65 %, eller de procentandelar som fastställs i 
  den relevanta förordningen om landsbygds-
  utveckling som är i kraft vid anslutningen, 
  om dessa är högre.
   Stöd till investeringar för att förbättra bear-
  betning och saluföring av jordbruksprodukter 
  enligt den relevanta förordningen om lands-
  bygdsutveckling som är i kraft vid anslut-
  ningen skall beviljas företag som har bevil-
  jats en övergångsperiod efter anslutningen 
  för att uppfylla miniminormerna när det gäll-
  er miljö, hygien och djurens välbefinnande. 
  Företaget måste uppfylla alla relevanta nor-
  mer vid slutet av den specificerade över-
  gångsperioden, dock senast vid slutet av in-
  vesteringsperioden.
   
   Avsnitt III: Särskild bestämmelse för stöd 
  till förtidspensionering till Bulgarien
   
   Enligt avsnitt III i bilaga VIII skall jord-
  brukare i Bulgarien som har tilldelats mjölk-
  kvoter vara berättigade till systemet för för-
  tidspensionering under förutsättning att de 
  inte har fyllt 70 år vid tiden för överlåtelsen.
   Stödbeloppet skall vara avhängigt av de 
  maximibelopp som är fastställda i den rele-
  vanta förordningen om landsbygdsutveckling 
  som är i kraft vid anslutningen och skall be-
  räknas i förhållande till mjölkkvotens storlek 
  och den totala jordbruksverksamheten i före-
  taget. Mjölkkvoter som har tilldelats någon 
  som överlåter ett jordbruk skall återföras till 
  den nationella mjölkkvotsreserven utan nå-
  gon ytterligare kompensationsbetalning.
   
   Avsnitt IV: Särskilda finansiella bestäm-
  melser för Bulgarien och Rumänien 
  2007-2013
   
   Enligt punkt 1 i avsnitt IV i bilaga VIII 
  skall för programperioden 2007-2013 ge-
  menskapsstöd som beviljas i Bulgarien och 
  Rumänien för alla åtgärder som avser lands-
  bygdsutveckling genomföras enligt princi-
  perna i artiklarna 31 och 32 i rådets förord-
  ning (EG) nr 1260/1999 om allmänna be-
  stämmelser för strukturfonderna.
   Punkt 2 i avsnitt IV gäller gemenskapens 
  finansiella bidrag, som i enlighet med detta 
  avsnitt i mål 1-områden får uppgå till 85 % 
  för åtgärder för miljövänligt jordbruk och 
  djurens välbefinnande och 80 % för andra åt-
  gärder. Bidragen kan också uppgå till de pro-
  centandelar som fastställs i de förordningar 
  om landsbygdsutveckling som är i kraft vid 
  anslutningen, om dessa är högre.
   Artikel 35. Enligt artikeln skall de belopp 
  som anges i artiklarna 30, 31, 32, 33 och 34 
  justeras av kommissionen varje år i enlighet 
  med prisutvecklingen som en del av den årli-
  ga tekniska justeringen av budgetplanen.
   
   
   
  Avdelning IV:
  
  Andra bestämmelser
   
   Artikel 36. I artikeln föreskrivs om en all-
  män ekonomisk skyddsklausul. Enligt punkt 
  1 får en ny medlemsstat inom högst tre år ef-
  ter anslutningen ansöka om bemyndigande 
  att vidta skyddsåtgärder för att skydda någon 
  ekonomisk sektor eller något geografiskt om-
  råde från hotande allvarliga problem. 
  Skyddsåtgärderna förutsätter att svårigheter-
  na har betydande verkningar och kan leda till 
  bestående förändringar.
   Också de nuvarande medlemsstaterna får 
  med stöd av denna artikel ansöka om be-
  myndigande att vidta skyddsåtgärder för 
  motsvarande problem som orsakas av de nya 
  medlemsstaterna.
   Enligt punkt 2 skall kommissionen faststäl-
  la sådana skyddsåtgärder på ansökan från en 
  medlemsstat och ange detaljerade föreskrif-
  ter. Vid allvarliga ekonomiska svårigheter 
  och eftertrycklig begäran av den berörda 
  medlemsstaten skall kommissionen fatta sitt 
  beslut inom fem arbetsdagar. Skyddsåtgär-
  derna skall vidtas omedelbart. Skyddsåtgär-
  derna skall vara sådana att de tar hänsyn till 
  alla berörda parters intressen och de skall 
  inte innefatta några gränskontroller mellan 
  medlemsstaterna.
   Enligt punkt 3 kan åtgärderna innebära av-
  vikelser från bestämmelserna i EG-fördraget 
  och från anslutningsakten, i den mån och så 
  länge det är strikt nödvändigt. I första hand 
  skall sådana åtgärder väljas som stör den inre 
  marknadens funktion så litet som möjligt.
   Artikel 37. I artikeln föreskrivs om en sär-
  skild skyddsklausul som gäller den inre 
  marknaden. Skyddsklausulen gör det möjligt 
  att vidta effektiva skyddsåtgärder om en ny 
  medlemsstat inte lyckas genomföra sina åta-
  ganden som medlemsstat inom området för 
  den inre marknaden och därför orsakar en 
  allvarlig störning i den inre marknadens 
  funktion eller risk för en sådan störning.
   Kommissionen kan vidta skyddsåtgärder på 
  grundval av en motiverad begäran från en 
  medlemsstat eller på eget initiativ. Skydds-
  klausulen kan åberopas redan på grundval av 
  resultat av förhandsövervakningen av nya 
  medlemsstater. Skyddsåtgärderna gäller då 
  från och med anslutningens första dag.
   Skyddsåtgärderna skall ställas i proportion 
  till störningen eller risken för störning och 
  medföra minsta möjliga störning i den inre 
  marknadens funktion. I förekommande fall 
  skall befintliga sektoriella skyddsmekanis-
  mer tillämpas för att onödig diskriminering 
  och dolda restriktioner av handeln mellan 
  medlemsstater skall kunna undvikas.
   Skyddsåtgärderna får inte kvarstå längre än 
  vad som är nödvändigt och skall i vart fall 
  upphävas när det relevanta åtagandet har ge-
  nomförts. Skyddsåtgärdernas varaktighet be-
  gränsas trots allt inte till den angivna perio-
  den, utan de kan gälla tills hela medlem-
  skapsförpliktelsen har uppfyllts. Kommissio-
  nen kan anpassa skyddsåtgärderna med hän-
  syn till medlemsstatens framsteg. Kommis-
  sionen skall på förhand underrätta rådet in-
  nan den återkallar skyddsåtgärder och skall 
  vederbörligen beakta alla synpunkter från rå-
  det i detta avseende.
   Artikel 38. Artikeln innehåller en skydds-
  klausul för civil- och straffrättsligt samarbe-
  te, som skall tillämpas på Bulgarien och Ru-
  mänien. Om det i Bulgarien eller Rumänien 
  finns allvarliga brister eller överhängande 
  risk för sådana brister i införlivandet, genom-
  förandet eller tillämpningen av samarbetsin-
  strument, beslut och åtaganden som avser 
  ömsesidigt erkännande på det straffrättsliga 
  området enligt EU-fördraget, får kommissio-
  nen med stöd av skyddsklausulen inom tre år 
  efter anslutningen vidta lämpliga åtgärder 
  och ange under vilka förutsättningar och hur 
  dessa åtgärder skall genomföras. På det civil-
  rättsliga området gäller detsamma införlivan-
  det av direktiv och förordningar som avser 
  ömsesidigt erkännande enligt EG-fördraget.
   Kommissionens åtgärder får bestå i ett till-
  fälligt upphävande av tillämpningen av be-
  stämmelser och beslut i förbindelserna mel-
  lan Bulgarien eller Rumänien och en eller 
  flera andra medlemsstater. Åtgärderna skall 
  inte kvarstå längre än vad som är nödvändigt 
  och skall i vart fall upphävas när bristerna 
  har avhjälpts. Åtgärderna får dock tillämpas 
  så länge bristerna kvarstår, dvs. vid behov till 
  och med längre än den ovan nämnda treårs-
  perioden. Med hänsyn till Bulgariens eller 
  Rumäniens framsteg med att avhjälpa de 
  brister som fastställts kan kommissionen an-
  passa åtgärderna på lämpligt sätt efter samråd 
  med medlemsstaterna.
   Artikel 39. Punkt 1 gäller möjligheten att 
  senarelägga Bulgariens eller Rumäniens an-
  slutning med ett år. Förberedelserna för anta-
  gande och genomförande av regelverket i de 
  anslutande staterna övervakas kontinuerligt 
  och övervakningsrapporter om förberedel-
  serna utarbetas av kommissionen. Om det på 
  grundval av övervakningen och i synnerhet 
  övervakningsrapporterna finns klara bevis för 
  att någon av de anslutande staterna är uppen-
  barligen oförberedd att uppfylla kraven för 
  medlemskap vid tidpunkten för anslutning 
  den 1 januari 2007 på ett antal viktiga områ-
  den, kan tidpunkten för den statens anslut-
  ning senareläggas med ett år till den 1 januari 
  2008. Rådet beslutar enhälligt om en senare-
  läggning av tidpunkten för anslutning på 
  grundval av en rekommendation från kom-
  missionen.
   Enligt punkt 2 får rådet med avvikelse från 
  punkt 1 med kvalificerad majoritet på grund-
  val av en rekommendation från kommissio-
  nen besluta att tidpunkten för Rumäniens an-
  slutning senareläggs med ett år. En förutsätt-
  ning för detta är att allvarliga brister har kon-
  staterats när det gäller Rumäniens uppfyllan-
  de av något eller några av de åtaganden och 
  krav som är förtecknade i avsnitt I i bilaga 
  IX. Dessa åtaganden gäller bland annat kon-
  trollen vid de yttre gränserna, kampen mot 
  korruption och reformeringen av rättsväsen-
  det.
   Enligt punkt 3 får rådet med avvikelse från 
  punkt 1 och utan att det påverkar tillämp-
  ningen av artikel 37 med kvalificerad majori-
  tet på grundval av en rekommendation från 
  kommissionen besluta att tidpunkten för 
  Rumäniens anslutning senareläggs med ett 
  år. Beslutet kan fattas efter en utförlig be-
  dömning beträffande området konkurrenspo-
  litik hösten 2005 om allvarliga brister har 
  konstaterats när det gäller Rumäniens uppfyl-
  lande av sina åtaganden enligt Europaavtalen 
  eller av något eller några av de åtaganden 
  och krav som är förtecknade i avsnitt II i bi-
  laga IX.
   Punkt 4 gäller den situation då rådet har 
  fattat ett beslut enligt punkt 1, 2 eller 3 om 
  att senarelägga den anslutande statens an-
  slutning med ett år. Enligt punkten skall rådet 
  i denna situation med kvalificerad majoritet 
  besluta om att omedelbart göra nödvändiga 
  anpassningar av anslutningsakten eller bila-
  gor och tillägg till den.
   
  Bilaga IX: Särskilda åtaganden som gjorts 
  och krav som godtagits av Rumänien vid av-
  slutandet av anslutningsförhandlingarna den 
  14 december 2004 (enligt artikel 39 i anslut-
  ningsakten)
   
   I bilaga IX ingår de särskilda åtaganden 
  som gjorts av Rumänien och till vilka hänvi-
  sas i artiklarna 39.2 och 39.3. Bilagan har in-
  delats i två avsnitt.
   Avsnitt I i bilagan, till vilken hänvisas i ar-
  tikel 39.2, innehåller 7 strecksatser.
   Enligt den första strecksatsen skall Rumä-
  nien utan dröjsmål genomföra handlingspla-
  nen för Schengen, såsom den ändrats i över-
  ensstämmelse med regelverket. Vid genom-
  förandet av handlingsplanen skall de över-
  enskomna tidsfristerna beaktas.
   Enligt den andra strecksatsen skall Rumäni-
  en i syfte att säkerställa en hög nivå för kon-
  trollen och övervakningen av unionens yttre 
  gränser påskynda insatserna för att modernise-
  ra utrustningen och infrastrukturen vid grän-
  serna och gränsövergångsställena samt för-
  stärka kapaciteten att genomföra operativa 
  riskanalyser. Detta skall återspeglas i en fler-
  årig investeringsplan. Rumänien måste på-
  skynda sina planer att rekrytera gränspoliser 
  och särskilt se till att Rumänien vid anslut-
  ningen har uppnått en bemanningsnivå som 
  ligger så nära 100 % som möjligt vid unionens 
  yttre gränser. Rumänien måste även vidta alla 
  nödvändiga åtgärder för att effektivt bekämpa 
  olaglig invandring, inbegripet att förstärka 
  samarbetet med tredjeländer.
   Enligt den tredje strecksatsen måste Rumä-
  nien utarbeta och genomföra en handlings-
  plan och strategi för reformering av rättsvä-
  sendet. Rumänien måste säkerställa tillräck-
  liga finansiella och mänskliga resurser för att 
  genomföra handlingsplanen. Rumänien mås-
  te också visa att det nya systemet inom rätts-
  väsendet för slumpmässig tilldelning av mål 
  som prövas till fullo har tagits i bruk.
   Enligt den fjärde strecksatsen måste Ru-
  mänien avsevärt påskynda kampen mot kor-
  ruption, särskilt korruption på hög nivå, ge-
  nom att säkerställa en strikt tillämpning av 
  den befintliga lagstiftningen mot korruption. 
  Rumänien skall också säkerställa att den na-
  tionella åklagarmyndigheten för korrup-
  tionsfrågor är faktiskt oberoende. Myndig-
  heten måste utrustas med personal, finansi-
  ella medel, utbildningsresurser och utrust-
  ning i sådan utsträckning att den kan fullgö-
  ra sin uppgift.
   Enligt den femte strecksatsen skall en obe-
  roende granskning av den nationella antikor-
  ruptionsstrategins resultat och verkningar 
  genomföras. Slutsatserna och rekommenda-
  tionerna från denna granskning skall om-
  vandlas till en flerårig antikorruptionsstrate-
  gi. Strategin skall åtföljas av en handlings-
  plan med klart fastställda riktvärden och re-
  sultat som skall uppnås samt lämpliga finan-
  siella bestämmelser. Genomförandet av stra-
  tegin och handlingsplanen skall övervakas av 
  ett klart definierat och oberoende organ. Stra-
  tegin måste inbegripa ett åtagande att se över 
  det straffrättsliga förfarandet för att säkerstäl-
  la att korruptionsfall behandlas på ett snabbt 
  och öppet sätt. Slutligen måste strategin in-
  nehålla åtgärder för att minska det antal or-
  gan som har behörighet att hindra eller utreda 
  korruptionsfall.
   Enligt den sjätte strecksatsen skall Rumä-
  nien säkerställa en tydlig rättslig ram för 
  uppgifterna för polisen respektive gendarme-
  riet och samarbetet mellan dem, inbegripet 
  genomförandelagstiftning. För de båda insti-
  tutionerna skall också en tydlig rekryterings-
  plan utvecklas i syfte att göra avsevärda 
  framsteg med att besätta de många lediga va-
  kanserna.
   Enligt den sjunde strecksatsen måste Ru-
  mänien utveckla och genomföra en enhetlig 
  flerårig strategi mot brottslighet. Strategin 
  skall innehålla konkreta åtgärder för att häva 
  Rumäniens ställning som ursprungs-, transit- 
  och bestämmelseland för offer för människo-
  handel. Tillförlitlig statistik över hur denna 
  form av brottslighet motverkas skall årligen 
  lägga fram.
   Avsnitt II i bilagan, till vilken hänvisas i 
  artikel 39.3, innehåller 4 strecksatser.
   Enligt den åttonde strecksatsen skall Ru-
  mänien säkerställa att konkurrensrådet effek-
  tivt kontrollerar allt potentiellt statligt stöd, 
  även statligt stöd genom uppskov av betal-
  ningar till den statliga budgeten av skatte-
  skulder och sociala avgifter eller uppskov 
  med skulder i samband med energiförsörj-
  ning.
   Enligt den nionde strecksatsen skall Rumä-
  nien utan dröjsmål stärka upprätthållandet av 
  regelverket avseende statligt stöd. Därefter 
  skall Rumänien säkerställa ett tillfredsstäl-
  lande upprätthållande av regelverket både för 
  karteller och för statligt stöd.
   Enligt den tionde strecksatsen skall Rumä-
  nien förelägga kommissionen ett reviderat 
  stålomstruktureringsprogram i linje med de 
  krav som anges i Europaavtalet med Rumä-
  nien. Rumänien skall också uppfylla åtagan-
  det att inte bevilja eller utbetala något statligt 
  stöd till de stålverk som omfattas av den na-
  tionella omstruktureringsplanen. Rumänien 
  skall respektera de belopp för statligt stöd 
  och de villkor avseende kapacitetsminsk-
  ningar som skall beslutas i samband med Eu-
  ropaavtalet.
   Enligt den elfte strecksatsen skall Rumäni-
  en även i fortsättningen anslå lämpliga finan-
  siella medel och tillräckliga mänskliga resur-
  ser med de rätta kvalifikationerna åt konkur-
  rensrådet.
   Artikel 40. Enligt artikeln får den inre 
  marknadens funktion inte försvåras genom 
  att man tar i bruk gränskontroller mellan 
  medlemsstaterna. Genom denna bestämmelse 
  vill man säkerställa att den inre marknaden 
  fungerar obehindrat. Gränskontroller får inte 
  införas under de övergångsperioder som har 
  beviljats Bulgarien och Rumänien.
   Artikel 41. I artikeln föreskrivs om förfa-
  randena vid tillämpningen av de övergångs-
  bestämmelser som eventuellt behövs vid ge-
  nomförandet av den gemensamma jord-
  brukspolitiken i Bulgarien och Rumänien. I 
  första stycket föreskrivs att kommissionen 
  skall anta övergångsbestämmelser i enlighet 
  med förfarandet i artikel 25.2 i rådets förord-
  ning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 
  2003 om den gemensamma organisationen 
  av marknaden för spannmål eller, i före-
  kommande fall, i andra motsvarande artiklar 
  om den gemensamma organisationen av 
  jordbruksmarknader eller det kommittéförfa-
  rande som fastställs i den tillämpliga lagstift-
  ningen.
   I andra stycket föreskrivs att övergångsbe-
  stämmelser som avser tillämpningen av så-
  dana rättsakter avseende den gemensamma 
  jordbrukspolitiken som inte anges i anslut-
  ningsakten, och som krävs på grund av an-
  slutningen, skall före dagen för anslutningen 
  antas av rådet med kvalificerad majoritet på 
  förslag av kommissionen. Om övergångsbe-
  stämmelserna avser rättsakter som ursprung-
  ligen antagits av kommissionen, skall de an-
  tas av kommissionen i enlighet med det för-
  farande som krävs för antagande av rättsak-
  terna i fråga.
   Artikel 42. I de nuvarande medlemsstater-
  nas och Bulgariens gemensamma förklaring 
  om trindsädeslag konstateras att en areal på 
  18 047 ha har använts för beräkningen av 
  Bulgariens nationella tak i bilaga VIIIa till 
  förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 sep-
  tember 2003 om upprättande av gemensam-
  ma bestämmelser för system för direktstöd 
  inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
  och om upprättande av vissa stödsystem för 
  jordbrukare och om ändring av vissa förord-
  ningar.
   
   
  DEL FEM:
   
  Genomförandebestämmelser för denna 
  akt
  
  Avdelning I:
  
  Upprättande av institutioner och organ
   
   Artikel 43. Enligt artikeln skall Europapar-
  lamentet besluta om de ändringar i sin ar-
  betsordning som behövs på grund av anslut-
  ningen.
   Artikel 44. Enligt artikeln skall rådet beslu-
  ta om de ändringar i sin arbetsordning som 
  behövs på grund av anslutningen.
   Artikel 45. I artikeln föreskrivs att bulga-
  riska och rumänska medborgare skall utses 
  till ledamöter i kommissionen.
   Enligt första stycket skall en medborgare 
  från Bulgarien och en medborgare från Ru-
  mänien utses till kommissionen från och med 
  dagen för anslutningen. De nya ledamöterna 
  skall utses av rådet med kvalificerad majori-
  tet och i samförstånd med kommissionens 
  ordförande, efter det att Europaparlamentet 
  har hörts.
   Enligt andra stycket skall mandattiden för 
  de kommissionsledamöter som utses på detta 
  sätt gå ut vid samma tidpunkt som mandatti-
  den för de ledamöter som kommissionen har 
  vid anslutningen.
   Artikel 46. I artikeln föreskrivs om utnäm-
  nandet av domare till gemenskapernas dom-
  stol och gemenskapernas förstainstansrätt 
  och deras ämbetstid.
   Enligt punkt 1 skall två domare utses för 
  domstolen och två domare för förstainstans-
  rätten. Ändringen behövs därför att det enligt 
  artikel 221.1 i EG-fördraget skall finnas en 
  domare per medlemsstat i domstolen och en-
  ligt artikel 48 i protokollet om domstolens 
  stadga skall finnas 27 domare i förstainstans-
  rätten. Tidigare hade domstolarna 25 domare 
  vardera.
   Enligt punkt 2 första stycket skall ämbets-
  tiden för en av de domare i domstolen som 
  utses enligt punkt 1 gå ut den 6 oktober 2009 
  och ämbetstiden för den andre domaren gå ut 
  den 6 oktober 2012. Enligt punkt 2 andra 
  stycket skall ämbetstiden för en av de doma-
  re i förstainstansrätten som utses enligt punkt 
  1 gå ut den 31 augusti 2007 och ämbetstiden 
  för den andre domaren gå ut den 31 augusti 
  2010. I bägge domstolarna avgörs genom 
  lottning vilka domares ämbetstid går ut tidi-
  gare.
   Enligt punkt 3 första stycket skall domsto-
  len göra de ändringar i sina rättegångsregler 
  som behövs på grund av anslutningen. Enligt 
  punkt 3 andra stycket skall förstainstansrät-
  ten i samförstånd med domstolen göra de 
  ändringar i sina rättegångsregler som behövs 
  på grund av anslutningen. Enligt punkt 3 
  tredje stycket skall de ändrade rättegångsreg-
  lerna godkännas av rådet med kvalificerad 
  majoritet.
   Punkt 4 innehåller en övergångsbestäm-
  melse som gäller tillämpningen av arbetsord-
  ningen. Om någon av domstolarna eller nå-
  gon av deras avdelningar har inlett ett munt-
  ligt förfarande i ett mål men inte avgjort må-
  let före dagen för anslutningen, skall domsto-
  len eller avdelningen i fråga enligt bestäm-
  melsen avgöra målet i den sammansättning 
  som den hade före anslutningen och tillämpa 
  de rättegångsregler som gällde dagen före 
  anslutningen.
   Artikel 47. Enligt artikeln skall revisions-
  rätten utvidgas med ytterligare två ledamöter 
  som skall utses för sex år.
   Artikel 48. Enligt artikeln skall ekonomiska 
  och sociala kommittén utvidgas genom att 27 
  ledamöter utses som företräder de olika eko-
  nomiska och sociala grupperingarna i det or-
  ganiserade civila samhället i Bulgarien och 
  Rumänien. Mandattiden för de ledamöter 
  som företräder Bulgarien och Rumänien skall 
  gå ut vid samma tidpunkt som mandattiden 
  för de ledamöter som kommittén har vid ti-
  den för anslutningen.
   Artikel 49. Enligt artikeln skall region-
  kommittén utvidgas genom att 27 ledamöter 
  utses som företräder regionala och lokala or-
  gan i Bulgarien och Rumänien. Dessa leda-
  möter har valts till ett regionalt eller lokalt 
  organ eller är politiskt ansvariga inför en 
  vald församling. Mandattiden för de ledamö-
  ter som företräder Bulgarien och Rumänien 
  skall gå ut vid samma tidpunkt som mandat-
  tiden för de ledamöter som kommittén har 
  vid tiden för anslutningen.
   Artikel 50. Enligt artikeln skall de anpass-
  ningar av de grundläggande fördragens regler 
  för kommittéer och av arbetsordningar för 
  kommittéer som behövs på grund av anslut-
  ningen göras så snart som möjligt efter an-
  slutningen.
   Artikel 51. Punkt 1 gäller utseende av nya 
  ledamöter i de genom fördragen eller genom 
  en av institutionernas rättsakter inrättade 
  kommittéerna, arbetsgrupperna eller andra 
  organen. De nya ledamöterna skall utses en-
  ligt de villkor och förfaranden som fastställts 
  för utseende av ledamöter i dessa kommitté-
  er, arbetsgrupper eller andra organ. Mandat-
  tiden för de nya ledamöterna skall gå ut vid 
  samma tidpunkt som mandattiden för de le-
  damöter som organet har vid anslutningen.
   I de genom fördragen eller genom en av in-
  stitutionernas rättsakter inrättade kommittéer 
  eller arbetsgrupper där antalet ledamöter har 
  fastställts oberoende av antalet medlemssta-
  ter skall alla platser nybesättas vid anslut-
  ningen. Sådana kommittéer eller arbetsgrup-
  per skall dock inte nybesättas, om mandatti-
  den för de nuvarande ledamöterna går ut 
  inom ett år efter anslutningen.
   
   
  Avdelning II:
  
  Tillämpning av institutionernas rättsakter
   
   Artikel 52. Enligt artikeln skall efter an-
  slutningen direktiv och beslut enligt EG-
  fördraget och Euratomfördraget anses vara 
  riktade till Bulgarien och Rumänien, om des-
  sa rättsakter är riktade till alla de nuvarande 
  medlemsstaterna. Direktiv och beslut som 
  skall ha delgetts för att träda i kraft skall en-
  ligt artikeln anses ha anmälts till Bulgarien 
  och Rumänien vid anslutningen.
   Artikel 53. Enligt punkt 1 skall de nya 
  medlemsstaterna vidta de nationella och öv-
  riga åtgärder som är nödvändiga för att från 
  och med anslutningen följa bestämmelser i 
  direktiv och beslut enligt EG-fördraget och 
  Euratomfördraget. Det enda undantaget ut-
  görs av de direktiv och beslut för vilka anges 
  någon annan övergångsperiod eller något an-
  nat övergångsarrangemang i anslutningsak-
  ten. Bulgarien och Rumänien skall underrätta 
  kommissionen om dessa åtgärder senast vid 
  anslutningen. Om det emellertid har beviljats 
  en övergångsperiod för åtgärderna skall de 
  meddelas senast vid den tidpunkt som anges i 
  akten.
   Enligt punkt 2 skall de nuvarande med-
  lemsstaterna vidta de åtgärder som är nöd-
  vändiga för att från och med dagen för Bul-
  gariens och Rumäniens anslutning tillämpa 
  de genom anslutningsakten ändrade direkti-
  ven enligt EG-fördraget och Euratomfördra-
  get. Om det har beviljats en övergångsperiod 
  för genomförandet av direktivändringar skall 
  de nuvarande medlemsstaterna vidta nödvän-
  diga åtgärder inom övergångsperioden. Om 
  det inte har beviljats en övergångsperiod för 
  dessa åtgärder skall medlemsstaterna under-
  rätta kommissionen om åtgärderna senast vid 
  anslutningen.
   Artikel 54. I artikeln föreskrivs i enlighet 
  med artikel 33 stycke 3 i Euratomfördraget 
  en tidsfrist om tre månader för delgivning av 
  rättsakter och bestämmelser som gäller skyd-
  dande av arbetstagare och allmänheten mot 
  fara som orsakas av joniserande strålning.
   Artikel 55. Artikeln gäller rådets möjlighet 
  att utfärda avvikelser från sådana gemen-
  skapsrättsakter som antagits under tiden mel-
  lan den 1 oktober 2004 och den dag då an-
  slutningsfördraget undertecknades, den 25 
  april 2005. Bestämmelsen är nödvändig ef-
  tersom anslutningsförhandlingarna gällde 
  endast sådana gemenskapsrättsakter som an-
  tagits före den 1 oktober 2004. Ansökarlän-
  derna kunde inte förhandla om eventuella 
  avvikelser från sådana gemenskapsrättsakter 
  som antagits efter nämnda datum. Länder 
  som ansluts efter det att anslutningsfördraget 
  har undertecknats har i enlighet med det sär-
  skilda informations- och samrådsförfarandet 
  möjlighet att påverka sådana gemenskaps-
  rättsakter som antas efter undertecknandet. I 
  artikeln bemyndigas därför rådet att enhälligt 
  godkänna övergångsarrangemang och över-
  gångsperioder för de nya medlemsstaterna i 
  fråga om sådana gemenskapsrättsakter som 
  de anslutande länderna inte har kunnat på-
  verka under tiden mellan ovan nämnda da-
  tum. Rådet kan godkänna åtgärderna på för-
  slag från kommissionen och efter en väl un-
  derbyggd begäran från någon av de anslutan-
  de länderna. Åtgärderna kan godkännas en-
  dast fram till anslutningen, eftersom de nya 
  medlemsstaterna efter det till fullo kan delta i 
  beslutsfattandet inom gemenskapen.
   Artikel 56. I artikeln anges sådana fall där 
  utvidgningen innebär att det blir nödvändigt 
  att anpassa sådana gemenskapsrättsakter som 
  inte finns med i anslutningsakten eller dess 
  bilagor. Enligt artikeln får de anpassade 
  rättsakterna då träda i kraft vid anslutningen. 
  Rådet - med kvalificerad majoritet på förslag 
  av kommissionen - eller kommissionen skall, 
  beroende på vilken av dessa institutioner som 
  har antagit rättsakten i dess ursprungliga ly-
  delse, besluta om anpassningarna.
   Nedan redogörs närmare för sådana an-
  passningar inom vissa områden, som med-
  lemsstaterna redan preliminärt har kommit 
  överens om.
   
  1.) Erkännande av examina
   
   Eftersom anpassningar som gäller erkän-
  nande av examina inte nämns i anslutnings-
  protokollet eller dess bilagor, skall de 
  genomföras med stöd av klausulen med ett 
  generellt bemyndigande i artikel 56 i anslut-
  ningsprotokollet. Vid ett möte i ständiga re-
  presentanternas kommitté den 3 februari 
  2005 nåddes en politisk överenskommelse 
  om de anpassningar beträffande erkännande 
  av examina som krävs på grund av anslut-
  ningen.
   Lagstiftningen om det allmänna systemet 
  för erkännande av examina kompletteras ge-
  nom att yrkeskompetens för rorsmän som ar-
  betar inom sjötransport i Rumänien fogas till 
  bilaga C i direktiv 92/51/EEG.
   Till gemenskapslagstiftningen om advoka-
  ter, läkare, sjukskötare, tandläkare, veterinä-
  rer, barnmorskor, provisorer och arkitekter 
  fogas uppgifter om Bulgariens och Rumäni-
  ens yrkesbeteckningar och examina.
   I dokumentet om anpassningar ingår be-
  stämmelser om sådana examina för sjukskö-
  terskor med ansvar för allmän hälso- och 
  sjukvård och barnmorskor i Rumänien som 
  har avlagts eller vars utbildning inleddes före 
  anslutningen. Examen erkänns trots att den 
  inte uppfyller de minimikrav som ställs på 
  utbildningen om examensbeviset åtföljs av 
  ett myndighetsintyg över att personen i prak-
  tiken och lagligen har utövat detta yrke under 
  den period som anges i dokumentet om an-
  passningar.
   I dokumentet om anpassningar finns dess-
  utom särskilda bestämmelser om examina för 
  sjukvårdsmän i Bulgarien. Bulgarien får tillå-
  ta att sjukvårdsmän som avlagt examen för 
  sjukvårdsmän före den 31 december 1999 ut-
  övar sitt yrke i Bulgarien, även om en del av 
  yrkesutövandet hör till tillämpningsområdet 
  för direktiven 93/16/EEG och 77/452/EEG. 
  Personer som avlagt examen för sjukvårds-
  män har dock inte rätt att få sina examina er-
  kända i andra medlemsstater i enlighet med 
  ovan nämnda direktiv.
   Bestämmelser om genomförande av Euro-
  peiska gemenskapens lagstiftning om erkän-
  nande av examina finns bland annat i lagen 
  om genomförande av en generell ordning för 
  erkännande av examina inom Europeiska 
  gemenskapen (1597/1992), lagen om yrkes-
  utbildade personer inom hälso- och sjukvår-
  den (559/1994), lagen om utövning av vete-
  rinäryrket (29/2000), lagen om advokater 
  (496/1958), revisionslagen (936/1994) och 
  kyrkolagen (1054/1993). Lagstiftningen be-
  höver inte ändras på grund av ikraftträdandet 
  av anslutningsakten.
   
