R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

                                           framställning till Ålands lagting om godkännande av fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen

 

          Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

          I det ovan nämnda fördraget och de bilagor som utgör en integrerad del av fördraget ingår ett flertal bestämmelser på områden inom vilka lagtinget enligt själv­styrel­sela­gen för Åland har lagstift­nings­be­hörig­het. Genom anslutningsfördraget upphävs de Europaavtal som har ingåtts med de nya medlemsstaterna. Uppsägning av avtalen förutsätter inte bifall enligt 59 § självstyrelselagen.

          Med bifogande av regeringens proposition i saken (RP 218/2005 rd), som även innehåller fördragstexten, föreslås

att Ålands lagting ger sitt bifall till att den ovan nämnda lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar fördraget faller inom landska­pets be­hörighet.

 

          Helsingfors den 20 januari 2006

 

 

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

 

                                                      Justitieminister Leena Luhtanen

 

 

 

59/08/2005/JM