Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 38/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2004-03-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Översyn av beslutsgången och representationen i PAF:s fördelningsråd och medlens fördelning

 

 

Ålands penningsautomatförenings fördelningsråd delar varje år ut många miljoner till tredje sektorn, räddningsväsendet, idrott och kultur. PAFs fördelningsråd består av representanter för de grundande medlemsorganisationerna och landskapet. Fördelningsrådet är strukturerat så att de grundande organisationerna har direkt inflytande i rådet genom egna representanter medan idrotts och kulturen ses som sektorer och har en representant vardera. Ur rättvisesynpunkt är det svårt att försvara att ett fåtal organisationer inom fördelningsrådet har direkt talerätt, medan de andra ska föra en hel sektors talan. Gör man en jämförelse mellan kulturen och idrotten har det inte heller enhetliga fördelningsgrunder då idrottens pengar fördelas av Ålands Idrottsförbund, vilket består av representanter för idrottsföreningarna och kulturens medel fördelas av Ålands kulturdelegation som är en politiskt tillsatt myndighet.

     Strukturen i PAF-medlens fördelningssystem är därför svår att greppa och beslutsgången och beslutsgrunderna är otydliga. De föreningar som får avslag har rätt att veta på vilka grunder de fått avslag och till vilken instans de kan överklaga. Det är också nödvändigt att skapa utrymme också för nya sektorer och föreningar (t.ex för kvinnors, ungdomars och nya kulturella gruppers organisering) samt föra en diskussion kring deras representation i fördelningsrådet. Det vore därför bra med en översyn av fördelningsrådets struktur, införandet av jämförbara sektorer och representationen. Det är också önskvärt att lagtinget och landskapsstyrelsen tydligare kunde styra PAF-medlens fördelning genom politiska prioriteringar där man tillgodosåg de nya behov som föreningarna i samhället har.

     Därutöver vore det riktgivande om landskapsstyrelsen undersökte hur pengarnas fördelning utfaller mellan könen och mellan regionerna så att man så långt som möjligt gör en rättvis fördelning.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att Lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om en översyn av beslutsgången och representationen i PAFs fördelningsråd med sikte på att göra fördelningen mer sektorinriktad och öppen för nya aktörer inom föreningslivet.

 

 

Mariehamn den 11 mars 2004

 

 

Camilla Gunell

 

 

Christian Beijar

 

 

Barbro Sundback

 

 

Göte Winé

 

 

Carina Aaltonen