   
  2.) Miljölagstiftning
   
   De anpassningar av gemenskapens miljö-
  regelverk som utvidgningen medför är när-
  mast tekniska och de har inte några konse-
  kvenser för lagstiftningen i Finland. Anpass-
  ningarna gäller bl.a. ändringar av antalet le-
  damöter i kommittéerna och införande av 
  Bulgarien och Rumänien i olika förteckning-
  ar.
   Till de biogeografiska regionerna i rådets 
  direktiv 92/43/EEG om bevarande av livs-
  miljöer samt vilda djur och växter fogas en 
  svartahavsregion och stäppregion. Dessutom 
  ersätts bilagorna I, II, IV och V med ändrade 
  bilagor. Vid anpassningarna av bilagorna be-
  aktas naturens särdrag i ansökarländerna och 
  de arter som skall skyddas eller utnyttjas i 
  dem samt deras olika naturtyper.
   Till bilaga I och II till Europaparlamentets 
  och rådets direktiv 2001/80/EG om begräns-
  ning av utsläpp till luften av vissa förore-
  ningar från stora förbränningsanläggningar 
  fogas de utsläppsgränsvärden för svaveloxid 
  och kväveoxider samt de reduktionsmål som 
  skall gälla för Bulgarien och Rumänien.
   Till Europaparlamentets och rådets direktiv 
  2001/81/EG om nationella utsläppstak för 
  vissa luftföroreningar fogas de utsläppstak 
  för ansökarländerna som skall uppnås senast 
  2010. Utsläppstaken iakttar långt de begräns-
  ningar som uppställts för Rumänien och Bul-
  garien i samband med FN:s ekonomiska 
  kommission för Europas (UNECE) s.k. Gö-
  teborgsprotokoll som gäller åtgärder för att 
  förhindra försurning, övergödning och mark-
  nära ozon.
  3.) Bolagsrätt och redovisningsregler
   
   Eftersom anpassningar av bestämmelserna 
  om EG:s bolagsrätt och redovisningsregler 
  inte nämns i anslutningsprotokollet eller dess 
  bilagor, skall de genomföras med stöd av 
  klausulen med ett generellt bemyndigande i 
  artikel 56 i anslutningsprotokollet. Vid ett 
  möte i ständiga representanternas kommitté 
  den 3 februari 2005 nåddes en politisk över-
  enskommelse om de anpassningar som krävs 
  på grund av anslutningen.
   I dokumentet om anpassningar (5550/05 
  ADD 5) anges motsvarigheter på bulgariska 
  och rumänska för olika typer av bolag som 
  bildats enligt bulgarisk eller rumänsk lag-
  stiftning, såsom publika aktiebolag. Anpass-
  ningarna är av teknisk natur och de har inte 
  några konsekvenser för lagstiftningen i Fin-
  land.
   De bestämmelser om EG:s bolagsrätt som 
  tillägget i fråga skall fogas till är rådets första 
  direktiv 68/151/EEG av den 9 mars 1968 om 
  samordning av de skyddsåtgärder som krävs i 
  medlemsstaterna av de i artikel 58 andra 
  stycket i fördraget avsedda bolagen i bo-
  lagsmännens och tredje mans intressen, i syf-
  te att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom 
  gemenskapen, rådets andra direktiv 
  77/91/EEG av den 13 december 1976 om 
  samordning av de skyddsåtgärder som krävs i 
  medlemsstaterna av de i artikel 58 andra 
  stycket i fördraget avsedda bolagen i bo-
  lagsmännens och tredje mans intressen när 
  det gäller att bilda ett aktiebolag samt att be-
  vara och ändra dettas kapital, i syfte att göra 
  skyddsåtgärderna likvärdiga, rådets tredje di-
  rektiv 78/855/EEG av den 9 oktober 1978 
  om fusioner av aktiebolag, rådets tolfte di-
  rektiv 89/667/EEG av den 21 december 1989 
  på bolagsrättens område om enmansbolag 
  med begränsat ansvar och rådets direktiv 
  (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabo-
  lag (SE).
   De bestämmelser om EG:s redovisnings-
  regler som anpassningen gäller är rådets fjär-
  de direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 
  om årsbokslut i vissa typer av bolag och rå-
  dets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 
  juni 1983 om sammanställd redovisning.
   Artikel 57. Enligt artikeln skall, om inte 
  något annat fastställs i anslutningsfördraget 
  eller dess protokoll, rådet med kvalificerad 
  majoritet på förslag av kommissionen anta 
  beslut om tillämpningen och genomförandet 
  av bestämmelserna i anslutningsakten.
   Artikel 58. Texterna som upprättats på bul-
  gariska och rumänska till de rättsakter som 
  institutionerna och Europeiska centralbanken 
  har antagit före anslutningen skall vara gilti-
  ga från och med dagen för anslutningen på 
  samma villkor som texterna på de nuvarande 
  tjugoen språken. De nya texterna skall of-
  fentliggöras i Europeiska unionens officiella 
  tidning, om även texterna på de nuvarande 
  språken har offentliggjorts där.
   
   
  Avdelning III:
  
  Slutbestämmelser
   
   Artikel 59. Enligt artikeln är alla bilagor 
  och tillägg till dessa i anslutningsakten en in-
  tegrerad del av anslutningsakten.
   Artikel 60. Enligt artikeln skall Italiens re-
  gering till de nya medlemsstaterna på de nu-
  varande fördragsspråken överlämna bestyrkta 
  kopior av Fördraget om Europeiska unionen, 
  Fördraget om upprättandet av Europeiska 
  gemenskapen och Fördraget om upprättandet 
  av Europeiska atomenergigemenskapen samt 
  av de fördrag som ändrar eller kompletterar 
  dessa, inklusive anslutningsfördragen för de 
  nuvarande medlemsstaterna. Enligt andra 
  stycket skall fördragstexterna på språken i de 
  nya medlemsstaterna bifogas anslutningsak-
  ten, och de skall vara giltiga på samma vill-
  kor som fördragstexterna på språken i de nu-
  varande medlemsstaterna.
   Artikel 61. Enligt artikeln skall rådets gene-
  ralsekreterare till de nya medlemsstaternas 
  regeringar överlämna bestyrkta kopior av de 
  internationella avtal som generalsekretariatet 
  förvarar i sitt arkiv.
   
  Bilagor
   
   Anslutningsprotokollet och anslutningsak-
  ten omfattar båda 9 bilagor, som innehåller 
  de anpassningar av gemenskapernas rättsak-
  ter som beror på anslutningen. Ovan nämnda 
  bilagor behandlas i behövlig omfattning i 
  motiveringen till respektive artikel.
   
  1.5.	Slutakt
   
  
   
   
   
   
  I Slutaktens text
  
  
  II Förklaringar
   
   
  A. Gemensamma förklaringar av de nuvarande medlemsstaterna
   
   
  1. Gemensam förklaring
  
  om fri rörlighet för arbetstagare: Bulgarien
   
   
  
   I förklaringen betonar de nuvarande med-
  lemsstaterna de starka inslagen av differenti-
  ering och flexibilitet i arrangemanget för ar-
  betstagares fria rörlighet. Medlemsstaterna 
  skall sträva efter att ge bulgariska medborga-
  re ökat tillträde till arbetsmarknaden enligt 
  sin nationella lagstiftning. Bulgariska med-
  borgares anställningsmöjligheter inom unio-
  nen bör förbättras avsevärt efter anslutning-
  en. Medlemsstaterna kommer dessutom att så 
  snart som möjligt nå fram till full tillämpning 
  av gemenskapens regelverk på området fri 
  rörlighet för arbetstagare.
   
   
  
  
  2. Gemensam förklaring
  
  om trindsädesslag: Bulgarien
  
   
  
   I de nuvarande medlemsstaternas och Bul-
  gariens gemensamma förklaring om trindsä-
  deslag konstateras att en areal på 18 047 ha 
  har använts för beräkningen av Bulgariens 
  nationella tak i bilaga VIIIa till förordning 
  (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 
  2003 om upprättande av gemensamma be-
  stämmelser för system för direktstöd inom 
  den gemensamma jordbrukspolitiken och om 
  upprättande av vissa stödsystem för jordbru-
  kare och om ändring av vissa förordningar.
   
   
   
   
   
   
  3. Gemensam förklaring
  
  om fri rörlighet för arbetstagare: Rumänien
   
   
  
   Innehållet i förklaringen motsvarar förklar-
  ing nr 1, men gäller Rumänien.
   
   
  
   
   
   
   
   
  4. Gemensam förklaring
  
  om landsbygdsutveckling:
   
   
  
   När det gäller åtagandebemyndigandena 
  för landsbygdsutveckling från garantisektio-
  nen vid EUGFJ för Bulgarien och Rumänien 
  under treårsperioden 2007-2009 enligt arti-
  kel 34.2 i anslutningsprotokollet och artikel 
  34.2 i anslutningsakten, kan staterna vänta 
  följande anslag:
   
  
   
   
   
   	(miljoner EUR, 2004 års priser)
   	2007	2008	2009	2007-2009
   
   Bulgarien	183	244	306	733
   Rumänien	577	770	961	2 308
   Sammanlagt	760	1 014	1 267	3 041
   
   
   
   
  
   Bulgariens och Rumäniens anslag för 
  landsbygdsutveckling efter treårsperioden 
  2007-2009 kommer att grundas på befintliga 
  bestämmelser eller bestämmelser till följd av 
  eventuella reformer av politiken under denna 
  tid.
   
   
   
   
  B. Gemensam förklaring av de nuvarande medlemsstaterna och kommissionen
   
   
  5. Gemensam förklaring
  
  om Bulgariens och Rumäniens förberedelser inför anslutningen
   
   
  
   Enligt förklaringen kommer Europeiska 
  unionen att fortsätta att noga övervaka Bul-
  gariens och Rumäniens förberedelser och 
  framsteg, bland annat det faktiska genomfö-
  randet av åtaganden på regelverkets alla om-
  råden.
   Europeiska unionen erinrar om ordföran-
  deskapets slutsatser från Europeiska rådet 
  2004, enligt vilka det i fråga om Rumänien 
  kommer att ägnas särskild uppmärksamhet åt 
  förberedelserna på områdena rättsliga och in-
  rikes frågor, konkurrens och miljö, och i frå-
  ga om Bulgarien kommer att ägnas särskild 
  uppmärksamhet åt området rättsliga och inri-
  kes frågor. Kommissionen kommer även 
  fortsättningsvis att ända fram till anslutning-
  en lägga fram årliga rapporter om Bulgariens 
  och Rumäniens framsteg på vägen mot an-
  slutning tillsammans med rekommendationer 
  om så är lämpligt. I skyddsklausuler före-
  skrivs om åtgärder för att bemöta allvarliga 
  problem som kan uppstå antingen före an-
  slutningen eller under de tre första åren efter 
  anslutningen.
   
   
   
   
   
  C. Gemensam förklaring av Tyskland och Österrike
   
   
  6. Gemensam förklaring
  
  av Tyskland och Österrike om fri rörlighet för arbetstagare: Bulgarien och Rumänien
   
   
  
   I förklaringen tolkar Tyskland och Österri-
  ke i samförstånd med kommissionen lydelsen 
  i punkt 13 i övergångsbestämmelserna om fri 
  rörlighet för arbetstagare som att "vissa regi-
  oner" i förekommande fall även kan omfatta 
  hela det nationella territoriet.
   
   
   
   
   
  D. Förklaring av Republiken Bulgarien
   
   
  7. Förklaring av Republiken Bulgarien
  
  om användning av det kyrilliska alfabetet i Europeiska unionen
   
   
  
   Enligt förklaringen har bulgariska erkänts 
  som ett giltigt språk i fördragen samt ett offi-
  ciellt språk och ett arbetsspråk i Europeiska 
  unionens institutioner. Därför kommer det 
  kyrilliska alfabetet att bli ett av de tre alfabet 
  som officiellt används i Europeiska unionen. 
  Denna väsentliga del av Europas kulturarv 
  innebär enligt förklaringen ett särskilt bulga-
  riskt bidrag till unionens språkliga och kultu-
  rella mångfald.
   III Skriftväxling mellan Europeiska unio-
  nen och Bulgarien och Rumänien om ett in-
  formations- och samrådsförfarande angående 
  antagandet av vissa beslut och andra åtgärder 
  som skall antas under tiden fram till anslut-
  ningen
  
  
  2.	Lagförslag
   Lagen om sättande i kraft av bestäm-
  melser som hör till området för lagstift-
  ningen i fördraget om Bulgariens och Ru-
  mäniens anslutning till Europeiska unio-
  nen
   
   1 §. Paragrafen innehåller en bestämmelse 
  som sätter i kraft de bestämmelser i anslut-
  ningsfördraget som hör till området för lag-
  stiftningen. I avsnittet om behovet av riksda-
  gens samtycke klarläggs till vilka delar be-
  stämmelserna i fördraget hör till området för 
  lagstiftningen.
   2 §. Enligt 2 § kan närmare bestämmelser 
  om verkställigheten av lagen utfärdas genom 
  förordning av statsrådet.
   3 §. Lagen föreslås träda i kraft vid en tid-
  punkt som fastställs genom förordning av re-
  publikens president samtidigt som avtalet 
  träder i kraft för Finlands del.
   
   Lagarna om upphävande av lagarna om 
  sättande i kraft av de bestämmelser som 
  hör till området för lagstiftningen i Euro-
  paavtalen med Bulgarien och Rumänien 
  och i anpassningsprotokollen som hör 
  samman med dem
   
   1 §. Bestämmelserna i 1 § i lagarna mot-
  svarar varandra. I paragraferna föreslås att 
  respektive lag om sättande i kraft av Europa-
  avtalen upphävs.
   2 §. Om ikraftträdandet bestäms genom 
  förordning av republikens president. Avsik-
  ten är att lagarna skall träda i kraft samtidigt 
  som anslutningsfördraget träder i kraft för re-
  spektive stat. Eftersom det är möjligt att nå-
  gondera av de anslutande staterna inte blir 
  medlem i Europeiska unionen den 1 januari 
  2007, är det nödvändigt att stifta separata la-
  gar för respektive lag som skall upphävas så 
  att de vid behov kan träda i kraft vid olika 
  tidpunkter.
   
  3.	Ikraftträdande
   Anslutningsfördraget träder i kraft den 1 
  januari 2007, förutsatt att alla parter i anslut-
  ningsfördraget har deponerat sina ratifika-
  tionsinstrument hos Italiens regering senast 
  den 31 december 2006. Om någondera av de 
  anslutande staterna inte har ratificerat fördra-
  get inom utsatt tid, skall anslutningsfördraget 
  trots allt träda i kraft den 1 januari 2007 för 
  den stat som har deponerat sitt ratifikations-
  instrument. Anslutningsfördraget kan där-
  emot inte träda i kraft om det inte har ratifi-
  cerats av alla nuvarande medlemsstater. Obe-
  roende av om ratifikationsinstrumenten har 
  deponerats i behörig ordning, träder fördraget 
  trots allt i kraft först den 1 januari 2008, om 
  rådet har beslutat att senarelägga tidpunkten 
  för anslutningen med stöd av den klausul om 
  senareläggning som finns i anslutningsför-
  draget. Om ett sådant beslut fattas endast i 
  fråga om den ena anslutande staten, träder 
  anslutningsfördraget i kraft för denna stats 
  del den 1 januari 2008, men för den andra 
  statens del den 1 januari 2007. För Finlands 
  del träder fördraget i kraft när det träder i 
  kraft internationellt.
   Lagen om sättande i kraft av Bulgariens 
  och Rumäniens anslutning till Europeiska 
  unionen, som hör till området för lagstift-
  ningen, föreslås träda i kraft vid en tidpunkt 
  som anges genom förordning av republikens 
  president samtidigt som anslutningsfördraget 
  träder i kraft för Finlands del.
   Lagarna om upphävande av lagarna om sät-
  tande i kraft av de bestämmelser som hör till 
  området för lagstiftningen i Europaavtalen 
  med Bulgarien och Rumänien och i an-
  passningsprotokollen som hör samman med 
  dem avses träda i kraft genom förordning av 
  republikens president samtidigt som anslut-
  ningsfördraget träder i kraft för respektive 
  stat.
   I 59 § 1 mom. i självstyrelselagen för 
  Åland (1144/1991) sägs att om ett fördrag 
  innehåller en bestämmelse i en fråga som en-
  ligt självstyrelselagen faller inom landskapets 
  behörighet, skall lagtinget för att bestämmel-
  sen skall bli gällande i landskapet ge sitt bi-
  fall till den författning genom vilken be-
  stämmelsen sätts i kraft.
   Bestämmelserna i anslutningsfördraget 
  gäller allmänt taget inte frågor som faller 
  inom landskapet Ålands behöriget. Anslut-
  ningsfördragets bestämmelser om institutio-
  nerna baserar sig på Nicefördragets protokoll 
  om utvidgningen av Europeiska unionen och 
  på de förklaringar av medlemsstaterna som 
  fogats till slutakten i fördraget. I artikel 13 i 
  anslutningsakten anges antalet ledamöter i 
  Regionkommittén efter utvidgningen och 
  motsvarande bestämmelser finns i anslut-
  ningsprotokollet. Motsvarande bestämmelser 
  i Nicefördraget har inte ansetts förutsätta att 
  landskapet ger sitt bifall (RP 93/2001 rd).
   Genom anslutningsfördraget ersätts Euro-
  paavtalen med de nya medlemsstaterna. Sam-
  tycke av Ålands lagting har redan en gång 
  begärts i fråga om lagarna om sättande i kraft 
  av avtalen. Bestämmelsen om lagtingets bi-
  fall i 59 § i självstyrelselagen gäller dock inte 
  uppsägning av internationella överenskom-
  melser eller andra internationella förpliktel-
  ser med motsvarande verkningar.
   Anslutningsfördraget innehåller emellertid 
  några sådana smärre anpassningar som berör 
  finsk rättskipningsbehörighet i frågor som 
  enligt 18 § i självstyrelselagen faller inom 
  landskapets lagstiftningsbehörighet. Sådana 
  frågor ingår åtminstone i anslutningsfördra-
  gets anpassningar av natur- och miljövården 
  och av trafiken. Med anledning av detta anser 
  regeringen att samtycke av Ålands lagting 
  bör begäras i fråga om ikraftträdandet av la-
  gen i propositionen.
   
  4.	Behovet av riksdagens sam-
  tycke
   Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen krävs 
  riksdagens godkännande för fördrag och 
  andra internationella förpliktelser som inne-
  håller sådana bestämmelser som hör till om-
  rådet för lagstiftningen eller annars har avse-
  värd betydelse, eller som enligt grundlagen 
  av någon annan anledning kräver riksdagens 
  godkännande. Riksdagens godkännande 
  krävs också för uppsägning av en sådan för-
  pliktelse.
   Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen krävs 
  riksdagens godkännande för bl.a. sådana för-
  drag och andra internationella förpliktelser 
  som innehåller bestämmelser som hör till 
  området för lagstiftningen. Enligt grundlags-
  utskottets tolkningspraxis avser denna grund-
  lagsfästa befogenhet hos riksdagen alla mate-
  riella bestämmelser i internationella förplik-
  telser som hör till området för lagstiftningen. 
  Enligt grundlagsutskottet skall en bestäm-
  melse i ett fördrag eller i annan internationell 
  förpliktelse anses höra till området för lag-
  stiftningen om 1) den gäller utövande eller 
  begränsning av någon grundläggande fri- el-
  ler rättighet som är skyddad i grundlagen, 2) 
  den i övrigt gäller grunderna för individens 
  rättigheter och skyldigheter, 3) den sak som 
  bestämmelsen gäller enligt grundlagen skall 
  regleras i lag, 4) det finns lagbestämmelser 
  om den sak som bestämmelsen gäller eller 5) 
  det enligt rådande uppfattning i Finland skall 
  lagstiftas om saken. Enligt grundlagsutskottet 
  hör en bestämmelse om en internationell för-
  pliktelse på dessa grunder till området för 
  lagstiftningen oavsett om den strider mot el-
  ler överensstämmer med en lagbestämmelse i 
  Finland (GrUU 11/2000 rd, GrUU 12/2000 
  rd och GrUU 45/2000 rd).
   En stor del av bestämmelserna i anslut-
  ningsfördraget gäller sådant som förutsätter 
  lagstiftning i Finland. Ett flertal bestämmel-
  ser i anslutningsfördraget är trots allt av så-
  dan karaktär att de bara ligger till grund för 
  de nya medlemsstaternas engagemang i be-
  fintliga fördrag och bestämmelser. Över-
  gångs- och undantagsbestämmelserna i an-
  slutningsfördraget gör det möjligt för de nya 
  medlemsstaterna att under en övergångstid 
  enligt fördraget tillämpa nationella bestäm-
  melser som avviker från grundfördragen. 
  Dessa bestämmelser kan inte anses falla 
  inom Finlands rättskipningsbehörighet på ett 
  sådant sätt att bestämmelserna hör till områ-
  det för lagstiftningen i Finland i enlighet med 
  94 § 1 mom. grundlagen.
   Anslutningsfördraget innehåller trots allt 
  också ett flertal bestämmelser som kan anses 
  höra till området för lagstiftningen på ovan 
  avsedda grunder enligt grundlagsutskottets 
  utlåtandepraxis. Också en del av anpassning-
  arna och övergångsbestämmelserna berör 
  finsk rättskipningsbehörighet i frågor som i 
  Finland borde regleras genom lag. Sådana 
  bestämmelser ingår i synnerhet i de undantag 
  som skall tillämpas ömsesidigt och i de un-
  dantag som de nuvarande medlemsländerna 
  får tillämpa i förhållande till de nya med-
  lemsländerna.
   Artikel 1 i anslutningsprotokollet och arti-
  kel 1 i anslutningsakten innehåller definitio-
  ner av vissa centrala begrepp. Artikel 14 i 
  anslutningsprotokollet och artikel 17 i akten 
  innehåller bestämmelser om de grundläggan-
  de fördragens territoriella räckvidd. Det har 
  ansetts att dylika avtalsbestämmelser som in-
  direkt påverkar tolkningen och tillämpningen 
  av materiella avtalsbestämmelser som hör till 
  området för lagstiftningen också själva hör 
  till området för lagstiftningen (GrUU 6/2001 
  rd).
   Enligt artikel 6.2 andra stycket i anslut-
  ningsprotokollet och artikel 6.2 andra styck-
  et i anslutningsakten skall rådet genom en-
  hälligt beslut på medlemsstaternas vägnar 
  tillsammans med tredje länder eller interna-
  tionella organisationer ingå protokoll, ge-
  nom vilka Bulgarien och Rumänien ansluter 
  sig till de avtal eller konventioner som in-
  gåtts eller undertecknats av unionen och de 
  nuvarande medlemsstaterna. Enligt artikel 
  3.4 i anslutningsprotokollet och artikel 3.4 i 
  anslutningsakten skall rådet genom enhälligt 
  beslut på rekommendation av kommissionen 
  och efter att ha hört Europaparlamentet göra 
  alla anpassningar av de konventioner och 
  protokoll som avses i samma artikel. Efter-
  som de avtal som avses i bestämmelserna är 
  blandade avtal och avtal mellan medlems-
  staterna, innebär bestämmelsen att en be-
  gränsad del av medlemsstaternas traktat-
  kompetens överlåts till rådet. Bestämmelsen 
  berör bestämmelserna om suveränitet i 1 § i 
  grundlagen och hör till området för lagstift-
  ningen.
   I artikel 7-9 i anslutningsprotokollet och ar-
  tikel 7 och 8 i anslutningsakten definieras 
  den rättsliga statusen för bestämmelserna i 
  protokollet och akten och det förfarande som 
  skall tillämpas när bestämmelserna ändras. 
  Genom bestämmelserna klarläggs förhållan-
  det mellan gemenskapens primärrätt och se-
  kundärrätt när det gäller frågor som regleras i 
  anslutningsprotokollet och anslutningsakten. 
  Bestämmelserna hör till området för lagstift-
  ningen.
   Artikel 9 i anslutningsakten innehåller be-
  stämmelser om Europaparlamentet. De be-
  stämmelser som enligt artikelns punkt 2 skall 
  iakttas perioden 2009-2014 förutsätter änd-
  ringar av vallagens 163 § och dessa ändring-
  ar hör till området för lagstiftningen.
   Artiklarna 10-15 och 24 i anslutningsakten 
  och artiklarna 10-12 och 21-24 i anslutnings-
  protokollet innehåller övriga ändringar av 
  bestämmelserna om unionens institutioner. 
  Enligt grundlagsutskottets utlåtandepraxis är 
  sådana institutionella bestämmelser nära 
  kopplade till en stats suveränitet och bör an-
  ses höra till området för lagstiftningen 
  (GrUU 38/2001 rd).
   I artikel 21 i anslutningsakten och artikel 
  18 i protokollet sägs att de åtgärder som för-
  tecknas i bilaga V skall tillämpas enligt de 
  villkor som anges i den bilagan. I avsnitten 
  om bolagsrätt och tullunionen i bilaga V in-
  går bestämmelser som hör till området för 
  lagstiftningen.
   I artikel 23 i anslutningsakten och artikel 
  20 i protokollet sägs att de åtgärder som för-
  tecknas i bilagorna VI och VII skall tillämpas 
  på Bulgarien och Rumänien enligt de villkor 
  som anges i de bilagorna. En del av dessa 
  övergångsåtgärder hör till området för lag-
  stiftningen. Sådana bestämmelser ingår i 
  övergångsåtgärderna gällande fri rörlighet för 
  personer, vilkas tillämpning i Finland kräver 
  lagbestämmelser, ifall man i Finland beslutar 
  att införa de övergångstider som är möjliga 
  enligt fördraget. Till området för lagstift-
  ningen hör också de ömsesidiga övergångsar-
  rangemangen för inrikes vägtransporter och 
  för tillverkningsskatt på cigaretter.
   Enligt artikel 36 i anslutningsakten och ar-
  tikel 36 i protokollet får var och en av de nu-
  varande medlemsstaterna ansöka om bemyn-
  digande att vidta skyddsåtgärder som kan 
  avse någon eller några av de nya medlems-
  staterna, om det skulle uppstå svårigheter 
  som är allvarliga och kan bli bestående inom 
  någon ekonomisk sektor eller som kan allvar-
  ligt försämra ekonomin inom ett visst områ-
  de. Artikel 37 i akten och artikel 37 i proto-
  kollet innehåller dessutom en särskild 
  skyddsklausul för den inre marknaden, och 
  artikel 38 i akten och artikel 38 i protokollet 
  innehåller en skyddsklausul för civil- och 
  straffrättsligt samarbete. Artiklarna möjliggör 
  sådana åtgärder som sannolikt inbegriper be-
  stämmelser som hör till området för lagstift-
  ningen i Finland. Själva artiklarna hör också 
  till området för lagstiftningen.
   I 102 § i grundlagen sägs att bestämmelser 
  om utnämning av domare utfärdas genom lag. 
  Bestämmelserna i artiklarna 46 och 47 i an-
  slutningsakten och i protokollet, vilka gäller 
  utnämnandet av domare i EG-domstolen, ge-
  menskapens förstainstansrätt och revisionsrät-
  ten, hör till området för lagstiftningen.
   Medlemskapet i Europeiska unionen är en 
  viktig form för Finlands deltagande i det in-
  ternationella samarbetet. Verkningarna av 
  den aktuella utvidgningen av unionen är inte 
  lika omfattande som verkningarna av utvidg-
  ningen 2004, men också denna utvidgning är 
  av stor betydelse för unionen. I och med att 
  den ändrar grundfördragen, som hör till de 
  viktigaste instrumenten för Finlands interna-
  tionella samarbete, är anslutningsfördraget 
  också ur Finlands synvinkel ett sådant för-
  drag av avsevärd betydelse som enligt 94 § 1 
  mom. i grundlagen kräver riksdagens god-
  kännande.
   Bestämmelser som av någon annan anled-
  ning kräver riksdagens godkännande är bl.a. 
  internationella förpliktelser som är bindande 
  för riksdagens budgetbefogenheter (t.ex. 
  GrUU 45/2000 rd, GrUU 11/2003 rd). Som 
  sådana förpliktelser har i praktiken betraktats 
  närmast sådana bestämmelser som medför 
  direkta utgifter för staten. Utvidgningen har 
  både direkta och indirekta budgetkonsekven-
  ser. Den ökning av EU:s budget som följer 
  av Bulgariens och Rumäniens anslutning le-
  der också till att Finlands betalningar ökar. 
  Utvidgningen medför sådana upprepade och 
  ständiga utgifter för staten som faller inom 
  riksdagens budgetbefogenheter. Också av 
  denna anledning kräver godkännandet av an-
  slutningsfördraget riksdagens godkännande.
   Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen skall riks-
  dagen också godkänna uppsägningen av så-
  dana internationella förpliktelser som avses i 
  samma lagrum. Anslutningsfördraget ersätter 
  de Europaavtal som ingåtts med de nya med-
  lemsländerna. Eftersom de Europaavtal som 
  ingåtts som blandade avtal med Bulgarien 
  och Rumänien innehåller bestämmelser som 
  hör till området för lagstiftningen, bör den 
  förpliktelse som upphäver dessa avtal även 
  till denna del anses falla inom riksdagens be-
  hörighet, trots att det inte formellt är fråga 
  om uppsägning av en överenskommelse 
  (GrUU 18/2002 rd, GrUU 11/2003 rd).
   Riksdagens godkännande omfattar anslut-
  ningsfördraget i sin helhet, inbegripet anslut-
  ningsprotokollet och anslutningsakten med 
  bilagor. Riksdagens godkännande begärs inte 
  beträffande den särskilda slutakt som upprät-
  tades i samband med att anslutningsfördraget 
  undertecknades och de förklaringar som in-
  går i slutakten, eftersom de inte är juridiska 
  till sin natur (se GrUU 11/2003 rd).
   
   
  5.	Behandlingsordning
   Lagen om godkännande av vissa bestäm-
  melser i fördraget om Finlands anslutning till 
  Europeiska unionen (1540/1994) och lagen 
  om godkännande av vissa bestämmelser i 
  Amsterdamfördraget om ändring av fördraget 
  om Europeiska unionen, fördragen om upp-
  rättandet av Europeiska gemenskaperna och 
  vissa akter som hör samman med dem 
  (505/1999) stiftades i s.k. inskränkt grund-
  lagsordning enligt 69 § 1 mom. i riksdags-
  ordningen (se GrUU 14/1994 rd och GrUU 
  10/1998 rd). Nämnda lagar om sättande i 
  kraft är till sin författningsrättsliga karaktär 
  s.k. undantagslagar, som innebär avvikelser 
  från bestämmelserna i grundlagen eller ut-
  vidgningar av tidigare undantag. Dylika un-
  dantagslagar som stiftats i grundlagsordning 
  kan ändras i vanlig lagstiftningsordning, om 
  den lag som medför ändringar inte utvidgar 
  det undantag från grundlagen som den lag 
  som skall ändras medfört. I vanlig lagstift-
  ningsordning kan dessutom införas sådana 
  tillägg och ändringar som är av mindre bety-
  delse för helheten, men som i sig innebär en 
  smärre utvidgning av undantaget till grund-
  lagen, om inte karaktären hos det över-
  gripande system som reglerats i grundlags-
  ordning härigenom förändras. Dessa princi-
  per gäller också internationella överenskom-
  melser som är bindande för Finland (GrUU 
  21/1995 rd, GrUU 10/1998 rd och RP 1/1998 
  rd).
   Lagen om sättande i kraft av de bestäm-
  melser som hör till området för lagstiftningen 
  i Nicefördraget om ändring av Fördraget om 
  Europeiska unionen, fördragen om upprät-
  tandet av Europeiska gemenskaperna och 
  vissa akter som hör samman med dem 
  (1/2002) och lagen om sättande i kraft av de 
  bestämmelser i fördraget om Tjeckiens, Est-
  lands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, 
  Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens 
  anslutning till Europeiska unionen som hör 
  till området för lagstiftningen (1259/2003) 
  har stiftats i vanlig lagstiftningsordning (se 
  GrUU 38/2001 rd och GrUU 11/2003 rd). 
  Bägge fördragen har godkänts medan den 
  gällande grundlagen har varit i kraft och vid 
  bedömningen har det bl.a. beaktats att be-
  stämmelserna om Finlands suveränitet i 1 § i 
  grundlagen delvis avviker från motsvarande 
  bestämmelser i den upphävda regeringsfor-
  men.
   Det anslutningsfördrag som denna proposi-
  tion gäller innehåller till följd av utvidgning-
  en nödvändiga anpassningar av de fördrag 
  som ligger till grund för unionen samt andra 
  villkor för de nya medlemsstaternas anslut-
  ning. Anslutningsfördraget ändrar och kom-
  pletterar de gällande fördrag som ligger till 
  grund för unionen.
   Finlands medlemskap i Europeiska unionen 
  har inneburit inskränkningar i suveräniteten 
  inom olika myndighetssektorer. Frågan om 
  att föra över kompetens på unionens institu-
  tioner är dock enligt grundlagsutskottets utlå-
  tandepraxis en sak som a priori gäller suve-
  räniteten som den definieras i grundlagen. 
  Mindre justeringar av unionens uppgifter 
  t.ex. utifrån den kompetens som unionen re-
  dan nu innehar kan dock i vissa fall stå i 
  samklang med grundlagsbestämmelserna om 
  Finlands suveränitet (RP 1/1998 rd, GrUU 
  38/2001 rd).
   De ändringar i anslutningsakten som gäller 
  institutionerna baserar sig på Nicefördragets 
  protokoll om utvidgningen av Europeiska 
  unionen samt på de av medlemsstaterna an-
  tagna förklaringar om utvidgningen av Euro-
  peiska unionen och om tröskeln för kvalifice-
  rad majoritet och antalet röster för en blocke-
  rande minoritet i den växande unionen som 
  fogats till slutakten i Nicefördraget. Genom 
  anslutningsprotokollet görs anpassningar av 
  motsvarande bestämmelser i det konstitutio-
  nella fördraget.
   De ändringar som skall företas inför ut-
  vidgningen och som gäller det antal företrä-
  dare i Europaparlamentet som skall väljas i 
  varje medlemsstat och det sammanlagda an-
  talet företrädare, vägningen av rösterna i rå-
  det samt kommissionens storlek och sam-
  mansättning ingår i protokollet till Niceför-
  draget. Bestämmelserna om institutionerna i 
  anslutningsakten förändrar inte i väsentliga 
  delar Finlands ställning inom beslutsfattandet 
  i unionen jämfört med de skyldigheter som 
  följer av Nicefördraget. Sådant utvecklande 
  av unionens verksamhet på institutionell nivå 
  som kan anses vara normal utvecklingsverk-
  samhet, har inte ansetts vara av betydelse 
  med avseende på suveränitetsbestämmelser-
  na i grundlagens 1 § (RP 93/2001 rd, GrUU 
  38/2001 rd, GrUU 11/2003 rd).
   Enligt artikel 6.2 andra stycket i anslut-
  ningsprotokollet och artikel 6.2 andra styck-
  et i anslutningsakten skall rådet genom en-
  hälligt beslut på medlemsstaternas vägnar 
  tillsammans med tredje länder eller interna-
  tionella organisationer ingå protokoll, ge-
  nom vilka Bulgarien och Rumänien ansluter 
  sig till de avtal eller konventioner som in-
  gåtts eller undertecknats av unionen och de 
  nuvarande medlemsstaterna. Enligt artikel 
  3.4 i anslutningsprotokollet och artikel 3.4 i 
  anslutningsakten skall rådet genom enhälligt 
  beslut på rekommendation av kommissionen 
  och efter att ha hört Europaparlamentet göra 
  alla anpassningar av de konventioner och 
  protokoll som avses i samma artikel. Efter-
  som de avtal som avses i bestämmelserna är 
  blandade avtal och avtal mellan medlems-
  staterna, innebär bestämmelsen att en be-
  gränsad del av medlemsstaternas traktat-
  kompetens överlåts till rådet. Enligt grund-
  lagsutskottets ställningstaganden kan en in-
  stitution som inrättats med stöd av ett för-
  drag ges behörighet att anpassa, men inte 
  ändra fördraget. Tillåtna anpassningar bör 
  till sin sakliga innebörd vara sådana att de 
  inte påverkar fördragets karaktär, men inte 
  heller gäller ärenden som enligt grundlagen 
  kräver riksdagens samtycke (GrUU 38/2001 
  rd, GrUU 51/2001 rd). I ljuset av tidigare 
  praxis är anpassningsprotokollen för de nya 
  ländernas anslutning sådana som avses ovan 
  och rådet beslutar enhälligt om dem. Det är 
  fråga om en sådan begränsad överlåtelse av 
  traktatkompetens som inte är problematisk i 
  konstitutionellt hänseende (se GrUU 
  11/2003 rd).
   Anslutningsfördraget och de lagar som hör 
  samman med det innehåller sålunda inte be-
  stämmelser som berör grundlagen så som av-
  ses i dess 94 § 2 mom. eller 95 § 2 mom. Re-
  geringen anser att anslutningsfördraget kan 
  godkännas med enkel majoritet och att för-
  slaget till lag om sättande i kraft av det samt 
  förslagen till lagar om upphävande av lagar-
  na om sättande i kraft av Europaavtalen kan 
  godkännas i vanlig lagstiftningsordning. Med 
  stöd av vad som anförts ovan och i enlighet 
  med 94 § i grundlagen föreslås
   
   att Riksdagen godkänner det i Lux-
  emburg den 25 april 2003 ingångna 
  fördraget mellan Konungariket Belgi-
  en, Republiken Tjeckien, Konungari-
  ket Danmark, Förbundsrepubliken 
  Tyskland, Republiken Estland, Repu-
  bliken Grekland, Konungariket Spani-
  en, Republiken Frankrike, Irland, Re-
  publiken Italien, Republiken Cypern, 
  Republiken Lettland, Republiken Li-
  tauen, Storhertigdömet Luxemburg, 
  Republiken Ungern, Republiken Mal-
  ta, Konungariket Nederländerna, Re-
  publiken Österrike, Republiken Polen, 
  Republiken Portugal, Republiken Slo-
  venien, Republiken Slovakien, Repu-
  bliken Finland, Konungariket Sverige, 
  Förenade konungariket Storbritanni-
  en och Nordirland (Europeiska unio-
  nens medlemsstater) och Republiken 
  Bulgarien och Rumänien om Republi-
  ken Bulgariens och Rumäniens an-
  slutning till Europeiska unionen.
   
   Eftersom fördraget innehåller bestämmel-
  ser som hör till området för lagstiftningen fö-
  reläggs Riksdagen samtidigt följande lagför-
  slag:
   
  
    
  
  Lagförslagen
  
  
  
  1.
  Lag
  om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget 
  om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen
   I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
   
   
  
  1 §
   De bestämmelser som hör till området för 
  lagstiftningen i det i Luxemburg den 25 april 
  2005 ingångna fördraget mellan Konungari-
  ket Belgien, Konungariket Danmark, För-
  bundsrepubliken Tyskland, Republiken 
  Grekland, Konungariket Spanien, Republi-
  ken Frankrike, Irland, Republiken Italien, 
  Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket 
  Nederländerna, Republiken Österrike, Repu-
  bliken Portugal, Republiken Finland, Ko-
  nungariket Sverige, Förenade konungariket 
  Storbritannien och Nordirland, Republiken 
  Tjeckien, Republiken Estland, Republiken 
  Cypern, Republiken Lettland, Republiken Li-
  tauen, Republiken Ungern, Republiken Mal-
  ta, Republiken Polen, Republiken Slovenien 
  och Republiken Slovakien (Europeiska unio-
  nens medlemsstater) och Republiken Bulga-
  rien och Rumänien om Republiken Bulgari-
  ens och Rumäniens anslutning till Europeis-
  ka unionen gäller som lag sådana som Fin-
  land har förbundit sig till dem.
  
  2 §
   Närmare bestämmelser om verkställigheten 
  av denna lag kan utfärdas genom förordning 
  av statsrådet.
   
  3 §
   Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
  genom förordning av republikens president.
   
  -----
  
  
  
  
  
  2.
  Lag
  om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för 
  lagstiftningen i Europaavtalet med Bulgarien och i anpassningsprotokollet som hör samman 
  med det
   I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
   
   
  
  1 §
   Genom denna lag upphävs lagen av den 26 
  april 2002 om sättande i kraft av de bestäm-
  melser som hör till området för lagstiftningen 
  i Europaavtalet med Bulgarien och i anpass-
  ningsprotokollet som hör samman med det 
  (329/2002).
  2 §
   Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
  genom förordning av republikens president.
   
   
   
   
  
  -----
  
  
  
  
  
  3.
  Lag
  om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för 
  lagstiftningen i Europaavtalet med Rumänien och i anpassningsprotokollet som hör samman 
  med det
   I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
   
   
  
  1 §
   Genom denna lag upphävs lagen av den 26 
  april 2002 om sättande i kraft av de bestäm-
  melser som hör till området för lagstiftningen 
  i Europaavtalet med Rumänien och i anpass-
  ningsprotokollet som hör samman med det 
  (331/2002).
  2 §
   Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
  genom förordning av republikens president.
   
   
   
   
  
  -----
  Helsingfors den		200
  
  Republikens President
  TARJA HALONEN
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  FÖRDRAGET
  
  om anslutning till Europeiska unionen 2005
  
  
  
  INNEHÅLLSFÖRTECKNING
  A.	Fördrag mellan Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Konungariket 
  Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken 
  Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republi-
  ken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, 
  Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Ko-
  nungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Repu-
  bliken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken 
  Finland, Konungariket Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och 
  Nordirland (Europeiska unionens medlemsstater) och Republiken Bulgarien 
  och Rumänien om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Eu-
  ropeiska unionen		137
  
  B.	Protokoll om villkoren och bestämmelserna för Republiken Bulgariens och 
  Rumäniens anslutning till Europeiska unionen		147
  
  Del ett:	Principer		147
  
  Del två:	Anpassning av konstitutionen		151
  
  		Avdelning I:	Institutionella bestämmelser		151
  		Avdelning II: 	Andra anpassningar 		152
  
  Del tre:	Permanenta bestämmelser		153
  
  		Avdelning I:	Anpassning av institutionernas rättsakter		153
  		Avdelning II:	Andra bestämmelser		153
  
  Del fyra:	Tillfälliga bestämmelser		153
  
  		Avdelning I:	Övergångsbestämmelser		153
  		Avdelning II:	Institutionella bestämmelser		153
  		Avdelning III:	Finansiella bestämmelser 		154
  		Avdelning IV:	Andra bestämmelser 		159
  
  Del fem:	Genomförandebestämmelser för detta protokoll		162
  
  		Avdelning I:	Upprättande av institutioner och organ		162
  		Avdelning II:	Tillämpning av institutionernas rättsakter		163
  		Avdelning III:	Slutbestämmelser		165
  
  C.	Akt om villkoren för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning och 
  om anpassning av de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen		166
  
  Del ett:	Principer		166
  
  Del två:	Anpassning av fördragen		170
  
  		Avdelning I:	Institutionella bestämmelser		170
  		Avdelning II:	Andra anpassningar		173
  Del tre:	Permanenta bestämmelser		174
  
  		Avdelning I:	Anpassning av institutionernas rättsakter		174
  		Avdelning II:	Andra bestämmelser		174
  
  Del fyra:	Tillfälliga bestämmelser		174
  
  		Avdelning I:	Övergångsbestämmelser		174
  		Avdelning II:	Institutionella bestämmelser		174
  		Avdelning III:	Finansiella bestämmelser		175
  		Avdelning IV:	Andra bestämmelser		180
  
  Del fem:	Genomförandebestämmelser för denna akt		182
  
  		Avdelning I:	Upprättande av institutioner och organ		182
  		Avdelning II:	Tillämpning av institutionernas rättsakter		184
  		Avdelning III:	Slutbestämmelser		185
  
  
  Slutakt
  
  	I.	Slutaktens text		186
  
  	II.	Förklaringar		191
  
  		A.	Gemensamma förklaringar av de nuvarande medlemsstaterna		191
  
  			1.	Gemensam förklaring om fri rörlighet för arbetstagare: Bul-
  				garien		191
  			2.	Gemensam förklaring om trindsädesslag: Bulgarien		191
  			3.	Gemensam förklaring om fri rörlighet för arbetstagare: Ru-
  				mänien		191
  			4.	Gemensam förklaring om landsbygdsutveckling: Bulgarien
  				och Rumänien		192
  
  		B.	Gemensam förklaring av de nuvarande medlemsstaterna och 
  			kommissionen		192
  
  			5.	Gemensam förklaring om Bulgariens and Rumäniens för-
  				beredelser inför anslutningen		192
  
  		C.	Gemensam förklaring av olika nuvarande medlemsstater		193
  
  			6.	Gemensam förklaring av Tyskland och Österrike om fri 
  				rörlighet för arbetstagare: Bulgarien och Rumänien		193
  
  		D.	Förklaring av Bulgarien		193
  
  			7.	Förklaring av Bulgarien om användning av det kyrilliska 
  				alfabetet i Europeiska unionen		193
  
  	III.	Skriftväxling mellan Europeiska unionen och Bulgarien och Rumänien om 
  ett informations- och samrådsförfarande angående antagandet av vissa be-
  slut och andra åtgärder som skall antas under tiden fram till anslutningen		194
  
  Bilaga		195
  
   
  
  
   
   
   
   
  FÖRDRAG
  
  MELLAN
  KONUNGARIKET BELGIEN,
  REPUBLIKEN TJECKIEN,
  KONUNGARIKET DANMARK,
  FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,
  REPUBLIKEN ESTLAND,
  REPUBLIKEN GREKLAND,
  KONUNGARIKET SPANIEN,
  REPUBLIKEN FRANKRIKE, IRLAND,
  REPUBLIKEN ITALIEN,
  REPUBLIKEN CYPERN,
  REPUBLIKEN LETTLAND,
  REPUBLIKEN LITAUEN,
  STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,
  REPUBLIKEN UNGERN,
  REPUBLIKEN MALTA,
  KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,
  REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,
  REPUBLIKEN POLEN,
  REPUBLIKEN PORTUGAL,
  REPUBLIKEN SLOVENIEN,
  REPUBLIKEN SLOVAKIEN,
  REPUBLIKEN FINLAND,
  KONUNGARIKET SVERIGE,
  FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND
  (EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER)
  
  OCH
  REPUBLIKEN BULGARIEN OCH RUMÄNIEN
  
  OM REPUBLIKEN BULGARIENS
  OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN
  
   
   HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG,
   
   REPUBLIKEN BULGARIEN,
   
   REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT,
   
   HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK,
   
   FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT,
   
   REPUBLIKEN ESTLANDS PRESIDENT,
   REPUBLIKEN GREKLANDS PRESIDENT,
   
   HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV SPANIEN,
   
   REPUBLIKEN FRANKRIKES PRESIDENT,
   
   IRLANDS PRESIDENT,
   
   REPUBLIKEN ITALIENS PRESIDENT,
   
   REPUBLIKEN CYPERNS PRESIDENT,
   
   REPUBLIKEN LETTLANDS PRESIDENT,
   
   REPUBLIKEN LITAUENS PRESIDENT,
   
   HANS KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG,
   
   REPUBLIKEN UNGERNS PRESIDENT,
   
   MALTAS PRESIDENT,
   
   HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA,
   
   REPUBLIKEN ÖSTERRIKES FÖRBUNDSPRESIDENT,
   
   REPUBLIKEN POLENS PRESIDENT,
   
   REPUBLIKEN PORTUGALS PRESIDENT,
   
   RUMÄNIENS PRESIDENT,
   
   REPUBLIKEN SLOVENIENS PRESIDENT,
   
   REPUBLIKEN SLOVAKIENS PRESIDENT,
   
   REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT,
   
   KONUNGARIKET SVERIGES REGERING,
   
   HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KONUNGARIKET STOR-
  BRITANNIEN OCH NORDIRLAND,
   
   SOM GEMENSAMT ÖNSKAR fullfölja förverkligandet av Europeiska unionens mål,
   
   SOM ÄR FAST BESLUTNA att fortsätta att utveckla en allt fastare sammanslutning mellan 
  Europas folk på den grund som redan är lagd,
   
   SOM BEAKTAR att artikel I-58 i fördraget om upprättande av en konstitution för Europa, 
  liksom artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen, ger europeiska stater möjlighet att bli 
  medlemmar i unionen,
   
   SOM BEAKTAR att Republiken Bulgarien och Rumänien har ansökt om medlemskap i 
  unionen,
   
   SOM BEAKTAR att rådet, efter att ha hört kommissionen och inhämtat Europaparlamentets 
  samtycke, uttalat sig för att dessa stater skall bli medlemmar,
   
   SOM BEAKTAR att, vid undertecknandet av detta fördrag, fördraget om upprättande av en 
  konstitution för Europa hade undertecknats men ännu inte ratificerats av unionens alla med-
  lemsstater och att Republiken Bulgarien och Rumänien kommer att ansluta sig till Europeiska 
  unionen såsom den är konstituerad den 1 januari 2007,
   
   HAR ENATS OM villkoren och de närmare bestämmelserna för anslutning och har för detta 
  ändamål som befullmäktigade utsett:
   
   HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG,
   
   Karel DE GUCHT
   Utrikesminister
   
   Didier DONFUT
   Statssekreterare åt utrikesministern, med ansvar för Europafrågor
   
   REPUBLIKEN BULGARIEN,
   
   Georgi PARVANOV
   President
   
   Simeon SAXE COBURG
   Premiärminister
   
   Solomon PASSY
   Utrikesminister
   
   Meglena KUNEVA
   Minister för Europafrågor
   
   REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT,
   
   Vladimír MÜLLER
   Biträdande minister för EU frågor
   
   Jan KOHOUT
   Ambassadör,
   Republiken Tjeckiens ständige representant vid Europeiska unionen
   
   HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK,
   
   Friis Arne PETERSEN
   Ständig statssekreterare
   
   
   
   Claus GRUBE
   Ambassadör,
   Konungariket Danmarks ständige representant vid Europeiska unionen
   
   FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT,
   
   Hans Martin BURY
   Biträdande minister med ansvar för Europafrågor
   
   Wilhelm SCHÖNFELDER
   Ambassadör,
   Förbundsrepubliken Tysklands ständige representant vid Europeiska unionen
   
   REPUBLIKEN ESTLANDS PRESIDENT,
   
   Urmas PAET
   Utrikesminister
   
   Väino REINART
   Ambassadör,
   Republiken Estlands ständige representant vid Europeiska unionen
   
   REPUBLIKEN GREKLANDS PRESIDENT,
   
   Yannis VALINAKIS
   Biträdande utrikesminister
   
   Vassilis KASKARELIS
   Ambassadör,
   Hellenska republikens ständiga representant vid Europeiska unionen
   
   HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV SPANIEN,
   
   Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ
   Utrikes- och samarbetsminister
   
   Alberto NAVARRO GONZÁLEZ
   Statssekreterare för Europeiska unionen 
   
   REPUBLIKEN FRANKRIKES PRESIDENT,
   
   Claudie HAIGNERÉ
   Biträdande minister åt utrikesministern, med ansvar för Europafrågor
   
   Pierre SELLAL
   Ambassadör,
   Republiken Frankrikes ständige representant vid Europeiska unionen
   
   IRLANDS PRESIDENT,
   
   Dermot AHERN
   Utrikesminister
   Noel TREACY
   Biträdande minister med särskilt ansvar för Europafrågor
   
   REPUBLIKEN ITALIENS PRESIDENT,
   
   Roberto ANTONIONE
   Statssekreterare för utrikesfrågor
   
   Rocco Antonio CANGELOSI
   Ambassadör,
   Republiken Italiens ständige representant vid Europeiska unionen
   
   REPUBLIKEN CYPERNS PRESIDENT,
   
   George IACOVOU
   Utrikesminister
   
   Nicholas EMILIOU
   Ambassadör,
   Republiken Cyperns ständige representant vid Europeiska unionen
   
   REPUBLIKEN LETTLANDS PRESIDENT,
   
   Artis PABRIKS
   Utrikesminister
   
   Eduards STIPRAIS
   Ambassadör,
   Republiken Lettlands ständige representant vid Europeiska unionen
   
   REPUBLIKEN LITAUENS PRESIDENT,
   
   Antanas VALIONIS
   Utrikesminister
   
   Albinas JANUSKA
   Biträdande statssekreterare vid utrikesministeriet
   
   HANS KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG,
   
   Jean Claude JUNCKER
   Premiärminister, ministre d'Etat och finansminister
   
   Jean ASSELBORN
   Vice premiärminister samt utrikes- och invandringsminister
   
   REPUBLIKEN UNGERNS PRESIDENT,
   
   Ferenc SOMOGYI
   Utrikesminister
   
   
   Etele BARÁTH
   Minister utan portfölj, med ansvar för Europafrågor
   
   MALTAS PRESIDENT,
   
   Michael FRENDO
   Utrikesminister
   
   Richard CACHIA CARUANA
   Ambassadör,
   Maltas ständige representant vid Europeiska unionen
   
   HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA,
   
   B.R. BOT
   Utrikesminister
   
   Atzo NICOLAÏ
   Minister för Europafrågor 
   
   REPUBLIKEN ÖSTERRIKES FÖRBUNDSPRESIDENT,
   
   Hubert GORBACH
   Vicekansler
   
   Ursula PLASSNIK
   Förbundsutrikesminister
   
   REPUBLIKEN POLENS PRESIDENT,
   
   Adam Daniel ROTFELD 
   Utrikesminister
   
   Jaroslaw PIETRAS
   Statssekreterare för Europafrågor
   
   REPUBLIKEN PORTUGALS PRESIDENT,
   
   Diogo PINTO DE FREITAS DO AMARAL
   Vice premiärminister och utrikesminister
   
   Fernando Manuel de MENDONÇA D'OLIVEIRA NEVES
   Statssekreterare för Europafrågor
   
   RUMÄNIENS PRESIDENT,
   
   Traian BASESCU 
   Rumäniens president
   
   Calin POPESCU-TARICEANU 
   Rumäniens premiärminister
   
   Mihai Razvan UNGUREANU
   Utrikesminister
   
   Leonard ORBAN 
   Chefsförhandlare med Europeiska unionen
   
   REPUBLIKEN SLOVENIENS PRESIDENT,
   
   Božo CERAR
   Statssekreterare vid utrikesministeriet
   
   REPUBLIKEN SLOVAKIENS PRESIDENT,
   
   Eduard KUKAN
   Utrikesminister
   
   József BERÉNYI
   Statssekreterare vid utrikesministeriet
   
   REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT,
   
   Eikka KOSONEN
   Ambassadör,
   Republiken Finlands ständige representant vid Europeiska unionen
   
   KONUNGARIKET SVERIGES REGERING,
   
   Laila FREIVALDS
   Utrikesminister
   
   Sven Olof PETERSSON
   Ambassadör,
   Konungariket Sveriges ständige representant vid Europeiska unionen
   
   HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KONUNGARIKET STOR-
  BRITANNIEN OCH NORDIRLAND,
   
   Sir John GRANT KCMG
   Ambassadör,
   Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands ständige representant vid Europeiska 
  unionen
   
   SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form,
   
   HAR ENATS OM FÖLJANDE.
   
   
  Artikel 1
   
   1. Republiken Bulgarien och Rumänien blir härmed medlemmar i Europeiska unionen.
   
   
   2. Republiken Bulgarien och Rumänien blir parter i fördraget om upprättande av en konsti-
  tution för Europa och i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, en-
  ligt den lydelse de har efter ändringar och tillägg.
   
   3. Villkoren och de närmare bestämmelserna för anslutning anges i det protokoll som är fo-
  gat till detta fördrag. Bestämmelserna i protokollet skall utgöra en integrerad del av detta för-
  drag.
   
   4. Protokollet, med bilagor och tillägg, skall fogas till fördraget om upprättande av en kon-
  stitution för Europa och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, 
  och bestämmelserna i protokollet skall utgöra en integrerad del av dessa fördrag.
   
   
  Artikel 2
   
   1. Om fördraget om upprättande av en konstitution för Europa inte har trätt i kraft dagen för 
  anslutningen, blir Republiken Bulgarien och Rumänien parter i de fördrag som ligger till 
  grund för unionen, enligt den lydelse de har efter ändringar och tillägg.
   
   I så fall skall artikel 1.2-1.4 gälla från och med dagen för ikraftträdandet av fördraget om 
  upprättande av en konstitution för Europa.
   
   2. De villkor för anslutning och de anpassningar i unionens grundläggande fördrag som an-
  slutningen medför, vilka gäller från och med dagen för anslutningen till och med dagen för 
  ikraftträdandet av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa, anges i den akt som 
  är fogad till detta fördrag. Bestämmelserna i akten skall utgöra en integrerad del av detta för-
  drag.
   
   3. Om fördraget om upprättande av en konstitution för Europa träder i kraft efter anslutning-
  en skall det protokoll som avses i artikel 1.3 ersätta den akt som avses i artikel 2.2 dagen för 
  ikraftträdandet av fördraget. I så fall skall bestämmelserna i protokollet inte anses skapa någon 
  ny rättsverkan utan bevara, enligt villkoren i fördraget om upprättande av en konstitution för 
  Europa, fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen och protokollet, de 
  rättsverkningar som redan har införts genom bestämmelserna i den akt som avses i artikel 2.2.
   
   Akter som antagits före ikraftträdandet av det protokoll som avses i artikel 1.3 på grundval 
  av detta fördrag eller den akt som avses i punkt 2 skall fortsätta att gälla och deras rättsverk-
  ningar skall bevaras till dess att dessa akter ändras eller upphävs.
   
   
  Artikel 3
   
   Bestämmelserna om rättigheter och skyldigheter för medlemsstaterna samt uppgifter och be-
  fogenheter för unionens institutioner, i de fördrag i vilka Republiken Bulgarien och Rumänien 
  blir parter, skall tillämpas på detta fördrag.
   
   
  Artikel 4
   
   1. Detta fördrag skall ratificeras av de höga fördragsslutande parterna i enlighet med deras 
  respektive konstitutionella krav. Ratifikationsinstrumenten skall deponeras hos Italiens reger-
  ing senast den 31 december 2006.
   2. Detta fördrag träder i kraft den 1 januari 2007 förutsatt att alla ratifikationsinstrument har 
  deponerats före den dagen.
   
   Om någon av de stater som anges i artikel 1.1 inte deponerar sitt ratifikationsinstrument i 
  rätt tid skall detta fördrag träda i kraft för den andra staten som har deponerat sitt instrument. I 
  så fall skall rådet med enhällighet omedelbart besluta om de nödvändiga anpassningarna av 
  detta fördrag, av artiklarna 10, 11.2, 12, 21.1, 22, 31, 34 och 46, punkt 2.1 b, 2.2 och 2.3 i bi-
  laga III samt avsnitt B i bilaga IV i det protokoll som avses i artikel 1.3 och, i förekommande 
  fall, av artiklarna 9-11, 14.3, 15, 24.1, 31, 34, 46 och 47, punkt 2.1 b, 2.2 och 2.3 i bilaga III 
  samt avsnitt B i bilaga IV i den akt som avses i artikel 2.2. Rådet kan också genom enhälligt 
  beslut upphäva eller anpassa sådana bestämmelser i protokollet och dess bilagor och tillägg 
  samt, i förekommande fall, i akten och dess bilagor och tillägg, som uttryckligen hänvisar till 
  en stat som inte har deponerat sitt ratifikationsinstrument.
   
   Utan hinder av deponeringen av alla nödvändiga ratifikationsinstrument i enlighet med 
  punkt 1, träder detta fördrag i kraft den 1 januari 2008 om rådet fattar ett beslut om båda de 
  anslutande staterna enligt artikel 39 i det protokoll som avses i artikel 1.3, eller enligt artikel 
  39 i den akt som avses i artikel 2.2 före ikraftträdandet av fördraget om upprättande av en 
  konstitution för Europa.
   
   Om ett sådant beslut fattas för endast en av de anslutande staterna träder detta fördrag i kraft 
  för den staten den 1 januari 2008.
   
   3. Utan hinder av punkt 2 får unionens institutioner före anslutningen anta de åtgärder som 
  avses i artiklarna 3.6, 6.2 andra stycket, 6.4 andra stycket, 6.7 andra och tredje styckena, 6.8 
  andra stycket, 6.9 tredje stycket, 17, 19, 27.1, 27.4, 28.4, 28.5, 29, 30.3, 31.4, 32.5, 34.3, 34.4, 
  37, 38, 39.4, 41, 42, 55, 56, 57 och bilagorna IV-VIII i det protokoll som avses i artikel 1.3. 
  Sådana åtgärder skall antas enligt motsvarande bestämmelser i artiklarna 3.6, 6.2 andra styck-
  et, 6.4 andra stycket, 6.7 andra och tredje styckena, 6.8 andra stycket, 6.9 tredje stycket, 20, 
  22, 27.1, 27.4, 28.4, 28.5, 29, 30.3, 31.4, 32.5, 34.3, 34.4, 37, 38, 39.4, 41, 42, 55, 56, 57 och 
  bilagorna IV-VIII i den akt som avses i artikel 2.2, före ikraftträdandet av fördraget om upp-
  rättande av en konstitution för Europa.
   
   Dessa åtgärder skall träda i kraft endast om detta fördrag träder i kraft och då samtidigt med 
  fördraget.
   
  Artikel 5
   
   Den bulgariska och den rumänska texten till fördraget om upprättande av en konstitution för 
  Europa skall fogas till det här fördraget. Dessa texter skall vara giltiga på samma villkor som 
  de danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, 
  maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeck-
  iska, tyska och ungerska texterna till fördraget om upprättande av en konstitution för Europa.
   
   Italiens regering skall till Bulgariens och Rumäniens regeringar överlämna en bestyrkt kopia 
  av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa på alla de språk som anges i första 
  stycket.
   
  Artikel 6
   
   Detta fördrag, som har upprättats i ett enda original på bulgariska, danska, engelska, estnis-
  ka, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, 
  polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och 
  ungerska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga, skall deponeras i arkiven hos Italiens 
  regering, som skall överlämna en bestyrkt kopia till var och en av de andra signatärstaternas 
  regeringar.
   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
  PROTOKOLL
  
  OM VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA FÖR
  REPUBLIKEN BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING
  TILL EUROPEISKA UNIONEN
   
   DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA
   
   SOM BEAKTAR att Republiken Bulgarien och Rumänien blir medlemmar i Europeiska 
  unionen den 1 januari 2007,
   
   SOM BEAKTAR att det i artikel I-58 i fördraget om upprättande av en konstitution för Eu-
  ropa föreskrivs att villkoren och de närmare bestämmelserna för att upptas som medlem skall 
  fastställas i ett avtal mellan medlemsstaterna och kandidatstaten,
   
   HAR ENATS OM följande bestämmelser som skall fogas till fördraget om upprättande av 
  en konstitution för Europa och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemen-
  skapen:
   
   
  
  DEL ETT
  PRINCIPER
  Artikel 1
   
   1. I detta protokoll avses med
   
   - konstitutionen: fördraget om upprättan-
  de av en konstitution för Europa,
   
   - Euratomfördraget: fördraget om upprät-
  tandet av Europeiska atomenergigemenska-
  pen, med de tillägg och ändringar som gjorts 
  genom fördrag eller andra rättsakter som trätt 
  i kraft före anslutningen,
   
   - nuvarande medlemsstater: Konungariket 
  Belgien, Republiken Tjeckien, Konungariket 
  Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, 
  Republiken Estland, Republiken Grekland, 
  Konungariket Spanien, Republiken Frankri-
  ke, Irland, Republiken Italien, Republiken 
  Cypern, Republiken Lettland, Republiken Li-
  tauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republi-
  ken Ungern, Republiken Malta, Konungari-
  ket Nederländerna, Republiken Österrike, 
  Republiken Polen, Republiken Portugal, Re-
  publiken Slovenien, Republiken Slovakien, 
  Republiken Finland, Konungariket Sverige 
  och Förenade konungariket Storbritannien 
  och Nordirland,
   
   - nya medlemsstater: Republiken Bulga-
  rien och Rumänien,
   
   - institutioner: de institutioner som upp-
  rättats genom konstitutionen.
   
   2. Hänvisningar i detta protokoll till konsti-
  tutionen och unionen skall i förekommande 
  fall uppfattas som hänvisningar till Euratom-
  fördraget respektive till den gemenskap som 
  upprättats genom Euratomfördraget.
   
   
  Artikel 2
   
   Från och med dagen för anslutningen skall 
  bestämmelserna i konstitutionen, i Euratom-
  fördraget och i rättsakter som har antagits av 
  institutionerna före anslutningen vara bin-
  dande för Bulgarien och Rumänien och skall 
  tillämpas i dessa stater på de villkor som an-
  ges i konstitutionen, i Euratomfördraget och i 
  detta protokoll.
   
  Artikel 3
   
   1. Bulgarien och Rumänien ansluter sig till 
  de beslut och avtal som företrädarna för med-
  lemsstaternas regeringar har fattat eller ingått 
  vid sammanträden i rådet.
   
   2. Bulgarien och Rumänien skall ha samma 
  ställning som de nuvarande medlemsstaterna 
  när det gäller förklaringar, resolutioner eller 
  andra ståndpunkter av Europeiska rådet eller 
  av rådet samt förklaringar, resolutioner eller 
  andra ståndpunkter som medlemsstaterna ef-
  ter gemensam överenskommelse har antagit i 
  frågor om unionen; de kommer följaktligen 
  att beakta de principer och riktlinjer som 
  kommer till uttryck i dessa förklaringar, reso-
  lutioner eller andra ståndpunkter och kom-
  mer att göra vad som behövs för att säkerstäl-
  la genomförandet.
   
   3. Bulgarien och Rumänien ansluter sig till 
  de konventioner och protokoll som finns för-
  tecknade i bilaga I. Dessa konventioner och 
  protokoll skall träda i kraft gentemot Bulga-
  rien och Rumänien den dag som rådet fast-
  ställer i de beslut som avses i punkt 4.
   
   4. Rådet skall genom enhälligt beslut på 
  rekommendation av kommissionen och efter 
  att ha hört Europaparlamentet anta europeis-
  ka beslut om alla anpassningar som krävs på 
  grund av anslutning till de konventioner och 
  protokoll som avses i punkt 3 och skall of-
  fentliggöra den anpassade texten i Europeis-
  ka unionens officiella tidning. 
   
   5. Bulgarien och Rumänien åtar sig avse-
  ende de konventioner och protokoll som av-
  ses i punkt 3 att införa administrativa eller 
  andra arrangemang som motsvarar dem som 
  de nuvarande medlemsstaterna eller rådet har 
  antagit vid dagen för anslutningen, och att 
  underlätta praktiskt samarbete mellan med-
  lemsstaternas institutioner och organisatio-
  ner. 
   
   6. Rådet kan genom enhälligt beslut på för-
  slag av kommissionen anta europeiska beslut 
  om komplettering av bilaga I med de kon-
  ventioner, avtal och protokoll som under-
  tecknats före dagen för anslutningen.
   
   7. De särskilda instrument som nämns i 
  denna artikel inbegriper dem som avses i ar-
  tikel IV 438 i konstitutionen.
   
  Artikel 4
   
   1. Bestämmelserna i Schengenregelverket, 
  som avses i protokoll nr 17 till konstitutionen 
  om Schengenregelverket införlivat inom Eu-
  ropeiska unionens ramar, och i de rättsakter 
  som grundas på detta eller på annat sätt har 
  samband med detta, enligt förteckningen i bi-
  laga II, samt i eventuella ytterligare sådana 
  rättsakter som antagits före anslutningen, 
  skall vara bindande för och tillämpas i Bul-
  garien och Rumänien från och med dagen för 
  anslutningen.
   
   2. De bestämmelser i Schengenregelverket, 
  som det införlivats inom Europeiska unio-
  nens ramar, och i rättsakter som grundas på 
  detta eller på annat sätt har samband med 
  detta, vilka inte avses i punkt 1 skall visserli-
  gen vara bindande för Bulgarien och Rumä-
  nien från och med dagen för anslutningen 
  men skall inte tillämpas i respektive stat för-
  rän efter ett europeiskt beslut av rådet när det 
  i enlighet med tillämpliga Schengenutvärde-
  ringsförfaranden har kontrollerats att de nöd-
  vändiga villkoren för tillämpning av samtliga 
  delar av regelverket är uppfyllda i den staten. 
   
   Rådet skall fatta sitt beslut, efter att ha hört 
  Europaparlamentet, med enhällighet bland de 
  medlemmar som företräder regeringarna i de 
  medlemsstater för vilka tillämpningen av de 
  bestämmelser som avses i denna punkt redan 
  har inletts och företrädaren för regeringen i 
  den medlemsstat för vilken tillämpningen av 
  bestämmelserna skall inledas. De rådsmed-
  lemmar som företräder regeringarna i Irland 
  och i Förenade konungariket Storbritannien 
  och Nordirland skall delta i sådana beslut i 
  den mån de hänför sig till de bestämmelser i 
  Schengenregelverket och i rättsakter som 
  grundas på detta eller som på annat sätt har 
  samband med detta i vilka dessa medlemssta-
  ter deltar.
  Artikel 5
   
   Bulgarien och Rumänien skall delta i den 
  ekonomiska och monetära unionen från och 
  med dagen för anslutningen som medlems-
  stater med undantag i enlighet med artikel III 
  197 i konstitutionen.
   
   
  Artikel 6
   
   1. Sådana avtal eller konventioner som in-
  gåtts eller provisoriskt tillämpas av unionen 
  med en eller flera tredje stater, med en inter-
  nationell organisation eller med en medbor-
  gare i tredje stat, skall vara bindande för 
  Bulgarien och Rumänien på de villkor som 
  anges i konstitutionen och i detta protokoll.
   
   2. Bulgarien och Rumänien förbinder sig 
  att på de villkor som anges i detta protokoll 
  ansluta sig till de avtal eller konventioner 
  som ingåtts eller undertecknats av unionen 
  och de nuvarande medlemsstaterna tillsam-
  mans.
   
   Bulgariens och Rumäniens anslutning till 
  de avtal eller konventioner som ingåtts eller 
  undertecknats av unionen och de nuvarande 
  medlemsstaterna tillsammans med särskilda 
  tredjeländer eller internationella organisa-
  tioner skall godkännas genom att protokoll 
  till sådana avtal eller konventioner ingås 
  mellan rådet, genom enhälligt beslut på 
  medlemsstaternas vägnar, och det eller de 
  tredje länderna eller den internationella or-
  ganisationen i fråga. Kommissionen skall på 
  medlemsstaternas vägnar förhandla fram 
  dessa protokoll på grundval av förhand-
  lingsdirektiv som enhälligt godkänts av rå-
  det, och i samråd med en kommitté beståen-
  de av företrädare för medlemsstaterna. Den 
  skall lägga fram ett utkast till protokollen 
  för rådet, så att de kan ingås.
   
   Detta förfarande skall inte påverka utövan-
  det av unionens egen behörighet eller beröra 
  fördelningen av befogenheter mellan unionen 
  och medlemsstaterna när det gäller ingående 
  av sådana avtal i framtiden eller eventuella 
  andra ändringar som inte har samband med 
  anslutningen.
   3. När Bulgarien och Rumänien ansluter 
  sig till de avtal och konventioner som avses i 
  punkt 2 skall de få samma rättigheter och 
  skyldigheter enligt dessa avtal och konven-
  tioner som de nuvarande medlemsstaterna.
   
   4. Från och med dagen för anslutningen, 
  och i avvaktan på ikraftträdandet av de nöd-
  vändiga protokoll som avses i punkt 2, skall 
  Bulgarien och Rumänien tillämpa bestäm-
  melserna i de avtal eller konventioner som 
  ingåtts av unionen och de nuvarande med-
  lemsstaterna tillsammans före anslutningen, 
  med undantag för avtalet med Schweiz om 
  fri rörlighet för personer. Denna skyldighet 
  gäller också för de avtal eller konventioner 
  som unionen och de nuvarande medlemssta-
  terna har enats om att tillämpa provisoriskt.
   
   I avvaktan på ikraftträdandet av de proto-
  koll som avses i punkt 2 skall unionen och 
  medlemsstaterna, när så befinns lämpligt till-
  sammans, inom ramen för sin respektive be-
  hörighet, vidta lämpliga åtgärder. 
   
   5. Bulgarien och Rumänien ansluter sig till 
  partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i 
  gruppen av stater i Afrika, Västindien och 
  Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europe-
  iska gemenskapen och dess medlemsstater, å 
  andra sidan1, undertecknat i Cotonou den 23 
  juni 2000.
   
   6. Bulgarien och Rumänien förbinder sig 
  att på de villkor som anges i detta protokoll 
  ansluta sig till avtalet om Europeiska ekono-
  miska samarbetsområdet2 i enlighet med arti-
  kel 128 i det avtalet.
   
   7. Från och med dagen för anslutningen 
  skall Bulgarien och Rumänien tillämpa de bi-
  laterala textilavtal och textilöverenskommel-
  ser som unionen har ingått med tredjeländer.
   
   
   
   
   
   
  ---
  1	EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.
  2	EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.
   De kvantitativa restriktioner som unionen 
  tillämpar på import av textil och beklädnads-
  varor skall anpassas för att ta hänsyn till Bul-
  gariens och Rumäniens anslutning till unio-
  nen. Unionen kan i detta syfte före anslut-
  ningen förhandla fram ändringar i de bilate-
  rala avtal och överenskommelser som avses 
  ovan med de berörda tredjeländerna.
   
   Om ändringarna i de bilaterala textilavtalen 
  och textilöverenskommelserna inte har trätt i 
  kraft vid anslutningen skall unionen göra de 
  nödvändiga anpassningarna av sina bestäm-
  melser om import av textil och beklädnads-
  varor från tredjeländer för att ta hänsyn till 
  Bulgariens och Rumäniens anslutning.
   
   8. De kvantitativa restriktioner som unio-
  nen tillämpar på import av stål och stålpro-
  dukter skall anpassas på grundval av Bulga-
  riens och Rumäniens import under de senaste 
  åren av stålprodukter med ursprung i de be-
  rörda leverantörsländerna.
   
   I detta syfte skall de nödvändiga ändring-
  arna i de bilaterala stålavtal och stålöverens-
  kommelser som unionen ingått med tredje-
  länder förhandlas fram före anslutningen.
   
   Om ändringarna av de bilaterala avtalen 
  och överenskommelserna inte har trätt i kraft 
  vid anslutningen skall bestämmelserna i för-
  sta stycket gälla.
   
   9. Fiskeavtal som Bulgarien och Rumänien 
  före anslutningen har ingått med tredjeländer 
  skall förvaltas av unionen.
   
   De rättigheter och skyldigheter som Bulga-
  rien och Rumänien har genom dessa avtal 
  skall inte påverkas under den period då be-
  stämmelserna i dessa avtal provisoriskt bibe-
  hålls.
   
   Så snart som möjligt och under alla om-
  ständigheter innan de avtal som avses i första 
  stycket har löpt ut skall lämpliga beslut om 
  fortsättning av fiskeverksamheten enligt des-
  sa avtal antas i varje enskilt fall av rådet, på 
  förslag från kommissionen, varvid det även 
  skall vara möjligt att förlänga vissa avtal med 
  högst ett år.
   10. Med verkan från och med dagen för an-
  slutningen skall Bulgarien och Rumänien 
  frånträda alla frihandelsavtal med tredjelän-
  der, inklusive Centraleuropeiska frihandels-
  avtalet.
   
   I den mån avtal mellan Bulgarien, Rumäni-
  en eller båda staterna å ena sidan och ett eller 
  flera tredjeländer å andra sidan inte är fören-
  liga med de skyldigheter som följer av detta 
  protokoll skall Bulgarien och Rumänien vid-
  ta alla lämpliga åtgärder för att undanröja de 
  oförenligheter som konstaterats. Om Bulga-
  rien eller Rumänien har svårigheter med att 
  anpassa ett avtal som ingåtts med ett eller fle-
  ra tredjeländer före anslutningen skall landet 
  enligt villkoren i det avtalet frånträda det.
   
   11. Bulgarien och Rumänien ansluter sig 
  på de villkor som anges i detta protokoll till 
  de interna överenskommelser som ingåtts av 
  de nuvarande medlemsstaterna för att 
  genomföra de avtal eller konventioner som 
  avses i punkterna 2, 5 och 6.
   
   12. Bulgarien och Rumänien skall när så 
  behövs vidta lämpliga åtgärder för att deras 
  ställning i förhållande till internationella or-
  ganisationer och sådana internationella avtal 
  där också unionen eller andra medlemsstater 
  är parter skall anpassas till de rättigheter och 
  skyldigheter som följer av anslutningen till 
  unionen.
   
   I synnerhet skall de vid anslutningen eller 
  så snart som möjligt därefter frånträda sådana 
  internationella fiskeavtal och utträda ur såda-
  na fiskeorganisationer som även unionen är 
  part i, om inte deras medlemskap har sam-
  band med något annat än fiske.
   
   13. När denna artikel hänvisar till konven-
  tioner och avtal som ingåtts eller underteck-
  nats av unionen är de konventioner och avtal 
  som avses i artikel IV 438 i konstitutionen 
  inbegripna.
   
  Artikel 7
   
   En europeisk lag som antagits av rådet kan 
  upphäva de övergångsbestämmelser som 
  fastställs i detta protokoll när dessa inte läng-
  re är tillämpliga. Rådet skall besluta enhälligt 
  efter att ha hört Europaparlamentet.
   
   
  Artikel 8
   
   1. De rättsakter som har antagits av institu-
  tionerna och som omfattas av övergångsbe-
  stämmelser i detta protokoll skall behålla sin 
  rättsliga status; i synnerhet skall förfarandena 
  för ändring av dessa rättsakter gälla även i 
  fortsättningen.
   
   2. De bestämmelser i detta protokoll vars 
  syfte eller verkan är att rättsakter antagna av 
  institutionerna skall upphävas eller ändras, 
  utom då det gäller en övergångsåtgärd, skall 
  ha samma rättsliga status som de på detta sätt 
  upphävda eller ändrade bestämmelserna och 
  skall vara underkastade samma regler som 
  dessa.
   
   
  Artikel 9
   
   Konstitutionen och de rättsakter som anta-
  gits av institutionerna skall, som en över-
  gångsåtgärd, tillämpas med de avvikelser 
  som föreskrivs i detta protokoll.
   
   
   
  DEL TVÅ
  ANPASSNING AV KONSTITUTIONEN
  
  AVDELNING I
  INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER
  Artikel 10
   
   1. Artikel 9 första stycket i protokoll nr 3 
  om stadgan för Europeiska unionens dom-
  stol, som fogas till konstitutionen och Eura-
  tomfördraget, skall ersättas med följande:
   
   "Den nytillsättning av en del av domar-
  tjänsterna som skall äga rum vart tredje år 
  skall avse omväxlande fjorton och tretton 
  domare.".
   2. Artikel 48 i protokoll nr 3 om stadgan 
  för Europeiska unionens domstol, som fogas 
  till konstitutionen och Euratomfördraget, 
  skall ersättas med följande:
   
   "Artikel 48
   
   Tribunalen skall ha tjugosju domare.".
   
   
  Artikel 11
   
   Protokoll nr 5 om Europeiska investerings-
  bankens stadga, som fogas till konstitutionen, 
  skall ändras på följande sätt:
   
   1. Artikel 4.1 första stycket skall ändras på 
  följande sätt:
   
   a) Den inledande meningen skall ersättas 
  med följande:
   
   "1. Banken skall ha ett kapital på 
  164 795 737 000 EUR, som skall tecknas av 
  medlemsstaterna med följande belopp1:".
   
   b) Följande skall införas mellan uppgifter-
  na för Irland och Slovakien:
   
   "Rumänien	846 000 000".
   
   c) Följande skall införas mellan uppgifterna 
  för Slovenien och Litauen:
   
   "Bulgarien	296 000 000."
   
   2. Artikel 9.2 första, andra och tredje 
  styckena skall ersättas med följande:
   
   "2. Styrelsen skall bestå av 28 ledamöter 
  och 18 suppleanter.
   
   Ledamöterna skall utses av bankens råd för 
  en tid av fem år; varje medlemsstat skall no-
  minera en ledamot. Kommissionen skall ock-
  så nominera en ledamot.
   
  ---
  1	De uppgifter som anges för Bulgarien och 
  Rumänien är preliminära och baseras på 
  uppgifter för 2003 som offentliggjorts av 
  Eurostat."
   Suppleanterna skall utses av bankens råd 
  för en tid av fem år enligt följande:
   
   - Två suppleanter skall nomineras av 
  Tyskland.
   
   - Två suppleanter skall nomineras av 
  Frankrike.
   
   - Två suppleanter skall nomineras av Ita-
  lien.
   
   - Två suppleanter skall nomineras av För-
  enade konungariket Storbritannien och Nord-
  irland.
   
   - En suppleant skall nomineras i samför-
  stånd mellan Spanien och Portugal.
   
   - En suppleant skall nomineras i samför-
  stånd mellan Belgien, Luxemburg och Ne-
  derländerna.
   
   - Två suppleanter skall nomineras i sam-
  förstånd mellan Danmark, Grekland, Irland 
  och Rumänien.
   
   - Två suppleanter skall nomineras i sam-
  förstånd mellan Estland, Lettland, Litauen, 
  Österrike, Finland och Sverige.
   
   - Tre suppleanter skall nomineras i sam-
  förstånd mellan Bulgarien, Tjeckien, Cypern, 
  Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slova-
  kien.
   
   - En suppleant skall nomineras av kom-
  missionen."
   
   
  Artikel 12
   
   Artikel 134.2 första stycket i Euratomförd-
  raget om sammansättningen av Vetenskapli-
  ga och tekniska kommittén skall ersättas med 
  följande:
   
   "2. Kommittén skall ha 41 ledamöter som 
  rådet utser efter att ha hört kommissionen."
   
   
   
  AVDELNING II
  ANDRA ANPASSNINGAR
  Artikel 13
   
   I artikel III-157.1 i konstitutionen skall sis-
  ta meningen ersättas med följande:
   
   "I fråga om restriktioner som är i kraft en-
  ligt nationell lagstiftning i Bulgarien, Estland 
  och Ungern skall detta datum vara den 31 
  december 1999."
   
   
  Artikel 14
   
   Artikel IV-440.1 i konstitutionen skall er-
  sättas med följande:
   
   "1. Detta fördrag skall tillämpas på Ko-
  nungariket Belgien, Republiken Bulgarien, 
  Republiken Tjeckien, Konungariket Dan-
  mark, Förbundsrepubliken Tyskland, Repu-
  bliken Estland, Republiken Grekland, Ko-
  nungariket Spanien, Republiken Frankrike, 
  Irland, Republiken Italien, Republiken Cy-
  pern, Republiken Lettland, Republiken Li-
  tauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republi-
  ken Ungern, Republiken Malta, Konungari-
  ket Nederländerna, Republiken Österrike, 
  Republiken Polen, Republiken Portugal, 
  Rumänien, Republiken Slovenien, Republi-
  ken Slovakien, Republiken Finland, Ko-
  nungariket Sverige och Förenade konungari-
  ket Storbritannien och Nordirland."
   
   
   
  Artikel 15
   
   1. I artikel IV-448.1 i konstitutionen skall 
  följande stycke läggas till:
   
   "Till följd av anslutningsfördraget är även 
  de bulgariska och rumänska texterna giltiga."
   
   2. Artikel 225 andra stycket i Euratomförd-
  raget skall ersättas med följande:
   
   
   
   "Även de bulgariska, danska, engelska, 
  estniska, finska, grekiska, iriska, lettiska, li-
  tauiska, maltesiska, polska, portugisiska, ru-
  mänska, slovakiska, slovenska, spanska, 
  svenska, tjeckiska och ungerska texterna är 
  giltiga."
   
   
   
  DEL TRE
  PERMANENTA BESTÄMMELSER
  
  AVDELNING I
  ANPASSNING AV INSTITUTIONERNAS 
  RÄTTSAKTER
  Artikel 16
   
   De rättsakter som förtecknas i bilaga III till 
  detta protokoll skall anpassas på det sätt som 
  anges i den bilagan.
   
  Artikel 17
   
   Sådan anpassning som vid anslutningen 
  behöver göras i de rättsakter som förtecknas i 
  bilaga IV till detta protokoll skall utarbetas 
  enligt riktlinjerna i den bilagan.
   
   
   
  AVDELNING II
  ANDRA BESTÄMMELSER
  Artikel 18
   
   De åtgärder som förtecknas i bilaga V till 
  detta protokoll skall tillämpas enligt de vill-
  kor som anges i den bilagan.
   
  Artikel 19
   
   Genom en europeisk lag som antas av rådet 
  får bestämmelserna i detta protokoll om den 
  gemensamma jordbrukspolitiken anpassas till 
  följd av ändringar i unionsrätten. Rådet skall 
  besluta enhälligt efter att ha hört Europapar-
  lamentet.
  DEL FYRA
  TILLFÄLLIGA BESTÄMMELSER
  
  AVDELNING I
  ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
  Artikel 20
   
   De åtgärder som förtecknas i bilagorna VI 
  och VII till detta protokoll skall tillämpas på 
  Bulgarien och Rumänien enligt de villkor 
  som anges i de bilagorna.
   
   
  AVDELNING II
  INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER
  Artikel 21
   
   1. I artikel 1.2 i protokoll nr 34 om över-
  gångsbestämmelser för unionens institutioner 
  och organ, fogat till konstitutionen och Eura-
  tomfördraget, skall följande stycke läggas till:
   
   "Med avvikelse från det högsta antal leda-
  möter i Europaparlamentet som fastställs i ar-
  tikel I-20.2 i konstitutionen skall antalet le-
  damöter i Europaparlamentet ökas, för att 
  beakta Bulgariens och Rumäniens anslut-
  ning, med följande antal ledamöter från dessa 
  länder för tiden från och med anslutningen 
  fram till början av Europaparlamentets man-
  datperiod 2009-2014:
   
   Bulgarien	18
   Rumänien	35".
   
   2. Före den 31 december 2007 skall Bulga-
  rien och Rumänien, i enlighet med bestäm-
  melserna i akten om allmänna direkta val av 
  ledamöter i Europaparlamentet, för sina 
  medborgare hålla allmänna direkta val av det 
  antal ledamöter som anges i punkt 11.
  
  ---
  1	EGT L 278, 8.10.1976, s. 5. Akten senast ändrad 
  genom rådets beslut 2002/772/EG, Euratom (EGT 
  L 283, 21.10.2002, s. 1).
   3. Om valen hålls efter dagen för anslut-
  ningen skall, med avvikelse från artikel I-
  20.3 i konstitutionen, de ledamöter i Europa-
  parlamentet som företräder medborgarna i 
  Bulgarien och Rumänien under perioden från 
  och med anslutningen fram till vart och ett av 
  de val som avses i punkt 2 utses inom parla-
  menten i dessa stater på det sätt som var och 
  en av dessa stater själv bestämmer.
   
   
   
  Artikel 22
   
   1. I artikel 2.2 andra stycket i protokoll nr 
  34 om övergångsbestämmelser för unionens 
  institutioner och organ, fogat till konstitutio-
  nen och Euratomfördraget, skall följande in-
  föras mellan uppgifterna för Belgien och 
  Tjeckien: 
   
   "Bulgarien	10".
   
   Följande skall införas mellan uppgifterna 
  för Portugal och Slovenien:
   
   "Rumänien	14".
   
   2. Artikel 2.2 tredje stycket i protokoll nr 
  34 om övergångsbestämmelser för unionens 
  institutioner och organ, fogat till konstitutio-
  nen och Euratomfördraget, skall ersättas med 
  följande:
   
   "Rådet skall besluta med minst 255 röster 
  från en majoritet av medlemmarna när beslu-
  tandet enligt konstitutionen skall ske på för-
  slag från kommissionen. I andra fall skall rå-
  det besluta med minst 255 röster från minst 
  två tredjedelar av medlemmarna."
   
   
   
  Artikel 23
   
   I artikel 6 i protokoll nr 34 om övergångs-
  bestämmelser för unionens institutioner och 
  organ, fogat till konstitutionen och Euratom-
  fördraget, skall följande införas mellan upp-
  gifterna för Belgien och Tjeckien: 
   
   "Bulgarien	12".
   Följande skall införas mellan uppgifterna 
  för Portugal och Slovenien:
   
   "Rumänien	15".
   
   
  Artikel 24
   
   I artikel 7 i protokoll nr 34 om övergångs-
  bestämmelser för unionens institutioner och 
  organ, fogat till konstitutionen och Euratom-
  fördraget, skall följande införas mellan upp-
  gifterna för Belgien och Tjeckien:
   
   "Bulgarien	12".
   
   Följande skall införas mellan uppgifterna 
  för Portugal och Slovenien:
   
   "Rumänien	15".
   
   
   
  AVDELNING III
  FINANSIELLA BESTÄMMELSER
  Artikel 25
   
   1. Från dagen för anslutningen skall Bulga-
  rien och Rumänien betala in följande belopp, 
  som motsvarar deras andel av det inbetalade 
  kapitalet för det tecknade kapitalet enligt ar-
  tikel 4 i protokoll nr 5 om Europeiska inve-
  steringsbankens stadga, fogat till konstitutio-
  nen1:
   
   Bulgarien	14 800 000 EUR
   Rumänien	42 300 000 EUR.
   
   Dessa belopp skall betalas i åtta lika stora 
  delbetalningar, som förfaller till betalning 
  den 31 maj 2007, 31 maj 2008, 31 maj 2009, 
  30 november 2009, 31 maj 2010, 30 novem-
  ber 2010, 31 maj 2011 och 30 november 
  2011.
   
   
  ---
  1	De angivna sifferuppgifterna är preliminära och 
  grundar sig på de uppgifter för 2003 som offentlig-
  gjorts av Eurostat.
   2. Bulgarien och Rumänien skall, i åtta lika 
  stora delbetalningar, som förfaller till betal-
  ning på de dagar som avses i punkt 1, bidra 
  till reserver och avsättningar som har karak-
  tär av reserver samt till de överföringar till 
  reserver och avsättningar som skall göras och 
  som motsvarar saldot på resultaträkningen i 
  slutet av månaden före anslutningen, enligt 
  uppgifterna i bankens balansräkning, med be-
  lopp motsvarande följande procentandelar av 
  reserverna och avsättningarna1:
   
   Bulgarien	0,181 %
   Rumänien	0,517 %.
   
   3. Det kapital och de inbetalningar som fö-
  reskrivs i punkterna 1 och 2 skall inbetalas 
  kontant i euro av Bulgarien och Rumänien, 
  om inte bankens råd enhälligt beslutar om ett 
  undantag.
   
  Artikel 26
   
   1. Bulgarien och Rumänien skall betala föl-
  jande belopp till den kol och stålforsknings-
  fond som avses i beslut 2002/234/EKSG av 
  företrädarna för medlemsstaternas regeringar, 
  församlade i rådet, av den 27 februari 2002 
  om de ekonomiska följderna av att EKSG 
  fördraget upphör att gälla och om Kol och 
  stålforskningsfonden2:
   
   	(miljoner EUR, löpande priser)
   
   Bulgarien	11,95
   Rumänien	29,88
   
   2. Bidragen till Kol och stålforskningsfon-
  den skall betalas i fyra delar, med början 
  2009, alltid den första arbetsdagen i årets för-
  sta månad, enligt följande:
   
   2009: 15 %
   2010: 20 %
   2011: 30 %
   2012: 35 %.
   
  ---
  1	De angivna sifferuppgifterna är preliminära och 
  grundar sig på de uppgifter för 2003 som offentlig-
  gjorts av Eurostat.
  2	EGT L 79, 22.3.2002, s. 42.
  Artikel 27
   
   1. Från och med dagen för anslutningen 
  skall upphandling, tecknande av kontrakt och 
  utbetalningar av föranslutningsstöd enligt 
  Phareprogrammet1, Phares program för 
  gränsöverskridande samarbete2 och stöd en-
  ligt den övergångsmekanism som avses i ar-
  tikel 31 förvaltas av genomförandeorgan i 
  Bulgarien och Rumänien.
   
   Kommissionen skall genom ett beslut avstå 
  från sin förhandskontroll av upphandling och 
  tecknande av kontrakt efter ett ackredite-
  ringsförfarande som genomförts av kommis-
  sionen och en positiv bedömning enligt sy-
  stemet för utvidgat decentraliserat genomfö-
  rande (EDIS), i enlighet med de kriterier och 
  villkor som fastställs i bilagan till rådets för-
  ordning (EG) nr 1266/1999 av den 21 juni 
  1999 om samordning av stödet till kandidat-
  länderna inom ramen för föranslutningsstra-
  tegin och om ändring av förordning (EEG) nr 
  3906/893 samt i artikel 164 i budgetförord-
  ningen för Europeiska gemenskapernas all-
  männa budget4. 
   
   Om detta kommissionsbeslut om att avstå 
  från förhandskontroll inte har fattats före an-
  slutningen skall inga kontrakt som under-
  tecknas mellan dagen för anslutningen och 
  den dag då kommissionen fattar sitt beslut 
  berättiga till föranslutningsstöd.
   
   
  ---
  1	Rådets förordning (EEG) nr 3906/89 av den 18 de-
  cember 1989 om ekonomiskt stöd till vissa länder i 
  centrala och östra Europa (EGT L 375, 23.12.1989, 
  s. 11). Förordningen senast ändrad genom förord-
  ning (EG) nr 769/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 
  1).
  2	Kommissionens förordning (EG) nr 2760/98 av den 
  18 december 1998 om genomförande av ett pro-
  gram för gränsöverskridande samarbete inom ra-
  men för Phareprogrammet (EGT L 345, 
  19.12.1998, s. 49). Förordningen senast ändrad ge-
  nom förordning (EG) nr 1822/2003 (EUT L 267, 
  17.10.2003, s. 9).
  3	EGT L 161, 26.6.1999, s. 68.
  4	Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av 
  den 25 juni 2002 (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
   I välgrundade undantagsfall får kommis-
  sionen dock, om kommissionens beslut om 
  att avstå från förhandskontroll försenas till 
  efter dagen för anslutningen av skäl som inte 
  kan tillskrivas myndigheterna i Bulgarien el-
  ler Rumänien, anse att villkoren för förans-
  lutningsstöd är uppfyllda när det gäller kon-
  trakt som undertecknas mellan dagen för an-
  slutningen och dagen för kommissionens be-
  slut, och tillåta fortsatt genomförande av fö-
  ranslutningsstödet under en begränsad peri-
  od, med förbehåll för kommissionens för-
  handskontroll av upphandling och tecknande 
  av kontrakt.
   
   2. Finansiella åtaganden som ingåtts före 
  anslutningen enligt de finansiella föranslut-
  ningsinstrument som avses i punkt 1 samt de 
  som ingåtts enligt den övergångsmekanism 
  som avses i artikel 31 efter anslutningen, in-
  klusive ingående och registrering av därpå 
  följande enskilda rättsliga åtaganden och ut-
  betalningar efter anslutningen, skall även 
  fortsättningsvis styras av reglerna och före-
  skrifterna i de finansiella föranslutningsin-
  strumenten och belasta motsvarande budget-
  kapitel tills de berörda programmen och pro-
  jekten har avslutas. Trots detta skall offentlig 
  upphandling som inleds efter anslutningen 
  genomföras i enlighet med relevanta unions-
  bestämmelser.
   
   3. Programplanering för det föranslut-
  ningsstöd som avses i punkt 1 skall genomfö-
  ras för sista gången under det sista året före 
  anslutningen. Kontrakt för åtgärder enligt 
  dessa program måste tecknas inom de följan-
  de två åren. Inga förlängningar av perioden 
  för tecknande av kontrakt skall beviljas. I 
  välgrundade undantagsfall kan begränsad 
  förlängning av varaktigheten beviljas i fråga 
  om fullgörande av kontrakt.
   
   Utan hinder av detta får föranslutningsfon-
  der tas i anspråk under de två första åren ef-
  ter anslutningen för att täcka administrativa 
  kostnader enligt punkt 4. För kostnader som 
  gäller revision och utvärdering får föranslut-
  ningsfonder tas i anspråk upp till fem år efter 
  anslutningen.
   
   
   4. För att garantera den erforderliga utfas-
  ningen av de finansiella föranslutningsin-
  strument som avses i punkt 1 och ISPA pro-
  grammet1 får kommissionen vidta alla lämp-
  liga åtgärder för att säkerställa att den nöd-
  vändiga stadgeenliga personalstyrkan bibe-
  hålls i Bulgarien och Rumänien under högst 
  19 månader efter anslutningen. Under denna 
  period skall tjänstemän, tillfälligt anställda 
  och kontraktsanställda som utplacerats på 
  tjänster i Bulgarien och Rumänien före an-
  slutningen och som måste vara kvar i tjänst i 
  dessa stater efter dagen för anslutningen, som 
  ett undantag åtnjuta samma finansiella och 
  materiella villkor som de som tillämpades av 
  kommissionen före anslutningen, i enlighet 
  med de tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i 
  Europeiska gemenskaperna och anställnings-
  villkor för övriga anställda i dessa gemen-
  skaper som fastställs i rådets förordning 
  (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/682. De ad-
  ministrativa utgifterna, inklusive löner för 
  annan erforderlig personal, skall finansieras 
  genom rubriken "Utfasning av föranslut-
  ningsstöd för nya medlemsstater" eller mot-
  svarande under lämpligt politikområde i Eu-
  ropeiska unionens allmänna budget som av-
  ser utvidgningen.
   
  Artikel 28
   
   1. Åtgärder som vid tidpunkten för anslut-
  ningen har omfattats av beslut om stöd enligt 
  förordning (EG) nr 1267/1999 om upprättan-
  de av ett strukturpolitiskt föranslutningsin-
  strument och vars genomförande inte har 
  slutförts vid detta datum skall anses ha god-
  känts av kommissionen enligt rådets förord-
  ning (EG) nr 1164/94 av den 16 maj 1994
   
   
  ---
  1	Rådets förordning (EG) nr 1267/1999 av den 21 
  juni 1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt 
  föranslutningsinstrument (EGT L 161, 26.6.1999, s. 
  73). Förordningen senast ändrad genom förordning 
  (EG) nr 769/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 1).
  2	EGT L 56, 4.3.1968, s. 1. Förordningen senast änd-
  rad genom förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 
  (EUT L 124, 27.4.2004, s. 1).
  
  om inrättandet av en sammanhållningsfond1. 
  Belopp som ännu inte har anslagits för ge-
  nomförandet av sådana åtgärder skall anslås 
  enligt den förordning om sammanhållnings-
  fonden som är i kraft vid anslutningen och 
  skall hänföras till det kapitel som motsvarar 
  den förordningen enligt Europeiska unionens 
  allmänna budget. Om inte annat sägs i punk-
  terna 2-5 skall bestämmelserna för genomfö-
  randet av åtgärder som godkänts enligt den 
  senare förordningen tillämpas på de åtgär-
  derna. 
   
   2. Varje anbudsförfarande i samband med 
  en åtgärd som avses i punkt 1 för vilket det 
  vid anslutningen redan har offentliggjorts en 
  anbudsinfordran i Europeiska unionens offi-
  ciella tidning skall genomföras i enlighet 
  med de regler som fastställs i denna anbuds-
  infordran. Bestämmelserna i artikel 165 i 
  budgetförordningen för Europeiska gemen-
  skapernas allmänna budget skall dock inte 
  tillämpas. Varje upphandlingsförfarande som 
  gäller en åtgärd som avses i punkt 1 och för 
  vilket ingen anbudsinfordran ännu har offent-
  liggjorts i Europeiska unionens officiella tid-
  ning skall överensstämma med bestämmel-
  serna i konstitutionen, med de rättsakter som 
  har antagits enligt denna och med unionens 
  politik, bland annat med politiken för miljö-
  skydd, transport, transeuropeiska nät, kon-
  kurrens och offentlig upphandling. 
   
   3. Utbetalningar som görs av kommissio-
  nen enligt en åtgärd som avses i punkt 1 skall 
  överföras till det tidigaste öppna åtagandet, i 
  första hand enligt förordning (EG) nr 
  1267/1999 och därefter enligt den förordning 
  om sammanhållningsfonden som då är i 
  kraft.
   
   4. För de åtgärder som avses i punkt 1 skall 
  reglerna för fördelning av stöd enligt förord-
  ning (EG) nr 1267/1999 fortsätta att gälla, 
  utom i välgrundade fall som kommissionen 
  skall besluta om på begäran av den berörda 
  medlemsstaten.
   
  ---
  1	EGT L 130, 25.5.1994, s. 1. Förordningen senast 
  ändrad genom 2003 års anslutningsakt (EUT L 236, 
  23.9.2003, s. 33).
   5. Kommissionen får i välgrundade undan-
  tagsfall besluta att tillåta särskilda undantag 
  från de regler som gäller enligt den förord-
  ning om sammanhållningsfonden som är i 
  kraft vid anslutningen, för de åtgärder som 
  avses i punkt 1.
   
  Artikel 29
   
   Om betalningsperioden för fleråriga åta-
  ganden enligt programmet Sapard1, för be-
  skogning av jordbruksmark, stöd till upp-
  rättande av producentgrupper eller miljöåt-
  gärder inom jordbruket, går utöver det tillåt-
  na slutdatumet för utbetalningar enligt Sa-
  pard skall utestående åtaganden täckas av 
  programmet för landsbygdsutveckling 2007-
  2013. Om det behövs särskilda övergångsåt-
  gärder i detta hänseende skall dessa antas i 
  enlighet med förfarandet i artikel 50.2 i rå-
  dets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 
  juni 1999 om allmänna bestämmelser för 
  strukturfonderna2.
   
  Artikel 30
   
   1. Bulgarien, som - i linje med sina åta-
  ganden - före 2003 definitivt stängde enhe-
  terna 1 och 2 vid kärnkraftverket Kozloduj i 
  syfte att därefter lägga ned dem, förpliktar 
  sig att år 2006 definitivt stänga enheterna 3 
  och 4 vid detta kärnkraftverk och att senare 
  lägga ned dessa enheter.
   
   2. Under perioden 2007-2009 skall gemen-
  skapen ge Bulgarien ekonomiskt stöd för att 
  främja landets insatser för nedläggning samt 
  för att hantera konsekvenserna av stängning-
  en och nedläggningen av enheterna 1-4 vid 
  kärnkraftverket Kozloduj.
   
  ---
  1	Rådets förordning (EG) nr 1268/1999 av den 21 
  juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåt-
  gärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i 
  kandidatländerna i Central och Östeuropa under 
  föranslutningsperioden (EGT L 161, 26.6.1999, s. 
  87). Förordningen senast ändrad genom förordning 
  (EG) nr 2008/2004 (EUT L 349, 25.11.2004, s. 12).
  2	EGT L 161, 26.6.1999, s. 1. Förordningen senast 
  ändrad genom 2003 års anslutningsakt (EUT L 236, 
  23.9.2003, s. 33).
   Stödet skall bland annat täcka åtgärder för 
  att främja nedläggningen av enheterna 1-4 i 
  kärnkraftverket Kozloduj, åtgärder för miljö-
  uppgradering i linje med regelverket, åtgär-
  der för modernisering av de konventionella 
  energiproduktions , energiöverförings och 
  energidistributionssektorerna i Bulgarien, åt-
  gärder för att förbättra energieffektiviteten, 
  öka användningen av förnybara energikällor 
  samt förbättra energiförsörjningstryggheten.
   
   Under perioden 2007-2009 skall stödet 
  uppgå till 210 miljoner EUR (i 2004 års pri-
  ser) i åtagandebemyndiganden, som skall 
  fördelas på lika stora årliga åtaganden om 70 
  miljoner EUR (i 2004 års priser).
   
   Stödet kan helt eller delvis lämnas som ett 
  gemenskapsbidrag till den internationella 
  stödfonden för nedläggningen av Kozloduj, 
  som förvaltas av Europeiska banken för åter-
  uppbyggnad och utveckling.
   
   3. Kommissionen kan anta genomförande-
  bestämmelser för det stöd som avses i punkt 
  2. Bestämmelserna skall antas i enlighet med 
  rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 
  1999 om de förfaranden som skall tillämpas 
  vid utövandet av kommissionens genomfö-
  randebefogenheter1. För detta ändamål skall 
  kommissionen biträdas av en kommitté. Ar-
  tiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG skall 
  tillämpas. Den tid som avses i artikel 4.3 i 
  beslut 1999/468/EG skall vara sex veckor. 
  Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.
   
  Artikel 31
   
   1. Under det första året efter anslutningen 
  skall unionen lämna tillfälligt finansiellt stöd, 
  nedan kallat "övergångsmekanismen", till 
  Bulgarien och Rumänien så att de kan ut-
  veckla och stärka sin administrativa och 
  rättsliga förmåga att genomföra unionsrätten 
  och kontrollera att den efterlevs samt främja 
  inbördes utbyte av goda rutiner. Detta stöd 
  skall användas för att finansiera institutions-
  uppbyggande projekt och begränsade små-
  skaliga investeringar i samband med dessa.
   
  ---
  1	EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
   2. Stödet skall inriktas på det fortsatta be-
  hovet av att förstärka den institutionella ka-
  paciteten på vissa områden genom åtgärder 
  som inte kan finansieras genom strukturfon-
  derna eller landsbygdsutvecklingsfonderna.
   
   3. När det gäller projekt för partnersamver-
  kan mellan offentliga förvaltningar som syf-
  tar till institutionsuppbyggnad skall förfaran-
  det med inbjudan att lämna förslag genom 
  det nätverk av kontaktpunkter som finns i 
  medlemsstaterna tillämpas även i fortsätt-
  ningen i enlighet med ramavtalen med med-
  lemsstaterna om föranslutningsstöd.
   
   Åtagandebemyndigandena för övergångs-
  mekanismen, i 2004 års priser, för Bulgarien 
  och Rumänien skall vara 82 miljoner EUR 
  under det första året efter anslutningen, för 
  att tillgodose nationella och övergripande 
  prioriteringar. Anslagen skall beviljas av 
  budgetmyndigheten inom ramen för budget-
  planen.
   
   4. Beslut om att bevilja stöd genom över-
  gångsmekanismen skall fattas och genomfö-
  ras i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 
  3906/89 om ekonomiskt stöd till vissa länder 
  i centrala och östra Europa.
   
   
  Artikel 32
   
   1. Härmed inrättas en likviditets och 
  Schengenfacilitet som ett tillfälligt instru-
  ment för att mellan dagen för anslutningen 
  och utgången av 2009 bistå Bulgarien och 
  Rumänien med att finansiera åtgärder vid 
  unionens nya yttre gränser för genomföran-
  de av Schengenregelverket och kontroll vid 
  de yttre gränserna samt bidra till att förbätt-
  ra likviditetsflödet i den nationella budge-
  ten.
   
   2. För perioden 2007-2009 skall följande 
  belopp (i 2004 års priser) göras tillgängliga 
  för Bulgarien och Rumänien i form av scha-
  blonbeloppsbetalningar ur den tillfälliga lik-
  viditets och Schengenfaciliteten. 
   
   
   
   	2007	2008	2009
   	(miljoner EUR, i 2004 års priser)
   
   Bulgarien	121,8	59,1	58,6
   Rumänien	297,2	131,8	130,8
   
   3. Minst 50 % av anslaget till vardera lan-
  det enligt den tillfälliga likviditets och 
  Schengenfaciliteten skall användas för att bi-
  stå Bulgarien och Rumänien när det gäller 
  ländernas skyldighet att finansiera åtgärder 
  vid unionens nya yttre gränser för genomfö-
  randet av Schengenregelverket och kontroll 
  vid de yttre gränserna.
   
   4. En tolftedel av varje årligt belopp skall 
  utbetalas till Bulgarien och Rumänien den 
  första vardagen i varje månad motsvarande 
  år. Schablonbeloppsbetalningarna skall ut-
  nyttjas inom tre år efter den första utbetal-
  ningen. Bulgarien och Rumänien skall senast 
  sex månader efter utgången av denna treårs-
  period lägga fram en utförlig rapport om det 
  slutliga genomförandet av schablonbelopps-
  betalningarna enligt Schengendelen av den 
  tillfälliga likviditets och Schengenfaciliteten, 
  med en motivering av utgifterna. Alla medel 
  som inte utnyttjats eller som använts till än-
  damål som inte kan motiveras skall återkrä-
  vas av kommissionen.
   
   5. Kommissionen får anta sådana tekniska 
  föreskrifter som är nödvändiga för den tillfäl-
  liga likviditets och Schengenfacilitetens 
  funktion.
   
  Artikel 33
   
   1. Utan att det föregriper framtida politiska 
  beslut skall de totala åtagandebemyndigan-
  den för strukturåtgärder som görs tillgängliga 
  för Bulgarien och Rumänien under treårspe-
  rioden 2007-2009 uppgå till följande:
   
   	2007	2008	2009
   (miljoner EUR, i 2004 års priser)
   
   Bulgarien	539	759	1 002
   Rumänien	1 399	1 972	2 603
   
   2. Under de tre åren 2007-2009 skall om-
  fattningen och arten av åtgärder inom ramen 
  för dessa fasta landsanslag fastställas på 
  grundval av de då tillämpliga bestämmelser-
  na om utgifter för strukturåtgärder.
   
  Artikel 34
   
   1. Utöver de förordningar om landsbygds-
  utveckling som gäller vid anslutningen skall 
  bestämmelserna i avsnitten I-III i bilaga VIII 
  tillämpas på Bulgarien och Rumänien för pe-
  rioden 2007-2009 och de särskilda finansiel-
  la bestämmelserna i avsnitt IV i bilaga VIII 
  tillämpas på Bulgarien och Rumänien under 
  hela programperioden 2007-2013.
   
   2. Utan att det föregriper framtida politiska 
  beslut skall åtagandebemyndigandena för 
  landsbygdsutveckling från garantisektionen 
  vid EUGFJ för Bulgarien och Rumänien un-
  der treårsperioden 2007-2009 uppgå till 3 
  041 miljoner EUR (i 2004 års priser).
   
   3. Tillämpningsföreskrifter för bestämmel-
  serna i bilaga VIII skall vid behov antas i en-
  lighet med förfarandet i artikel 50.2 i förord-
  ning (EG) nr 1260/1999.
   
   4. Rådet skall på förslag från kommissio-
  nen efter att ha hört Europaparlamentet vid 
  behov företa nödvändiga anpassningar av be-
  stämmelserna i bilaga VIII för att säkerställa 
  överensstämmelse med förordningarna om 
  landsbygdsutveckling.
   
  Artikel 35
   
   De belopp som anges i artiklarna 30, 31, 
  32, 33 och 34 skall justeras av kommissionen 
  varje år i enlighet med prisutvecklingen som 
  en del av den årliga tekniska justeringen av 
  budgetplanen.
   
   
  AVDELNING IV
  ANDRA BESTÄMMELSER
  Artikel 36
   
   1. Om det inom tre år efter anslutningen 
  skulle uppstå svårigheter som är allvarliga 
  och kan bli bestående inom någon ekonomisk 
  sektor eller som kan allvarligt försämra eko-
  nomin inom ett visst område, får Bulgarien 
  och Rumänien ansöka om bemyndigande att 
  vidta skyddsåtgärder för att rätta till situatio-
  nen och anpassa sektorn i fråga till ekonomin 
  på den inre marknaden.
   
   Under samma förutsättningar får var och en 
  av de nuvarande medlemsstaterna ansöka om 
  bemyndigande att vidta skyddsåtgärder som 
  kan avse Bulgarien eller Rumänien eller båda 
  dessa stater.
   
   2. Efter begäran av den berörda staten skall 
  kommissionen snabbehandla frågan, anta eu-
  ropeiska förordningar eller beslut som före-
  skriver de skyddsåtgärder som den finner 
  nödvändiga och ange under vilka förutsätt-
  ningar och hur de skall genomföras.
   
   Vid allvarliga ekonomiska svårigheter och 
  på uttrycklig begäran av den berörda med-
  lemsstaten skall kommissionen fatta sitt be-
  slut inom fem arbetsdagar från det att den 
  fick begäran tillsammans med relevanta upp-
  gifter om bakgrunden. De åtgärder som på 
  detta sätt beslutas skall gälla med omedelbar 
  verkan, skall ta hänsyn till alla berörda par-
  ters intressen och skall inte innefatta några 
  gränskontroller.
   
   3. Åtgärder enligt punkt 2 kan innebära av-
  vikelser från bestämmelserna i konstitutionen 
  och särskilt från detta protokoll, i den mån 
  och så länge det är strikt nödvändigt för att 
  uppnå de mål som avses i punkt 1. I första 
  hand skall sådana åtgärder väljas som stör 
  den inre marknadens funktion så litet som 
  möjligt.
   
  Artikel 37
   
   Om Bulgarien eller Rumänien inte har 
  lyckats genomföra åtaganden som gjorts 
  inom ramen för anslutningsförhandlingarna 
  och därigenom orsakar en allvarlig störning i 
  den inre marknadens funktion, inbegripet 
  åtaganden inom all sektorspolitik som avser 
  ekonomisk verksamhet med gränsöverskri-
  dande verkan, eller om det föreligger en 
  överhängande risk för en sådan störning, kan 
  kommissionen, inom tre år efter anslutning-
  en, på grundval av en motiverad begäran från 
  en medlemsstat eller på eget initiativ anta eu-
  ropeiska förordningar eller beslut som före-
  skriver lämpliga åtgärder.
   
   Åtgärderna skall vara proportionella och i 
  första hand väljas så att de stör den inre 
  marknadens funktion så litet som möjligt, i 
  förekommande fall med tillämpning av be-
  fintliga sektoriella skyddsmekanismer. Såda-
  na skyddsåtgärder får inte åberopas som ett 
  medel för godtycklig diskriminering eller 
  dolda restriktioner av handeln mellan med-
  lemsstater. Skyddsklausulen kan åberopas 
  redan före anslutningen på grundval av över-
  vakningens resultat och de åtgärder som an-
  tas skall träda i kraft från och med dagen för 
  anslutningen om inte något senare datum fö-
  reskrivs. Åtgärderna skall inte kvarstå längre 
  än vad som är absolut nödvändigt och skall i 
  vart fall upphävas när det relevanta åtagandet 
  har genomförts. De får dock tillämpas utöver 
  den period som anges i första stycket så 
  länge som de relevanta åtagandena inte har 
  uppfyllts. Med hänsyn till den berörda nya 
  medlemsstatens framsteg med att uppfylla 
  sina åtaganden kan kommissionen anpassa 
  åtgärderna på lämpligt sätt. Kommissionen 
  skall i god tid underrätta rådet innan den 
  återkallar de europeiska förordningar och be-
  slut som föreskriver skyddsåtgärder och skall 
  vederbörligen beakta alla synpunkter från rå-
  det i detta avseende.
   
   
  Artikel 38
   
   Om det i Bulgarien eller Rumänien finns 
  allvarliga brister eller överhängande risk för 
  sådana brister i införlivandet, genomförandet 
  eller tillämpningen av rambeslut eller andra 
  relevanta åtaganden, samarbetsinstrument 
  och beslut som avser ömsesidigt erkännande 
  på det straffrättsliga området enligt avdelning 
  VI i fördraget om Europeiska unionen eller 
  av direktiv och förordningar som avser öm-
  sesidigt erkännande på det civilrättsliga om-
  rådet enligt avdelning IV i fördraget om upp-
  rättandet av Europeiska gemenskapen, samt 
  europeiska lagar och ramlagar som antagits 
  på grundval av del III avdelning III kapitel 
  IV avsnitten 3 och 4 i konstitutionen, får 
  kommissionen, inom tre år efter anslutning-
  en, på grundval av en motiverad begäran från 
  en medlemsstat eller på eget initiativ och ef-
  ter samråd med medlemsstaterna, anta euro-
  peiska förordningar eller beslut som före-
  skriver lämpliga åtgärder och ange under vil-
  ka förutsättningar och hur dessa åtgärder 
  skall genomföras. 
   
   Dessa åtgärder får bestå i ett tillfälligt upp-
  hävande av tillämpningen av relevanta be-
  stämmelser och beslut i förbindelserna mel-
  lan Bulgarien eller Rumänien och en eller 
  flera andra medlemsstater, utan att det påver-
  kar ett fortsatt nära rättsligt samarbete. 
  Skyddsklausulen kan åberopas redan före an-
  slutningen på grundval av övervakningens 
  resultat och de åtgärder som antas skall träda 
  i kraft från och med dagen för anslutningen 
  om inte något senare datum föreskrivs. Åt-
  gärderna skall inte kvarstå längre än vad som 
  är absolut nödvändigt och skall i vart fall 
  upphävas när bristerna har avhjälpts. De får 
  dock tillämpas utöver den period som anges i 
  första stycket så länge dessa brister kvarstår. 
  Med hänsyn till den berörda nya medlemssta-
  tens framsteg med att avhjälpa de brister som 
  fastställts kan kommissionen anpassa åtgär-
  derna på lämpligt sätt efter samråd med med-
  lemsstaterna. Kommissionen skall i god tid 
  underrätta rådet innan den återkallar de euro-
  peiska förordningar och beslut som föreskri-
  ver skyddsåtgärder och skall vederbörligen 
  beakta alla synpunkter från rådet i detta av-
  seende.
   
   
  Artikel 39
   
   1. Om det på grundval av kommissionens 
  kontinuerliga övervakning av Bulgariens och 
  Rumäniens åtaganden i samband med anslut-
  ningsförhandlingarna och i synnerhet kom-
  missionens övervakningsrapporter finns klara 
  bevis för att läget i förberedelserna för anta-
  gande och genomförande av regelverket i 
  Bulgarien eller Rumänien är sådant att det 
  finns en allvarlig risk för att någon av dessa 
  stater är uppenbarligen oförberedd att uppfyl-
  la kraven för medlemskap vid tidpunkten för 
  anslutning den 1 januari 2007 på ett antal 
  viktiga områden, får rådet, på grundval av en 
  rekommendation från kommissionen, enhäl-
  ligt besluta att den planerade tidpunkten för 
  den statens anslutning senareläggs med ett år 
  till den 1 januari 2008.
   
   2. Trots vad som föreskrivs i punkt 1 får 
  rådet med kvalificerad majoritet på grundval 
  av en rekommendation från kommissionen 
  fatta beslut enligt punkt 1 med avseende på 
  Rumänien, om allvarliga brister har konstate-
  rats när det gäller Rumäniens uppfyllande av 
  något eller några av de åtaganden och krav 
  som är förtecknade i avsnitt I i bilaga IX.
   
   3. Trots vad som föreskrivs i punkt 1 och 
  utan att det påverkar tillämpningen av artikel 
  37 får rådet med kvalificerad majoritet på 
  grundval av en rekommendation från kom-
  missionen och efter en utförlig bedömning 
  hösten 2005 av de framsteg som Rumänien 
  har gjort på området konkurrenspolitik fatta 
  beslut enligt punkt 1 med avseende på Ru-
  mänien om allvarliga brister har konstaterats 
  när det gäller Rumäniens uppfyllande av sina 
  åtaganden enligt Europaavtalet1 eller av nå-
  got eller några av de åtaganden och krav som 
  är förtecknade i avsnitt II i bilaga IX.
   
   4. Om ett beslut fattas enligt punkt 1, 2 el-
  ler 3 skall rådet med kvalificerad majoritet 
  besluta om att omedelbart göra sådana an-
  passningar av detta protokoll, med bilagor 
  och tillägg, som är nödvändiga på grund av 
  beslutet om senareläggandet.
   
   
  Artikel 40
   
   För att den inre marknaden skall fungera 
  obehindrat får tillämpningen av Bulgariens 
  och Rumäniens nationella regler under de 
  övergångsperioder som anges i bilagorna VI 
  och VII inte leda till gränskontroller mellan 
  medlemsstater.
   
   
   
  ---
  1	Europaavtalet om upprättandet av en associering 
  mellan Europeiska ekonomiska gemenskaperna och 
  deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å 
  andra sidan (EGT L 357, 31.12.1994, s. 2).
  Artikel 41
   
   Om det krävs övergångsbestämmelser för 
  att underlätta övergången från den nuvarande 
  ordningen i Bulgarien och Rumänien till den 
  som följer av tillämpningen av den gemen-
  samma jordbrukspolitiken enligt villkoren i 
  detta protokoll, skall sådana bestämmelser 
  antas av kommissionen i enlighet med förfa-
  randet i artikel 25.2 i rådets förordning (EG) 
  nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om 
  den gemensamma organisationen av markna-
  den för spannmål1 eller, i förekommande fall, 
  i motsvarande artiklar i de andra förordning-
  arna om den gemensamma organisationen av 
  jordbruksmarknader eller i de europeiska la-
  gar som ersätter dem eller det relevanta för-
  farande som fastställs i den tillämpliga lag-
  stiftningen. De övergångsbestämmelser som 
  avses i denna artikel får antas inom tre år ef-
  ter anslutningen, och tillämpningen skall be-
  gränsas till denna period. Genom en europe-
  isk lag som antas av rådet kan perioden för-
  längas. Rådet skall besluta med enhällighet 
  efter att ha hört Europaparlamentet.
   
   Övergångsbestämmelser som avser till-
  lämpningen av sådana rättsakter avseende 
  den gemensamma jordbrukspolitiken som 
  inte anges i detta protokoll och som krävs på 
  grund av anslutningen, skall fastställas före 
  anslutningen genom europeiska förordningar 
  eller beslut antagna av rådet på förslag från 
  kommissionen eller, om de avser rättsakter 
  som ursprungligen antagits av kommissio-
  nen, genom europeiska förordningar eller be-
  slut antagna av kommissionen i enlighet med 
  det förfarande som krävs för antagande av 
  rättsakterna i fråga.
   
  Artikel 42
   
   Om det krävs övergångsbestämmelser för 
  att underlätta övergången från den nuvarande 
  ordningen i Bulgarien och Rumänien till den 
  som följer av tillämpningen av unionens ve-
  terinära och fytosanitära bestämmelser och 
  bestämmelser om  livsmedelssäkerhet, skall
   
   
  ---
  1	EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.
  sådana bestämmelser antas av kommissionen 
  i enlighet med det relevanta förfarande som 
  fastställs i den tillämpliga lagstiftningen. 
  Dessa bestämmelser skall antas inom tre år 
  efter anslutningen, och tillämpningen skall 
  begränsas till denna period.
   
   
   
  DEL FEM
  GENOMFÖRANDEBESTÄMMELSER 
  FÖR DETTA PROTOKOLL
  
  AVDELNING I
  UPPRÄTTANDE AV INSTITUTIONER 
  OCH ORGAN
  Artikel 43
   
   Europaparlamentet skall besluta om de 
  ändringar i sin arbetsordning som behövs på 
  grund av anslutningen.
   
  Artikel 44
   
   Rådet skall besluta om de ändringar i sin 
  arbetsordning som behövs på grund av an-
  slutningen.
   
  Artikel 45
   
   En medborgare från varje ny medlemsstat 
  skall utses till kommissionen från och med 
  dagen för anslutningen. De nya ledamöterna i 
  kommissionen skall utses av rådet i samför-
  stånd med kommissionens ordförande, efter 
  det att Europaparlamentet har hörts och i en-
  lighet med kriterierna i artikel I 26.4 i konsti-
  tutionen.
   
   Mandattiden för de kommissionsledamöter 
  som utses på detta sätt skall gå ut vid samma 
  tidpunkt som mandattiden för de ledamöter 
  som kommissionen har vid anslutningen.
   
  Artikel 46
   
   1. Två domare i domstolen och två domare 
  i tribunalen skall utses.
   2. Ämbetstiden för en av de domare i dom-
  stolen som utses enligt punkt 1 skall gå ut 
  den 6 oktober 2009. Vilken domare som det-
  ta skall gälla avgörs genom lottning. Ämbets-
  tiden för den andra domaren skall gå ut den 6 
  oktober 2012.
   
   Ämbetstiden för en av de domare i tribuna-
  len som utses enligt punkt 1 skall gå ut den 
  31 augusti 2007. Vilken domare som detta 
  skall gälla avgörs genom lottning. Ämbetsti-
  den för den andra domaren skall gå ut den 31 
  augusti 2010.
   
   3. Domstolen skall besluta de ändringar i 
  sina rättegångsregler som behövs på grund av 
  anslutningen.
   
   Tribunalen skall i samförstånd med dom-
  stolen besluta de ändringar i sina rättegångs-
  regler som behövs på grund av anslutningen.
   
   De ändrade rättegångsreglerna skall god-
  kännas av rådet.
   
   4. Om någon av domstolarna eller någon av 
  deras avdelningar har inlett ett muntligt för-
  farande i ett mål men inte avgjort målet före 
  dagen för anslutningen, skall domstolen eller 
  avdelningen i fråga avgöra målet i den sam-
  mansättning som den hade före anslutningen 
  och tillämpa de rättegångsregler som gällde 
  dagen före anslutningen.
   
  Artikel 47
   
   En medborgare från varje ny medlemsstat 
  skall utses till revisionsrätten från och med 
  dagen för anslutningen för en period av sex 
  år.
   
  Artikel 48
   
   Regionkommittén skall utvidgas genom att 
  27 ledamöter utses som företräder regionala 
  och lokala organ i Bulgarien och Rumänien, 
  och som valts till ett regionalt eller lokalt or-
  gan eller som är politiskt ansvariga inför en 
  vald församling. Deras mandattid skall gå ut 
  vid samma tidpunkt som mandattiden för de 
  ledamöter som kommittén har vid anslut-
  ningen.
  Artikel 49
   
   Ekonomiska och sociala kommittén skall 
  utvidgas genom att 27 ledamöter utses som 
  företräder de olika ekonomiska och sociala 
  grupperingarna i det organiserade civila 
  samhället i Bulgarien och Rumänien. Deras 
  mandattid skall gå ut vid samma tidpunkt 
  som mandattiden för de ledamöter som 
  kommittén har vid anslutningen.
   
   
  Artikel 50
   
   De anpassningar av konstitutionens regler 
  för kommittéer och av arbetsordningar för 
  kommittéer som behövs på grund av anslut-
  ningen skall göras så snart som möjligt efter 
  anslutningen.
   
  Artikel 51
   
   1. Nya ledamöter i de genom konstitutio-
  nen eller genom en av institutionernas rätts-
  akter inrättade kommittéerna, arbetsgrupper-
  na eller andra organen skall utses enligt de 
  villkor och förfaranden som har fastställts för 
  utseende av ledamöter i dessa kommittéer, 
  arbetsgrupper eller andra organ. Mandattiden 
  för de nya ledamöterna skall gå ut vid samma 
  tidpunkt som mandattiden för de ledamöter 
  som organet har vid anslutningen.
   
   2. I de genom konstitutionen eller genom 
  en av institutionernas rättsakter inrättade 
  kommittéer eller arbetsgrupper där antalet 
  ledamöter har fastställts oberoende av antalet 
  medlemsstater skall alla platser nybesättas 
  vid anslutningen, om inte mandattiden för de 
  nuvarande ledamöterna går ut inom ett år ef-
  ter anslutningen.
   
   
  AVDELNING II
  TILLÄMPNING AV INSTITUTIONER-
  NAS RÄTTSAKTER
  Artikel 52
   
   Efter anslutningen skall europeiska ramla-
  gar, förordningar och beslut enligt artikel I 
  33 i konstitutionen och direktiv och beslut 
  enligt artikel 249 i fördraget om upprättandet 
  av Europeiska gemenskapen och artikel 161 i 
  Euratomfördraget anses vara riktade till Bul-
  garien och Rumänien, om dessa europeiska 
  ramlagar, förordningar och beslut samt dessa 
  direktiv och beslut är riktade till alla de nuva-
  rande medlemsstaterna. Med undantag för 
  europeiska beslut som träder i kraft i enlighet 
  med artikel I 39.2 i konstitutionen och direk-
  tiv och beslut som har trätt i kraft i enlighet 
  med artikel 254.1 och 254.2 i fördraget om 
  upprättandet av Europeiska gemenskapen 
  skall sådana europeiska beslut, direktiv och 
  beslut anses ha anmälts till Bulgarien och 
  Rumänien vid anslutningen.
   
   
   
  Artikel 53
   
   1. Bulgarien och Rumänien skall vidta de 
  åtgärder som är nödvändiga för att från och 
  med dagen för anslutningen följa bestämmel-
  serna i europeiska ramlagar samt de europe-
  iska förordningar som är bindande med avse-
  ende på det resultat som skall uppnås men 
  överlåter åt de nationella myndigheterna att 
  bestämma form och tillvägagångssätt enligt 
  artikel I-33 i konstitutionen och i direktiv 
  och beslut enligt artikel 249 i fördraget om 
  upprättandet av Europeiska gemenskapen 
  och artikel 161 i Euratomfördraget, om inte 
  någon annan tidpunkt anges i detta protokoll. 
  De skall underrätta kommissionen om dessa 
  åtgärder senast vid anslutningen eller, i före-
  kommande fall, senast vid den tidpunkt som 
  anges i detta protokoll.
   
   2. Om de ändringar av direktiv enligt arti-
  kel 249 i fördraget om upprättandet av Eu-
  ropeiska gemenskapen och artikel 161 i Eu-
  ratomfördraget som införs genom detta pro-
  tokoll nödvändiggör en ändring av lagar och 
  andra författningar i de nuvarande med-
  lemsstaterna, skall de nuvarande medlems-
  staterna vidta de åtgärder som är nödvändi-
  ga för att från och med dagen för anslut-
  ningen följa de ändrade direktiven, om inte 
  någon annan tidpunkt anges i detta proto-
  koll. De skall underrätta kommissionen om 
  dessa åtgärder senast vid anslutningen eller 
  senast vid den senare tidpunkt som anges i 
  detta protokoll.
   
  Artikel 54
   
   Inom tre månader från anslutningen skall 
  Bulgarien och Rumänien i enlighet med arti-
  kel 33 i Euratomfördraget underrätta kom-
  missionen om de bestämmelser i lagar och 
  andra författningar som inom deras territorier 
  skall skydda arbetstagare och allmänheten 
  mot fara som orsakas av joniserande strål-
  ning.
   
  Artikel 55
   
   Efter en väl underbyggd begäran från Bul-
  garien eller Rumänien till kommissionen se-
  nast dagen för anslutningen får rådet på för-
  slag från kommissionen eller, om den ur-
  sprungliga rättsakten antogs av kommissio-
  nen, kommissionen anta europeiska förord-
  ningar eller beslut om tidsbegränsade undan-
  tag från rättsakter som institutionerna antagit 
  mellan den 1 oktober 2004 och dagen för an-
  slutningen. Åtgärderna skall antas enligt de 
  omröstningsregler som gäller för antagandet 
  av den rättsakt för vilken ett tidsbegränsat 
  undantag begärs. Om sådana undantag antas 
  efter anslutningen får de vara tillämpliga från 
  och med dagen för anslutningen.
   
   
  Artikel 56
   
   Om det med anledning av anslutningen 
  krävs anpassningar av institutionernas rätts-
  akter antagna före anslutningen och dessa 
  anpassningar inte finns med i detta protokoll 
  eller dess bilagor skall rådet på förslag från 
  kommissionen, eller kommissionen, om den 
  ursprungliga rättsakten antogs av kommis-
  sionen, anta de nödvändiga rättsakterna i det-
  ta syfte. Om dessa anpassningar antas efter 
  anslutningen får de vara tillämpliga från och 
  med dagen för anslutningen.
   
   
  Artikel 57
   
   Om inte annat föreskrivs skall rådet på för-
  slag från kommissionen anta europeiska för-
  ordningar eller beslut om fastställande av de 
  åtgärder som behövs för att genomföra be-
  stämmelserna i detta protokoll.
   
   
  Artikel 58
   
   Texterna som upprättats av rådet, kommis-
  sionen eller Europeiska centralbanken på 
  bulgariska och rumänska till de rättsakter 
  som institutionerna har antagit före anslut-
  ningen skall vara giltiga från och med dagen 
  för anslutningen på samma villkor som tex-
  terna på de nuvarande officiella språken. De 
  skall offentliggöras i Europeiska unionens 
  officiella tidning, om texterna på de nuva-
  rande språken har offentliggjorts där.
   
   
   
  AVDELNING III
  SLUTBESTÄMMELSER
  Artikel 59
   
   Bilagorna I-IX och tilläggen till dessa skall 
  utgöra en integrerad del av detta protokoll.
  Artikel 60
   
   Italiens regering skall till Bulgariens och 
  Rumäniens regeringar överlämna en bestyrkt 
  kopia på danska, engelska, estniska, finska, 
  franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, 
  litauiska, maltesiska, nederländska, polska, 
  portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, 
  svenska, tjeckiska, tyska och ungerska av 
  fördraget om upprättandet av Europeiska 
  atomenergigemenskapen, tillsammans med 
  de fördrag som ändrar eller kompletterar det-
  ta.
   
   Texten till det fördraget på bulgariska och 
  rumänska skall bifogas detta protokoll. Dessa 
  texter skall vara giltiga på samma villkor 
  som de fördragstexter på de nuvarande språ-
  ken som anges i första stycket.
   
   
  Artikel 61
   
   En bestyrkt kopia av de internationella av-
  tal som generalsekretariatet vid Europeiska 
  unionens råd förvarar i sitt arkiv skall av ge-
  neralsekreteraren överlämnas till Bulgariens 
  och Rumäniens regeringar.
   
   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
  AKT
  
  OM VILLKOREN FÖR
  REPUBLIKEN BULGARIENS OCH RUMÄNIENS
  ANSLUTNING OCH OM ANPASSNING AV DE FÖRDRAG
  SOM LIGGER TILL GRUND FÖR EUROPEISKA UNIONEN
   
   I överensstämmelse med artikel 2 i anslutningsfördraget skall denna akt tillämpas om för-
  draget om upprättande av en konstitution för Europa inte är i kraft den 1 januari 2007 fram till 
  dagen för ikraftträdandet av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa.
   
   
  
  DEL ETT
  PRINCIPER
  Artikel 1
   
   I denna akt avses med
   
   - grundläggande fördrag:
   
   a) Fördraget om upprättandet av Europeis-
  ka gemenskapen (EG fördraget) och fördra-
  get om upprättandet av Europeiska atom-
  energigemenskapen (Euratomfördraget) med 
  de tillägg och ändringar som gjorts genom 
  fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft 
  före anslutningen,
   
   b) Fördraget om Europeiska unionen (EU 
  fördraget) med de tillägg och ändringar som 
  gjorts genom fördrag eller andra rättsakter 
  som trätt i kraft före anslutningen,
   
   - nuvarande medlemsstater: Konungariket 
  Belgien, Republiken Tjeckien, Konungariket 
  Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, 
  Republiken Estland, Republiken Grekland, 
  Konungariket Spanien, Republiken Frankri-
  ke, Irland, Republiken Italien, Republiken 
  Cypern, Republiken Lettland, Republiken Li-
  tauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republi-
  ken Ungern, Republiken Malta, Konungari-
  ket Nederländerna, Republiken Österrike, 
  Republiken Polen, Republiken Portugal, Re-
  publiken Slovenien, Republiken Slovakien, 
  Republiken Finland, Konungariket Sverige 
  och Förenade konungariket Storbritannien 
  och Nordirland,
   
   - unionen: den europeiska union som 
  upprättats genom EU fördraget,
   
   - gemenskapen: den ena av eller båda de 
  gemenskaper som anges i första strecksatsen, 
  allt efter omständigheterna,
   
   - nya medlemsstater: Republiken Bulga-
  rien och Rumänien,
   
   - institutioner: de institutioner som upp-
  rättats genom de grundläggande fördragen.
   
   
  Artikel 2
   
   Från och med dagen för anslutningen skall 
  bestämmelserna i de grundläggande fördra-
  gen och i rättsakter som har antagits av insti-
  tutionerna och Europeiska centralbanken före 
  anslutningen vara bindande för Bulgarien 
  och Rumänien och skall tillämpas i dessa sta-
  ter på de villkor som anges i de fördragen 
  och i denna akt.
   
  Artikel 3
   
   1. Bulgarien och Rumänien ansluter sig till 
  de beslut och avtal som företrädarna för med-
  lemsstaternas regeringar har fattat eller ingått 
  vid sammanträden i rådet.
   2. Bulgarien och Rumänien skall ha samma 
  ställning som de nuvarande medlemsstaterna 
  när det gäller förklaringar, resolutioner eller 
  andra ståndpunkter av Europeiska rådet eller 
  av rådet samt förklaringar, resolutioner eller 
  andra ståndpunkter som medlemsstaterna ef-
  ter gemensam överenskommelse har antagit i 
  frågor om gemenskapen eller unionen; de 
  kommer följaktligen att beakta de principer 
  och riktlinjer som kommer till uttryck i dessa 
  förklaringar, resolutioner eller andra stånd-
  punkter och kommer att göra vad som be-
  hövs för att säkerställa genomförandet.
   
   3. Bulgarien och Rumänien ansluter sig till 
  de konventioner och protokoll som finns för-
  tecknade i bilaga I. Dessa konventioner och 
  protokoll skall träda i kraft gentemot Bulga-
  rien och Rumänien den dag som rådet fast-
  ställer i de beslut som avses i punkt 4.
   
   4. Rådet skall genom enhälligt beslut på 
  rekommendation av kommissionen och efter 
  att ha hört Europaparlamentet göra alla an-
  passningar som krävs på grund av anslutning 
  till de konventioner och protokoll som avses 
  i punkt 3 och skall offentliggöra den anpas-
  sade texten i Europeiska unionens officiella 
  tidning.
   
   5. Bulgarien och Rumänien åtar sig avseen-
  de de konventioner och protokoll som avses i 
  punkt 3 att införa administrativa eller andra 
  arrangemang som motsvarar dem som de nu-
  varande medlemsstaterna eller rådet har anta-
  git vid dagen för anslutningen, och att under-
  lätta praktiskt samarbete mellan medlemssta-
  ternas institutioner och organisationer.
   
   6. Rådet kan genom enhälligt beslut på för-
  slag av kommissionen komplettera bilaga I 
  med de konventioner, avtal och protokoll 
  som undertecknats före dagen för anslutning-
  en.
   
  Artikel 4
   
   1. Bestämmelserna i Schengenregelverket, 
  som det införlivats inom Europeiska unio-
  nens ramar genom det protokoll som fogats 
  till fördraget om Europeiska unionen och 
  fördraget om upprättandet av Europeiska 
  gemenskapen (nedan kallat "Schengenproto-
  kollet"), och i de rättsakter som grundas på 
  detta eller på annat sätt har samband med 
  detta, enligt förteckningen i bilaga II, samt i 
  eventuella ytterligare sådana rättsakter som 
  antagits före anslutningen, skall vara bindan-
  de för och tillämpas i Bulgarien och Rumäni-
  en från och med dagen för anslutningen.
   
   2. De bestämmelser i Schengenregelverket, 
  som det införlivats inom Europeiska unio-
  nens ramar, och i rättsakter som grundas på 
  detta eller på annat sätt har samband med 
  detta, vilka inte avses i punkt 1 skall visserli-
  gen vara bindande för Bulgarien och Rumä-
  nien från och med dagen för anslutningen 
  men skall inte tillämpas i respektive stat för-
  rän efter beslut av rådet när det i enlighet 
  med tillämpliga Schengenutvärderingsförfa-
  randen har kontrollerats att de nödvändiga 
  villkoren för tillämpning av samtliga delar av 
  regelverket är uppfyllda i den staten.
   
   Rådet skall fatta sitt beslut, efter att ha hört 
  Europaparlamentet, med enhällighet bland de 
  medlemmar som företräder regeringarna i de 
  medlemsstater för vilka tillämpningen av de 
  bestämmelser som avses i denna punkt redan 
  har inletts och företrädaren för regeringen i 
  den medlemsstat för vilken tillämpningen av 
  bestämmelserna skall inledas. De rådsmed-
  lemmar som företräder regeringarna i Irland 
  och i Förenade konungariket Storbritannien 
  och Nordirland skall delta i sådana beslut i 
  den mån de hänför sig till de bestämmelser i 
  Schengenregelverket och i rättsakter som 
  grundas på detta eller som på annat sätt har 
  samband med detta i vilka dessa medlemssta-
  ter deltar.
   
  Artikel 5
   
   Bulgarien och Rumänien skall delta i den 
  ekonomiska och monetära unionen från och 
  med dagen för anslutningen som medlems-
  stater med undantag i enlighet med artikel 
  122 i EG fördraget.
   
  Artikel 6
   
   1. Sådana avtal eller konventioner som in-
  gåtts eller provisoriskt tillämpas av gemen-
  skapen, eller avtal eller konventioner enligt 
  artikel 24 eller artikel 38 i EU fördraget, med 
  en eller flera tredje stater, med en internatio-
  nell organisation eller med en medborgare i 
  tredje stat, skall vara bindande för Bulgarien 
  och Rumänien på de villkor som anges i de 
  grundläggande fördragen och denna akt.
   
   2. Bulgarien och Rumänien förbinder sig 
  att på de villkor som anges i denna akt anslu-
  ta sig till de avtal eller konventioner som in-
  gåtts eller undertecknats av de nuvarande 
  medlemsstaterna och gemenskapen tillsam-
  mans.
   
   Bulgariens och Rumäniens anslutning till 
  de avtal eller konventioner som ingåtts eller 
  undertecknats av gemenskapen och de nuva-
  rande medlemsstaterna tillsammans med sär-
  skilda tredjeländer eller internationella orga-
  nisationer skall godkännas genom att proto-
  koll till sådana avtal eller konventioner ingås 
  mellan rådet, genom enhälligt beslut på med-
  lemsstaternas vägnar, och det eller de tredje 
  länderna eller den internationella organisa-
  tionen i fråga. Kommissionen skall på med-
  lemsstaternas vägnar förhandla fram dessa 
  protokoll på grundval av förhandlingsdirektiv 
  som enhälligt godkänts av rådet, och i sam-
  råd med en kommitté bestående av företräda-
  re för medlemsstaterna. Den skall lägga fram 
  ett utkast till protokollen för rådet, så att de 
  kan ingås.
   
   Detta förfarande skall inte påverka utövan-
  det av gemenskapens egen behörighet eller 
  beröra fördelningen av befogenheter mellan 
  gemenskapen och medlemsstaterna när det 
  gäller ingående av sådana avtal i framtiden 
  eller eventuella andra ändringar som inte har 
  samband med anslutningen.
   
   3. När Bulgarien och Rumänien ansluter 
  sig till de avtal och konventioner som avses i 
  punkt 2 skall de få samma rättigheter och 
  skyldigheter enligt dessa avtal och konven-
  tioner som de nuvarande medlemsstaterna.
   
   4. Från och med dagen för anslutningen, 
  och i avvaktan på ikraftträdandet av de nöd-
  vändiga protokoll som avses i punkt 2 skall 
  ingås, skall Bulgarien och Rumänien tillämpa 
  bestämmelserna i de avtal eller konventioner 
  som ingåtts av de nuvarande medlemsstater-
  na och gemenskapen tillsammans före an-
  slutningen, med undantag för avtalet med 
  Schweiz om fri rörlighet för personer. Denna 
  skyldighet gäller också för de avtal eller 
  konventioner som unionen och de nuvarande 
  medlemsstaterna har enats om att tillämpa 
  provisoriskt.
   
   I avvaktan på ikraftträdandet av de proto-
  koll som avses i punkt 2 skall gemenskapen 
  och medlemsstaterna, när så befinns lämpligt 
  tillsammans, inom ramen för sin respektive 
  behörighet, vidta lämpliga åtgärder.
   
   5. Bulgarien och Rumänien ansluter sig till 
  partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i 
  gruppen av stater i Afrika, Västindien och 
  Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europe-
  iska gemenskapen och dess medlemsstater, å 
  andra sidan1, undertecknat i Cotonou den 23 
  juni 2000.
   
   6. Bulgarien och Rumänien förbinder sig 
  att på de villkor som anges i denna akt anslu-
  ta sig till avtalet om Europeiska ekonomiska 
  samarbetsområdet2 i enlighet med artikel 128 
  i det avtalet.
   
   7. Från och med dagen för anslutningen 
  skall Bulgarien och Rumänien tillämpa de bi-
  laterala textilavtal och textilöverenskommel-
  ser som gemenskapen har ingått med tredje-
  länder.
   
   De kvantitativa restriktioner som gemen-
  skapen tillämpar på import av textil och 
  beklädnadsvaror skall anpassas för att ta hän-
  syn till Bulgariens och Rumäniens anslutning 
  till gemenskapen. Gemenskapen kan i detta 
  syfte före anslutningen förhandla fram änd-
  ringar i de bilaterala avtal och överenskom-
  melser som avses ovan med de berörda tred-
  jeländerna.
   
   
   
   
  ---
  1	EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.
  2	EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.
   Om ändringarna i de bilaterala textilavtalen 
  och textilöverenskommelserna inte har trätt i 
  kraft vid anslutningen skall gemenskapen 
  göra de nödvändiga anpassningarna av sina 
  bestämmelser om import av textil och bek-
  lädnadsvaror från tredjeländer för att ta 
  hänsyn till Bulgariens och Rumäniens an-
  slutning.
   
   8. De kvantitativa restriktioner som gemen-
  skapen tillämpar på import av stål och stål-
  produkter skall anpassas på grundval av Bul-
  gariens och Rumäniens import under de se-
  naste åren av stålprodukter med ursprung i de 
  berörda leverantörsländerna.
   
   I detta syfte skall de nödvändiga ändring-
  arna i de bilaterala stålavtal och stålöverens-
  kommelser som gemenskapen ingått med 
  tredjeländer förhandlas fram före anslutning-
  en.
   
   Om ändringarna av de bilaterala avtalen 
  och överenskommelserna inte har trätt i kraft 
  vid anslutningen skall bestämmelserna i för-
  sta stycket gälla.
   
   9. Fiskeavtal som Bulgarien och Rumänien 
  före anslutningen har ingått med tredjeländer 
  skall förvaltas av gemenskapen.
   
   De rättigheter och skyldigheter som Bulga-
  rien och Rumänien har genom dessa avtal 
  skall inte påverkas under den period då be-
  stämmelserna i dessa avtal provisoriskt bibe-
  hålls.
   
   Så snart som möjligt och under alla om-
  ständigheter innan de avtal som avses i första 
  stycket har löpt ut skall lämpliga beslut om 
  fortsättning av fiskeverksamheten enligt des-
  sa avtal antas i varje enskilt fall av rådet, med 
  kvalificerad majoritet på förslag från kom-
  missionen, varvid det även skall vara möjligt 
  att förlänga vissa avtal med högst ett år.
   
   10. Med verkan från och med dagen för an-
  slutningen skall Bulgarien och Rumänien 
  frånträda alla frihandelsavtal med tredjelän-
  der, inklusive Centraleuropeiska frihandels-
  avtalet.
   
   I den mån avtal mellan Bulgarien, Rumäni-
  en eller båda staterna å ena sidan och ett eller 
  flera tredjeländer å andra sidan inte är fören-
  liga med de skyldigheter som följer av denna 
  akt skall Bulgarien och Rumänien vidta alla 
  lämpliga åtgärder för att undanröja de oför-
  enligheter som konstaterats. Om Bulgarien 
  eller Rumänien har svårigheter med att an-
  passa ett avtal som ingåtts med ett eller flera 
  tredjeländer före anslutningen skall landet 
  enligt villkoren i det avtalet frånträda det.
   
   11. Bulgarien och Rumänien ansluter sig 
  på de villkor som anges i denna akt till de in-
  terna överenskommelser som ingåtts av de 
  nuvarande medlemsstaterna för att genomfö-
  ra de avtal eller konventioner som avses i 
  punkterna 2, 5 och 6.
   
   12. Bulgarien och Rumänien skall när så 
  behövs vidta lämpliga åtgärder för att deras 
  ställning i förhållande till internationella or-
  ganisationer och sådana internationella avtal 
  där också gemenskapen eller andra medlems-
  stater är parter skall anpassas till de rättighe-
  ter och skyldigheter som följer av anslut-
  ningen till unionen.
   
   I synnerhet skall de vid anslutningen eller 
  så snart som möjligt därefter frånträda sådana 
  internationella fiskeavtal och utträda ur såda-
  na fiskeorganisationer som även gemenska-
  pen är part i, om inte deras medlemskap har 
  samband med något annat än fiske.
   
   
  Artikel 7
   
   1. Om inget annat föreskrivs i denna akt får 
  inte bestämmelserna i denna tillfälligt sättas 
  ur kraft, ändras eller upphävas på annat sätt 
  än genom det förfarande som anges i de 
  grundläggande fördragen och som gör det 
  möjligt att ändra de fördragen.
   
   2. De rättsakter som har antagits av institu-
  tionerna och som omfattas av övergångsbe-
  stämmelser i denna akt skall behålla sin rätts-
  liga status; i synnerhet skall förfarandena för 
  ändring av dessa rättsakter gälla även i fort-
  sättningen.
   
   3. De bestämmelser i denna akt vars syfte 
  eller verkan är att rättsakter antagna av insti-
  tutionerna skall upphävas eller ändras, utom 
  då det gäller en övergångsåtgärd, skall ha 
  samma rättsliga status som de på detta sätt 
  upphävda eller ändrade bestämmelserna och 
  skall vara underkastade samma regler som 
  dessa.
   
  Artikel 8
   
   De grundläggande fördragen och de rätts-
  akter som antagits av institutionerna skall, 
  som en övergångsåtgärd, tillämpas med de 
  avvikelser som föreskrivs i denna akt.
   
   
  DEL TVÅ
  ANPASSNING AV FÖRDRAGEN
  
  AVDELNING I
  INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER
  Artikel 9
   
   1. Artikel 189 andra stycket i EG fördraget 
  och artikel 107 andra stycket i Euratomförd-
  raget skall ersättas med följande:
   
   "Antalet ledamöter i Europaparlamentet får 
  inte överstiga 736."
   
   2. Med verkan från och med början av pe-
  rioden 2009-2014 skall artikel 190.2 första 
  stycket i EG fördraget och artikel 108.2 för-
  sta stycket i Euratomfördraget ersättas med 
  följande:
   
   "2. I varje medlemsstat skall följande antal 
  företrädare i Europaparlamentet väljas:
   
   Belgien	22
   Bulgarien	17
   Tjeckien	22
   Danmark	13
   Tyskland	99
   Estland	6
   Grekland	22
   Spanien	50
   Frankrike	72
   Irland	12
   Italien	72
   Cypern	6
   Lettland	8
   Litauen	12
   Luxemburg	6
   Ungern	22
   Malta	5
   Nederländerna	25
   Österrike	17
   Polen	50
   Portugal	22
   Rumänien	33
   Slovenien	7
   Slovakien	13
   Finland	13
   Sverige	18
   Förenade kungariket	72."
   
  Artikel 10
   
   1. Artikel 205.2 i EG fördraget och artikel 
  118.2 i Euratomfördraget skall ersättas med 
  följande:
   
   "2. När rådets beslut skall fattas med kvali-
  ficerad majoritet skall medlemsstaternas rös-
  ter viktas på följande sätt:
   
   Belgien	12
   Bulgarien	10
   Tjeckien	12
   Danmark	7
   Tyskland	29
   Estland	4
   Grekland	12
   Spanien	27
   Frankrike	29
   Irland	7
   Italien	29
   Cypern	4
   Lettland	4
   Litauen	7
   Luxemburg	4
   Ungern	12
   Malta	3
   Nederländerna	13
   Österrike	10
   Polen	27
   Portugal	12
   Rumänien	14
   Slovenien	4
   Slovakien	7
   Finland	7
   Sverige	10
   Förenade kungariket	29
   
   Rådets beslut skall fattas med minst 255 
  röster från majoriteten av medlemsstaterna 
  när beslutet enligt detta fördrag skall fattas 
  på förslag från kommissionen.
   
   I andra fall skall rådets beslut fattas med 
  minst 255 röster från minst två tredjedelar av 
  medlemsstaterna."
   
   2. Artikel 23.2 tredje stycket i EU fördraget 
  skall ersättas med följande:
   
   "Rådsmedlemmarnas röster skall viktas i 
  enlighet med artikel 205.2 i Fördraget om 
  upprättandet av Europeiska gemenskapen. 
  Rådets beslut skall fattas med minst 255 rös-
  ter från minst två tredjedelar av medlemmar-
  na. När rådet skall fatta ett beslut med kvali-
  ficerad majoritet får en rådsmedlem begära 
  en kontroll av att de medlemsstater som ut-
  gör denna kvalificerade majoritet motsvarar 
  minst 62 % av unionens hela befolkning. Om 
  detta villkor inte är uppfyllt, skall beslutet 
  inte antas."
   
   3. Artikel 34.3 i EU fördraget skall ersättas 
  med följande:
   
   "3. När rådet skall besluta med kvalificerad 
  majoritet skall medlemmarnas röster viktas 
  enligt artikel 205.2 i Fördraget om upprät-
  tandet av Europeiska gemenskapen, varvid 
  åtminstone 255 röster från minst två tredjede-
  lar av medlemmarna skall krävas för beslut. 
  När rådet skall fatta ett beslut med kvalifice-
  rad majoritet får en rådsmedlem begära en 
  kontroll av att de medlemsstater som utgör 
  denna kvalificerade majoritet motsvarar 
  minst 62 % av unionens hela befolkning. Om 
  detta villkor inte är uppfyllt, skall beslutet 
  inte antas."
   
  Artikel 11
   
   1. Artikel 9 första stycket i det protokoll 
  om domstolens stadga som fogas till EU för-
  draget, EG fördraget och Euratomfördraget 
  skall ersättas med följande:
   
   "Den nytillsättning av en del av domar-
  tjänsterna som skall äga rum vart tredje år 
  skall avse omväxlande fjorton och tretton 
  domare."
   
   2. Artikel 48 i det protokoll om domstolens 
  stadga som fogas till EU fördraget, EG för-
  draget och Euratomfördraget skall ersättas 
  med följande:
   
   "Artikel 48
   
   Förstainstansrätten skall ha tjugosju doma-
  re."
   
  Artikel 12
   
   Artikel 258 andra stycket i EG fördraget 
  och artikel 166 andra stycket i Euratomförd-
  raget om sammansättningen av Ekonomiska 
  och sociala kommittén skall ersättas med föl-
  jande:
   
   "Antalet ledamöter i kommittén skall vara 
  följande:
   
   Belgien	12
   Bulgarien	12
   Tjeckien	12
   Danmark	9
   Tyskland	24
   Estland	7
   Grekland	12
   Spanien	21
   Frankrike	24
   Irland	9
   Italien	24
   Cypern	6
   Lettland	7
   Litauen	9
   Luxemburg	6
   Ungern	12
   Malta	5
   Nederländerna	12
   Österrike	12
   Polen	21
   Portugal	12
   Rumänien	15
   Slovenien	7
   Slovakien	9
   Finland	9
   Sverige	12
   Förenade kungariket	24"
   
  Artikel 13
   
   Artikel 263 tredje stycket i EG fördraget 
  om sammansättningen av Regionkommittén 
  skall ersättas med följande:
   
   "Antalet ledamöter i kommittén skall vara 
  följande:
   
   Belgien	12
   Bulgarien	12
   Tjeckien	12
   Danmark	9
   Tyskland	24
   Estland	7
   Grekland	12
   Spanien	21
   Frankrike	24
   Irland	9
   Italien	24
   Cypern	6
   Lettland	7
   Litauen	9
   Luxemburg	6
   Ungern	12
   Malta	5
   Nederländerna	12
   Österrike	12
   Polen	21
   Portugal	12
   Rumänien	15
   Slovenien	7
   Slovakien	9
   Finland	9
   Sverige	12
   Förenade kungariket	24"
   
  Artikel 14
   
   Protokollet om Europeiska investerings-
  bankens stadga, som fogas till EG fördraget, 
  skall ändras på följande sätt:
   
   1. I artikel 3 skall följande införas mellan 
  uppgifterna för Belgien och Tjeckien:
   
   "- Bulgarien."
   Följande skall införas mellan uppgifterna 
  för Portugal och Slovenien:
   
   "- Rumänien."
   
   2. Artikel 4.1 första stycket skall ändras på 
  följande sätt:
   
   a) Den inledande meningen skall ersättas 
  med följande:
   
   "1. Banken skall ha ett kapital på 
  164 795 737 000 EUR, som skall tecknas av 
  medlemsstaterna med följande belopp1:"
   
   b) Följande skall införas mellan uppgifter-
  na för Irland och Slovakien:
   
   "Rumänien	846 000 000".
   
   c) Följande skall införas mellan uppgifterna 
  för Slovenien och Litauen:
   
   "Bulgarien	296 000 000".
   
   3. Artikel 11.2 första, andra och tredje 
  styckena skall ersättas med följande:
   
   "2. Styrelsen skall bestå av 28 ledamöter 
  och 18 suppleanter.
   
   Ledamöterna skall utses av bankens råd för 
  en tid av fem år; varje medlemsstat skall no-
  minera en ledamot. Kommissionen skall ock-
  så nominera en ledamot.
   
   Suppleanterna skall utses av bankens råd 
  för en tid av fem år enligt följande:
   
   - Två suppleanter skall nomineras av 
  Tyskland.
   
   - Två suppleanter skall nomineras av 
  Frankrike.
   
   - Två suppleanter skall nomineras av Ita-
  lien.
   
  ---
  1	De uppgifter som anges för Bulgarien och Rumäni-
  en är preliminära och baseras på uppgifter för 2003 
  som offentliggjorts av Eurostat.
   - Två suppleanter skall nomineras av För-
  enade konungariket Storbritannien och Nord-
  irland.
   
   - En suppleant skall nomineras i samför-
  stånd mellan Spanien och Portugal.
   
   - En suppleant skall nomineras i samför-
  stånd mellan Belgien, Luxemburg och Ne-
  derländerna.
   
   - Två suppleanter skall nomineras i sam-
  förstånd mellan Danmark, Grekland, Irland 
  och Rumänien.
   
   - Två suppleanter skall nomineras i sam-
  förstånd mellan Estland, Lettland, Litauen, 
  Österrike, Finland och Sverige.
   
   - Tre suppleanter skall nomineras i sam-
  förstånd mellan Bulgarien, Tjeckien, Cypern, 
  Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slova-
  kien.
   
   - En suppleant skall nomineras av kom-
  missionen.".
   
   
  Artikel 15
   
   Artikel 134.2 första stycket i Euratomförd-
  raget, om sammansättningen av Vetenskapli-
  ga och tekniska kommittén, skall ersättas 
  med följande:
   
   "2. Kommittén skall ha 41 ledamöter som 
  rådet utser efter att ha hört kommissionen."
   
   
   
   
  AVDELNING II
  ANDRA ANPASSNINGAR
  Artikel 16
   
   I artikel 57.1 i EG fördraget skall sista me-
  ningen ersättas med följande:
   
   "I fråga om restriktioner som är i kraft en-
  ligt nationell lagstiftning i Bulgarien, Estland 
  och Ungern skall det relevanta datumet vara 
  den 31 december 1999."
   
   
   
  Artikel 17
   
   Artikel 299.1 i EG fördraget skall ersättas 
  med följande:
   
   "1. Detta fördrag skall gälla för Konunga-
  riket Belgien, Republiken Bulgarien, Repu-
  bliken Tjeckien, Konungariket Danmark, 
  Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken 
  Estland, Republiken Grekland, Konungariket 
  Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Re-
  publiken Italien, Republiken Cypern, Repu-
  bliken Lettland, Republiken Litauen, Storher-
  tigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, 
  Republiken Malta, Konungariket Nederlän-
  derna, Republiken Österrike, Republiken Po-
  len, Republiken Portugal, Rumänien, Repu-
  bliken Slovenien, Republiken Slovakien, Re-
  publiken Finland, Konungariket Sverige och 
  Förenade konungariket Storbritannien och 
  Nordirland."
   
   
  Artikel 18
   
   1. Artikel 314 andra stycket i EG fördraget 
  skall ersättas med följande:
   
   "Till följd av anslutningsfördragen är även 
  de bulgariska, danska, engelska, estniska, 
  finska, grekiska, iriska, lettiska, litauiska, 
  maltesiska, polska, portugisiska, rumänska, 
  slovakiska, slovenska, spanska, svenska, 
  tjeckiska och ungerska texterna giltiga."
   
   2. Artikel 225 andra stycket i Euratomförd-
  raget skall ersättas med följande:
   
   "Till följd av anslutningsfördragen är även 
  de bulgariska, danska, engelska, estniska, 
  finska, grekiska, iriska, lettiska, litauiska, 
  maltesiska, polska, portugisiska, rumänska, 
  slovakiska, slovenska, spanska, svenska, 
  tjeckiska och ungerska texterna giltiga."
   
   3. Artikel 53 andra stycket i EU fördraget 
  skall ersättas med följande:
   "Till följd av anslutningsfördragen är även 
  de bulgariska, estniska, finska, lettiska, litau-
  iska, maltesiska, polska, rumänska, slovakis-
  ka, slovenska, svenska, tjeckiska och ungers-
  ka texterna giltiga."
  
  DEL TRE
  PERMANENTA BESTÄMMELSER
  
  AVDELNING I
  ANPASSNING AV INSTITUTIONERNAS 
  RÄTTSAKTER
  Artikel 19
   
   De rättsakter som förtecknas i bilaga III till 
  denna akt skall anpassas på det sätt som an-
  ges i den bilagan.
   
   
  Artikel 20
   
   Sådan anpassning som vid anslutningen 
  behöver göras i de rättsakter som förtecknas i 
  bilaga IV till denna akt skall utarbetas enligt 
  riktlinjerna i den bilagan. 
   
   
   
  AVDELNING II
  ANDRA BESTÄMMELSER
  Artikel 21
   
   De åtgärder som förtecknas i bilaga V till 
  denna akt skall tillämpas enligt de villkor 
  som anges i den bilagan.
   
   
  Artikel 22
   
   På förslag från kommissionen och efter att 
  ha hört Europaparlamentet får rådet enhälligt 
  besluta om de anpassningar av bestämmel-
  serna i denna akt om den gemensamma jord-
  brukspolitiken som ändringar i gemen-
  skapslagstiftningen kan motivera.
  DEL FYRA
  TILLFÄLLIGA BESTÄMMELSER
  
  AVDELNING I
  ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
  Artikel 23
   
   De åtgärder som förtecknas i bilagorna VI 
  och VII till denna akt skall tillämpas på Bul-
  garien och Rumänien enligt de villkor som 
  anges i de bilagorna.
   
   
   
  AVDELNING II
  INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER
  Artikel 24
   
   1. Med avvikelse från det högsta antal le-
  damöter i Europaparlamentet som fastställs i 
  artikel 189 andra stycket i EG fördraget och i 
  artikel 107 andra stycket i Euratomfördraget, 
  skall antalet ledamöter i Europaparlamentet 
  ökas, för att beakta Bulgariens och Rumäni-
  ens anslutning, med följande antal ledamöter 
  från dessa länder för tiden från och med an-
  slutningen fram till början av Europaparla-
  mentets mandatperiod 2009-2014:
   
   Bulgarien	18
   Rumänien	35.
   
   2. Före den 31 december 2007 skall Bulga-
  rien och Rumänien, i enlighet med bestäm-
  melserna i akten om allmänna direkta val av 
  ledamöter i Europaparlamentet, för sina folk 
  hålla allmänna direkta val av det antal leda-
  möter som anges i punkt 11.
   
   
   
   
  ---
  1	EGT L 278, 8.10.1976, s. 5. Akten senast ändrad 
  genom rådets beslut 2002/772/EG, Euratom (EGT 
  L 283, 21.10.2002, s. 1).
   3. Om valen hålls efter dagen för anslut-
  ningen skall, med avvikelse från artikel 190.1 
  i EG fördraget och artikel 108.1 i Euratom-
  fördraget, de ledamöter i Europaparlamentet 
  som företräder folken i Bulgarien och Rumä-
  nien under perioden från och med anslut-
  ningen fram till vart och ett av de val som 
  avses i punkt 2 utses inom parlamenten i des-
  sa stater på det sätt som var och en av dessa 
  stater själv bestämmer.
   
   
   
  AVDELNING III
  FINANSIELLA BESTÄMMELSER
  Artikel 25
   
   1. Från dagen för anslutningen skall Bulga-
  rien och Rumänien betala in följande belopp, 
  som motsvarar deras andel av det inbetalade 
  kapitalet för det tecknade kapitalet enligt ar-
  tikel 4 i Europeiska investeringsbankens 
  stadga1.
   
   
   Bulgarien	14 800 000 EUR
   Rumänien	42 300 000 EUR
   
   
   Dessa belopp skall betalas i åtta lika stora 
  delbetalningar, som förfaller till betalning 
  den 31 maj 2007, 31 maj 2008, 31 maj 2009, 
  30 november 2009, 31 maj 2010, 30 novem-
  ber 2010, 31 maj 2011 och 30 november 
  2011.
   
   2. Bulgarien och Rumänien skall, i åtta lika 
  stora delbetalningar, som förfaller till betal-
  ning på de dagar som avses i punkt 1, bidra 
  till reserver och avsättningar som har karak-
  tär av reserver samt till de överföringar till 
  reserver och avsättningar som skall göras och 
  som motsvarar saldot på resultaträkningen i 
  slutet av månaden före anslutningen, enligt 
  uppgifterna i bankens balansräkning, med be-
   
  ---
  1	De angivna sifferuppgifterna är preliminära och 
  grundar sig på de uppgifter för 2003 som offentlig-
  gjorts av Eurostat.
  lopp motsvarande följande procentandelar av 
  reserverna och avsättningarna1:
   
   
   Bulgarien	0,181 %
   Rumänien	0,517 %
   
   
   3. Det kapital och de inbetalningar som fö-
  reskrivs i punkterna 1 och 2 skall inbetalas 
  kontant i euro av Bulgarien och Rumänien, 
  om inte bankens råd enhälligt beslutar om ett 
  undantag.
   
   
   
  Artikel 26
   
   1. Bulgarien och Rumänien skall betala föl-
  jande belopp till den kol och stålforsknings-
  fond som avses i beslut 2002/234/EKSG av 
  företrädarna för medlemsstaternas regeringar, 
  församlade i rådet, av den 27 februari 2002 
  om de ekonomiska följderna av att EKSG 
  fördraget upphör att gälla och om Kol och 
  stålforskningsfonden2:
   
   
   	(miljoner EUR, löpande priser)
   
   Bulgarien	11,95
   Rumänien	29,88
   
   
   2. Bidragen till Kol och stålforskningsfon-
  den skall betalas i fyra delar, med början 
  2009, alltid den första arbetsdagen i årets för-
  sta månad, enligt följande:
   
   
   2009:	15 %
   2010:	20 %
   2011:	30 %
   2012:	35 %.
   
   
   
  ---
  1	De angivna sifferuppgifterna är preliminära och 
  grundar sig på de uppgifter för 2003 som offentlig-
  gjorts av Eurostat.
  2	EGT L 79, 22.3.2002, s. 42.
  Artikel 27
   
   1. Från och med dagen för anslutningen 
  skall upphandling, tecknande av kontrakt och 
  utbetalningar av föranslutningsstöd enligt 
  Phareprogrammet1, Phares program för 
  gränsöverskridande samarbete2 och stöd en-
  ligt den övergångsmekanism som avses i ar-
  tikel 31 förvaltas av genomförandeorgan i 
  Bulgarien och Rumänien.
   
   Kommissionen skall genom ett beslut avstå 
  från sin förhandskontroll av upphandling och 
  tecknande av kontrakt efter ett ackredite-
  ringsförfarande som genomförts av kommis-
  sionen och en positiv bedömning enligt sy-
  stemet för utvidgat decentraliserat genomfö-
  rande (EDIS), i enlighet med de kriterier och 
  villkor som fastställs i bilagan till rådets för-
  ordning (EG) nr 1266/1999 av den 21 juni 
  1999 om samordning av stödet till kandidat-
  länderna inom ramen för föranslutningsstra-
  tegin och om ändring av förordning (EEG) nr 
  3906/893 samt i artikel 164 i budgetförord-
  ningen för Europeiska gemenskapernas all-
  männa budget4.
   
   Om detta kommissionsbeslut om att avstå 
  från förhandskontroll inte har fattats före an-
  slutningen skall inga kontrakt som under-
  tecknas mellan dagen för anslutningen och 
  den dag då kommissionen fattar sitt beslut 
  berättiga till föranslutningsstöd.
   
  ---
  1	Rådets förordning (EEG) nr 3906/89 av den 18 de-
  cember 1989 om ekonomiskt stöd till vissa länder i 
  centrala och östra Europa (EGT L 375, 23.12.1989, 
  s. 11). Förordningen senast ändrad genom förord-
  ning (EG) nr 769/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 
  1).
  2	Kommissionens förordning (EG) nr 2760/98 av den 
  18 december 1998 om genomförande av ett pro-
  gram för gränsöverskridande samarbete inom ra-
  men för Phareprogrammet (EGT L 345, 
  19.12.1998, s. 49). Förordningen senast ändrad ge-
  nom förordning (EG) nr 1822/2003 (EUT L 267, 
  17.10.2003, s. 9).
  3	EGT L 161, 26.6.1999, s. 68.
  4	Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av 
  den 25 juni 2002 (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
   
   I välgrundade undantagsfall får kommis-
  sionen dock, om kommissionens beslut om 
  att avstå från förhandskontroll försenas till 
  efter dagen för anslutningen av skäl som inte 
  kan tillskrivas myndigheterna i Bulgarien el-
  ler Rumänien, anse att villkoren för förans-
  lutningsstöd är uppfyllda när det gäller kon-
  trakt som undertecknas mellan dagen för an-
  slutningen och dagen för kommissionens be-
  slut, och tillåta fortsatt genomförande av fö-
  ranslutningsstödet under en begränsad peri-
  od, med förbehåll för kommissionens för-
  handskontroll av upphandling och tecknande 
  av kontrakt.
   
   2. Finansiella åtaganden som ingåtts före 
  anslutningen enligt de finansiella förans-
  lutningsinstrument som avses i punkt 1 
  samt de som ingåtts enligt den övergångs-
  mekanism som avses i artikel 31 efter an-
  slutningen, inklusive ingående och registre-
  ring av därpå följande enskilda rättsliga 
  åtaganden och utbetalningar efter anslut-
  ningen, skall även fortsättningsvis styras av 
  reglerna och föreskrifterna i de finansiella 
  föranslutningsinstrumenten och belasta 
  motsvarande budgetkapitel tills de berörda 
  programmen och projekten har avslutas. 
  Trots detta skall offentlig upphandling som 
  inleds efter anslutningen genomföras i en-
  lighet med de relevanta gemenskapsdirek-
  tiven.
   
   3. Programplanering för det föranslut-
  ningsstöd som avses i punkt 1 skall genomfö-
  ras för sista gången under det sista året före 
  anslutningen. Kontrakt för åtgärder enligt 
  dessa program måste tecknas inom de följan-
  de två åren. Inga förlängningar av perioden 
  för tecknande av kontrakt skall beviljas. I 
  välgrundade undantagsfall kan begränsad 
  förlängning av varaktigheten beviljas i fråga 
  om fullgörande av kontrakt.
   
   Utan hinder av detta får föranslutningsfon-
  der tas i anspråk under de två första åren ef-
  ter anslutningen för att täcka administrativa 
  kostnader enligt punkt 4. För kostnader som 
  gäller revision och utvärdering får föranslut-
  ningsfonder tas i anspråk upp till fem år efter 
  anslutningen.
   
   4. För att garantera den erforderliga utfas-
  ningen av de finansiella föranslutningsinstru-
  ment som avses i punkt 1 och ISPA program-
  met1 får kommissionen vidta alla lämpliga åt-
  gärder för att säkerställa att den nödvändiga 
  stadgeenliga personalstyrkan bibehålls i Bul-
  garien och Rumänien under högst 19 månader 
  efter anslutningen. Under denna period skall 
  tjänstemän, tillfälligt anställda och kontrakts-
  anställda som utplacerats på tjänster i Bulgari-
  en och Rumänien före anslutningen och som 
  måste vara kvar i tjänst i dessa stater efter da-
  gen för anslutningen, som ett undantag åtnjuta 
  samma finansiella och materiella villkor som 
  de som tillämpades av kommissionen före an-
  slutningen, i enlighet med de tjänsteföreskrif-
  ter för tjänstemännen i Europeiska gemenska-
  perna och anställningsvillkor för övriga an-
  ställda i dessa gemenskaper som fastställs i 
  rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 
  259/682. De administrativa utgifterna, inklusi-
  ve löner för annan erforderlig personal, skall 
  finansieras genom rubriken "Utfasning av fö-
  ranslutningsstöd för nya medlemsstater" eller 
  motsvarande under lämpligt politikområde i 
  Europeiska gemenskapernas allmänna budget 
  som avser utvidgningen.
   
  Artikel 28
   
   1. Åtgärder som vid tidpunkten för anslut-
  ningen har omfattats av beslut om stöd enligt 
  förordning (EG) nr 1267/1999 om upprättan-
  de av ett strukturpolitiskt föranslutningsin-
  strument och vars genomförande inte har 
  slutförts vid detta datum skall anses ha god-
  känts av kommissionen enligt rådets förord-
  ning (EG) nr 1164/94 av den 16 maj 1994 
  om inrättandet av en sammanhållningsfond3.
  
  ---
  1	Rådets förordning (EG) nr 1267/1999 av den 21 
  juni 1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt 
  föranslutningsinstrument (EUT L 161, 26.6.1999, s. 
  73). Förordningen senast ändrad genom förordning 
  (EG) nr 769/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 1).
  2	EGT L 56, 4.3.1968, s. 1. Förordningen senast änd-
  rad genom förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 
  (EUT L 124, 27.4.2004, s. 1).
  3	EGT L 130, 25.5.1994. Förordningen senast ändrad 
  genom 2003 års anslutningsakt (EUT L 236, 
  23.9.2003, s. 33).
  Belopp som ännu inte har anslagits för ge-
  nomförandet av sådana åtgärder skall anslås 
  enligt den förordning om sammanhållnings-
  fonden som är i kraft vid anslutningen och 
  skall hänföras till det kapitel som motsvarar 
  den förordningen enligt Europeiska gemen-
  skapernas allmänna budget. Om inte annat 
  sägs i punkterna 2-5 skall bestämmelserna 
  för genomförandet av åtgärder som godkänts 
  enligt den senare förordningen tillämpas på 
  de åtgärderna.
   
   2. Varje anbudsförfarande i samband med 
  en åtgärd som avses i punkt 1 för vilket det 
  vid anslutningen redan har offentliggjorts en 
  anbudsinfordran i Europeiska unionens offi-
  ciella tidning skall genomföras i enlighet 
  med de regler som fastställs i denna anbuds-
  infordran. Bestämmelserna i artikel 165 i 
  budgetförordningen för Europeiska gemen-
  skapernas allmänna budget skall dock inte 
  tillämpas. Varje upphandlingsförfarande som 
  gäller en åtgärd som avses i punkt 1 och för 
  vilket ingen anbudsinfordran ännu har offent-
  liggjorts i Europeiska unionens officiella tid-
  ning skall överensstämma med bestämmel-
  serna i fördragen, med de instrument som har 
  antagits enligt dessa och med gemenskapens 
  politik, bland annat med politiken för miljö-
  skydd, transport, transeuropeiska nät, kon-
  kurrens och offentlig upphandling. 
   
   3. Utbetalningar som görs av kommissionen 
  enligt en åtgärd som avses i punkt 1 skall 
  överföras till det tidigaste öppna åtagandet, i 
  första hand enligt förordning (EG) nr 
  1267/1999 och därefter enligt den förordning 
  om sammanhållningsfonden som då är i kraft.
   
   4. För de åtgärder som avses i punkt 1 skall 
  reglerna för fördelning av stöd enligt förord-
  ning (EG) nr 1267/1999 fortsätta att gälla, 
  utom i välgrundade fall som kommissionen 
  skall besluta om på begäran av den berörda 
  medlemsstaten.
   
   5. Kommissionen får i välgrundade undan-
  tagsfall besluta att tillåta särskilda undantag 
  från de regler som gäller enligt den förord-
  ning om sammanhållningsfonden som är i 
  kraft vid anslutningen, för de åtgärder som 
  avses i punkt 1. 
  Artikel 29
   
   Om betalningsperioden för fleråriga åta-
  ganden enligt programmet Sapard1, för be-
  skogning av jordbruksmark, stöd till upp-
  rättande av producentgrupper eller miljöåt-
  gärder inom jordbruket, går utöver det tillåt-
  na slutdatumet för utbetalningar enligt Sa-
  pard skall utestående åtaganden täckas av 
  programmet för landsbygdsutveckling 2007-
  2013. Om det behövs särskilda övergångsåt-
  gärder i detta hänseende skall dessa antas i 
  enlighet med förfarandet i artikel 50.2 i rå-
  dets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 
  juni 1999 om allmänna bestämmelser för 
  strukturfonderna2.
   
  Artikel 30
   
   1. Bulgarien, som - i linje med sina åta-
  ganden - före 2003 definitivt stängde enhe-
  terna 1 och 2 vid kärnkraftverket Kozloduj i 
  syfte att därefter lägga ned dem, förpliktar 
  sig att år 2006 definitivt stänga enheterna 3 
  och 4 vid detta kärnkraftverk och att senare 
  lägga ned dessa enheter.
   
   2. Under perioden 2007-2009 skall gemen-
  skapen ge Bulgarien ekonomiskt stöd för att 
  främja landets insatser för nedläggning samt 
  för att hantera konsekvenserna av stängning-
  en och nedläggningen av enheterna 1-4 vid 
  kärnkraftverket Kozloduj.
   
   Stödet skall bland annat täcka åtgärder för 
  att främja nedläggningen av enheterna 1-4 i 
  kärnkraftverket Kozloduj, åtgärder för miljö-
  uppgradering i linje med regelverket, åtgär-
  der för modernisering av de konventionella
   
   
  ---
  1	Rådets förordning (EG) nr 1268/1999 av den 21 
  juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåt-
  gärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i 
  kandidatländerna i Central och Östeuropa under fö-
  ranslutningsperioden (EGT L 161, 26.6.1999, s. 
  87). Förordningen senast ändrad genom förordning 
  (EG) nr 2008/2004 (EUT L 349, 25.11.2004, s. 12).
  2	EGT L 161, 26.6.1999, s. 1. Förordningen senast 
  ändrad genom 2003 års anslutningsakt (EUT L 236, 
  23.9.2003, s. 33).
  energiproduktions , energiöverförings och 
  energidistributionssektorerna i Bulgarien, åt-
  gärder för att förbättra energieffektiviteten, 
  öka användningen av förnybara energikällor 
  samt förbättra energiförsörjningstryggheten.
   
   Under perioden 2007-2009 skall stödet 
  uppgå till 210 miljoner EUR (i 2004 års pri-
  ser) i åtagandebemyndiganden, som skall 
  fördelas på lika stora årliga åtaganden om 70 
  miljoner EUR (i 2004 års priser).
   
   Stödet kan helt eller delvis lämnas som ett 
  gemenskapsbidrag till den internationella 
  stödfonden för nedläggningen av Kozloduj, 
  som förvaltas av Europeiska banken för åter-
  uppbyggnad och utveckling.
   
   3. Kommissionen kan anta genomföran-
  debestämmelser för det stöd som avses i 
  punkt 2. Bestämmelserna skall antas i enlig-
  het med rådets beslut 1999/468/EG av den 
  28 juni 1999 om de förfaranden som skall 
  tillämpas vid utövandet av kommissionens 
  genomförandebefogenheter1. För detta än-
  damål skall kommissionen biträdas av en 
  kommitté. Artiklarna 4 och 7 i beslut 
  1999/468/EG skall tillämpas. Den tid som 
  avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG 
  skall vara sex veckor. Kommittén skall själv 
  anta sin arbetsordning. 
   
   
  Artikel 31
   
   1. Under det första året efter anslutningen 
  skall unionen lämna tillfälligt finansiellt stöd, 
  nedan kallat "övergångsmekanismen", till 
  Bulgarien och Rumänien så att de kan ut-
  veckla och stärka sin administrativa och 
  rättsliga förmåga att genomföra gemen-
  skapslagstiftningen och kontrollera att den 
  efterlevs samt främja inbördes utbyte av goda 
  rutiner. Detta stöd skall användas för att fi-
  nansiera institutionsuppbyggande projekt och 
  begränsade småskaliga investeringar i sam-
  band med dessa. 
   
   
   
  ---
  1	EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
   2. Stödet skall inriktas på det fortsatta be-
  hovet av att förstärka den institutionella ka-
  paciteten på vissa områden genom åtgärder 
  som inte kan finansieras genom strukturfon-
  derna eller landsbygdsutvecklingsfonderna. 
   
   3. När det gäller projekt för partnersamver-
  kan mellan offentliga förvaltningar som syf-
  tar till institutionsuppbyggnad skall förfaran-
  det med inbjudan att lämna förslag genom 
  det nätverk av kontaktpunkter som finns i 
  medlemsstaterna tillämpas även i fortsätt-
  ningen i enlighet med ramavtalen med med-
  lemsstaterna om föranslutningsstöd.
   
   Åtagandebemyndigandena för övergångs-
  mekanismen, i 2004 års priser, för Bulgarien 
  och Rumänien skall vara 82 miljoner EUR 
  under det första året efter anslutningen, för att 
  tillgodose nationella och övergripande priori-
  teringar. Anslagen skall beviljas av budget-
  myndigheten inom ramen för budgetplanen.
   
   4. Beslut om att bevilja stöd genom över-
  gångsmekanismen skall fattas och genomfö-
  ras i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 
  3906/89 om ekonomiskt stöd till vissa länder 
  i centrala och östra Europa.
   
  Artikel 32
   
   1. Härmed inrättas en likviditets och 
  Schengenfacilitet som ett tillfälligt instru-
  ment för att mellan dagen för anslutningen 
  och utgången av 2009 bistå Bulgarien och 
  Rumänien med att finansiera åtgärder vid 
  unionens nya yttre gränser för genomförande 
  av Schengenregelverket och kontroll vid de 
  yttre gränserna samt bidra till att förbättra 
  likviditetsflödet i den nationella budgeten.
   
   2. För perioden 2007-2009 skall följande 
  belopp (i 2004 års priser) göras tillgängliga 
  för Bulgarien och Rumänien i form av scha-
  blonbeloppsbetalningar ur den tillfälliga lik-
  viditets och Schengenfaciliteten. 
   
   	2007	2008	2009
   (miljoner EUR, i 2004 års priser)
   
   Bulgarien	121,8	59,1	58,6
   Rumänien	297,2	131,8	130,8
   3. Minst 50 % av anslaget till vardera lan-
  det enligt den tillfälliga likviditets och 
  Schengenfaciliteten skall användas för att bi-
  stå Bulgarien och Rumänien när det gäller 
  ländernas skyldighet att finansiera åtgärder 
  vid unionens nya yttre gränser för genomfö-
  randet av Schengenregelverket och kontroll 
  vid de yttre gränserna.
   
   4. En tolftedel av varje årligt belopp skall 
  utbetalas till Bulgarien och Rumänien den 
  första vardagen i varje månad motsvarande 
  år. Schablonbeloppsbetalningarna skall ut-
  nyttjas inom tre år efter den första utbetal-
  ningen. Bulgarien och Rumänien skall senast 
  sex månader efter utgången av denna treårs-
  period lägga fram en utförlig rapport om det 
  slutliga genomförandet av schablonbelopps-
  betalningarna enligt Schengendelen av den 
  tillfälliga likviditets och Schengenfaciliteten, 
  med en motivering av utgifterna. Alla medel 
  som inte utnyttjats eller som använts till än-
  damål som inte kan motiveras skall återkrä-
  vas av kommissionen. 
   
   5. Kommissionen får anta sådana tekniska 
  föreskrifter som är nödvändiga för den tillfäl-
  liga likviditets och Schengenfacilitetens 
  funktion.
   
   
  Artikel 33
   
   1. Utan att det föregriper framtida politiska 
  beslut skall de totala åtagandebemyndigan-
  den för strukturåtgärder som görs tillgängliga 
  för Bulgarien och Rumänien under treårspe-
  rioden 2007-2009 uppgå till följande:
   
   
   	2007	2008	2009
   (miljoner EUR, i 2004 års priser)
   
   Bulgarien	539	759	1 002
   Rumänien	1 399	1 972	2 603
   
   
   2. Under de tre åren 2007-2009 skall om-
  fattningen och arten av åtgärder inom ramen 
  för dessa fasta landsanslag fastställas på 
  grundval av de då tillämpliga bestämmelser-
  na om utgifter för strukturåtgärder.
  Artikel 34
   
   1. Utöver de förordningar om landsbygds-
  utveckling som gäller vid anslutningen skall 
  bestämmelserna i avsnitten I-III i bilaga VIII 
  tillämpas på Bulgarien och Rumänien för pe-
  rioden 2007-2009 och de särskilda finansiel-
  la bestämmelserna i avsnitt IV i bilaga VIII 
  tillämpas på Bulgarien och Rumänien under 
  hela programperioden 2007-2013.
   
   2. Utan att det föregriper framtida politiska 
  beslut skall åtagandebemyndigandena för 
  landsbygdsutveckling från garantisektionen 
  vid EUGFJ för Bulgarien och Rumänien un-
  der treårsperioden 2007-2009 uppgå till 3 
  041 miljoner EUR (i 2004 års priser).
   
   3. Tillämpningsföreskrifter för bestämmel-
  serna i bilaga VIII skall vid behov antas i en-
  lighet med förfarandet i artikel 50.2 i förord-
  ning (EG) nr 1260/1999.
   
   4. Rådet skall genom beslut med kvalifice-
  rad majoritet på förslag från kommissionen 
  och efter att ha hört Europaparlamentet vid 
  behov företa nödvändiga anpassningar av be-
  stämmelserna i bilaga VIII för att säkerställa 
  överensstämmelse med förordningarna om 
  landsbygdsutveckling.
   
  Artikel 35
   
   De belopp som anges i artiklarna 30, 31, 
  32, 33 och 34 skall justeras av kommissionen 
  varje år i enlighet med prisutvecklingen som 
  en del av den årliga tekniska justeringen av 
  budgetplanen.
   
   
   
  AVDELNING IV
  ANDRA BESTÄMMELSER
  Artikel 36
   
   1. Om det inom tre år efter anslutningen 
  skulle uppstå svårigheter som är allvarliga 
  och kan bli bestående inom någon ekonomisk 
  sektor eller som kan allvarligt försämra eko-
  nomin inom ett visst område, får Bulgarien 
  och Rumänien ansöka om bemyndigande att 
  vidta skyddsåtgärder för att rätta till situatio-
  nen och anpassa sektorn i fråga till ekonomin 
  på den inre marknaden. 
   
   Under samma förutsättningar får var och en 
  av de nuvarande medlemsstaterna ansöka om 
  bemyndigande att vidta skyddsåtgärder som 
  kan avse Bulgarien eller Rumänien eller båda 
  dessa stater.
   
   2. Efter begäran av den berörda staten skall 
  kommissionen snabbehandla frågan, besluta 
  om de skyddsåtgärder som den finner nöd-
  vändiga och ange under vilka förutsättningar 
  och hur de skall genomföras.
   
   Vid allvarliga ekonomiska svårigheter och 
  på uttrycklig begäran av den berörda med-
  lemsstaten skall kommissionen fatta sitt be-
  slut inom fem arbetsdagar från det att den 
  fick begäran tillsammans med relevanta upp-
  gifter om bakgrunden. De åtgärder som på 
  detta sätt beslutas skall gälla med omedelbar 
  verkan, skall ta hänsyn till alla berörda par-
  ters intressen och skall inte innefatta några 
  gränskontroller.
   
   3. Åtgärder enligt punkt 2 kan innebära av-
  vikelser från bestämmelserna i EG fördraget 
  och denna akt, i den mån och så länge det är 
  strikt nödvändigt för att uppnå de mål som 
  avses i punkt 1. I första hand skall sådana åt-
  gärder väljas som stör den inre marknadens 
  funktion så litet som möjligt.
   
   
  Artikel 37
   
   Om Bulgarien eller Rumänien inte har 
  lyckats genomföra åtaganden som gjorts 
  inom ramen för anslutningsförhandlingarna 
  och därigenom orsakar en allvarlig störning i 
  den inre marknadens funktion, inbegripet 
  åtaganden inom all sektorspolitik som avser 
  ekonomisk verksamhet med gränsöverskri-
  dande verkan, eller om det föreligger en 
  överhängande risk för en sådan störning, kan 
  kommissionen, inom tre år efter anslutning-
  en, på grundval av en motiverad begäran från 
  en medlemsstat eller på eget initiativ vidta 
  lämpliga åtgärder.
   Åtgärderna skall vara proportionella och i 
  första hand väljas så att de stör den inre 
  marknadens funktion så litet som möjligt, i 
  förekommande fall med tillämpning av be-
  fintliga sektoriella skyddsmekanismer. Såda-
  na skyddsåtgärder får inte åberopas som ett 
  medel för godtycklig diskriminering eller 
  dolda restriktioner av handeln mellan med-
  lemsstater. Skyddsklausulen kan åberopas 
  redan före anslutningen på grundval av över-
  vakningens resultat och de åtgärder som an-
  tas skall träda i kraft från och med dagen för 
  anslutningen om inte något senare datum fö-
  reskrivs. Åtgärderna skall inte kvarstå längre 
  än vad som är absolut nödvändigt och skall i 
  vart fall upphävas när det relevanta åtagandet 
  har genomförts. De får dock tillämpas utöver 
  den period som anges i första stycket så län-
  ge som de relevanta åtagandena inte har upp-
  fyllts. Med hänsyn till den berörda nya med-
  lemsstatens framsteg med att uppfylla sina 
  åtaganden kan kommissionen anpassa åtgär-
  derna på lämpligt sätt. Kommissionen skall i 
  god tid underrätta rådet innan den återkallar 
  skyddsåtgärder och skall vederbörligen beak-
  ta alla synpunkter från rådet i detta avseende.
   
  Artikel 38
   
   Om det i Bulgarien eller Rumänien finns 
  allvarliga brister eller överhängande risk för 
  sådana brister i införlivandet, genomförandet 
  eller tillämpningen av rambeslut eller andra 
  relevanta åtaganden, samarbetsinstrument 
  och beslut som avser ömsesidigt erkännande 
  på det straffrättsliga området enligt avdelning 
  VI i EU fördraget eller av direktiv och för-
  ordningar som avser ömsesidigt erkännande 
  på det civilrättsliga området enligt avdelning 
  IV i EG fördraget, får kommissionen, inom 
  tre år efter anslutningen, på grundval av en 
  motiverad begäran från en medlemsstat eller 
  på eget initiativ och efter samråd med med-
  lemsstaterna, vidta lämpliga åtgärder och an-
  ge under vilka förutsättningar och hur dessa 
  åtgärder skall genomföras. 
   
   Dessa åtgärder får bestå i ett tillfälligt upp-
  hävande av tillämpningen av relevanta be-
  stämmelser och beslut i förbindelserna mel-
  lan Bulgarien eller Rumänien och en eller 
  flera andra medlemsstater, utan att det påver-
  kar ett fortsatt nära rättsligt samarbete. 
  Skyddsklausulen kan åberopas redan före an-
  slutningen på grundval av övervakningens 
  resultat och de åtgärder som antas skall träda 
  i kraft från och med dagen för anslutningen 
  om inte något senare datum föreskrivs. Åt-
  gärderna skall inte kvarstå längre än vad som 
  är absolut nödvändigt och skall i vart fall 
  upphävas när bristerna har avhjälpts. De får 
  dock tillämpas utöver den period som anges i 
  första stycket så länge dessa brister kvarstår. 
  Med hänsyn till den berörda nya medlemssta-
  tens framsteg med att avhjälpa de brister som 
  fastställts kan kommissionen anpassa åtgär-
  derna på lämpligt sätt efter samråd med med-
  lemsstaterna. Kommissionen skall i god tid 
  underrätta rådet innan den återkallar skydds-
  åtgärder och skall vederbörligen beakta alla 
  synpunkter från rådet i detta avseende.
   
  Artikel 39
   
   1. Om det på grundval av kommissionens 
  kontinuerliga övervakning av Bulgariens och 
  Rumäniens åtaganden i samband med anslut-
  ningsförhandlingarna och i synnerhet kom-
  missionens övervakningsrapporter finns klara 
  bevis för att läget i förberedelserna för anta-
  gande och genomförande av regelverket i 
  Bulgarien eller Rumänien är sådant att det 
  finns en allvarlig risk för att någon av dessa 
  stater är uppenbarligen oförberedd att uppfyl-
  la kraven för medlemskap vid tidpunkten för 
  anslutning den 1 januari 2007 på ett antal 
  viktiga områden, får rådet, på grundval av en 
  rekommendation från kommissionen, enhäl-
  ligt besluta att den planerade tidpunkten för 
  den statens anslutning senareläggs med ett år 
  till den 1 januari 2008.
   
   2. Trots vad som föreskrivs i punkt 1 får 
  rådet med kvalificerad majoritet på grundval 
  av en rekommendation från kommissionen 
  fatta beslut enligt punkt 1 med avseende på 
  Rumänien, om allvarliga brister har konstate-
  rats när det gäller Rumäniens uppfyllande av 
  något eller några av de åtaganden och krav 
  som är förtecknade i avsnitt I i bilaga IX.
   
   3. Trots vad som föreskrivs i punkt 1 och 
  utan att det påverkar tillämpningen av artikel 
  37 får rådet med kvalificerad majoritet på 
  grundval av en rekommendation från kom-
  missionen och efter en utförlig bedömning 
  hösten 2005 av de framsteg som Rumänien 
  har gjort på området konkurrenspolitik fatta 
  beslut enligt punkt 1 med avseende på Ru-
  mänien om allvarliga brister har konstaterats 
  när det gäller Rumäniens uppfyllande av sina 
  åtaganden enligt Europaavtalet1 eller av nå-
  got eller några av de åtaganden och krav som 
  är förtecknade i avsnitt II i bilaga IX.
   
   4. Om ett beslut fattas enligt punkt 1, 2 el-
  ler 3 skall rådet med kvalificerad majoritet 
  besluta om att omedelbart göra sådana an-
  passningar av denna akt, med bilagor och til-
  lägg, som är nödvändiga på grund av beslutet 
  om senareläggandet.
   
  Artikel 40
   
   För att den inre marknaden skall fungera 
  obehindrat får tillämpningen av Bulgariens 
  och Rumäniens nationella regler under de 
  övergångsperioder som anges i bilagorna VI 
  och VII inte leda till gränskontroller mellan 
  medlemsstater.
   
  Artikel 41
   
   Om det krävs övergångsbestämmelser för 
  att underlätta övergången från den nuvarande 
  ordningen i Bulgarien och Rumänien till den 
  som följer av tillämpningen av den gemen-
  samma jordbrukspolitiken enligt villkoren i 
  denna akt, skall sådana bestämmelser antas 
  av kommissionen i enlighet med förfarandet i 
  artikel 25.2 i rådets förordning (EG) nr 
  1784/2003 av den 29 september 2003 om den 
  gemensamma organisationen av marknaden 
  för spannmål2 eller, i förekommande fall, i 
  motsvarande artiklar i de andra förordningar-
  na om den gemensamma organisationen av 
  jordbruksmarknader eller det relevanta förfa-
  rande som fastställs i den tillämpliga lagstift-
   
   
  ---
  1	Europaavtalet om upprättandet av en associering 
  mellan Europeiska ekonomiska gemenskaperna och 
  deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å 
  andra sidan (EGT L 357, 31.12.1994, s. 2).
  2	EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.
  ningen. De övergångsbestämmelser som av-
  ses i denna artikel får antas inom tre år efter 
  anslutningen, och tillämpningen skall be-
  gränsas till denna period. Rådet får dock för-
  länga perioden genom enhälligt beslut på för-
  slag av kommissionen och efter att ha hört 
  Europaparlamentet.
   
   Övergångsbestämmelser som avser till-
  lämpningen av sådana rättsakter avseende 
  den gemensamma jordbrukspolitiken som 
  inte anges i denna akt, och som krävs på 
  grund av anslutningen, skall före anslutning-
  en antas av rådet med kvalificerad majoritet 
  på förslag av kommissionen eller, om de av-
  ser rättsakter som ursprungligen antagits av 
  kommissionen, av kommissionen i enlighet 
  med det förfarande som krävs för antagande 
  av rättsakterna i fråga.
   
  Artikel 42
   
   Om det krävs övergångsbestämmelser för 
  att underlätta övergången från den nuvarande 
  ordningen i Bulgarien och Rumänien till den 
  som följer av tillämpningen av gemenska-
  pens veterinära och fytosanitära bestämmel-
  ser och bestämmelser om livsmedelssäkerhet, 
  skall sådana bestämmelser antas av kommis-
  sionen i enlighet med det relevanta förfaran-
  de som fastställs i den tillämpliga lagstift-
  ningen. Dessa bestämmelser skall antas inom 
  tre år efter anslutningen, och tillämpningen 
  skall begränsas till denna period.
   
   
  DEL FEM
  GENOMFÖRANDEBESTÄMMELSER 
  FÖR DENNA AKT
  
  AVDELNING I
  UPPRÄTTANDE AV INSTITUTIONER 
  OCH ORGAN
  Artikel 43
   
   Europaparlamentet skall besluta om de 
  ändringar i sin arbetsordning som behövs på 
  grund av anslutningen.
  Artikel 44
   
   Rådet skall besluta om de ändringar i sin 
  arbetsordning som behövs på grund av an-
  slutningen.
   
  Artikel 45
   
   En medborgare från varje ny medlemsstat 
  skall utses till kommissionen från och med 
  dagen för anslutningen. De nya ledamöterna i 
  kommissionen skall utses av rådet med kvali-
  ficerad majoritet och i samförstånd med 
  kommissionens ordförande, efter det att Eu-
  ropaparlamentet har hörts.
   
   Mandattiden för de kommissionsledamöter 
  som utses på detta sätt skall gå ut vid samma 
  tidpunkt som mandattiden för de ledamöter 
  som kommissionen har vid anslutningen.
   
   
  Artikel 46
   
   1. Två domare i domstolen och två domare 
  i förstainstansrätten skall utses.
   
   2. Ämbetstiden för en av de domare i dom-
  stolen som utses enligt punkt 1 skall gå ut 
  den 6 oktober 2009. Vilken domare som det-
  ta skall gälla avgörs genom lottning. Ämbets-
  tiden för den andre domaren skall gå ut den 6 
  oktober 2012.
   
   Ämbetstiden för en av de domare i första-
  instansrätten som utses enligt punkt 1 skall 
  gå ut den 31 augusti 2007. Vilken domare 
  som detta skall gälla avgörs genom lottning. 
  Ämbetstiden för den andre domaren skall gå 
  ut den 31 augusti 2010.
   
   3. Domstolen skall besluta de ändringar i 
  sina rättegångsregler som behövs på grund av 
  anslutningen.
   
   Förstainstansrätten skall i samförstånd med 
  domstolen besluta de ändringar i sina rätte-
  gångsregler som behövs på grund av anslut-
  ningen.
   
   De ändrade rättegångsreglerna skall god-
  kännas av rådet med kvalificerad majoritet.
   4. Om någon av domstolarna eller någon av 
  deras avdelningar har inlett ett muntligt för-
  farande i ett mål men inte avgjort målet före 
  dagen för anslutningen, skall domstolen eller 
  avdelningen i fråga avgöra målet i den sam-
  mansättning som den hade före anslutningen 
  och tillämpa de rättegångsregler som gällde 
  dagen före anslutningen.
   
  Artikel 47
   
   Revisionsrätten skall utvidgas med ytterli-
  gare två ledamöter som skall utses för sex år. 
   
  Artikel 48
   
   Ekonomiska och sociala kommittén skall 
  utvidgas genom att 27 ledamöter utses som 
  företräder de olika ekonomiska och sociala 
  grupperingarna i det organiserade civila 
  samhället i Bulgarien och Rumänien. Deras 
  mandattid skall gå ut vid samma tidpunkt 
  som mandattiden för de ledamöter som 
  kommittén har vid anslutningen.
   
  Artikel 49
   
   Regionkommittén skall utvidgas genom att 
  27 ledamöter utses som företräder regionala 
  och lokala organ i Bulgarien och Rumänien 
  och som valts till ett regionalt eller lokalt or-
  gan eller som är politiskt ansvariga inför en 
  vald församling. Deras mandattid skall gå ut 
  vid samma tidpunkt som mandattiden för de 
  ledamöter som kommittén har vid anslut-
  ningen.
   
  Artikel 50
   
   De anpassningar av de grundläggande för-
  dragens regler för kommittéer och av arbets-
  ordningar för kommittéer som behövs på 
  grund av anslutningen skall göras så snart 
  som möjligt efter anslutningen.
   
  Artikel 51
   
   1. Nya ledamöter i de genom fördragen el-
  ler genom en av institutionernas rättsakter in-
  rättade kommittéerna, arbetsgrupperna eller 
  andra organen skall utses enligt de villkor 
  och förfaranden som fastställts för utseende 
  av ledamöter i dessa kommittéer, arbetsgrup-
  per eller andra organ. Mandattiden för de nya 
  ledamöterna skall gå ut vid samma tidpunkt 
  som mandattiden för de ledamöter som orga-
  net har vid anslutningen.
   
   2. I de genom fördragen eller genom en av 
  institutionernas rättsakter inrättade kommit-
  téer eller arbetsgrupper där antalet ledamöter 
  har fastställts oberoende av antalet medlems-
  stater skall alla platser nybesättas vid anslut-
  ningen, om inte mandattiden för de nuvaran-
  de ledamöterna går ut inom ett år efter an-
  slutningen.
   
   
   
  AVDELNING II
  TILLÄMPNING AV INSTITUTIONER-
  NAS RÄTTSAKTER
  Artikel 52
   
   Efter anslutningen skall direktiv och beslut 
  enligt artikel 249 i EG fördraget och artikel 
  161 i Euratomfördraget anses vara riktade till 
  Bulgarien och Rumänien, om dessa direktiv 
  och beslut är riktade till alla de nuvarande 
  medlemsstaterna. Med undantag för sådana 
  direktiv och beslut som träder i kraft på det 
  sätt som anges i artikel 254.1 och 254.2 i EG 
  fördraget skall direktiven och besluten anses 
  ha anmälts till Bulgarien och Rumänien vid 
  anslutningen.
   
  Artikel 53
   
   1. Bulgarien och Rumänien skall vidta de 
  åtgärder som är nödvändiga för att från och 
  med dagen för anslutningen följa bestämmel-
  ser i direktiv och beslut enligt artikel 249 i 
  EG fördraget och artikel 161 i Euratomförd-
  raget, om inte någon annan tidpunkt anges i 
  denna akt. De skall underrätta kommissionen 
  om dessa åtgärder senast vid anslutningen el-
  ler, i förekommande fall, senast vid den tid-
  punkt som anges i denna akt.
   
   2. Om de ändringar av direktiv enligt arti-
  kel 249 i EG fördraget och artikel 161 i Eura-
  tomfördraget som införs genom denna akt 
  nödvändiggör en ändring av lagar och andra 
  författningar i de nuvarande medlemsstater-
  na, skall de nuvarande medlemsstaterna vidta 
  de åtgärder som är nödvändiga för att från 
  och med dagen för anslutningen följa de änd-
  rade direktiven, om inte någon annan tid-
  punkt anges i denna akt. De skall underrätta 
  kommissionen om dessa åtgärder senast vid 
  anslutningen eller senast vid den senare tid-
  punkt som anges i denna akt.
   
  Artikel 54
   
   Inom tre månader från anslutningen skall 
  Bulgarien och Rumänien i enlighet med arti-
  kel 33 i Euratomfördraget underrätta kom-
  missionen om de bestämmelser i lagar och 
  andra författningar som inom deras territorier 
  skall skydda arbetstagare och allmänheten 
  mot fara som orsakas av joniserande strål-
  ning.
   
  Artikel 55
   
   Efter en väl underbyggd begäran från Bul-
  garien eller Rumänien till kommissionen se-
  nast dagen för anslutningen får rådet på för-
  slag från kommissionen eller, om den ur-
  sprungliga rättsakten antagits av kommissio-
  nen, kommissionen vidta åtgärder som inne-
  bär tidsbegränsade undantag från rättsakter 
  som institutionerna antagit mellan den 1 ok-
  tober 2004 och dagen för anslutningen. Åt-
  gärderna skall antas enligt de omröstnings-
  regler som gäller för antagandet av den rätts-
  akt från vilken ett tidsbegränsat undantag be-
  gärs. Om sådana undantag antas efter anslut-
  ningen får de vara tillämpliga från och med 
  dagen för anslutningen.
   
  Artikel 56
   
   Om det med anledning av anslutningen 
  krävs anpassningar av institutionernas rätts-
  akter antagna före anslutningen och dessa 
  anpassningar inte finns med i denna akt eller 
  dess bilagor skall rådet med kvalificerad ma-
  joritet på förslag av kommissionen, eller 
  kommissionen, om den ursprungliga rättsak-
  ten antogs av kommissionen, anta de nöd-
  vändiga rättsakterna i detta syfte. Om dessa 
  anpassningar antas efter anslutningen får de 
  vara tillämpliga från och med dagen för an-
  slutningen.
   
  
  Artikel 57
   
   Om inte något annat fastställs skall rådet 
  med kvalificerad majoritet på förslag av 
  kommissionen anta de åtgärder som behövs 
  för att genomföra bestämmelserna i denna 
  akt.
   
  Artikel 58
   
   Texterna som upprättats av rådet, kommis-
  sionen eller Europeiska centralbanken på 
  bulgariska och rumänska till de rättsakter 
  som institutionerna och Europeiska central-
  banken har antagit före anslutningen skall 
  vara giltiga från och med dagen för anslut-
  ningen på samma villkor som texterna på de 
  nuvarande officiella språken. De skall offent-
  liggöras i Europeiska unionens officiella tid-
  ning, om texterna på de nuvarande språken 
  har offentliggjorts där. 
   
   
  AVDELNING III
  SLUTBESTÄMMELSER
  Artikel 59
   
   Bilagorna I-IX och tilläggen till dessa skall 
  utgöra en integrerad del av denna akt.
   
  Artikel 60
   
   Italiens regering skall till Bulgariens och 
  Rumäniens regeringar överlämna en bestyrkt 
  kopia på danska, engelska, estniska, finska, 
  franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, 
  litauiska, maltesiska, nederländska, polska, 
  portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, 
  svenska, tjeckiska, tyska och ungerska av 
  fördraget om Europeiska unionen, fördraget 
  om upprättandet av Europeiska gemenskapen 
  och fördraget om upprättandet av Europeiska 
  atomenergigemenskapen, tillsammans med 
  de fördrag som ändrar eller kompletterar des-
  sa, inklusive Fördraget om Konungariket 
  Danmarks, Irlands och Förenade konungari-
  ket Storbritannien och Nordirlands anslut-
  ning, Fördraget om Republiken Greklands 
  anslutning, Fördraget om Konungariket Spa-
  niens och Republiken Portugals anslutning, 
  Fördraget om Republiken Österrikes, Repu-
  bliken Finlands och Konungariket Sveriges 
  anslutning samt Fördraget om Republiken 
  Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken 
  Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken 
  Litauens, Republiken Ungerns, Republiken 
  Maltas, Republiken Polens, Republiken Slo-
  veniens och Republiken Slovakiens anslut-
  ning.
   
   Texterna till dessa fördrag på bulgariska 
  och rumänska skall bifogas denna akt. Dessa 
  texter skall vara giltiga på samma villkor 
  som de fördragstexter på de nuvarande språ-
  ken som anges i första stycket.
   
  Artikel 61
   
   En bestyrkt kopia av de internationella av-
  tal som generalsekretariatet vid Europeiska 
  unionens råd förvarar i sitt arkiv skall av ge-
  neralsekreteraren överlämnas till Bulgariens 
  och Rumäniens regeringar.
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  SLUTAKT
  
  
  
  I. SLUTAKTENS TEXT
  
   1. De befullmäktigade ombuden för
   
   HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG,
   
   REPUBLIKEN BULGARIEN,
   
   REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT,
   
   HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK,
   
   FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT,
   
   REPUBLIKEN ESTLANDS PRESIDENT,
   
   REPUBLIKEN GREKLANDS PRESIDENT,
   
   HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV SPANIEN,
   
   REPUBLIKEN FRANKRIKES PRESIDENT,
   
   IRLANDS PRESIDENT,
   
   REPUBLIKEN ITALIENS PRESIDENT,
   
   REPUBLIKEN CYPERNS PRESIDENT,
   
   REPUBLIKEN LETTLANDS PRESIDENT,
   
   REPUBLIKEN LITAUENS PRESIDENT,
   
   HANS KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG,
   
   REPUBLIKEN UNGERNS PRESIDENT,
   
   MALTAS PRESIDENT,
   
   HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA,
   
   REPUBLIKEN ÖSTERRIKES FÖRBUNDSPRESIDENT,
   
   REPUBLIKEN POLENS PRESIDENT,
   
   REPUBLIKEN PORTUGALS PRESIDENT,
   
   RUMÄNIENS PRESIDENT,
   
   REPUBLIKEN SLOVENIENS PRESIDENT,
   
   REPUBLIKEN SLOVAKIENS PRESIDENT,
   
   REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT,
   
   KONUNGARIKET SVERIGES REGERING,
   
   HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KONUNGARIKET STOR-
  BRITANNIEN OCH NORDIRLAND,
  
  församlade i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem för undertecknande av fördra-
  get mellan Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsre-
  publiken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Repu-
  bliken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Repu-
  bliken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Ko-
  nungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, 
  Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och 
  Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Europeiska unionens medlemsstater) 
  och Republiken Bulgarien och Rumänien om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslut-
  ning till Europeiska unionen,
  
  har konstaterat att följande texter har utarbetats och antagits i konferensen mellan Europeiska 
  unionens medlemsstater och Republiken Bulgarien och Rumänien om Republiken Bulgariens 
  och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen:
  
  I.	Fördrag mellan Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, 
  Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konunga-
  riket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Republiken Cypern, 
  Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken 
  Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Re-
  publiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, 
  Republiken Finland, Konungariket Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och 
  Nordirland (Europeiska unionens medlemsstater) och Republiken Bulgarien och Ru-
  mänien om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen 
  (nedan kallat "anslutningsfördraget").
  
  II.	Texterna på bulgariska och rumänska till fördraget om upprättande av en konstitution 
  för Europa.
  
  III.	Protokoll om villkoren och bestämmelserna för Republiken Bulgariens och Rumäni-
  ens anslutning till Europeiska unionen (nedan kallat "anslutningsprotokollet").
  
  IV.	De texter som anges nedan och som fogas till anslutningsprotokollet:
  A.	Bilaga I:	Förteckning över konventioner och protokoll som Bulgarien och Ru-
  mänien tillträder vid anslutningen (enligt artikel 3.3 i protokollet)
  
  	Bilaga II:	Förteckning över bestämmelser i Schengenregelverket, som det inför-
  livats inom Europeiska unionens ramar, och i de rättsakter som grun-
  das på Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med 
  detta, vilka skall vara bindande och tillämpliga i de nya medlemssta-
  terna från och med anslutningen (enligt artikel 4.1 i protokollet)
  
  	Bilaga III:	Förteckning enligt artikel 16 i protokollet: anpassningar av institutio-
  nernas rättsakter
  
  	Bilaga IV:	Förteckning enligt artikel 17 i protokollet: ytterligare anpassningar av 
  institutionernas rättsakter
  
  	Bilaga V:	Förteckning enligt artikel 18 i protokollet: andra permanenta bestäm-
  melser
  
  	Bilaga VI:	Förteckning enligt artikel 20 i protokollet: övergångsbestämmelser 
  för Bulgarien
  
  	Bilaga VII:	Förteckning enligt artikel 20 i protokollet: övergångsbestämmelser 
  för Rumänien
  
  	Bilaga VIII:	Landsbygdsutveckling (enligt artikel 34 i protokollet)
  
  	Bilaga IX:	Särskilda åtaganden som gjorts och krav som godtagits av Rumänien 
  vid avslutandet av anslutningsförhandlingarna den 14 december 2004 
  (enligt artikel 39 i protokollet)
   
  B.	Texterna på rumänska och bulgariska till fördraget om upprättandet av Europeiska 
  atomenergigemenskapen, tillsammans med de fördrag som ändrar eller kompletterar 
  detta.
  
  V.	Akt om villkoren för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning och om an-
  passning av de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen (nedan kallad 
  "anslutningsakten").
  
  VI.	De texter som anges nedan och som fogas till anslutningsakten:
   
  A.	Bilaga I:	Förteckning över konventioner och protokoll som Bulgarien och Ru-
  mänien tillträder vid anslutningen (enligt artikel 3.3 i anslutningsak-
  ten)
  
  	Bilaga II:	Förteckning över bestämmelser i Schengenregelverket, som det inför-
  livats inom Europeiska unionens ramar, och i de rättsakter som grun-
  das på Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med 
  detta, vilka skall vara bindande och tillämpliga i de nya medlemssta-
  terna från och med anslutningen (enligt artikel 4.1 i anslutningsakten)
  
  	Bilaga III:	Förteckning enligt artikel 19 i anslutningsakten: anpassningar av in-
  stitutionernas rättsakter
  	Bilaga IV:	Förteckning enligt artikel 20 i anslutningsakten: ytterligare anpass-
  ningar av institutionernas rättsakter
  
  	Bilaga V:	Förteckning enligt artikel 21 i anslutningsakten: andra permanenta 
  bestämmelser
  
  	Bilaga VI:	Förteckning enligt artikel 23 i anslutningsakten: övergångsbestäm-
  melser för Bulgarien
  
  	Bilaga VII:	Förteckning enligt artikel 23 i anslutningsakten: övergångsbestäm-
  melser för Rumänien
  
  	Bilaga VIII:	Landsbygdsutveckling (enligt artikel 34 i anslutningsakten)
  
  	Bilaga IX:	Särskilda åtaganden som gjorts och krav som godtagits av Rumänien 
  vid avslutandet av anslutningsförhandlingarna den 14 december 2004 
  (enligt artikel 39 i anslutningsakten)
   
  B.	Texterna på bulgariska och rumänska till fördraget om Europeiska unionen, fördraget 
  om upprättandet av Europeiska gemenskapen och fördraget om upprättandet av Euro-
  peiska atomenergigemenskapen, tillsammans med de fördrag som ändrar eller kom-
  pletterar dessa, inklusive fördraget om Konungariket Danmarks, Irlands och Förenade 
  konungarikets Storbritannien och Nordirland anslutning, fördraget om Republiken 
  Greklands anslutning, fördraget om Konungariket Spaniens och Republiken Portugals 
  anslutning, fördraget om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungari-
  ket Sveriges anslutning samt fördraget om Republiken Tjeckiens, Republiken Est-
  lands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken 
  Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Repu-
  bliken Slovakiens anslutning.
  
  2.	De höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie 
  anpassningar av institutionernas rättsakter som krävs på grund av anslutningen och 
  uppmanar rådet och kommissionen att anta dessa anpassningar före anslutningen i en-
  lighet med artikel 56 i anslutningsprotokollet eller artikel 56 i anslutningsakten, enligt 
  artikel 4.3 i anslutningsfördraget, vid behov kompletterade och aktualiserade så att 
  hänsyn tas till unionsrättens utveckling.
  
  3.	De höga fördragsslutande parterna åtar sig att till kommissionen och till varandra 
  lämna all information som behövs för tillämpningen av anslutningsprotokollet eller 
  anslutningsakten. Denna information skall ges i så god tid före anslutningsdagen att 
  anslutningsprotokollet eller anslutningsakten kan tillämpas fullt ut från och med an-
  slutningsdagen, särskilt när det gäller den inre marknadens funktion. Anmälan i god 
  tid enligt artikel 53 i anslutningsprotokollet eller artikel 53 i anslutningsakten om de 
  åtgärder som antagits av Bulgarien och Rumänien är härvidlag av största vikt. Kom-
  missionen får informera Republiken Bulgarien och Rumänien om när den anser det 
  lämpligt att ta emot eller översända särskild information. De fördragsslutande parterna 
  har hittills, fram till dagen för undertecknandet, mottagit en förteckning över informa-
  tionsskyldigheterna på veterinärområdet.
  
  
  4.	De befullmäktigade ombuden har noterat följande förklaringar som fogas till denna 
  slutakt:
   
  A.	Gemensamma förklaringar av de nuvarande medlemsstaterna
  
  	1.	Gemensam förklaring om fri rörlighet för arbetstagare: Bulgarien
  	2.	Gemensam förklaring om trindsädesslag: Bulgarien
  	3.	Gemensam förklaring om fri rörlighet för arbetstagare: Rumänien
  	4.	Gemensam förklaring om landsbygdsutveckling: Bulgarien och Rumänien
  
  B.	Gemensam förklaring av de nuvarande medlemsstaterna och kommissionen
  
  	5.	Gemensam förklaring om Bulgariens and Rumäniens förberedelser inför 
  anslutningen
  
  C.	Gemensam förklaring av olika nuvarande medlemsstater
  
  	6.	Gemensam förklaring av Tyskland och Österrike om fri rörlighet för arbets-
  tagare: Bulgarien och Rumänien
  
  D.	Förklaring av Bulgarien
  
  	7.	Förklaring av Bulgarien om användning av det kyrilliska alfabetet i Europe-
  iska unionen
   
  5.	De befullmäktigade ombuden har noterat skriftväxlingen mellan Europeiska unionen 
  och Bulgarien och Rumänien om ett informations- och samrådsförfarande angående 
  antagandet av vissa beslut och andra åtgärder som skall antas under tiden fram till an-
  slutningen, vilken skriftväxling bifogas denna slutakt.
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
  II. FÖRKLARINGAR
  
  
  A. Gemensamma förklaringar av de nuvarande medlemsstaterna
  
  
  1. GEMENSAM FÖRKLARING
  
  OM FRI RÖRLIGHET FÖR ARBETSTAGARE: BULGARIEN
  
   
  
   Europeiska unionen betonar de starka in-
  slagen av differentiering och flexibilitet i ar-
  rangemanget för arbetstagares fria rörlighet. 
  Medlemsstaterna skall sträva efter att ge bul-
  gariska medborgare ökat tillträde till arbets-
  marknaden enligt sin nationella lagstiftning, 
  så att tillnärmningen till regelverket påskyn-
  das. Som följd av detta bör bulgariska med-
  borgares anställningsmöjligheter inom Euro-
  peiska unionen förbättras avsevärt vid Bulga-
  riens anslutning. Dessutom kommer EU:s 
  medlemsstater att på bästa sätt utnyttja det 
  föreslagna arrangemanget för att så snart som 
  möjligt nå fram till full tillämpning av regel-
  verket på området fri rörlighet för arbetstaga-
  re.
   
   
   
   
   
  2. GEMENSAM FÖRKLARING
  
  OM TRINDSÄDESSLAG: BULGARIEN
  
   
  
   Med avseende på trindsädesslag har en are-
  al på 18 047 ha använts för beräkningen av 
  Bulgariens nationella tak i bilaga VIIIa till 
  förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 sep-
  tember 2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).
   
   
   
   
   
  3. GEMENSAM FÖRKLARING
  
  OM FRI RÖRLIGHET FÖR ARBETSTAGARE: RUMÄNIEN
   
   
  
   Europeiska unionen betonar de starka in-
  slagen av differentiering och flexibilitet i ar-
  rangemanget för arbetstagares fria rörlighet. 
  Medlemsstaterna skall sträva efter att ge ru-
  mänska medborgare ökat tillträde till arbets-
  marknaden enligt sin nationella lagstiftning, 
  så att tillnärmningen till regelverket påskyn-
  das. Som följd av detta bör rumänska med-
  borgares anställningsmöjligheter inom Euro-
  peiska unionen förbättras avsevärt vid Ru-
  mäniens anslutning. Dessutom kommer EU:s 
  medlemsstater att på bästa sätt utnyttja det 
  föreslagna arrangemanget för att så snart som 
  möjligt nå fram till full tillämpning av regel-
  verket på området fri rörlighet för arbetstaga-
  re.
   
  
  4. GEMENSAM FÖRKLARING
  
  OM LANDSBYGDSUTVECKLING: BULGARIEN OCH RUMÄNIEN
  
   
  
   När det gäller åtagandebemyndigandena 
  för landsbygdsutveckling från garantisektio-
  nen vid EUGFJ för Bulgarien och Rumänien 
  under treårsperioden 2007-2009 enligt arti-
  kel 34.2 i anslutningsprotokollet och artikel 
  34.2 i anslutningsakten, noterar unionen att 
  följande anslag kan förväntas:
   
  
   
   
   			(miljoner EUR, 2004 års priser)
   	2007	2008	2009	2007-2009
   
   Bulgarien	183	244	306	733
   Rumänien	577	770	961	2 308
   Totalt	760	1 014	1 267	3 041
   
   
   
  
   Bulgariens och Rumäniens anslag för 
  landsbygdsutveckling efter treårsperioden 
  2007-2009 kommer att grundas på befintliga 
  bestämmelser eller bestämmelser till följd av 
  eventuella reformer av politiken under denna 
  tid.
   
   
   
   
   
   B. Gemensam förklaring av de nuvarande medlemsstaterna och kommissionen
   
   
  5. GEMENSAM FÖRKLARING
  
  OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS FÖRBEREDELSER INFÖR 
  ANSLUTNINGEN
  
  
  
   Europeiska unionen kommer att fortsätta 
  att noga övervaka Bulgariens och Rumäniens 
  förberedelser och framsteg, bland annat det 
  faktiska genomförandet av åtaganden på re-
  gelverkets alla områden.
   
   Europeiska unionen erinrar om ordföran-
  deskapets slutsatser från Europeiska rådet 
  den 16-17 december 2004, särskilt under 
  punkterna 8 och 12, där det betonas att i frå-
  ga om Rumänien kommer särskild uppmärk-
  samhet att ägnas åt förberedelserna på områ-
  dena rättsliga och inrikes frågor, konkurrens 
  och miljö, och i fråga om Bulgarien kommer 
  särskild uppmärksamhet att ägnas åt området 
  rättsliga och inrikes frågor. Kommissionen 
  kommer även fortsättningsvis att lägga fram 
  årliga rapporter om Bulgariens och Rumäni-
  ens framsteg på vägen mot anslutning till-
  sammans med rekommendationer om så är 
  lämpligt. Europeiska unionen erinrar om att 
  åtgärder för att bemöta allvarliga problem 
  som kan uppstå antingen före anslutningen 
  eller under de tre första åren efter anslutning-
  en föreskrivs i skyddsklausuler.
   
   
   
   
   
   
   
   
   C. Gemensam förklaring av olika nuvarande medlemsstater
   
   
  6. GEMENSAM FÖRKLARING
  
  AV TYSKLAND OCH ÖSTERRIKE OM FRI RÖRLIGHET FÖR ARBETSTAGARE: 
  BULGARIEN OCH RUMÄNIEN
   
   
  
   Tyskland och Österrike tolkar, i samför-
  stånd med kommissionen, lydelsen i punkt 
  13 i övergångsbestämmelserna om fri rörlig-
  het för arbetstagare enligt direktiv 96/71/EG i 
  bilagorna VI och VII till både anslutnings-
  protokollet och anslutningsakten som att 
  "vissa regioner" i förekommande fall även 
  kan omfatta hela det nationella territoriet.
   
   
   
   
   
  D. Förklaring av bulgarien
   
   
  7. FÖRKLARING AV BULGARIEN
  
  OM ANVÄNDNING AV DET KYRILLISKA ALFABETET I EUROPEISKA 
  UNIONEN
   
   
  
   Genom att bulgariska erkänns som ett gil-
  tigt språk i fördragen samt ett officiellt språk 
  och ett arbetsspråk i Europeiska unionens in-
  stitutioner, kommer det kyrilliska alfabetet 
  att bli ett av de tre alfabet som officiellt an-
  vänds i Europeiska unionen. Denna väsentli-
  ga del av Europas kulturarv innebär ett sär-
  skilt bulgariskt bidrag till unionens språkliga 
  och kulturella mångfald.
   
   
  
  
   
   
   
   
  III. SKRIFTVÄXLING
  
  
  Skriftväxling
  mellan Europeiska unionen
  och Bulgarien och Rumänien
  om ett informations- och samrådsförfarande
  angående antagandet av vissa beslut och andra åtgärder
  som skall antas under tiden fram till anslutningen
   
   
   Skrivelse nr 1
   
   
  
   Jag återkommer till en fråga som togs upp i 
  samband med anslutningsförhandlingarna, 
  nämligen frågan om ett informations och 
  samrådsförfarande angående antagandet av 
  vissa beslut och andra åtgärder som skall an-
  tas under tiden fram till Ert lands anslutning 
  till Europeiska unionen.
   
   
   Jag bekräftar härmed att Europeiska unio-
  nen kan godta ett sådant förfarande på de 
  villkor som anges i bilagan till denna skrivel-
  se. Detta förfarande kan tillämpas från och 
  med den 1 oktober 2004.
   
   Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräf-
  ta att Er regering godtar innehållet i denna 
  skrivelse.
   
   
   Högaktningsfullt
   
   
   
   
   
   Skrivelse nr 2
   
   
  
   Jag bekräftar mottagandet av Er skrivelse 
  med följande lydelse:
   
   "Jag återkommer till en fråga som togs upp 
  i samband med anslutningsförhandlingarna, 
  nämligen frågan om ett informations och 
  samrådsförfarande angående antagandet av 
  vissa beslut och andra åtgärder som skall an-
  tas under tiden fram till Ert lands anslutning 
  till Europeiska unionen.
   
   
   Jag bekräftar härmed att Europeiska unio-
  nen kan godta ett sådant förfarande på de 
  villkor som anges i bilagan till denna skrivel-
  se. Detta förfarande kan tillämpas från och 
  med den 1 oktober 2004.
   
   Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräf-
  ta att Er regering godtar innehållet i denna 
  skrivelse."
   
   Jag bekräftar härmed att min regering god-
  tar innehållet i denna skrivelse.
   
   
   Högaktningsfullt
   
  
  
   Bilaga
   
   
   
   Informations- och samrådsförfarande
   angående antagandet av vissa beslut och andra åtgärder
   som skall antas under tiden fram till anslutningen
   
   
   
  
  I.
   
   1. För att säkerställa att Bulgarien och Ru-
  mänien, nedan kallade "de anslutande stater-
  na", i tillräcklig utsträckning hålls informera-
  de, skall de underrättas om varje förslag, 
  meddelande, rekommendation eller initiativ 
  som kan leda till beslut av Europeiska unio-
  nens institutioner eller organ, efter det att 
  förslaget, meddelandet, rekommendationen 
  eller initiativet har överlämnats till rådet.
   
   2. Samråd skall hållas efter en motiverad 
  begäran från en anslutande stat, i vilken den-
  na stat tydligt skall ange sina intressen som 
  framtida medlem av unionen samt sina syn-
  punkter.
   
   3. Administrativa beslut skall i princip inte 
  ge upphov till samråd.
   
   4. Samråd skall hållas inom en interims-
  kommitté bestående av företrädare för unio-
  nen och för de anslutande staterna. Samrådet 
  kan även ske genom utväxling av meddelan-
  den på elektronisk väg, särskilt när det gäller 
  den gemensamma utrikes- och säkerhetspoli-
  tiken, om inte en anslutande stat lämnar en 
  motiverad invändning mot detta.
   
   5. Unionens ledamöter i interimskommittén 
  skall vara ledamöterna i Ständiga represen-
  tanternas kommitté eller personer som utsetts 
  av dem för detta ändamål. När så är lämpligt 
  får ledamöterna vara ledamöterna i Kommit-
  tén för utrikes- och säkerhetspolitik. Kom-
  missionen skall uppmanas att vara företrädd 
  vid dessa överläggningar.
   
   6. Interimskommittén skall biträdas av för-
  handlingskonferensens sekretariat, som skall 
  fortsätta sin verksamhet för detta ändamål.
   7. Samråd skall normalt hållas så snart det 
  under den beredning som sker på unionsnivå 
  för rådets antagande av beslut eller gemen-
  samma ståndpunkter har utarbetats gemen-
  samma inställningar som möjliggör ett me-
  ningsfullt samråd.
   
   8. Om allvarliga svårigheter kvarstår efter 
  samrådet kan frågan på begäran från en an-
  slutande stat tas upp på ministernivå.
   
   9. Ovanstående bestämmelser skall i till-
  lämpliga delar också gälla för beslut som fat-
  tas av Europeiska investeringsbankens råd.
   
   10. Det förfarande som fastställs i ovanstå-
  ende punkter skall också gälla för alla beslut 
  som de anslutande staterna fattar och som 
  kan komma att påverka de förpliktelser som 
  följer av deras ställning som framtida med-
  lemmar av unionen.
   
   
  II.
   
   11. Unionen och Bulgarien och Rumänien 
  skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till 
  att deras anslutning till de avtal och konven-
  tioner som avses i artiklarna 3.3, 6.2 och 6.6 i 
  protokollet om villkoren och bestämmelserna 
  för Republiken Bulgariens och Rumäniens 
  anslutning till Europeiska unionen och i ar-
  tiklarna 3.3, 6.2 och 6.6 i akten om villkoren 
  för Republiken Bulgariens och Rumäniens 
  anslutning så nära som möjligt, och på de 
  villkor som anges i det protokollet, samman-
  faller med anslutningsfördragets ikraftträ-
  dande.
   
   12. Om avtalen eller konventionerna mel-
  lan medlemsstaterna endast existerar i form 
  av utkast och troligen inte kan undertecknas 
  under tiden fram till anslutningen, kommer 
  de anslutande staterna att uppmanas att, efter 
  undertecknandet av anslutningsfördraget och 
  i enlighet med lämpliga förfaranden och i po-
  sitiv anda, delta vid utarbetandet av dessa ut-
  kast på ett sådant sätt att ingåendet underlät-
  tas.
   
   13. Vid förhandlingar med motparter om de 
  protokoll som avses i artikel 6.2 andra stycket 
  i protokollet om villkoren och bestämmelserna 
  för Republiken Bulgariens och Rumäniens an-
  slutning till Europeiska unionen och i artikel 
  6.2 andra stycket i akten och villkoren för Re-
  publiken Bulgariens och Rumäniens anslut-
  ning, skall företrädare för de anslutande sta-
  terna delta i överläggningarna som observatö-
  rer, tillsammans med företrädarna för de nuva-
  rande medlemsstaterna.
   
   14. Vissa icke preferensavtal som ingåtts 
  av gemenskapen och som förblir i kraft efter 
  dagen för anslutningen kan komma att anpas-
  sas eller justeras så att hänsyn tas till unio-
  nens utvidgning. Förhandlingarna om dessa 
  anpassningar eller justeringar kommer att 
  skötas av gemenskapen i samverkan med fö-
  reträdare för de anslutande staterna, i enlig-
  het med förfarandet i föregående punkt.
   
   
  III.
   
   15. Institutionerna skall i vederbörlig ord-
  ning upprätta de texter som avses i artiklarna 
  58 och 60 i protokollet om villkoren och be-
  stämmelserna för Republiken Bulgariens och 
  Rumäniens anslutning till Europeiska unio-
  nen och i artiklarna 58 och 60 i akten om 
  villkoren för Republiken Bulgariens och 
  Rumäniens anslutning. I detta syfte skall 
  Bulgariens och Rumäniens regeringar i god 
  tid förelägga institutionerna översättningar av 
  dessa texter.
   
   
  
                                                                                                                                                       	1
                                                                                                                                                       	
                                                                                                                                                       	2
    
  
  
  
  
  																						
  1....1..1.	1
    1....1..2.	
  
    
  
  
  
  
  
  292824
                                                                                                                                                       	1
                                                                                                                                                       	
  165
    
  
  
  
  
  	
  1....1..3.	1
    1....1..4.	
  
    
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                                                       	1
                                                                                                                                                       	
  185
    
  
  
  
  
  																						
  1....1..5.	1
    1....1..6.	
  
    
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                                                       	1
                                                                                                                                                       	
  196
    
  
  
  
  
  																						
  1....1..7.	1
    1....1..8.	
  
    
  
  
  
  
  
  

Sivun alkuunPalautefaktayllapito@eduskunta.fi